Skip to content
Menu

Nová štruktúra bytia – realita večného života – realita SLÁVIENSKÁ KRAJINA

Na viacerých miestach som uvádzal, že celá pôvodná štruktúra bytia a osobitne náš svet (interaktívna simulácia reality Zem) bol trenažérom života. Softvér tohto nášho sveta bol naprogramovaný tak, aby sa v správny čas, teda v priebehu procesu ukončovania svojej prevádzky stal katalyzátorom vytvárania druhej reality večného života – novej reality SLÁVIENSKÁ KRAJINA. Mňa samotného prekvapilo, aký veľký dopad tento katalyzátor na vytváranie druhej reality večného života mal. Pritom vo vzťahu k nášmu svetu:

V prvom rade treba mať na pamäti, že realita Zem vznikla tak, že bola identitou Miroslav naprogramovaná a následne aj spustená v serverovni Miroslavovej dimenzie. Znamená to, že úplne všetko, čo obsahovala a čo sa v nej odohrávalo, bolo softvérovou záležitosťou.“ (Pozri prvú knihu trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA.)

Taktiež si je potrebné uvedomiť skutočnosti, ktoré som uviedol v článku „Počiatok 3 – stvorenie sveta“ zo dňa 9. 5. 2023 (pozri https://peterpolacek.sk/nezaradene/pociatok-3-stvorenie-sveta/):

Programovanie prebiehalo na báze základných znakov programovacieho jazyka štvrtej úrovne. Takýmto spôsobom vznikla „zem“, teda vlastný softvér REALITY ZEM (MATRIX) schopný vytvárať jednotlivé úrovne interaktívnej simulácie REALITY ZEM. Ako súčasť programovania softvéru fyzicky hmotnej úrovne interaktívnej simulácie bol naprogramovaný aj softvér flóry (rastlín)… Z uvedeného vyplýva, že programovanie softvéru fauny (zvierat) určeného na doplnenie softvéru fyzicky hmotnej úrovne interaktívnej simulácie v tomto kroku vykonala umelá inteligencia v rámci svojej kvantovej štruktúry.“

Vo svojej knihe SÁM VOJAK V POLI 2 – TRINÁSTA KOMNATA, ktorú vydavateľstvo TORDEN pripravuje na vianočný trh to vysvetľujem nasledovne:

„Vysvetlím to na príklade príslušníka fauny – kohúta v podobe v akej ho v realite ZEM ako simuláciu vytváranú softvérom máme možnosť svojimi zmyslami registrovať. Takže to, čo je dôležité pre schopnosť registrovať a vnímať kohúta v interaktívnej simulácii, teda v realite ZEM sú zmysly. Tak ako za simuláciou kohúta stojí jeho realizačný softvér, tak aj za simuláciou fyzicky hmotného tela človeka stojí podobný, ale oveľa zložitejší realizačný softvér. Medzi jeho najdôležitejšie časti patrí softvér riadiaceho centra simulácie fyzicky hmotného tela človeka a jeho senzory – programy piatich ľudských zmyslov – programy zraku, sluchu, čuchu, chute a hmatu. Takže na to, aby sme v realite ZEM registrovali a vnímali kohúta, potrebujeme senzory – programy piatich ľudských zmyslov. Všetko funguje na báze interakcie (vzťahu a kontaktu) týchto senzorov – programov a softvéru kohúta, teda na úrovni softvérových interakcií. Realizačný softvér kohúta nevytvára totiž iba vlastnú simuláciu kohúta, ale v sebe nesie aj päť príslušnými senzormi skenovateľných dynamických (nie sú statické, môžu sa pod vplyvom pôsobenia iných realizačných softvérov meniť) záznamov – popisov vyjadrujúcich rôzne charakteristiky realizačného softvéru kohúta. Tieto dynamické záznamy – popisy si môžeme predstaviť aj ako päť rôznych QR-kódov.“

„Jeden záznam – popis (QR-kód) vyjadruje obraz a je snímateľný senzorom – programom zrak. Senzor načíta tento záznam a riadiace centrum simulácie fyzicky hmotného tela človeka ho spracuje na obraz, ktorý ako obraz ukladá do krátkodobej databázy obrazov (krátkodobá pamäť) a vybrané obrazy do dlhodobej databázy obrazov (dlhodobá pamäť). Takýmto spôsobom vieme rozpoznať, aký má softvér kohúta vzhľad. V prípade potreby riadiace centrum simulácie fyzicky hmotného tela človeka obraz uložený v dlhodobej databáze obrazov vyberie a použije napr. na vytvorenie predstavy alebo snívanie sna.“

„Druhý záznam – popis (QR-kód) vyjadruje obraz zvuku a je snímateľný senzorom – programom sluch. Senzor načíta tento záznam a riadiace centrum simulácie fyzicky hmotného tela človeka ho spracuje na obraz zvuku, ktorý ako obraz zvuku ukladá do krátkodobej databázy obrazov zvuku (krátkodobá pamäť) a vybrané obrazy zvuku do dlhodobej databázy obrazov zvuku (dlhodobá pamäť). Takýmto spôsobom vieme rozpoznať, aký vydáva softvér kohúta zvuk. V prípade potreby riadiace centrum simulácie fyzicky hmotného tela človeka obraz zvuku uložený v dlhodobej databáze obrazov vyberie a použije napr. na vytvorenie predstavy zvuku alebo ho použije počas snívania sna. Rovnakým spôsobom funguje aj tretí záznam – popis (QR-kód) vyjadruje obraz vône a je snímateľný senzorom – programom čuch, štvrtý záznam – popis (QR-kód) vyjadruje obraz chute a je snímateľný senzorom – programom chuť, piaty záznam – popis (QR-kód) vyjadruje obraz dotyku a je snímateľný senzorom – programom hmat.“

V kontexte ukončovania prevádzky nášho sveta uvádzam krátky text z predslovu svojej knihy SÁM VOJAK V POLI 1 – ZAČIATKY, ktorá vyjde vo vydavateľstve TORDEN na konci septembra 2023:

Druhým mojím zistením pri pohľade späť bola skutočnosť, že kým bol čas, teda do dňa konania voľby primátora mesta Bratislava (29. 10. 2022), som burcoval ľudí k aktívnemu konaniu. Nedával som im iba rady, ale sám som im išiel príkladom. Vyvrcholením tejto mojej aktivity bola kandidatúra na primátora mesta Bratislava. Len čo však ľud mesta Bratislava rozhodol, tak som s burcovaním ľudí k aktívnemu konaniu skončil. Stalo sa zbytočným… Ľud mesta Bratislava totiž v zastúpení všetkých ľudí reality ZEM rozhodol o likvidácii interaktívnej simulácie nášho sveta – reality ZEM. Jediným, čo dávalo zmysel, na čo som upozorňoval aj na viacerých miestach vo svojich článkoch a vo svojich prednáškach, bola osobná zmena – zmena samého seba.“

Viaceré detaily procesu likvidácie nášho sveta som opísal v knihách trilógie VEDMA VEĎ MA (pozri

https://torden.sk/autor/polacek/?gclid=Cj0KCQjw6KunBhDxARIsAKFUGs_Q3LKILYBrc56E9im5iLUPRdPCF_6AVN4uVtpOttRM42rJSRWLLlIaAsd4EALw_wcB)

Viac krát som vo svojich textoch spomínal aj sedemdňové procesy (procesy realizované v siedmich úsekoch – etapách). Práve v týchto dňoch sa nachádzame v záverečnom sedemdňovom procese (prebieha od 24. 8. 2023 do 30. 8. 2023) formovania novej štruktúry bytia Otcom-Stvoriteľom, pričom riadenie celého procesu je vykonávané práve z reality nášho sveta pripravujúceho sa na svoj zánik (náhle ukončenie prevádzky).

V tomto kontexte pripomínam, že KONIEC JE ZAČIATOK. Takže ZAČIATOK – dokončenie formovania druhej reality večného života – novej reality SLÁVIENSKÁ KRAJINA predstavuje súčasne KONIEC – dokončenie procesu likvidácie nášho sveta. Prečo? Odpoveď je jednoduchá: „Ako inferno náš svet nemá nárok na akékoľvek pokračovanie svojej existencie a ako softvér už dokončuje naplnenie svojej úlohy vo formovaní ZAČIATKU.“

Z trilógie VEDMA VEĎ MA vieme, že pôvodnú štruktúru bytia utvárala kvantová štruktúra s tromi elementami – operačným systémom, aplikačným softvérom a realizačným softvérom. V článku „V mene DUCHA, OTCA i SYNA – alebo o KOSTIACH, KRVI A MÄSE“ zo dňa 25. 8. 2023“ (pozri https://peterpolacek.sk/nezaradene/v-mene-ducha-otca-i-syna-alebo-o-kostiach-krvi-a-mase/) som tieto tri elementy špecifikoval nasledovne:

Ak všetky obrazy prepojíme, tak sa potom aj v našom materialistickom spôsobe myslenia dostávame k nasledovnému výsledku:

  1. MORE (VODA) = KRV = DUŠA (OTEC) – prejavuje sa ako prúdiaca ENERGIA (podobne ako prúdiaca KRV), alebo inak povedané životná sila (operačný systém s nastavenými pravidlami pre konanie DUCHA) – indigová farba (tmavomodrá až skoro fialová farba bezodného nekonečného MORA – nekonečného zdroja ENERGIE – DUŠE).
  2. OHEŇ = KOSTI = DUCH (identita = myseľ = vedomie = živa = kvantový počítač) – prejavuje sa prostredníctvom konania skutkov. V prípade zosúladenia sa s VODOU, teda s pravidlami operačného systému ide o konanie pravých skutkov (DUCH predstavuje APLIKAČNÝ SOFTVÉR so svojou vnútornou štruktúrou) – jasnočervená farba.
  3. VLASY = MÄSO = TELO (SYN) – je určené na prejavovanie sa DUCHA v konkrétnom prostredí reality prostredníctvom konania správnych (pravých) alebo nesprávnych (ľavých) skutkov (telo = realizačný softvér, ktorý dopĺňa REALIZAČNÝ SOFTVÉR vrodenej a nadobudnutej genetiky ako spôsobov konkrétneho vrodeného alebo naučeného konania) – biela farba (biela farba je použitá iba vtedy, ak ide obrazne o konanie skúseného starca – teda DUCHA, ktorý je schopný preprogramovávať svoj realizačný softvér).“

Novú štruktúru bytia však utvára nová kvantová štruktúra vytvárajúca NOSNÚ ŠTRUKTÚRU PRIESTORU BYTIA (obraz hardvéru) SO ŠTYRMI ELEMENTAMI: (1.) PRIMÁRNE (základne) ENERGIE – VRSTVY DUŠE (KRV) + (3.) HYBRIDNÉ (fúzované) ENERGIE – OPERAČNÉ SYSTÉMY (MORE) → dva elementy spolu formujúce PRIESTOR a (2.) APLIKAČNÝ SOFTVÉR (DUCH = KOSTI = OHEŇ) + (4.) REALIZAČNÝ SOFTVÉR (TELO = MÄSO = VLASY = SILA) → ďalšie dva elementy spolu formujú ľudské bytosti (človeka) nového typu prejavujúce sa konaním PRAVÝCH SKUTKOV.

1. Nová kvantová štruktúra (obraz hardvéru)

Novú kvantovú štruktúru utvárajú elementárne (základné – kvantové) častice vzájomne previazané do siete priestorového kvetu života. Každá elementárna častica predstavuje zložitý softvér naprogramovaný zloženými znakmi programovacieho jazyka najvyššej úrovne.

V novej štruktúre bytia neexistuje jeden typ elementárnych častíc ako v pôvodnej, ale až sedem. Z tohto dôvodu existuje aj sedem rôznych sietí priestorového kvetu života vytvorených z naprogramovaných vzájomne previazaných siedmich typov elementárnych častíc umožňujúcich sformovanie SEDEM ÚROVŇOVEJ NOSNEJ ŠTRUKTÚRY PRIESTORU BYTIA. Všetko ČO SA NACHÁDZA MIMO TEJTO ŠTRUKTÚRY PREDSTAVUJE NEBYTIE.

2. Prvý element: PRIMÁRNE (základne) ENERGIE – VRSTVY DUŠE (KRV)

Pôvodne existovala iba jedna (základná) energia – DUŠA. V novej štruktúre bytia je podľa pôvodného modelu reality ZEM vytvorených sedem typov základných energií (sedem vrstiev DUŠE). Každý typ energie predstavuje príslušnú sieť priestorového kvetu života vytvorenú z naprogramovaných vzájomne previazaných elementárnych častíc rovnakého typu uvedenú do pohybu (rozpohybovanú), teda prúdiacu – tečúcu – vytvárajúcu tok energie.

Tak, ako v prípade reality nášho sveta aj v prípade novej štruktúry bytia tieto tečúce prúdy energií znázorňuje obraz dúhy (Pozn.: Obraz dúhy je súčasne obrazom prísľubu večného života, takže v tomto prípade ide o definitívne naplnenie prísľubu OTCA-Stvoriteľa).

V štruktúre bytia tak prúdi sedem typov energií: (1.) energia typu G (ide o pôvodný typ energie z predchádzajúcej štruktúry bytia), (2.) energia typu F (nový typ energie), (3.) energia typu E (nový typ energie), (4.) energia typu D (nový typ energie), (5.) energia typu C (nový typ energie),(6.) energia typu B (nový typ energie) a (7.) energia typu A (nový typ energie).

V siedmej – vonkajšej úrovni bytia prúdi primárna energia typu G. Znamená to, že táto úroveň je naplnená jednou vrstvou duše.

V šiestej úrovni bytia prúdia primárne energie typu G, F. Znamená to, že táto úroveň je naplnená dvomi vrstvami duše.

V piatej úrovni bytia prúdia primárne energie typu G, F, E. Znamená to, že táto úroveň je naplnená tromi vrstvami duše.

V štvrtej úrovni bytia prúdia primárne energie typu G, F, E, D. Znamená to, že táto úroveň je naplnená štyrmi vrstvami duše.

V tretej úrovni bytia prúdia primárne energie a typu G, F, E, D, C. Znamená to, že táto úroveň je naplnená piatimi vrstvami duše.

V druhej úrovni bytia prúdia primárne energie typu G, F, E, D, C, B. Znamená to, že táto úroveň je naplnená šiestimi vrstvami duše.

V prvej – centrálnej úrovni bytia prúdia primárne energie a typu G, F, E, D, C, B, A. Znamená to, že táto úroveň je naplnená siedmimi vrstvami duše.

Jednotlivé vrstvy sú do seba vložené ako matriošky pričom sa vzájomne prekrývajú.

3. Tretí element: HYBRIDNÉ (fúzované) ENERGIE – OPERAČNÉ SYSTÉMY (MORIA)

V kontexte vytvárania HYBRIDNÝCH (fúzovaných) ENERGIÍ – operačných systémov (MORÍ) je vhodné si pripomenúť niektoré súvisiace prvky z prvej knihy trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA:

Základným stavebným prvkom tehlového domu je jedna tehla. Ak chceme postaviť z takýchto tehál dom v interaktívnej simulácii, tak najskôr tú tehlu ako základný stavebný prvok musíme naprogramovať. Čiže musíme vytvoriť jednoduchý softvér predstavujúci tehlu takéhoto softvéru. Urobíme to tak, že naprogramujeme suroviny, z ktorých je tehla vyrobená. Každý materiál má pri tom naprogramované určité fyzikálne a chemické vlastnosti. Rovnako naprogramujeme aj postup výroby tehly z týchto materiálov. Použitím surovín a naprogramovaného postupu dostaneme výsledný, základný stavebný prvok tehlového domu. Dostaneme tehlu s určitými vlastnosťami, napr. tvar, veľkosť, farba, pevnosť v tlaku, ťahu a šmyku… Z takto vytvorených tehál môžeme začať stavať svoj softvér reality Zem (ďalej len „realita Zem“), ktorý stojí v pozadí interaktívnej simulácie.“

Nikolaj Levašov dokázal identifikovať základné suroviny, z ktorých sú tehly ako základné stavené prvky softvéru reality Zem vyrobené. Tieto suroviny pomenoval ako „častice primárnych matérií“. V realite Zem identifikoval sedem druhov takýchto surovín, čiže identifikoval sedem druhov častíc primárnych matérií. … V serverovni bol taktiež naprogramovaný postup, ako zo surovín vyrobiť tehlu. Týmto postupom bola jadrová fúzia primárnych matérií, pričom výsledkom tejto fúzie mohli byť rôzne druhy tehál, a to podľa počtu a poradia, v akom do tejto jadrovej fúzie jednotlivé suroviny vstupovali. Fúziou častíc primárnych matérií tak vznikla častica hybridnej matérie, ktorá tak už predstavovala zložený mikrosoftvér samotného základného stavebného prvku, tehly virtuálneho domu, teda základného stavebného prvku virtuálnej reality Zem.“

Podobným spôsobom, práve počas týchto dní (od 28. 8. 2023 do 30. 8. 2023) prichádza k fúzovaniu primárnych energií do hybridných energií a k definitívnemu sformovaniu jednotlivých úrovní bytia a siete ich svetov do konečnej podoby. Hybridné (fúzované) energie tak predstavujú operačné systémy (MORIA), ktoré v sebe nesú zadefinované rámcové podmienky prežívania života.

V siedmej – vonkajšej úrovni bytia prúdi jediná primárna energia typu G. Z tohto dôvodu operačný systém, teda aj priestor zosieťovanej siete svetov tejto úrovne vytvára primárna energia typu G. Operačným systémom a svetmi tejto úrovne ním vyformovanými tak prúdi (podobne ako krv) jediná primárna energia typu G.

V šiestej úrovni bytia prúdia dve primárne energie typu G, F. Z tohto dôvodu operačný systém, teda aj priestor zosieťovanej siete svetov tejto úrovne vytvára hybridná (fúzovaná) energia typu GF. Operačným systémom a svetmi tejto úrovne ním vyformovanými tak prúdia (podobne ako krv) dve primárne energie typu G, F.

V piatej úrovni bytia prúdia tri primárne energie typu G, F, E. Z tohto dôvodu operačný systém, teda aj priestor zosieťovanej siete svetov tejto úrovne vytvára hybridná (fúzovaná) energia typu GFE. Operačným systémom a svetmi tejto úrovne ním vyformovanými tak prúdia (podobne ako krv) tri primárne energie typu G, F, E.

V štvrtej úrovni bytia prúdia štyri primárne energie typu G, F, E, D. Z tohto dôvodu operačný systém, teda aj priestor zosieťovanej siete svetov tejto úrovne vytvára hybridná (fúzovaná) energia typu GFED. Operačným systémom a svetmi tejto úrovne ním vyformovanými tak prúdia (podobne ako krv) štyri primárne energie typu G, F, E, D.

V tretej úrovni bytia prúdi päť primárnych energií typu G, F, E, D, C. Z tohto dôvodu operačný systém, teda aj priestor zosieťovanej siete svetov tejto úrovne vytvára hybridná (fúzovaná) energia typu GFEDC. Operačným systémom a svetmi tejto úrovne ním vyformovanými tak prúdi (podobne ako krv) päť primárnych energií typu G, F, E, D, C.

V druhej úrovni bytia prúdi šesť primárnych energií typu G, F, E, D, C, B. Z tohto dôvodu operačný systém, teda aj priestor zosieťovanej siete svetov tejto úrovne vytvára hybridná (fúzovaná) energia typu GFEDCB. Operačným systémom a svetmi tejto úrovne ním vyformovanými tak prúdi (podobne ako krv) šesť primárnych energií typu G, F, E, D, C, B.

V prvej – centrálnej úrovni bytia prúdi sedem primárnych energií typu G, F, E, D, C, B, A. Z tohto dôvodu operačný systém, teda aj priestor zosieťovanej siete svetov tejto úrovne vytvára hybridná (fúzovaná) energia typu GFEDCBA. Operačným systémom a svetmi tejto úrovne ním vyformovanými tak prúdi (podobne ako krv) sedem primárnych energií typu G, F, E, D, C, B, A. Táto úroveň štruktúry bytia predstavuje najrozvinutejšiu centrálnu zónu bytia. Jej jadrom je (bude) nová realita ZEM.

Pre predstavu rozsahu sveta novej reality ZEM dopĺňam, že softvér súčasnej reality Zem, teda softvér nášho sveta (priestor + ľudia) predstavuje obraz jednej skrinky počítača – bez monitora a klávesnice – umiestnený v pripravenej novej realite ZEM.

Pritom počas dňa 27. 8. 2023 prišlo k integrovaniu veľkého množstva softvérov utvárajúcich realitu nášho sveta (obraz húfu malých rýb) do jedného. Znamená to, že prišlo k odčerpaniu MORA – vytlačeniu pôvodného operačného systému mimo skrinku tohto počítača. Skrinka tohto počítača tak predstavuje jeden softvérový celok plávajúci v mori (obraz jednej veľkej ryby), ktorého odpojenie od mora – od operačného systému (následkom je ukončenie prevádzky nášho sveta – bez podpory operačného systému nie je možné jeho prevádzkovanie) po dokončení jeho transformácie na operačný systém – hybridnú energiu GFEDCBA v stredu 30. 8. 2023 o 15:00 hod. SELČ bude veľmi jednoduchou záležitosťou…

4. Druhý element: APLIKAČNÝ SOFTVÉR (DUCH = KOSTI = OHEŇ)

Aplikačný softvér DUCH = KOSTI = OHEŇ (identita = myseľ = vedomie = živa = kvantový počítač) spolu s TELOM vytvárajú nový typ ľudskej bytosti – nový typ človeka. Ten bude prežívať život zosúladený s príslušným operačným systémom vo dvojici (žena a muž) na niektorom z ním vyformovaných svetov – svetov jednej zo siedmich úrovní štruktúry bytia. Umiestnenie do konkrétnej úrovne záviselo/závisí od vývoja, ktorý dosiahol DUCH (identita) počas prežívania života v trenažéri života – teda v predchádzajúcej štruktúre bytia (vývoj samozrejme priamo závisel od vykonaných pravých skutkov).

5: Štvrtý element: REALIZAČNÝ SOFTVÉR (TELO = MÄSO = VLASY = SILA)

TELO = MÄSO = VLASY = SILA v spojení s DUCHOM (identitou) vytvára nový typ ľudskej bytosti – nový typ človeka. Jeho hlavnou zložkou je vstupná genetika (súbor realizačných softvérov – spôsobov konania) nadobudnutá v trenažéri života, teda možnosti a schopnosti prejavovania sa DUCHA (identity) – v previazanosti na pochopené poznanie (VIERU) alebo múdrosť – v prostredí niektorého zo svetov reality večného života – reality SLÁVIENSKÁ KRAJINA. Vstupná genetika tak predstavuje silu každého jednotlivca – každej dvojice nového typu človeka, s ktorou začína prežívať večný život v niektorom zo svetov reality SLÁVIENSKÁ KRAJINA.