Skip to content
Menu

LÁSKA = koncepcia TY SI

V predchádzajúcom článku „Radostná zvesť“ opisujem koncepciu JA SOM ako koncepciu TEMNOTY (koncepcia temnej bytosti Boh) a koncepciu TY SI ako koncepciu SVETLA (koncepcia svetlej bytosti Stvoriteľ), pričom platí, že koncepcia TY SI = LÁSKA .

V prvej kapitole knihy „Syn človeka“ s názvom „Autori proroctiev“ píšem:  „Po Radomírovej smrti jeho brat Radan, odišiel s Radomírovým synom Svetodarom do Španielska. Dôvodom bola snaha o zachovanie mužskej línie  rodu, z ktorej sa mal podľa prísľubu v štyridsiatej druhej generácií  narodiť pomazaný, prisľúbený Syn človeka. Mária Magdaléna sa spolu so svojou dcérou Vestou vrátila do svojho rodiska v Okcitánii. Tam sa vďaka vývoju, ktorý dosiahla a prorockým víziám, ktoré dokázala zachytiť a spracovať, stala už spomínanou Svetlou Máriou. Šifrované proroctvá a zachytený spôsob prežívania života podľa práva Sláva prežívaného v prostredí kresťanského temného Božieho práva dnes tvoria 95% obsahu kníh Nového zákona. Svetlá Mária bola posledným žijúcim prorokom. O svoje a Radomírove vízie sa delila s ľuďmi žijúcimi v Okcitánii. Ľudia, žijúci podľa poznania sprístupneného Radomírom  a spôsobom života, ktorý ona sprostredkovala sa začali volať deťmi Svetla.

Svetlá Mária ako pôvodná autorka kníh Nového Zákona definuje život bez koncepcie  TY SI (LÁSKY) nasledovne: „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.  A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru (pozn.: viera = pochopené poznanie), že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.  A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. (1 Kor 13, 1-3)“. Svetlá Mária súčasne definuje aj to, čo je to koncepcia TY SI (LÁSKA): „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé,  neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. (1 Kor 13, 4-6)“. Vo dvojici vzťahu ženy a muža je táto koncepcia uplatňovaná vzájomne.  Žena uplatňuje TY SI voči mužovi a muž naopak voči žene. Softvér fyzicky hmotnej úrovne reality Zem, ktorý vytvára interaktívnu simulácia nášho sveta bol Stvoriteľom naprogramovaný  práve na uplatňovanie takejto koncepcie. Jej neuplatňovanie má svoje následky.

Obr. 1: Definícia koncepcie TY SI

Výsledkom používania princípu voľby a pokúšania temnou identitou Boh však nastal odklon od koncepcie TY SI. Jej pozície v interaktívnej simulácii nášho sveta zaujala koncepcia JA SOM, ktorú ako dôsledok už spomínaného naprogramovania v interaktívnej simulácii sprevádza rozvrat, sklamanie a bolesť.  Všetko okolo nás je postavené na koncepcii JA SOM a Božej láske ako prejave tejto koncepcie. Čo je to Božia láska nám dokonale vysvetľuje Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC):

KKC 2093 Viera v Božiu lásku zahŕňa výzvu a povinnosť odpovedať na Božiu lásku úprimnou láskou. Prvé prikázanie nám prikazuje milovať Boha nadovšetko a všetky stvorenia pre neho a kvôli nemu.

KKC 2094 Proti Božej láske sa možno prehrešiť rozličnými spôsobmi: Ľahostajnosť zanedbáva alebo odmieta brať do úvahy Božiu lásku. Neuznáva jej iniciatívu a popiera jej silu. Nevďačnosť zabúda alebo odmieta uznať Božiu lásku a odplácať sa jej láskou za lásku. Vlažnosť je váhanie alebo nedbanlivosť pri odpovedi na Božiu lásku a môže zahŕňať odmietnutie oddať sa podnetu lásky. Znechutenosť (acedia) alebo duchovná lenivosť zachádza až do odmietnutia radosti, ktorá pochádza od Boha, a do odporu proti Božiemu dobru. Nenávisť voči Bohu pochádza z pýchy. Protiví sa láske Boha, ktorého dobrotu popiera, a odvažuje sa mu zlorečiť ako tomu, ktorý zakazuje hriechy a ukladá tresty.

KKC 2095 Teologálne (božské) čnosti viery, nádeje a lásky stvárňujú a oživujú morálne čnosti. Tak napríklad láska nás vedie k tomu, aby sme dávali Bohu, čo sme mu plným právom povinní dať ako jeho tvory. Na tento postoj nás pripravuje čnosť nábožnosti.

KKC 2096 Adorácia (klaňanie sa) je hlavným úkonom čnosti nábožnosti. Klaňať sa Bohu znamená uznávať ho za Boha, Stvoriteľa a Spasiteľa, za Pána a Vládcu nad všetkým, čo jestvuje, za nekonečnú a milosrdnú Lásku: „Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť, hovorí Ježiš, citujúc Deuteronómium.

KKC 2097 Klaňať sa Bohu znamená s úctou a s absolútnou podriadenosťou uznávať „ničotu stvorenia“, ktoré jestvuje jedine vďaka Bohu. Klaňať sa Bohu znamená: ako Mária v Magnifikate chváliť ho, velebiť ho a seba pokorovať, s vďačnosťou vyznávajúc, že urobil veľké veci a že jeho meno je sväté. Adorácia jediného Boha oslobodzuje človeka od uzavretia sa do seba, od otroctva hriechu a modloslužby sveta.

Zjednodušene to znamená, že temná identita Boh, ktorá je tvorcom koncepcie JA SOM od všetkých ostatných identít vyžadovala, aby voči nej bezpodmienečne a jednostranne uplatňovali koncepciu TY SI. Odmietnutie Božej lásky temná identita Boh pritom považovala za vzburu voči nemu.

V našej spoločnosti sa vo vzťahoch medzi ľuďmi  udomácnila predstava dokonalej lásky vo forme Božej lásky založenej na predstavách toho, čo a ako JA CHCEM MAŤ.  Túto formu pritom uplatňujú voči sebe navzájom obidve strany. Žena voči mužovi uplatňuje princíp JA SOM  postavený na jej predstavách, pričom muž robí to isté voči žene. Ak vzťah medzi ženou a mužom napriek tomu nejaký čas funguje, tak je to iba preto, že prišlo k prieniku, teda zhode časti predstáv obidvoch strán.  

Obr. 2: Tvoje PREDSTAVY v koncepcii JA SOM

Ako z toho von? V článku „Radostná zvesť“  som napísal: „Popretie seba samého je tak preukázaním víťazstva koncepcie TY SI nad koncepciou JA SOM.“  Vysvetlenie opäť ponúka Svetlá Mária: „A všetkým povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?! (Lk 9, 23-25)“. Takže správa dnešného dňa znie: IDE O ŽIVOT. Ak sa Ty ako identita nepreukážeš schopnosťou „víťazstva koncepcie TY SI nad koncepciou JA SOM“, tak Tvoj život smrťou, alebo vypnutím softvéru fyzicky hmotnej reality Zem, ktorý vytvára interaktívnu simuláciu nášho sveta nebude pokračovať, skončí, zanikne. Jednoducho stratíš seba samého. Predstav si, že dnes je posledný deň, ktorý  máš na to, aby si poprel sám seba a máš pred sebou svoju poslednú voľbu. Čo si zvolíš?  Popretie seba samého a cestu pokračovania života, alebo neurobíš nič a čaká Ťa definitívny zánik. Rozhodnutie je na Tebe. Neodporúčam Ti spoliehať sa pri tom na to, že Ty si to už dala (dal).

Ak patríš medzi tých, čo si chcú vybrať pokračovanie života, tak potom moje odporúčania znejú nasledovne:

  • Bezodkladne si nájdi ešte dnes čas, aby si zostal sám so sebou, v tichu iba so svojimi citmi a svojimi myšlienkami.  Neodkladaj to. Pripomeň si, že IDE O ŽIVOT. Možno už viac času nedostaneš. Pozri sa späť na svoj život, na všetky ťažké a nepríjemné situácie, všetky Tvoje sklamania a nenaplnené predstavy. Ak cítiš, že Ti niekto ublížil, tak máš naozaj problém. Uvedom si, že nikto druhý Ti ublížiť nemôže. Ublížiť si môžeš iba Ty sama (sám). Pocit ublíženia je Tvoj pocit a nie toho, kto napr. nenaplnil tvoje predstavy, kto Ti nedal to, čo si si Ty predstavovala (predstavoval). Ty si tá (ten) čo spracováva podnety z okolitého prostredia. Za Teba to nerobí nikto druhý a nikto druhý za to nenesie zodpovednosť.  Pomôže Ti, ak si uvedomíš, že práve tieto ťažké situáciu, ktoré si prežila (prežil) Ti dnes umožnia poprieť seba, umožnia Ti zachrániť si život. Ak si žena, tak to precíť cez city. Ak si muž, tak si to v myšlienkach zanalyzuj. Spätne si vyhodnoť svoje rozhodovanie a avoje konanie z pohľadu vyššie uvedenej definície koncepcie TY SI a koncepcie JA SOM.
  • Ak si v prvom kroku pochopila (pochopil) samu seba, potom Ťa čaká ďalší krok.  Prijmi fakt, že prežívajúc život v bludisko tejto interaktívnej simulácie si slepá (slepý), že potrebuješ, aby Ti niekto ukazoval cestu, aby Ťa viedol a vyviedol z tohto bludiska.  Následne si podrobne zrekapituluj všetky svoje predstavy, cez ktoré si si vytvárala (vytváral) falošné ciele a vzdaj sa ich. Buď bez predstáv. Tvojim cieľom sa stáva cesta, na ktorú si sa vydala (vydal). Prijať vedenie od niekoho iného si schopná (schopný) iba vtedy, ak nemáš vlastné predstavy. Uvedom si ešte raz, že Tvoje predstavy  sú predstavami slepého.
  • Urob rozhodnutie, že sa chceš nechať viesť a prijmi to ako svoj záväzok. Poznanie o tom, kto Ťa bude viesť máme opäť od Svetlej Márie: „Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd (Zj 12, 1). Žena v príbehu, ktorej súčasťou je aj táto veta zobrazuje identitu Miroslava, alebo inak identitu Matka, ktorá sa stala Matkou všetkých žijúcich. Ide o partnerskú identitu STVORITEĽA, identitu, ktorá má nadhľad nad interaktívnou simuláciou nášho sveta. Ak si žena a si schopná cítiť, tak Ti toto vedenie príde najmä cez zachytené city. Ak si muž, tak Ti vedenie príde najmä cez zachytené myšlienky. City a myšlienky  Ti môžu prísť ako blesk z jasného neba, vo sne, alebo cez udalosti a kontakt s inými ľuďmi. Buď pozorná (pozorný) a hľadaj odpovede. Dostaneš ich. Nikdy však nebudeš vedieť, kam ideš. Vždy však konaj to, čo Ti bolo ukázané, že máš urobiť, a to bez ohľadu na následky.  Dôležitá je cesta. Budeš vedieť, čo máš urobiť.  Je to tá najväčšia istota v interaktívnej simulácii nášho sveta. Je to istota získaného života. Maj to vždy a všade  na pamäti.  
  • Na záver urob vedomé zadanie v tom zmysle, že sa zriekaš koncepcie JA SOM a prijímaš  koncepciu TY SI. Môžeš tak urobiť jednoducho, napr. s plným precítením a celou silou seba samého prednesenými nasledovnými slovami: „Záväzne sa zriekam koncepcie JA SOM a bez akýchkoľvek výhrad prijímam za svoju koncepciu TY SI. Nech sa tak stane tu a teraz!“. Toto zadanie sa stane Tvojim prvým skutkom na Tvojej novej ceste a nezmazateľne sa zapíše do Tvojej identity. Týmto zápisom získaš ŽIVOT. Následne Ti stačí nevytvárať si vlastné predstavy a nechať sa viesť identitou Miroslava, ktorá sa stala Matkou všetkých žijúcich. Pre každého však platí, že je nevyhnutné, aby u iných akceptoval ich voľbu (platí to aj pre tých najbližších), nech je akákoľvek. Je potrebné si taktiež uvedomiť, že viesť môže iba ten, kto je sám vedený.   

Takže moje predčasné novoročné prianie určené špeciálne pre Teba znie: „EŠTE DNES SI ZVOĽ ŽIVOT A POPRI SAMA SEBA (POPRI SÁM SEBA)“.