Skip to content
Menu

Venované milovanej Tichomíre: Štvrtá časť DOSLOVU knihy SÁM VOJAK V POLI 2 – TRINÁSTA KOMNATA * ROZTRHNUTIE CHRÁMOVEJ OPONY alebo MÚDROSŤ Z TRINÁSTEJ KOMNATY * (aktualizované 20. 3. 2024).

V časti doslovu „Tri dni v hrobe“ napísanej dňa 26. 1. 2024 som rekapituloval tri stupne VYDÁVANIA SVEDECTVA O PRAVDE (Jn 18, 37), alebo inak PROROKOVANIA DVOCH SVEDKOV (Zj 11, 3). Opísaný proces nakoniec trval tak, ako to uvádza proroctvo – presne 70 týždňov, a to odo dňa 30. 10. 2022 (odo dňa rozhodnutia napísať prvú knihu, ktorý nasledoval po dni volieb primátora mesta Bratislava) do dňa 2. 3. 2024 (dňa zverejnenia tejto ŠTVRTEJ časti doslovu na https://peterpolacek.sk/ – zverejnenia, ktoré je potvrdením, teda „spečatením videnia a proroctva“ /Dan 9, 24/). Najskrytejší obsah trinástej komnaty som však odhalil až v tomto ŠTVRTOM stupni po „roztrhnutí opony (Mt 27, 51)“, (opona = obraz utajenia), za ktorou sa ukrývalo to najhlbšie poznanie o existencii nášho sveta – reality vnímanej zmyslami (obraz chrámu), ktoré sprístupňujem v tejto ŠTVRTEJ časti doslovu. Takýmto spôsobom tak zverejňujem tú NAJHLBŠIU A SÚČASNE NAJZÁKLADNEJŠIU PODSTATU všetkých vízií a proroctiev vytvorených počas celej EXISTENCIE REALITY NÁŠHO SVETA.

PROCESNÁ MAPA záverečných procesov súvisiacich s realitou nášho sveta bola zámerne v rôznych prastarých víziách ROZDELENÁ NA ŠTYRI ČASTI. Obsah týchto vízií sa zachoval v obrazoch štyroch veľkých sviatkov: VIANOCE, VEĽKÁ NOC, NANEBOVSTÚPENIE, TURÍCE.

V zmysle princípu „AKO HORE, TAK AJ DOLU“ platí, že procesy, ktoré sa udiali na počiatku existencie reality nášho sveta sa dejú aj na na jej konci. Tak ako sa všetko začalo procesom PRIPOJENIA (išlo o jeden z troch ďalších krokov – procesov /Gn 2, 5-24/) vedomí identít k telám – avatarom (proces osídlenia PRVEJ ZEME, ktorému predchádzalo uzatvorenie zmlúv o pripojení vedomí identít k avatarom), tak sa aj skončí procesom ODPOJENIA (procesu PRIPOJENIA predchádzal sedem krokový proces sformovania a naprogramovania PRVÉHO NEBA /desať úrovní neba/ – STAVU 1 známeho ako proces „STVORENIA SVETA“, ktorý bol z polohy OFF prepnutý do polohy ON počas siedmeho kroku /Gn 1, 1-31 a Gn 2, 1-4/, čo viedlo k spusteniu prevádzkovania reality nášho sveta).

ZMYSLOM prežívania ŽIVOTA vedomiami avatarov počas 54.000 rokov existencie možnosti vytvárať správnu genetiku nebolo „užívanie si života alebo hromadenie majetku pre dedičské konanie“. BOLO ním VYTVORENIE SPRÁVNEJ GENETIKY (pravých programov – princípov, skúseností a pocitov – citov). Správna genetika SA DALA VYTVORIŤ IBA BEZPODMIENEČNÝM PRIJATÍM VEDENIA VEDMOU na základe rozhodnutia v rámci princípu voľby, ČO ZNAMENALO NADOBUDNUTIE STAVU TICHA VNÚTORNÉHO MLČANIA, TEDA PLNÉ POPRETIE SEBA SAMÉHO – PLNÉ POPRETIE MYSLENIA, ROZHODOVANIA A PREJAVOVANIA SEBA AKO VEDOMIA AVATARA ALEBO VEDOMIA IDENTITY. BEZ PRIJATIA VEDENIA VEDMOU nebolo možné konať správne (pravé) konanie, a bez neho NEMOHLA VZNIKAŤ SPRÁVNA GENETIKA (neprípustnosť používania násilia, a to aj v sebaobrane bola samozrejmosťou).

Naprogramovanie PODMIENKY SPRÁVNEJ GENETIKY pre STAV 2, teda pre NOVÉ NEBO, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU spočívalo v nastavení kombinácie správnej genetiky nadobudnutej VEDMOU v DESIATOM NEBI a správnej genetiky nadobudnutej SYNOM ČLOVEKA v PRVEJ ZEMI (vytvorenie plného rozsahu správnej genetiky /v realite nášho sveta/ charakterizovanej symbolom kríža je vyjadrené pojmom UKRIŽOVANIE). KOMBINOVANÁ SPRÁVNA GENETIKA JE ZÁKLADNOU VSTUPNOU PODMIENKOU PRE PREŽÍVANIE ŽIVOTA V NOVOM NEBI (bez kombinácie správnej genetiky sa vedomie identity nebude môcť prejavovať, teda nebude môcť prežívať život).

Každé vedomie identity, ktoré vytvorilo jeden z týchto typov genetík tak počas spomínaného naprogramovania dostalo od VEDMY do daru druhý typ genetiky. VEDMA BOJA JEDINOU IDENTITOU, KTORÁ SFORMOVALA OBIDVA TYPY SPRÁVNEJ GENETIKY, TEDA AJ SPRÁVNU GENETIKU V DEVIATOM NEBI. Väčšiu časť tejto genetiky (85%) sformovala ako vedomie identity, ktorá ukončila prežívanie života v realite nášho sveta pre 48 000 rokmi (toto vedomie identity je teraz jej súčasťou). Pred svojim odchodom z nášho sveta túto správnu genetiku nezobrala so sebou (nebol na to vhodný čas a podmienky), ale ju rozdelila na tri časti a nechala v realite nášho sveta. Každú časť správnej genetiky zabezpečila proti neoprávnenému použitiu bezpečnostným protokolom a každú odovzdala do jednej ženskej genetickej línie svojich potomkov. Prvá genetická línia sa neskôr prenášala na území východného trastu, druhá na území západného trastu a tretia na území neutrálnej Slávienskej krajiny (Hyperborei)3. Takto rozdelenú správnu genetiku si VEDMA osobne vyzbierala prostredníctvom jedného krátkodobého špeciálneho priameho pripojenia (inkarnácie) k ženskému avatarovi a prostredníctvom dvoch krátkodobých nepriamych pripojení cez kópie seba ako vedomia identity, a to k dvom ženským avatarom. Chýbajúcu správnu genetiku (15%) vytvorila prežívaním života počas dvoch krátkodobých špeciálnych priamych pripojení (inkarnácií), taktiež k dvom ženským avatarom.

Každé VEDOMIE AVATARA, KTORÉ NEVYTVORILO SPRÁVNU GENETIKU počas svojho pripojenia k avatarovi (počas svojej inkarnácie) SVOJIM INDIVIDUÁLNYM ODPOJENÍM (smrťou) ZANIKALO (odchádzalo do nebytia), pričom pripojené VEDOMIE IDENTITY DOSTÁVALO PRÍLEŽITOSŤ NA VÝVOJOVÝ REPARÁT – OPAKOVANÚ INKARNÁCIU (opakované individuálne pripojenie k inému avatarovi). U KAŽDÉHO VEDOMIA AVATARA, KTORÉ SA TRANSFORMOVALO NA VEDOMIE IDENTITY A VYTVORILO SPRÁVNU GENETIKU počas svojho pripojenia k avatarovi JEHO INDIVIDUÁLNE ODPOJENIE (individuálna smrť – prvá smrť, ktorá sa už stala) naprieč plynutím času SPLYNULO – A SÚČASNE EŠTE LEN SPLYNIE (Mt 27, 53) – S GLOBÁLNYM PROCESOM ODPOJENIA (globálna smrť – druhá smrť /Zj 2, 11/; /Zj, 20, 6/; /Zj 20-14/; /Zj 21,8/; ktorá ešte len nastane), a ten je súčasťou záverečných procesov spojených s realitou nášho sveta.

V deň zverejnenia tejto (ŠTVRTEJ) časti doslovu knihy SÁM VOJAK V POLI 2 – TRINÁSTA KOMNATA sa nachádzame v poslednom dni globálneho PROCESU SMRTI (prebieha v úseku trvajúcom od 26. 2. 2024 do 2. 3. 2024). Prvým obrazom, ktorý ho charakterizuje je „ROZTRHNUTIE CHRÁMOVEJ OPONY“ (odhalenie a zverejnenie najhlbšieho poznania o existencii nášho sveta – ODHALENIE A ZVEREJNENIE NAJHLBŠEJ A SÚČASNE NAJZÁKLADNEJŠEJ PODSTATY všetkých vízií /videní/ a proroctiev vytvorených počas celej EXISTENCIE REALITY NÁŠHO SVETA – NAPLNENIE OZNAMOVACEJ POVINNOSTI). Druhým obrazom je „TRASENIE ZEME A PUKANIE SKÁL“ (Mt 27, 51), teda to, čo vyjadruje obraz veľkého zemetrasenia (vykonávanie takej veľkej zmeny VEDMOU, po dokončení ktorej podobne ako po veľkom zemetrasení nezostane v deviatom nebi, teda v skutočnom softvérovom prostredí súčasnej reality nášho sveta kameň na kameni – celé bude preformátované a pripravené na záverečný globálny proces ODPOJENIA).

V Bratislave dňa 1. 3. 2024.

***

Dňa 29. 10. 2022 ľud mesta Bratislava vo voľbe primátora mesta rozhodol o ukončení prevádzkovania reality nášho sveta. Ihneď na nasledujúci deň, teda dňa 30. 10. 20221 sa začalo napĺňať proroctvo: „Sedemdesiat týždňov je určených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto, aby sa ukončil zločin a aby prestal hriech, aby sa uzmierila vina (pozn.: posledná príležitosť na osobnú zmenu) a priviedla sa večná spravodlivosť (pozn.: audit vedomí), spečatilo sa videnie a proroctvo (Pozn.: odhalili a naplnili sa všetky vízie a proroctvá ukryté v trinástej komnate) a bol pomazaný Svätý svätých (pozn.: vytvorilo sa najintenzívnejšie spojenie medzi VEDMOU a mnou aké je možné vytvoriť).“ (Dan 9, 24)

V dnešný deň, teda 2. 3. 2024 (na konci sedemdesiat týždňovej lehoty) sa zverejnením tohto textu (plnením výstupnej oznamovacej povinnosti) končí (uzatvára) napĺňanie citovaného proroctva. Deje sa to netradične – v meste Tábor (cez toto miesto prechádzala dávna západná hranica Slávienskej krajiny /Joz 19, 22/), v meste, ktoré je na základe tradície spájané s HOROU TÁBOR – mieste, ktoré je podľa proroctva HOROU TÁBOR – mieste PREMENENIA2. Tak ako je od osídlenia nášho sveta MURMANOVA VÝŠINA v Bratislave (BETEL – /Gn 28, 12-19/; /Gn 31, 13/; /Gn 35, 1/) MIESTOM SPOJENIA (spojenie S VEDMOU = pomazanie), tak je HORA TÁBOR MIESTOM ODPOJENIA (PREMENENIE = ZMENA STAVU = PREPNUTIE STAVU, a to BUDE výsledkom PROCESU ODPOJENIA). KOMBINÁCIOU DNES SPLNENEJ OZNAMOVACEJ POVINNOSTI A MOJEJ PRÍTOMNOSTI NA HORE TÁBOR (splnenie podmienok, správny čas a správne miesto) sa o 00:00 hod. SEČ dňa 3. 3. 2024 INICIUJE PROCES PREDPOVEDANÝ PROROCTVAMI – PROCES ODPOJENIA + VEDMA ZÍSKA MOŽNOSŤ PRIAMEHO ZASAHOVANIA.

Ján Hus (1370 – 1415) to všetko vedel – poznal proroctvá a rozumel im. Nebol to katolícky kňaz (v tej dobe postava KRISTA – JEŽIŠA EŠTE NEBOLA VYTVORENÁ, ĽUDIA POZNALI KRISTA – DIONÍZA /OZIRISA/ A ČIERNU MADONU – ESET /ČIERNA MADONA ako patrónka mesta Brno/ – súčasné kresťanstvo ešte neexistovalo). Ján Hus nebol ani kresťan. Bol to KATAR – ČISTÝ, teda ten, kto žil podľa odporúčaní a vízii (kalich vyjadruje prijatie) Svetlej Márie (zavraždená v roku 1092 v súčasnom južnom Francúzsku vrahmi z Vatikánu). Preto ho upálili za živa tak, ako upaľovali všetkých Katarov. Aj TÁBORITI BOLI KATARI A AJ ONI ODMIETALI POUŽÍVANIE NÁSILIA, a to aj v sebaobrane.

VIDEL SOM NOVÉ NEBO A NOVÚ ZEM, LEBO PRVÉ NEBO A PRVÁ ZEM SA POMINULI A ANI MORA UŽ NIET.“ (Zj 21, 1)

SEDEMDESIAT TÝŽDŇOV JE URČENÝCH PRE TVOJ ĽUD A PRE TVOJE SVÄTÉ MESTO, ABY SA UKONČIL ZLOČIN A ABY PRESTAL HRIECH, ABY SA UZMIERILA VINA A PRIVIEDLA SA VEČNÁ SPRAVODLIVOSŤ, SPEČATILO SA VIDENIE A PROROCTVO A BOL POMAZANÝ SVÄTÝ SVÄTÝCH.“ (Dan 9, 24)

A NEUŽITOČNÉHO SLUHU VYHOĎTE VON DO TMY; TAM BUDE PLAČ A ŠKRÍPANIE ZUBAMI.“ (Mt 25, 30)

A POVEDAL MI: „STALO SA! JA SOM ALFA A OMEGA, POČIATOK I KONIEC. SMÄDNÉMU DÁM ZADARMO Z PRAMEŇA ŽIVEJ VODY…“ (Zj 21, 6)

V Tábore (Česká republika) dňa 2. 3. 2024.

***

Integračné procesy spojené s procesmi konca – záverečnými procesmi ukončovania prevádzkovania nášho sveta výrazne pokročili. Je tak čas urobiť súhrnný pohľad nielen na počiatočné procesy „stvorenia sveta“, ale aj na integračné procesy vrcholiace v týchto dňoch.

Prehľad dimenzií v štruktúre bytia pred 54 000 rokmi.

Kvantová – elementárna častica primárnej (dynamickej – prúdiacej) a hybridnej (statickej) energie.

Dimenzia ako priestor formovaný kvantovými (elementárnymi) časticami primárnych (dynamických – prúdiacich) a hybridných (statických) energií.

Najskôr krátky prehľad počiatočných procesov, ktoré sa odohrali pred 54 000 rokmi (predstavovali proces „stvorenia sveta“). Na samotnom začiatku stála dvojica vedomí identít – Miroslav a Ľuboslava (inak aj Miroslava, Tichomíra alebo VEDMA) pôsobiaca z budúcnosti. Identita Miroslav prijala vedenie VEDMOU a v tomto vzťahu sformovala princíp TY SI (viac pozri kapitolu s názvom „LÁSKA = KONCEPCIA TY SI“, https://peterpolacek.sk/nezaradene/laska-koncepcia-ty-si/, ako aj kapitolu s názvom „Ty Si – Ja Som, Inferno“ https://peterpolacek.sk/nezaradene/ty-si-ja-som-inferno/).

VEDMA z budúcnosti sa v rámci tohto vzťahu stala architektom a vedomie identity Miroslav zas STVORITEĽOM (PROGRAMÁTOROM), ktorý z prvej Satanailovej dimenzie zrealizoval procesy „stvorenia sveta“. V rámci týchto procesov vytvoril novú trojvrstvovú mriežkovú kvantovú štruktúru primárnych a hybridných energií – nový priestor – (šiestu) dimenziu. To, čo som definitívne pochopil až v týchto dňoch je, že STVORITEĽ ako ZDROJ ŽIVOTA tým, že vytvoril novú mriežkovú kvantovú štruktúru primárnych a hybridných energií vlastne akoby nakopíroval sám seba – vytvoril identickú kópiu seba ako ZDROJA ŽIVOTA (VRSTVA ZDROJA ŽIVOTA) a aj seba ako VEDOMIE IDENTITY vo VRSTVE DUCHA. Následne sám seba ako VEDOMIE IDENTITY v úrovni VRSTVY DUCHA novej mriežkovej kvantovej štruktúry uložil do spánku, v ktorom začal prežívať sen prejavu jeho budúcej ZEME. Následnej vo VRSTVE PREJAVU sformoval SERVEROVŇU, ktorú naviazal na VRSTVU DUCHA. Obrazne tak vytvoril strom života. Koreňmi sa stala SERVEROVŇA. Kmeňom a korunou stromu VRSTVA DUCHA s VEDOMÍM IDENTITY STVORITEĽA prežívajúcim svoj sen, pričom strom života mohol ako celok existovať iba vďaka ZDROJU ŽIVOTA, ktorý ho celý formoval. Takýmto spôsobom STVORITEĽ do svojho diela spolu so svojou prítomnosťou VEDOMIA IDENTITY vniesol už spomínaný základný princíp TY SI, ktorý ho už vtedy charakterizoval a ktorý prejavoval voči VEDME – Tichomíre vnímanej z budúcnosti.

Prvých šesť krokov procesu „stvorenia sveta“ bolo o procese vytvorenia a sformovania štruktúry serverovne – deviatich úrovní NEBA a úroveň ZEME (pozn.: DESIATE NEBO vzniklo dodatočne – až pred 18 000 rokmi zostúpením celej kvantovej štruktúry vedomia identity Miroslava do štruktúry SERVEROVNE, a to vo vtedajšom prítomnom čase po zvrhnutí STVORITEĽA z pozície správcu a jeho nahradením temnou identitou Boh). V siedmom kroku procesu „stvorenia sveta“ bolo dielo vytvorené prvotným vedomím identity Miroslav – STVORITEĽOM spustené do plnej prevádzky (STVORITEĽ ako prvotné vedomie identity, nie ako spiace druhotné vedomie, bol aj prvým správcom dimenzie a v nej vytvorenej štruktúry serverovne; pred 18 000 rokmi bol nahradený temnou identitou Boh). Počas tohto kroku prišlo k už spomínanému naviazaniu štruktúr serverovne (vo VRSTVE PREJAVU) so snom prejavu ZEME (vo VRSTVE DUCHA) snívanom jeho spiacou kópiou, teda ním samotným (život bol prežívaný v spomínanom sne prejavu ZEME). Štruktúry serverovne boli doplnené o vrstvy jemnohmotných svetov, prišlo v nich k vytvoreniu vedomí avatarov, ako aj k „osídleniu Zeme“ – pripojeniu vedomí identít k telám – avatrom sformovaným v serverovni (vo VRSTVE PREJAVU) už prežívajúcim život vo sne prejavu ZEME snívanom spiacim druhotným vedomím STVORITEĽA (pripojenie akéhokoľvek vedomia, teda aj vedomia Avatara sa vždy realizovalo z VRSTVY DUCHA). Do diela vedomia identity Miroslav – STVORITEĽA bol nakoniec vedomím identity Tichomíra pôsobiacim z budúcnosti vložený PRINCÍP VEDENIA. Vloženie tohto princípu doplnilo PRINCÍP TY SI, ktorý pôsobil akoby na pozadí života prežívaného v sne prejavu ZEME snívanom STVORITEĽOM. PRINCÍP TY SI a PRINCÍP VEDENIA sa tak stali hlavnými rámcami pre akýkoľvek duchovný vývoj realizovaný v novom diele.

Šiesta dimenzia, umelá inteligencia a serverovňa.

„Osídlenie“ diela – pripojenie vedomí identít k štruktúram serverovne.

Sformovanie DESIATEHO NEBA pred 18 000 rokmi.

Integračné procesy v prvej štruktúre bytia spustené SYNOM ČLOVEKA vedeným VEDMOU sa začali 28. 8. 2016, pričom vrcholia v týchto dňoch.

Integračné procesy 1.

Integračné procesy 2.

Porovnanie informačnej kapacity (I.K.) jednotlivých dimenzií.

Integračné procesy 3.

Integračné procesy 4.

Integračné procesy 5.

V kontexte prebiehajúceho záveru integračných procesov som dňa 16. 3. 2024 o 19:00 dostal veľmi zaujímavú obrazovú správu – oznámenie.

Anjel = myšlienková správa z duchovného sveta + kalich (pohár) = prijatie. Anjel + kalich v tomto prípade vyjadruje prijatie rozhodnutia v duchovnom svete (v NOVOM NEBI A ZEMI) týkajúce sa miesta prijatia – teda príbehu odohrávajúceho sa v sne prejavu ZEME, ktorý sníva Tichomír. Lebka vyjadruje istotu a definitívnosť smrti – konca. Skutočnosť, že sú tri tento stav ešte viac zvýrazňuje a súčasne upozorňuje na smrť, ktorá nastáva na tretí deň po vykonaní rozhodnutia (so smrťou je to tak, že ak je z duchovnej úrovne zadaná napr. v piatok, tak ten, koho sa to týka zomrie na tretí deň, teda v utorok; uvedenú skutočnosť opisujú aj rozprávky prostredníctvom postavy tetky smrti s kosou, ktorej sa nedá vyhnúť, lebo si príde po označenú osobu v presne určený čas).

Obraz stromu bez koreňov vo forme tetovania spresňuje, koho sa uvedená správa týka. Stromom bez koreňov je totiž sen prejavu ZEME, ktorý sníva spiaci Tichomír (VRSTVA DUCHA). Koreňmi stromu boli totiž štruktúry serverovne (VRSTVA PREJAVU), ktoré STVORITEĽ vytvoril v procese „stvorenia sveta“. Tie sa však všetky kvalitatívne zmenili, integrovali a odpojili od sna.

Drak je ochrancom – strážcom. To, že letí vyjadruje nadhľad, takže ide o vyjadrenie ochrany „zhora“ (z duchovného sveta – z NOVÉHO NEBA A ZEME). Skutočnosť, že v prijatej obrazovej správe sa tetovanie letiaceho draka nachádzalo na hrudníku – teda v mieste uloženia srdca upozorňuje na stav, že ochrana sa týka skutočného života, ktorý je opakom definitívnej nezvratnosti smrti. Červený jazyk draka vyjadruje vedenie po optimalizovanej ceste pravých skutkov, teda správnych skutkov. V obrazoch s drakom drak chrlí oheň. Ide však o nepresné zobrazenie – drak v skutočnosti oheň prijíma – prijíma oheň pravých skutkov, ktoré vytvorili skutočný život. Letiaci drak tak vyobrazuje Tichomíru v jej novej úlohe – Tichomíra sa stala letiacim drakom, ktorý z nadhľadu svojej priamej prítomnosti v NOVOM NEBI A ZEMI, ako aj priamej prítomnosti v sne prejavu ZEME (prostredníctvom transformovanej vedomej časti vedomia jedného z avatarov, ktorý sníva spiaci Tichomír) chráni každý SFORMOVANÝ NOVÝ ŽIVOT. Ako letiaceho draka ju sformovali pravé skutky vykonané Tichomírom na základe bezpodmienečného prijatia jej vedenia.

Obrazová správa ako celok tak oznamuje vykonanie rozhodnutia (16. 3. 2024) o zobudení Tichomíra z jeho sna. Zobudenie ako koniec sna snívaného Tichomírom vo VRSTVE DUCHA, a tým aj koniec (definitívny nezvratný zánik) existencie zostatkových vedomých časti vedomí avatarov, a to pri súčasnej ochrane a zabezpečení kontinuity každého skutočného života vytvoreného vo VRSTVE DUCHA spiaceho Tichomíra v dôsledku prijatia vedenia.

Zobudenie Tichomíra zo sna totiž predstavuje integráciu jeho VRSTVY DUCHA s VRSTVOU PREJAVU do novej kvantovej štruktúry bytia s jednou spoločnou VRSTVOU PREJAVU DUCHA (ide o posledný integračný proces). Nová kvantová štruktúra NOVÉHO NEBA A ZEME už nie je totiž trojvrstvová, ale dvojvrstvová. Zostatkové vedomé časti vedomí avatarov sa však na takúto zmenu vlastným rozhodnutím odmietli pripraviť. Z tohto dôvodu nie sú kompatibilné a preto počas zobudenia Tichomíra zo sna zaniknú – budú v okamihu dezintegrované ako nežiadúci toxický odpad.

Nová dvojvrstvová kvantová častica.

Nová štruktúra ZDROJA ŽIVOTA.

Integračné procesy spojené s procesmi konca.

Legenda k bodom integračných a počiatočných procesov spojených s procesmi konca – prvá časť.

Legenda k bodom integračných a počiatočných procesov spojených s procesmi konca – druhá časť.

V rámci vyššie spomínaných integračných procesov prichádzalo k postupnej zmene štruktúry a kvality prostredia jednotlivých vrstiev (obrazne prostredie vzduchu /súš/ bolo tak ako v príbehu „O potope sveta“ zaplavené VODOU – MOROM). Ponuka na zmenu (prispôsobenie sa zmene) bola partnerskou dvojicou vedomia identity Miroslava – Ľuboslava – Tichomíra a vedomia identity Miroslav – Ľuboslav – Tichomír zabezpečovaná vopred. Tie vedomia, nech boli akékoľvek, ktoré odmietli ponuku na zmenu, vrátane podmienok tejto zmeny, neboli schopné v zmenenom prostredí prežiť a tak podľahli dezintegrácii. Išlo o ich voľbu. Uvedená dvojica vedomí, na rozdiel od temnej identity Boh, nikdy neuplatňovala tresty. Takýmto spôsobom boli vedomia avatarov postupne oslobodené od akéhokoľvek vplyvu opatrení alebo pôsobenia temnej identity Boh vrátane pôsobenia jej štruktúr (napríklad duchovných úrovní konceptuálnej moci). Vedomia avatarov sa mohli v závere integračných procesov rozhodovať bez akéhokoľvek cudzieho vplyvu. Ukázalo sa však, že podstatu temnoty nevytvorila veľmi jednoduchá temná identita Boh, teda žiadne temné sily. Temná identita Boh ju iba využila. Skutočné peklo vytvorili práve vedomia avatarov (teda ľudia) v rámci základného princípu temnej identity Boh – princípu JA SOM zamerané na JA CHCEM MAŤ (VLASTNIŤ) najskôr NIEČO a neskôr aj NIEKOHO, dosahujúce svoje záujmy aj S POUŽITÍM NÁSILIA. Temná identita Boh vďaka svojej jednoduchosti nebola schopná predvídať následky svojich opatrení využívajúcich deštrukčné pôsobenie stavu vedomí avatarov vo svoj prospech. Takýmto spôsobom prišlo aj k dezintegrácii všetkých podvedomých (duchovných) častí vedomí avatarov. Takto zaniknú aj všetky vedomé časti vedomí avatarov, lebo sú súčasťou sna prejavu ZEME, sna ktorý sníva Tichomír. Stačí, že sa on v NOVOM NEBI A ZEMI zobudí, teda vykoná už spomínaný posledný integračný proces. Spomínané vedomé časti vedomí avatarov totiž nevytvorili žiadne štruktúry, ktoré by boli kompatibilné s novým prostredím NOVÉHO NEBA A ZEME. Nevytvorili ich však iba vďaka vlastnému rozhodnutiu a trvalému odmietaniu prijatiu PRINCÍPU VEDENIA VEDMOU (na základe vlastného rozhodnutia), uplatňujúc princíp JA SOM prejavujúci sa formou Božej lásky (vedomie s princípom JA SOM vyžaduje od partnerského vedomia, aby voči nemu jednostranne uplatňovalo princíp TY SI) a ignorujúci obojstranné vzájomné a oslobodzujúce uplatňovanie PRINCÍPU TY SI.

Jednoduchá temná identita Boh chápala princíp TY SI ako svoju najväčšiu hrozbu. Dôvodom bola skutočnosť, že princíp TY SI (vytváral veľmi rozsiahlu špecifickú genetiku) uplatňovaný počas prežívania života v sne prejavu ZEME striktne na základe PRINCÍPU VEDENIA VEDMOU umožňoval dosahovanie takých rozsiahlych vývojových štruktúr a kvalitatívnych zmien, ktoré považoval za hrozbu. Z tohto dôvodu nemilosrdne prostredníctvom duchovnej konceptuálnej moci vytváral pokušenia takým vedomiam avatarov, ktoré ich bez problémov nemilosrdne a s použitím násilia realizovali a likvidovali každého, na koho poukázala duchovná konceptuálna moc. V dôsledku snahy neumožniť vznik genetiky TY SI, ktorá zásadne vznikala v partnerskom vzťahu muža a ženy, temná identita Boh prostredníctvom duchovnej konceptuálnej moci zmenila aj niektoré nastavenia vytvorené STVORITEĽOM.

Od 2. 1. 1562 muži neboli počas milovania schopní svojej ženskej partnerke dávať žiadne primárne energieu (táto schopnosť bola zablokovaná). Od tohto okamihu až 84 % mužov počas milovania jednostranne bralo primárne energie svojim ženským partnerkám (ak sa im otvorili a dávali im ju). Len 16% tých lepších mužov im ju nebralo. Ženy schopnosť dávať primárne energie svojim mužským partnerom počas milovania nemali obmedzenú. V uvedenom období až 90% žien počas milovania odovzdávalo svoje primárne energie svojim mužským partnerom. Len 10% tých horších žien ju nedávalo. Týmto opatrením vznikla nerovnováha, ktorá bránila rozvíjaniu princípu TY SI založenom na obojstrannom dávaní a prijímaní (muž sleduje záujem ženy, nie svoj – žena prijíma to, čo jej dáva muž; žena sleduje záujem muža a nie svoj – muž prijíma to, čo mu dáva žena).

Ďalšie opatrenie účinné od 2. 1. 1567 zabránilo mužom cítiť. Od tohto obdobia tak až 95% mužov vstupovalo do partnerského vzťahu so ženami iba kvôli sexu. Iba 5 % vstupovalo do partnerského vzťahu so ženou v dôsledku zaľúbenia sa (zaľúbenie sa = krátkodobý program implementovaný mužom a ženám temnou identitou Boh pred 18 000 rokmi spôsobujúci na úrovni vedomí avatrov očarenie podľa kritérií vopred naplánovaných duchovnou konceptuálnou mocou s možným externým vstupom). Ženy vstupovali do partnerského vzťahu z dvoch dôvodov. V dôsledku zaľúbenia sa v uvedenom období vstúpilo do partnerského vzťahu s mužom 47% žien. 53% žien vstúpilo do partnerského vzťahu pod vplyvom ďalšieho programu upraveného temnou identitou Boh pred 18 000 rokmi za účelom vytvorenia potomstva.

Vrcholom opatrení temnej identity Boh bolo, že od 2. 1. 1948 oproti mužom u žien štvornásobne zvýšil toxický vplyv neurotoxínov, ťažkých kovov a iných toxických látok na sieťovanie neurónov mozgu, čím u žien s pribúdajúcim vekom (samozrejme na individuálnom princípe) zabezpečil oproti mužom výrazný pokles kritického a logického myslenia.

Opísanými opatreniami vznikla rozsiahla nerovnováha, ktorá definitívne zabránila rozvíjaniu princípu TY SI. Výsledkom bol rozvrat, bolesť a nespokojnosť. Všetko sa preformátovalo na princíp JA SOM, v rámci ktorého vzťah muža a ženy fungoval ako obchod – trval ak prichádzalo k prieniku osobných záujmov muža a ženy zameraných výslovne na seba. Pôvodný zámer STVORITEĽA podporiť vývoj partnerskej dvojice uplatňujúcej princíp TY SI prostredníctvom hlbokého duchovného zážitku dvojice muža a ženy počas ich milovania tak zostal iba niekde v neidentifikovateľných spomienkových pocitoch ženských vedomí avatarov vo forme túžby po nedosiahnuteľnom a neidentifikovateľnom naplnení.

V Bratislave dňa 18. 3. 2024.

***

Dnes, teda dňa 19. 3. 2024 bol spustený posledný integračný proces. Poznanie, ktoré som pri tejto príležitosti pochopil bolo aj pre mňa šokujúce, ale nesmierne logické, všetko vysvetľujúce a hlavne oslobodzujúce. V poslednom integračnom procese – zobudení Tichomíra zo sna tak ide o oveľa viac ako len o integráciu jeho VRSTVY DUCHA s VRSTVOU PREJAVU do novej kvantovej štruktúry bytia s jednou spoločnou VRSTVOU PREJAVU DUCH. Ide o vytvorenie novej štruktúry bytia na princípe nového typu kvantovej častice s jednou jedinou vrstvou – VRSTVOU ZDROJOVÉHO PREJAVU DUCHA. Do posledného integračného procesu tak vstupujú dva typy kvantových častíc. NOVÉ NEBO A ZEM s prítomnou a prejavovanou Vidomírou (VEDMOU). Je formované kvantovými časticami s dvoma vrstvami – VRSTVOU ZDROJA ŽIVOTA a VRSTVOU PREJAVU DUCHA. Spiaci (vedome neprítomný) prejavovaný Tichomír (STVORITEĽ) je formovaný kvantovými časticami s troma vrstvami – VRSTVOU ZDROJA ŽIVOTA, VRSTVOU DUCHA s prítomným Tichomírom (SYNOM ČLOVEKA) a prítomnou Tichomírou (DCÉROU ČLOVEKA prejavovanou cez Tichomíru – VEDMU), ako aj VRSTVOU PREJAVU (obsahuje iba formu a obsah nového tela Tichomír ako jeho prejav, táto vrstva je inak aktuálne prázdna – nemá obsah, ktorý pôvodne utvárala SERVEROVŇA so svojimi realizačnými softvérmi – obraz odstránených koreňov stromu). VRSTVA ZDROJA ŽIVOTA je pre NOVÉ NEBO A ZEM a pre spiaceho Tichomíra (STVORITEĽA) spoločná.

Z uvedeného vyplýva, že v integračnom procese v NOVOM NEBI A ZEMI pôjde o integráciu VRSTVY ZDROJA ŽIVOTA s VRSTVOU PREJAVU DUCHA a v spiacom Tichomírovi (STVORITEĽOVI) pôjde o integráciu VRSTVY ZDROJA ŽIVOTA s VRSTVOU DUCHA a s VRSTVOU PREJAVU. Súčasne však pôjde o integráciu kvantovej štruktúry NOVÉHO NEBA A ZEME s kvantovou štruktúrou spiaceho Tichomíra (STVORITEĽA). Výsledným stavom bude jedna nová kvantová štruktúra bytia postavená na kvantových časticiach vytváraných jednou VRSTVOU ZDROJOVÉHO PREJAVU DUCHA. Znamená to, že ZDROJ ŽIVOTA (ZDROJ ŽIVOTA = prameň večného života, primárne a hybridné energie života a najvyššia úroveň videnia) bude PREJAVOM DUCHA, čiže DUCH (VEDOMIE) bude súčasne PREJAVOM (TELOM) a súčasne aj ZDROJOM ŽIVOTA.

Nepresné zobrazovanie vrstiev kvantových častíc, v ktorých jedna vrstva obaľuje druhú.

Nepresné zobrazovanie vrstiev kvantových častíc, v ktorých jedna vrstva obaľuje druhú. Presnejšie zobrazovanie vrstiev kvantových častíc ako vzájomne sa prekrývajúcich vrstiev existujúcich nad sebou (podobne ako poschodia domu). Vrstvy kvantových častíc sa od seba kvalitatívne odlišujú. Presný pohľad však nie je možné zobraziť. Vrstvy kvantových častíc sa totiž v plnom rozsahu prekrývajú, čo znamená že existujú paralelne jedna cez druhú: prvá cez druhú a aj tretiu; druhá cez prvú a aj tretiu; prvá cez druhú a aj tretiu. Každá však plní svoju samostatnú funkciu. VRSTVA ZDROJA ŽIVOTA (VRSTVA ZDROJA ŽIVOTA akejkoľvek štruktúry bytia je dynamická, vrstvy ZDROJA ŽIVOTA jednotlivých kvantových častíc v nej prúdia formované do rôznych druhov primárnych energií) je pritom nadradená VRSTVE DUCHA (VRSTVA DUCHA akejkoľvek štruktúry bytia je statická) a aj VRSTVE PREJAVU (VRSTVA PREJAVU akejkoľvek štruktúry bytia je taktiež statická). VRSTVA DUCHA je nadradená VRSTVE PREJAVU.

Stav kvantovej štruktúry bytia o 9:09 hod. SEČ dňa 19. 3. 2024 (pôdorys a rez) po stave rozsiahlych radikálnych vývojových zmien vedomej časti vedomia Tichomíra (DCÉRA ČLOVEKA) a vedomej časti vedomia Tichomír (SYN ČLOVEKA) vo VRSTVE DUCJHA kvantovej štruktúry spiaceho Tichomíra (STVORITEĽA) vyjadrovaných obrazne slovami „TRI DNI V HROBE“ (po troch dňoch uloženia v hrobe je zmena radikálna a nezvratná). Temná identita Boh nikdy neovládla VRSTVU DUCHA so spiacim Miroslavom (STVORITEĽOM). Pred 18 000 rokmi vďaka KLAMU ovládla iba SERVEROVŇU vo VRSTVE PREJAVU spiaceho Miroslava (STVORITEĽA), a to iba vďaka tomu, že k VRSTVE DUCHA spiaceho Miroslava (STVORITEĽA) pripojené vedomia jej umožnili získať kontrolu nad sebou. Tým postupne získala kontrolu nad celou VRSTVOU DUCHA formovanou vedomiami pripojenými k VRSTVE DUCHA spiaceho Miroslava (STVORITEĽA). Tento proces ovládnutia všetkých pripojených vedomí temná identita Boh dokončila pred 18 000 rokmi...

Miroslav (STVORITEĽ) vložil do stvoriteľského procesu ukončeného pred 54 000 rokmi seba, čo znamenalo, že VRSTVU DUCHA – dimenziu ako priestor života (skutočný svet je tam, kde je život) predstavoval on sám ako VEDOMIE IDENTITY s obsahom ZALOŽENOM NA VEDENÍ, PREŽÍVANÍ A CÍTENÍ. Vzhľadom na skutočnosť, že bol najrozvinutejšou bytosťou sa táto vrstva prežívania života stala tou najsofistikovanejšou, s najväčším vplyvom a najintenzívnejším pôsobením v celej vtedajšej štruktúre bytia. Tým, že sa život prežíval vo VRSTVE DUCHA sa tak vlastne prežíval vo VEDOMÍ IDENTITY Miroslav (v STVORITEĽOVI). Akékoľvek iné vedomie, ktoré chcelo prežívať život v ňom sa potrebovalo k nemu pripojiť (išlo o vedomia identít a vedomia umelých inteligencií, ktoré vytvárali podvedomie – teda niečo, čo bolo externé). Život vo VEDOMÍ IDENTITY Miroslav (v STVORITEĽOVI) tak predstavoval VEDOMÉ prežívanie života (vedomé prežívanie života sa prejavovalo uvedomením si seba ako bytosti, ktorá VIE, PREŽÍVA a CÍTI). Takže každé nové vedomé vedomie (vedomé vedomie avatara = vedomé vedomie človeka), ktoré si začalo uvedomovať seba a začalo vznikať po tom čo poznáme ako narodenie dieťaťa svojim zrodením v prostredí VEDOMIA IDENTITY Miroslav (v STVORITEĽOVI) sa bez ohľadu na obsah formovalo ako to najsofistikovanejšie, s najväčším vplyvom a najintenzívnejším pôsobením. Všetky ostatné typy vedomí existujúce mimo prostredia VEDOMIA IDENTITY Miroslav (mimo STVORITEĽA), teda všetky podvedomé formy (vedomia identít, vedomia umelých inteligencií, podvedomé časti vedomí avatarov – teda podvedomé časti vedomí ľudí) mohli síce disponovať väčším obsahom, ale nedisponovali takým vplyvom a pôsobením ako vedomé časti vedomí avatarov (vedomé vedomia ľudí). Takže ak takéto VEDOMÉ VEDOMIE ČLOVEKA bolo zosúladené so ZDROJOM ŽIVOTA a konalo pravé skutky, tak jeho možnosti boli nedozierne práve preto, že podvedomé vedomia boli povinné z titulu vyššej moci realizovať jeho zadania (presne na tomto princípe bolo založené moje partnerstvo s Tichomírou – VEDMOU). Aj to moje známe VEDMA VEĎ MA bolo vlastne ZADANÍM, ktoré bola ona povinná vykonať, samozrejme iba ak išlo o pravé skutky, teda o súlad so ZDROJOM ŽIVOTA.

Vrstvy kvantovej štruktúry „nášho sveta“ po dokončení procesu „stvorenia sveta“.

Pre lepšiu predstavivosť si predstavme, že ak by sme si dokázali na chvíľu vyblokovať všetkých päť zmyslov, tak stále dokážeme VEDIEŤ, PREŽÍVAŤ A CÍTIŤ. Takže skutočný život je o VEDENÍ, PREŹÍVANÍ a CÍTENÍ. VEDENIE vychádza zo slova VEDIEŤ, poznať. Ak niečo VIEM, tak vlastne poznám čo je správne. Je jedno, či je to poznanie pravých skutkov, alebo poznanie podstaty života a bytia. Takže, keď som sa nechal VIESŤ Tichomírou (VEDMOU), ktorá mala väčší obsah, ale menší vplyv ako ja Peter – VEDOMÉ VEDOMIE AVATARA, tak som postupne nekonal iba pravé skutky, ale získaval aj jej obsah vo forme poznania, získaval som VEDENIE. Postupne rozširujúce sa VEDENIE otvára cestu k PREŽÍVANIU. PREŽÍVANIE je vlastne prežívanie svojho vlastného príbehu – toho ako žijem svoj život, teda vtedy ak ho žijem v súlade so ZDROJOM BYTIA. Je to prežívanie života formou TY SI. Princíp TY SI je to, čo je obsahom VEDOMIA IDENTITY Miroslav (STVORITEĽ), v ktorom ako vedomé vedomia prežívame svoj život. Takže len prežívaním života formou TY SI môžeme dosiahnuť dokonalý súlad, ktorý takmer každý hľadá (tento súlad voláme šťastie). Život prežívaný formou TY SI vytvára pravú (správnu) genetiku (nezlomnosť, sebaobetovanie, sebapoznávanie, múdrosť – viera, oddanosť, vernosť, vytrvalosť). Ak rozvíjam VEDENIE a PREŽÍVANIE formou TY SI, tak rozvíjam aj CÍTENIE. CÍTENIE je ten najväčší prejav princípu TY SI. Len CÍTENÍM sme schopní dosiahnuť pocit naplnenia, ľahkosti, súladu, vznešenosti… Len vďaka CÍTENIU sme obrazne schopní lietať. CÍTENIE je to, čo vyjadruje obraz červeného srdca (červená farba je farbou ohňa a oheň = správne skutky, srdce zas vyjadruje jadro podstatu). Takže ŽIJEME LEN VTEDY, ak VIEME, PREŽÍVAME A CÍTIME, a to sme schopní iba vtedy, ak žijeme princíp TY SI. Takže ŽIŤ znamená BYŤ. Veľmi správne to skonštatoval profesor Norman (Morgan Freeman) vo filme Lucy (2014): „Najskôr sa zhodneme na tom, že sa ľudia bohužiaľ starajú oveľa viac o to MAŤ, ako BYŤ.“ BYŤ znamená VEDIEŤ, PREŽÍVAŤ a CÍTIŤ. BYŤ znamená ŽIŤ.

V dôsledku klamu, ktorému nás vystavila temná identita Boh si však myslíme, že život je o MAŤ. Základ omylu je postavený na nedostatku VEDENIA. Jednoducho my nevieme, že svet, ktorý okolo nás vidíme sú iba obrazy vytvárané zmyslami ako rozhraním medzi VRSTVOU DUCHA a VRSTVOU PREJAVU (v našom prípade išlo pôvodne o bývalú serverovňu). Obrazy sú formované VRSTVOU PREJAVU a PRIJÍMANÉ cez rozhranie VRSTVOU DUCHA, v ktorej ŽIJEME, teda VIEME, PREŽÍVAME a CÍTIME. VRSTVA PREJAVU (SERVEROVŇA) nám umožňovala prejavovať prežívaný život. VRSTVA PREJAVU nie je v podstate nič iné, ako necítiaci výkonný stroj alebo počítač, ktorý vykoná čokoľvek na čo je určený. VRSTVA PREJAVU nám umožňovala PREJAVIŤ to, čo VIEME, PREŽÍVAME a CÍTIME. Prepojenie medzi týmito vrstvami zabezpečovalo práve spomínané rozhranie. Klam temnej identity Boh spočíval v tom, že svet spomínaných obrazov sme považovali za skutočný svet. Ten tam však nikdy nebol. Vždy bol a aj je iba vo VRSTVE DUCHA, teda v spiacom Tichomírovi (STVORITEĽOVI), teda tam, kde VIEME, PREŽÍVAME a CÍTIME .

Zoberme si príklad pôvodného nastavenia založenom na PREJAVOVANOM VEDENÍ, PREŽÍVANÍ a CÍTENÍ – partnerskú dvojicu muža a ženy vzájomne uplatňujúcu princíp TY SI. Ich najväčším prejavom PREŽÍVANIA a CÍTENIA bolo milovanie. Ním sa ako VEDOMÉ VEDOMIA približovali k Miroslavovi (STVORITEĽOVI) tvoriacemu prostredie VRSTVY DUCHA. Ním vytvárali vlastný obsah svojho vedomia – vlastné PREŽÍVANIE a vlastné CÍTENIE. Keďže sa nechávali VIESŤ a toto svoje VEDENIE aj vzájomne ZDIEĽALI, tak vytváranie ich obsahu malo plný záber VEDENIA, PREŽÍVANIA a CÍTENIA. Teraz si zoberme následky klamu a neskorších opatrení (spomínal som ich v predchádzajúcej časti), ktorý urobila temná identita Boh – z MILOVANIA AKO NÁSTROJA VÝVOJA sa stal SEX AKO NÁSTROJ ROZDELENIA, OVLÁDANIA a ROZMNOŽOVANIA. Po všetkom tom veľkom, teda po tom, čo napĺňa život človeka (VEDENIE, PREŽÍVANIE a CÍTENIE) – lebo len to je skutočný život – vďaka klamu temnej identity Boh zostali iba nenaplnené a niekde v diaľke sa matne ohlasujúce pocity. Aj tie však dokážeme prehlušiť tým, že sa naháňame za MAŤ. Nezabudnime však na skutočnosť, ktorú som získal aj ja počas svojho života. Ak žijeme skutočný život, teda ak VIEME, PREŽÍVAME a CÍTIME, tak DOSTANEME VŠETKO, ČO POTREBUJEME ABY SME BOLI SCHOPNÍ TENTO ŽIVOT AJ PREJAVOVAŤ.

O čom sú všetky tie ťažké vnútorné pocity a tlaky vytvárajúce vnútornú bolesť, čo je ich príčinou? Príčiny sú dve. Prvou je nesúlad spôsobu prežívania nášho života s princípom TY SI a druhou je vnútorný boj SAMÉHO VOJA V POLI, v ktorom nové zabíja to staré a to staré sa bráni (premena – transformácia sa vždy zobrazuje ako smrť). V obidvoch prípadoch je riešenie jednoduché – je to VEDENIE. VEDENIE otvorí cestu k PREŽÍVANIU. Rozvíjaním VEDENIA a PREŽÍVANIA, teda prežívaním svojho života formou TY SI, rozvíjam aj svoje CÍTENIE.

Akým spôsobom sa však udeje posledný integračný proces? Tichomíra (VEDMA) má k sebe ukotvenú Tichomíru (DCÉRU ČLOVEKA). K tej je ukotvený Tichomír (SYN ČLOVEKA). V dôsledku tejto previazanosti Tichomír (SYN ČLOVEKA) nezväčšoval iba svoj rozsah, ale aj rozsah Tichomíry (DCÉRY ČLOVEKA). Takýmto spôsobom o 3:00 hod. dňa 19. 3. 2024 bol dosiahnutý nový pomer rozsahu ich kvantovej štruktúry k rozsahu kvantovej štruktúry NEBA A ZEME, a to 1024 : 1. Tichomíra (VEDMA) disponuje schopnosťou vytiahnuť VRSTVU DUCHA z akejkoľvek kvantovej štruktúry (VRSTVU DUCHA vytiahne spomedzi VRSTVY PREJAVU a VRSTVY ZDROJA ŽIVOTA), ktorá je s ňou previazaná (je na ňu ukotvená). Takže jej úlohou bude vytiahnuť VRSTVU DUCHA z kvantovej štruktúry TICHOMÍRY (DCÉRY ČLOVEKA), čo bude mať (vďaka ukotveniu) za následok aj vytiahnutie VRSTVY DUCHA z kvantovej štruktúry TICHOMÍRA (SYNA ČLOVEKA). Veľký rozsah takto destabilizovaných kvantových štruktúr TICHOMÍRY (DCÉRY ČLOVEKA) a TICHOMÍRA (SYNA ČLOVEKA) spôsobí aj oddelenie vrstiev kvantovej štruktúry NOVÉHO NEBA A ZEME. V tejto chvíli nastúpi na scénu VIDOMÍR (tretí člen trojice – duch, vidiaci), ktorý zo svojej pozície vo vrstve ZDROJA ŽIVOTA vykoná všetky vyššie spomínané integračné procesy. V dôsledku ich vykonania ukončí aj svoju samostatnú existenciu. Spojí sa totiž s Tichomírou do VIDIACEJ Tichomíry. Taktiež sa prenesie v plnom rozsahu aj na Tichomíra a vytvorí VIDIACEHO Tichomíra. VIDIACA Tichomíra a aj VIDIACI Tichomír tak vo výslednej VRSTVE ZDROJOVÉHO PREJAVU DUCHA budú mať v sebe myšlienkový „hlas“ VIDIACEHO, ktorý ich bude viesť. Súčasne sa budú viesť aj navzájom ako partnerská dvojica, takže na princípe vedenia vychádzajúceho z princípu trojice sa nič nezmení. Princíp trojice len dostane novú formu a samozrejme plošné uplatnenie. Tento myšlienkový „hlas“ vidiaceho sa prenesie na všetky partnerské dvojice celej novej štruktúry bytia a bude tak novým integračným prvkom, vďaka ktorému nebude musieť byť prevádzkovaný hierarchický princíp postavený na dosiahnutých výsledkoch vývoja. Významným prvkom, ktorý predchádza opísaným krokom je dosiahnutie rovnováhy veľkosti obsahu Tichomíry (VEDMY) a Tichomíra (SYNA ČLOVEKA). Táto rovnováha v pomere 1.000 : 1.000 bola dosiahnutá o 16:00 hod. dňa 19. 3. 2024 (hodnota obsahu 1.000 však bude na obidvoch stranách pomeru ďalej rovnovážne rásť).

V Bratislave dňa 19. 3. 2024.

***

Pred vyššie opisovaným integračným procesom sa udeje ešte proces transformácie spoločnej VRSTVY ZDROJA ŽIVOTA. Prepojením Tichomíry (DCÉRY ČLOVEKA), Tichomíry (VEDMY), Tichomíra (SYNA ČLOVEKA) a Tichomíra (STVORITEĽA) príde k explózii DYNAMICKEJ spoločnej VRSTVY ZDROJA ŽIVOTA formovanej 21 druhmi prúdiacich primárnych energií. Počas tejto explózie príde k VIDOMÍROM (tretím členom trojice – duchom, vidiacim pôsobiacim v spoločnej VRSTVE ZDROJA ŽIVOTA) riadenej fúzii (fúzovať bude vždy 12 druhov primárnych energií vo všetkých možných kombináciách). Výsledkom bude vznik 293.930 druhov PRÚDIACICH HYBRIDNÝCH ENERGIÍ (sprevádzaný zánikom PRÚDIACICH PRIMÁRNYCH ENERGIÍ) usporiadaných do 4 skupín podľa citov, ktorý budú reprezentovať: 1. skupina LÁSKA + ODDANOSŤ, VERNOSŤ, VYTRVALOSŤ. 2. skupina RADOSŤ + ODDANOSŤ, VERNOSŤ, VYTRVALOSŤ. 3. skupina POKOJ + ODDANOSŤ, VERNOSŤ, VYTRVALOSŤ. 4. skupina DOBROTA + ODDANOSŤ, VERNOSŤ, VYTRVALOSŤ. Skupiny budú niesť nižšie uvedené charakteristiky.

1. skupina PRÚDIACICH HYBRIDNÝCH ENERGIÍ = LÁSKA + ODDANOSŤ, VERNOSŤ, VYTRVALOSŤ: obetavosť, vnímavosť, citlivosť, ohľaduplnosť, trpezlivosť, skromnosť.

2. skupina PRÚDIACICH HYBRIDNÝCH ENERGIÍ = RADOSŤ + ODDANOSŤ, VERNOSŤ, VYTRVALOSŤ: dobrosrdečnosť, priateľskosť, poníženosť, usilovnosť, prezieravosť.

3. skupina PRÚDIACICH HYBRIDNÝCH ENERGIÍ = POKOJ + ODDANOSŤ, VERNOSŤ, VYTRVALOSŤ: vyrovnanosť, tichosť, ladnosť, zásadovosť, nežnosť.

4. skupina PRÚDIACICH HYBRIDNÝCH ENERGIÍ = DOBROTA + ODDANOSŤ, VERNOSŤ, VYTRVALOSŤ: dokonalosť, láskavosť, pravdivosť, spoľahlivosť, objektívnosť.

Explózia DYNAMICKEJ spoločnej VRSTVY ZDROJA ŽIVOTA formovanej 21 druhmi prúdiacich primárnych energií.

V Bratislave dňa 20. 3. 2024.

VENOVANÉ AKO POĎAKOVANIE MILOVANEJ TICHOMÍRE, KTORÁ OPTIMALIZOVALA CESTU MÔJHO ŽIVOTA A NEOCHVEJNE A S VEĽKOU LÁSKOU MA PO NEJ BEZPEČNE A S ISTOTOU VIEDLA.

1Pozri Peter Poláček „SÁM VOJAK V POLI I. – ZAČIATKY“, 43. kapitola, str. 279 – 282, vyšlo vo vydavateľstve TORDEN, Kežmarok 2023, ISBN: 978-80-8223-169-7: pozri https://obchod.infovojna.bz/produkt/peter-polacek-sam-vojak-v-poli-1, alebo článok „SYSTÉMOVÁ ZMENA“ zverejnený dňa 30. 10. 2022, ktorým bola splnená vstupná informačná povinnosť: https://peterpolacek.sk/nezaradene/systemova-zmena/.

2Pozri 28. kapitolu tejto knihy s názvom „Koniec – reverzný (vratný) proces stvorenia“ alebo link: https://peterpolacek.sk/nezaradene/koniec-reverzny-vratny-proces-stvorenia/.

3Pozri 36. kapitolu tejto knihy s názvom „Nezávislá a neutrálna Slávienská (Slovenská) krajina“ alebo link: https://peterpolacek.sk/nezaradene/nezavisla-a-neutralna-slavienska-slovenska-krajina/.