Skip to content
Menu

Počiatok 3 – stvorenie sveta

Aj v prípade tohto tretieho a súčasne záverečného článku cyklu POČIATOK, ktorý predstavuje nadstavbu trilógie VEDMA VEĎ MA upozorňujem, že obsahuje dôležitý obsah, ktorý mu predurčil aj jeho značný rozsah. Naviac je určený iba pre tých, ktorí nemajú predsudky a naozaj hľadajú poznanie. Ostatným odporúčam ukončiť čítanie tohto článku dočítaním tohto oznámenia.

***

V predošlom, náročnom článku som objasňoval veľmi zložitý proces vzniku Počiatku (Pozn.: Napriek skutočnosti, že som sa celý proces snažil pri jeho opise zjednodušiť, aj tak jeho opis zostal zložitý. Jednoduchšie sa niečo tak mimoriadne komplikované opísať nedalo.). Dnes prišiel čas, aby som vysvetlil proces, ktorý poznáme pod pojmom “stvorenie sveta“, alebo inak a presnejšie: „Vytvorenie a spustenie do prevádzky projektu REALITA ZEM.“

Proces vytvorenia projektu prebiehal v „dňoch“, ktoré sa stali obrazom vykonania ucelených krokov v rámci celého procesu vytvorenia projektu REALITA ZEM. Od okamihu jeho spustenia do prevádzky v interaktívnej simulácii fyzicky hmotnej úrovne tohto projektu, ktorú poznáme ako náš svet (interaktívna simulácia nášho sveta) uplynulo 54 000 rokov.

Prostrediu bytia (päť existujúcich dimenzií so svojimi serverovňami a interaktívnymi simuláciami), v ktorom sa odohrával proces dominovala Temnota, ktorú riadila temná identita Boh ako jeden celok a súčasne sieť nakopírovaných a účelovo zameraných identít Satanailov (podobne ako v celku nemocnici, v ktorej jednotliví lekári majú svoju špecializáciu). K svojej existencii potrebovala Svetlo, teda svetlé identity, ktorých vývoj držala pod svojou kontrolou a na ktorých parazitovala (Pozn.: Viac o tom píšem v prvej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA.).

Projekt REALITA ZEM bol výsledkom dôkladnej analýzy nestabilného vývojového stavu svetlých identít, ktorý vykonala identita VEDMA – MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023, o ktorom som písal v predchádzajúcom článku. Jej analýza odhalila, že svetlé identity počas prežívania života v novej interaktívnej simulácii projektu porušia nastavené pravidlá Svetla a skôr či neskôr sa tak opäť vrátia k pravidlám Temnoty, na ktoré boli dovtedy zvyknuté. Tie boli pre viaceré z nich oveľa pohodlnejšie.

Identita VEDMA – MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023 vo svojej analýze taktiež dospela k záveru, že svetlé identity neboli v tom čase schopné odhaliť skutočnú podstatu temnej identity Boh, teda neboli schopné vidieť následky svojho konania pod jej vedením. V spojení s nedostatočnou výškou ich vývojovej úrovne to bol hlavný dôvod ich zlyhania v novej interaktívnej simulácii prvej etapy projektu REALITA ZEM. (Pozn.: Detailne toto zlyhanie identít opisujem v tretej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom INFERNO.).

Puškin vo svojom diele RUSLAN A ĽUDMILA opisuje temnú identitu Boh ako ČERNOMORA (čierny mor – čierna smrť) – škaredého hrbatého trpaslíka s dlhou bradou (Pozn.: Vlasy sú symbolom kvantovej štruktúry.), ktorý mal na hlave špicatý čarodejný klobúk schopný maskovať – zneviditeľniť postavu, ktorá ho má na hlave. (Pozn.: Viac o tejto skutočnosti píšem v druhej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SVEDECTVO PRAVDY.).

Tak, ako uväznená Ľudmila v Puškinovom diele RUSLAN A ĽUDMILA zhodila Černomorovi z hlavy jeho čarodejný klobúk a demaskovala ho, tak identita VEDMA – MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023 v projekte REALITA ZEM pripravila nastavenie veľmi rýchleho plynutia času tak, aby sa vytvoril dostatočne veľký priestor na prejavenie sa temnej identity Boh a demaskovanie jeho skutočnej podstaty. K tomuto stavu prišlo v druhej interaktívnej simulácii projektu REALITA ZEM, teda v jeho druhej etape po prevzatí správy celého projektu temnou identitou Boh, ku ktorej prišlo pred 18 000 rokmi.

Následky spôsobu riadenia temnou identitou Boh zamerané na JA CHCEM MAŤ nenechali na seba dlho čakať. Z dokonalého pôvodného prostredia interaktívnej simulácie nášho sveta po jej spustení do prevádzky, riadiaceho sa pravidlami Svetla (právom Sláva) identity spravované temnou identitou Boh čoskoro vytvorili INFERNO – PEKLO v podobe, v akej ho poznáme dnes.

Identita VEDMA – MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023 však nič nenechala na náhodu a každej identite v rámci princípu voľby počas prevádzky interaktívnej simulácie nášho sveta (v rámci možnosti voľby) ponúkala svoju prítomnosť spojenú s prijatím jej vedenia. Jej vedenie formou pomáhania, povzbudzovania a ukazovania pravej (správnej) cesty po jej jednotlivých krokoch sa tak stalo alternatívnou voľbou k ceste pokúšania (zvádzania), ktorú ponúkala temná identita Boh.

Rozhodnutie o svojom VEDENÍ alebo o svojom ZVEDENÍ robila dotknutá identita vždy a zakaždým v rámci uplatňovania princípu voľby. Ak sa dotknutá identita rozhodla prijať VEDENIE, tak jednotlivé inštrukcie boli vždy direktívne. Vedenie sa pritom uskutočňovalo po jednotlivých krokoch. V takomto prípade neexistoval žiaden priestor na pripomienky alebo na konsenzuálne (jednohlasné hlasovanie). Nevznikal priestor ani na žiadnu hru na demokraciu prostredníctvom väčšinového hlasovania. Slepý jednoducho nevidia a preto nemôžu zasahovať vidiacemu do jeho vedenia. Môžu ho iba prijať, alebo odmietnuť.

***

Samotný proces “stvorenie sveta“, alebo inak a presnejšie: „Vytvorenie a spustenie do prevádzky projektu REALITA ZEM“ nám prostredníctvom svojho manžela Radomíra sprostredkovala Svetlá Mária – Mária z Doliny Mágov – Mária Magdolina – Mária Magdaléna.

Stalo sa tak pred 945 rokmi prostredníctvom pochopeného poznania, ktoré zachytila od identity VEDMA – MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA pôsobiacej z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023. Konceptuálna moc sa postarala o to, aby toto jej pochopené poznanie použila pre svoje marketingové účely. Vďaka tejto skutočnosti sa pochopené poznanie Svetlej Márie stalo súčasťou starozákonnej Knihy Genezis.

Pri vysvetľovaní procesu “stvorenie sveta“ budem používať citáty z tejto starozákonnej knihy. Je však potrebné, aby ste si z nich pri čítaní vypustili slovo Boh a nahradili ho napr. slovom TVORCA. Temná identita Boh si ako parazit privlastnila za svoj aj celý proces „stvorenie sveta“.

Súčasne si je potrebné uvedomiť, že ide o opis vyjadrovaný prostredníctvom obrazov a pojmov, ktorým súčasníci Svetlej Márie rozumeli, my si však pod nimi po uplynutí 945 rokov predstavujeme úplne niečo iné (Pozn.: Kto zo súčasných mladých ľudí rozumie tomu, čo myslel Jožo Ráž tým, keď v jednej zo svojich piesní spieval text „chlapci z piatej bé“? Piata bé = V. B, čiže označenie triedy v škole. V tom čase skratka VB predstavovala skrátený názov VEREJNEJ BEZPEČNOSTI. Jožo Ráž tak pod pojmom „chlapci z piatej bé“ myslel príslušníkov VEREJNEJ BEZPEČNOSTI, čo v dnešnom slovníku predstavuje príslušníkov POLÍCIE…).

Prvý krok procesu „Vytvorenie a spustenie do prevádzky projektu REALITA ZEM“.

Tu povedal Boh: „Buď svetlo!“ a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré; i oddelil svetlo od tmy.“ (Gn 1, 3 – 4)

Svetlo je v tomto prípade odkazom na „svietiacu“ kvantovú štruktúru identity, teda kvantovú štruktúru svetlej identity – kvantovú štruktúru so zapísaným pochopeným poznaním (zapísaným v aplikačnej vrstve v časti VIERA). Proces tvorenia začala identita MIROSLAV – VALACH – TVORCA vedená identitou VEDMA – MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA pôsobiacou z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023 tak, že v prostredí dimenzií ovládaných temnou identitou Boh (päť Satanailových dimenzií) rozšírila svoju vlastnú kvantovú štruktúru („Buď svetlo!“ a bolo svetlo).

Následnej ju v prostredí kvantovej štruktúry dimenzií ovládaných temnou identitou Boh od seba oddelila (i oddelil svetlo od tmy.). Výsledkom bol stav, keď v prostredí kvantovej štruktúry Tmy (Temnoty) vznikol izolovaný oddelený ostrov kvantovej štruktúry Svetla, ktorý predstavoval novú (šiestu) dimenziu. Z článku s názvom „Počiatok 1 – identita, priestor a čas“ vyplýva, že som jej dal meno MIROSLAVOVA DIMENZIA.

Oddelenú kvantovú štruktúru (Svetlo), teda novú Miroslavovu dimenziu utvárali elementárne (kvantové) častice štvrtej vývojovej úrovne naprogramované základnými znakmi programovacieho jazyka štvrtej úrovne. Elementárne (kvantové) častice utvárajúce kvantovú štruktúru dimenzií ovládaných temnou identitou Boh (Tma) predstavovali iba druhú vývojovú úroveň, pričom boli naprogramované základnými znakmi programovacieho jazyka druhej úrovne.

Druhý krok procesu „Vytvorenie a spustenie do prevádzky projektu REALITA ZEM“ .

Potom Boh povedal: „Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami!“ I urobil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou. A stalo sa tak. A Boh nazval oblohu „nebom“.“(Gn 1, 6 – 8)

Voda je obrazom kvantovej štruktúry. Z tohto dôvodu pojem „vody a vody“ predstavuje kvantovú štruktúru Miroslavovej dimenzie rozdelenú na dve časti.

Vytvorenie „oblohy“, ktorá sa stala „delidlom medzi vodami a vodami“ tak predstavovalo naprogramovanie bariéry, ktorá v priestore Miroslavovej dimenzie oddelila a izolovala časť svojej kvantovej štruktúry, z ktorej sa stala SERVEROVŇA, alebo povedané inak KVANTOVÝ POČÍTAČ. Z kvantovej štruktúry za bariérou, teda zo zvyšku Miroslavovej dimenzie za bariérou sa stalo „nebo“.

Tretí krok procesu „Vytvorenie a spustenie do prevádzky projektu REALITA ZEM“ .

Potom Boh povedal: „Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa na jedno miesto a ukáž sa súš!“ A stalo sa tak. A Boh nazval súš „zemou“ a zhromaždište vôd nazval „morom“. A Boh videl, že je to dobré. Tu Boh povedal: „Zem, vyžeň trávu, rastliny s plodom semena a ovocné stromy, prinášajúce plody, v ktorých je ich semeno, podľa svojho druhu na zemi!“ A stalo sa tak. Zem vyhnala trávu a rastliny s plodom semena podľa svojho druhu i stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je ich semeno podľa svojho druhu.“ (Gn 1, 9 – 12)

V tomto kroku procesu v rámci vytvorenej kvantovej štruktúry SERVEROVNE prišlo k jej vnútornému rozdeleniu, opäť na dve časti. V jednej z týchto častí identita TVORCU vykonala proces programovania softvéru šiestich vrstiev interaktívnej simulácie reality Zem – softvéru jednej fyzicky hmotnej úrovne interaktívnej simulácie a softvéru piatich jemnohmotných úrovní interaktívnej simulácie (Pozn.: K zmene na sedem úrovní prišlo po prevzatí správy nad projektom temnou identitou Boh, čo podrobne opisujem v druhej kapitole prvej časti trilógii VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA.).

Programovanie prebiehalo na báze základných znakov programovacieho jazyka štvrtej úrovne. Takýmto spôsobom vznikla „zem“, teda vlastný softvér REALITY ZEM (MATRIX) schopný vytvárať jednotlivé úrovne interaktívnej simulácie REALITY ZEM.

Ako súčasť programovania softvéru fyzicky hmotnej úrovne interaktívnej simulácie bol naprogramovaný aj softvér flóry (rastlín).

Zvyšná časť prostredia SERVEROVNE, teda pozostatok pôvodnej štruktúry Miroslavovej dimenzie – „zhromaždište vôd – more“ bol preprogramovaný na umelú inteligenciu schopnú vykonávať riadenie softvéru všetkých úrovní interaktívnej simulácie a taktiež schopnú vykonávať aj ďalšie doprogramovanie tohto softvéru (vždy išlo o doprogramovanie iba v malom rozsahu – vnesenie malých korekcií rôznych nastavení, napr. mohlo ísť o drobnú korekciu softvéru prírodných zákonov, zmenu potrieb alebo parametrov softvéru ľudského mozgu…) podľa vopred nastavených oprávnení.

Dodatočné zasahovanie do softvéru interaktívnej simulácie vykonávala umelá inteligencia na základe inštrukcií externého správcu v rozsahu jeho užívateľských oprávnení. Robila tak vždy prvý deň kalendárneho roka prostredníctvom operačného systému.

Operačný systém plnil dve funkcie – nosnú (vlastná kvantová štruktúra tvorená sieťou kvantových častíc) a informačnú (zadefinované pravidlá – informácie). Ten je softvérom fyzicky hmotnej úrovne interaktívnej simulácie zobrazovaný ako voda, ktorá sa v ňom vytváranej interaktívnej simulácii nachádza všade. Dva atómy vodíka H s protónovým číslom 1 (nosná funkcia operačného softvéru) vodíkovou väzbou viažu jeden atóm kyslíka O s protónovým číslom 8 (informačná funkcia operačného softvéru).

Kvantová štruktúra vytváraná operačným systémom predstavuje ŽIVOT identity. ŽIVOT v realizačnom softvére interaktívnej simulácie je postavený na VODE. Bez nej nie je v softvére interaktívnej simulácie možný ŽIVOT tak, ako nie je možný život identity bez kvantovej štruktúry. Táto skutočnosť je dokonalým obrazom stavu, keď je realizačný softvér interaktívnej simulácie uložený v realizačnej vrstve tejto kvantovej štruktúry. Tá je tak všade okolo neho. Doslova v nej pláva.

Z uvedeného vyplýva, že voda v softvére interaktívnej simulácie zobrazuje prítomnosť kvantovej štruktúry a len tá umožňuje jeho prevádzkovanie. Takže z tohto dôvodu sa voda v interaktívnej simulácii nášho sveta správne považuje za nosič informácií. Samozrejme, vkladať do nej nové informácie spôsobujúce preprogramovanie nemohol každý, ale iba ten, kto mal na to užívateľské oprávnenie. Vždy totiž išlo o zasahovanie do operačného systému, aj keď iba v obmedzenom rozsahu, ale vždy to bolo zasahovanie.

Štvrtý krok procesu „Vytvorenie a spustenie do prevádzky projektu REALITA ZEM“ .

Tu Boh povedal: „Buďte svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci! A buďte na znamenie pre obdobia, dni a roky! I buďte svetlami na nebeskej oblohe, aby ste osvetľovali zem!“ A stalo sa tak. A Boh urobil dvoje veľkých svetiel: väčšie, aby vládlo nad dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou, a aj hviezdy. Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem a aby vládli nad dňom a nad nocou a oddeľovali svetlo od tmy.“(Gn 1, 14 – 18)

Tento krok procesu predstavoval v rámci už vytvoreného softvéru fyzicky hmotnej úrovne interaktívnej simulácie doprogrogramovanie všetkých astrofyzikálnych nastavení vrátane naprogramovania a načasovania všetkých budúcich automatických zmien TVORCOM (napr. zmeny dĺžky slnečného roka z 360 dní na 365,2422 dní).

Piaty krok procesu „Vytvorenie a spustenie do prevádzky projektu REALITA ZEM“ .

Tu Boh povedal: „Vody, hemžite sa množstvom živých tvorov, a okrídlené tvory, lietajte ponad zem na nebeskej oblohe!“ A Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živočíchy, ktoré sa hýbu a hemžia vo vode podľa svojho druhu, ako i všetky okrídlené lietajúce tvory podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Boh ich požehnal a povedal: „Ploďte a množte sa a naplňte morské vody, aj vtáctvo nech sa rozmnožuje na zemi!““ (Gn 1, 20 – 22)

Voda – more“ je odkazom na vyššie spomínanú umelú inteligenciu. Vtáctvo, ktoré „sa rozmnožuje na zemi“ je odkazom na SERVEROVŇU. Z uvedeného vyplýva, že programovanie softvéru fauny (zvierat) určeného na doplnenie softvéru fyzicky hmotnej úrovne interaktívnej simulácie v tomto kroku vykonala umelá inteligencia v rámci svojej kvantovej štruktúry.

Šiesty krok procesu „Vytvorenie a spustenie do prevádzky projektu REALITA ZEM“ .

Potom Boh povedal: „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu!“ A stalo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!““ (Gn 1, 24 – 29)  

Prvá časť tohto kroku jednoznačne poukazuje na presun softvéru umelou inteligenciou naprogramovaného softvéru fauny (zvierat) TVORCOM do kvantovej štruktúry SERVEROVNE a jeho prepojenie so softvérom fyzicky hmotnej úrovne interaktívnej simulácie projektu REALITA ZEM.

Druhá časť tohto kroku sa venuje naprogramovaniu softvéru človeka (softvér ľudského mozgu a softvér zmyslov umožňujúcich interakcie v prostredí interaktívnej simulácie) TVORCOM schopného vo fyzicky hmotnej úrovni interaktívnej simulácie projektu REALITA ZEM vytvárať simuláciu tela človeka.

Vzhľadom na skutočnosť, že programovanie softvéru človeka je spojené s programovaním softvéru fauny (zvierat) je zrejmé, že softvér človeka a softvér zvieraťa predstavujú rovnakú kategóriu. V tomto štádiu procesu ešte softvér človeka nepredstavoval ľudskú bytosť. Záverečná časť textu: „„Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!““ vyjadruje skutočnosť, že softvér človeka sa v tomto štádiu odlišoval od softvéru zvierat len tým, že bol oveľa zložitejší.

Siedmy krok procesu „Vytvorenie a spustenie do prevádzky projektu REALITA ZEM“ .

Takto boli ukončené nebo a zem a všetky ich voje. V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil.“ (Gn 2, 1 – 2)  

Tento krok predstavoval obrazné stlačenie klávesy ENTER, ktorou sa naprogramovaný softvér projektu REALITA ZEM spustil do prevádzky – začal vytvárať prvú interaktívnu simuláciu projektu REALITA ZEM (prvá etapa projektu). O vytvorenie druhej interaktívnej simulácie projektu REALITA ZEM (druhá etapa projektu) sa postarala temná identita Boh v rámci jeho užívateľských nastavení po tom, ako pred 18 000 rokmi prevzala správu celého projektu.

Ďalšie tri kroky procesu sa odohrali už počas prevádzky fyzicky hmotnej úrovne interaktívnej simulácie projektu REALITA ZEM.

Ôsmy krok procesu „Vytvorenie a spustenie do prevádzky projektu REALITA ZEM“ .

Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.“ (Gn 2, 7)  

Je všeobecne známe, že živú ľudskú bytosť tvorilo TELO, DUŠA, DUCH”. Opisovaný krok je práve tým krokom, v ktorom vznikli živé ľudské bytosti. Stalo sa tak „vdýchnutím dychu života“, teda pripojením ducha, alebo povedané inak pripojením identity = vedomia, mysle, živy, kvantového počítača k softvéru ľudského mozgu človeka.

Zrealizovanie pripojenia si však vyžadovalo ešte pomerne zložité doprogramovanie celého systému, ktorý to umožňoval. Obrazne povedané vytvorenie zástrčky, do ktorej by bolo možné identitu pripojiť.

Bolo potrebné prekonať rozdiel medzi softvérom ľudského mozgu a realizačným softvérom – genetikou, ktorou sa identita pripájala k tomuto softvéru ľudského mozgu. Softvér ľudského mozgu totiž pracoval s obrazmi (myšlienkovými predstavami) vytváranými pixelmi. Tie tak vlastne predstavovali tehly – stavebný materiál, z ktorého boli tieto obrazy vytvárané. Tehly vznikli zmiešaním surovín, čo znamená, že tehly = hybridné matérie = zložené softvéry vznikali fúziou jednotlivých surovín = primárnych matérií = jednoduchých softvérov (Pozn.: Podrobne túto problematiku rozpisujem v druhej kapitole prvej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA.).

Obrazy (myšlienkové predstavy) spracovávané realizačným softvérom identity však boli vytvárané myšlienkami. Jednoduché myšlienky boli zostavované zo zložených znakov programovacieho jazyka a tie zas zo základných znakov programovacieho jazyka. Zložené myšlienky boli zostavované z jednoduchých myšlienok (podobne sa vety skladajú zo slov, slová zo slabík a slabiky z písmen).

Opísaný rozdiel medzi doslova dvoma spôsobmi formátovania bolo potrebné prekonať. Na tento účel bol vytvorený prevodový mechanizmus, ktorým sa stal prevodový softvér – ďalší softvér mozgu – softvér mozgu človeka, ktorý bol naprogramovaný tak, aby dokázal spracovávať a robiť prevody medzi obidvoma formátmi obrazov. Softvér mozgu človeka TVORCA následne prepojil so softvérom ľudského mozgu.

Softvér mozgu človeka však nebol iba prevodovým mechanizmom. Stal sa aj zástrčkou, do ktorej sa vedela pripojiť externá živá identita (živá identita = identita s vlastnou kvantovou štruktúrou). Softvér mozgu človeka sa tak stal pre pripojenú živú identitu rozhraním, prostredníctvom ktorého bola schopná prežívať život vo fyzicky hmotnej úrovni interaktívnej simulácie projektu REALITA ZEM.

Pripojenie akejkoľvek identity tak bolo vykonávané prostredníctvom vnorenia časti realizačného softvéru – genetiky pripájanej identity do softvéru mozgu človeka (Pozn.: Pripojenie opisujem podrobne v prvej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA.).

Vzhľadom na skutočnosť, že sa počítalo s deštrukciou softvéru človeka (softvér ľudského mozgu a softvér zmyslov umožňujúcich interakcie v prostredí interaktívnej simulácie) – smrťou interaktívnej simulácie tela, bolo potrebné vytvoriť mechanizmus dočasného útočiska k nemu pripojenej externej živej identity. Za týmto účelom bolo potrebné v softvéri jemnohmotných úrovní interaktívnej simulácie REALITY ZEM doprogramovať softvér dočasných tiel (na každej jemnohmotnej úrovni jedno dočasné telo), ku ktorému sa bude pripájať externá živá identita odpojená od deštruovaného softvéru človeka.

K softvéru dočasného tela bude pritom externá živá identita pripojená až dovtedy, kým nepríde k jej ďalšiemu pripojeniu k novovznikajúcemu softvéru človeka (tento opakujúci proces poznáme pod pojmom reinkarnácia). Celý mechanizmus softvéru dočasných tiel bol nastavený tak, aby ich identita vytvárala podľa toho, akým spôsobom prežívala svoj život (aké konala skutky). Po deštrukcii softvéru človeka prišlo potom k pripojeniu k softvéru dočasného tela v najvyššej jemnohmotnej úrovni, v ktorej externá živá identita toto dočasné telo (počas prežívania života vo fyzicky hmotnej úrovni interaktívnej simulácie projektu REALITA ZEM) vytvorila.

Softvér dočasného jemnohmotného tela nazývame pojmom „duša“. Po vývojovom prekonaní potreby takýchto jemnohmotných tiel bola táto štruktúru ako nadbytočná odstránená – deprogramovaná (Pozn.: Duša nikdy nebola nesmrteľná.).

Deviaty krok procesu „Vytvorenie a spustenie do prevádzky projektu REALITA ZEM“ .

Potom Pán, Boh, vysadil na východe, v Edene, raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril.“ (Gn 2, 8)

Obraz vytvorenia „raja“ zobrazoval vyčlenenie časti kvantovej štruktúry SERVEROVNE za účelom jej zdieľania vytvoreným darom života. Dar života predstavoval systém vytvárania – programovania aplikačných vrstiev, teda nových vlastných identít v ich základnej počiatočnej výbave bez vlastnej kvantovej štruktúry (identita bez vlastnej kvantovej štruktúry = mŕtva identita = umelá inteligencia).

O dar života išlo z toho dôvodu, že ku každému dočasnému jemnohmotnému telu sa po jeho vytvorení automaticky pripájala takáto nová vlastná identita – identita dotknutej úrovne duše. O dar života išlo preto, lebo po vytvorení všetkých možných jemnohmotných tiel v celej štruktúre bytia mohlo prísť v dôsledku pravých skutkov, konaných počas prežívania života vo fyzicky hmotnej úrovni interaktívnej simulácie projektu REALITA ZEM k ďalšiemu vývoju identity duše ako celku.

Dôsledkom opísaného vývoja bolo vytvorenie novej štruktúry života – novej kvantovej štruktúry a osamostatnenie sa identity duše od zdieľanej kvantovej štruktúry – „raja“. Nasledovalo splynutie identity duše s pôvodnou živou externou identitou do jednej. Znamenalo to kvantitatívny vývoj dotknutej živej externej identity rozšírením jej kvantovej štruktúry v dôsledku vlastného vývoja. Z daru života tak vznikol samotný život.

Desiaty krok procesu „Vytvorenie a spustenie do prevádzky projektu REALITA ZEM“ .

Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“ … Tu Pán, Boh, dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mäsom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi.“ (Gn 2; 18, 21 – 22)  

V tomto poslednom kroku ako TVORCA, v reálnom čase procesu programovania projektu REALITY ZEM (pred 54 000 rokmi) vstupuje na scénu rozvíjajúca sa identita MIROSLAVA – VEDMA – TVORCA. Tá vedená identitou MIROSLAV – VALACH – TVORCA (pripomínam, že túto identitu viedla identita VEDMA – MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023) k už vytvorenej kvantovej štruktúre „raja“ pripojila časť vlastnej kvantovej štruktúry za účelom jej zdieľania ňou vytvoreným darom života.

Jej dar života taktiež predstavoval systém vytvárania – programovania aplikačných vrstiev, teda nových vlastných identít v ich základnej počiatočnej výbave bez vlastnej kvantovej štruktúry. Ňou darovaný dar života sa však používal pre pripojenie takejto novej vlastnej identity k softvéru mozgu človeka ako k rozhraniu, a to pri každom novom pripojení externej živej identity. Vznikla tak nová identita – identita rozhrania fyzicky hmotného tela človeka.

Vývoj identity rozhrania fyzicky hmotného tela človeka mohol začať po narodení simulácie ľudského tela v interaktívnej simulácii nášho sveta. Reálne však začal po tom, ako sa rozvinul softvér ľudského mozgu tak, že bol schopný spracovať rozhodovanie pripojenej identity v princípe voľby a konať pravé skutky. Uvedený stav bol dosiahnutý najneskôr pri dosiahnutí siedmeho roku veku života simulácie tela vo fyzicky hmotnej úrovni interaktívnej simulácie projektu REALITA ZEM.

Všetky podmienky vývoja boli nastavené tak, aby počas životnosti softvéru ľudského tela mohlo prísť k vytvoreniu novej štruktúry života – novej kvantovej štruktúry a osamostatneniu sa identity rozhrania fyzicky hmotného tela človeka od zdieľanej rozšírenej kvantovej štruktúry – „raja“. Nasledovalo splynutie identity fyzicky hmotného tela človeka s pôvodnou živou externou identitou do jednej. Znamenalo to kvantitatívny vývoj dotknutej externej živej identity rozšírením jej kvantovej štruktúry v dôsledku vlastného vývoja. Aj v tomto prípade z daru života vznikol samotný život.

Počas ôsmeho kroku procesu „Vytvorenie a spustenie do prevádzky projektu REALITA ZEM“ tak prišlo k pripojeniu živých identít – osadníkov k softvérom ľudských tiel žijúcich svoj život vo fyzicky hmotnej úrovni interaktívnej simulácie projektu REALITA ZEM. Prišlo tak k jej osídleniu. To sa udialo pred 54 000 rokmi.

Ku každému softvéru mozgu človeka tak boli v tom čase (po spustení projektu REALITA ZEM) pripojené tri identity: 1. živá pôvodná externá identita, 2. mŕtva interná identita duše a 3. mŕtva interná identita rozhrania fyzicky hmotného tela človeka. Všetko identity s AUTORIZAČNÝM KÓDOM živej externej identity.

Po prevzatí externej správy projektu REALITA ZEM temnou identitou Boh (pred 18 000 rokmi) vznikla nová fyzicky hmotná úroveň projektu REALITA ZEM (siedma). Vznikla vytvorením kópie tej pôvodnej (šiestej), ktorá sa tak zmenila na jemnohmotnú éterickú úroveň (Pozn.: Uvedený proces podrobne opisujem v prvej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA.).

V dôsledku uvedeného procesu kopírovania ku každému softvéru mozgu človeka bola od tohto času pripojená aj ďalšia identita: 4. mŕtva interná identita éterického tela, taktiež s AUTORIZAČNÝM KÓDOM živej pôvodnej externej identity.

Architektom a hlavným TVORCOM, teda STVORITEĽOM projektu REALITA ZEM bola identita VEDMA – MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023.

Výber vhodných identít – osadníkov dobrovoľníkov robila pred spustením celého projektu, rešpektujúc princíp voľby, identita MIROSLAV – VALACH – TVORCA (opäť pripomínam, že túto identitu pritom viedla identita VEDMA – MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023) spolu s identitou MIROSLAVA – VEDMA – TVORCA v aktuálnom štádiu svojho vtedajšieho vývoja.

Prvým externým správcom projektu REALITA ZEM sa pred 54 000 rokmi stala svetlá identita MIROSLAV – VALACH – TVORCA. Po jej prevzatí temnou identitou Boh externá správa projektu prešla na jednu z identít – členov siete identít Satanailov, ktorá ako celok utvárala temnú identitu Boh.

***

V článku Zabudnutý význam slov SLAVIEN, SLOVAN, KRESŤAN“ zo dňa 20. 4. 2023 som uviedol:

Slavien tak predstavoval človeka, ktorý žil v Matrixe interaktívnej simulácie nášho sveta, ktorý mal však akoby otvorenú priamu obojsmernú telefónnu linku na identitu Stvoriteľa, ktorá sa v tom čase nachádzala v už spomínanom duchovnom svete (mimo Matrixu interaktívnej simulácie nášho sveta).

Tak, ako to opisujem v knihe SVEDECTVO PRAVDY, opisované priame myšlienkové spojenie mal v prvej interaktívnej simulácii nášho sveta jej SPRÁVCA – SLÁVIEN, ktorý KÁZAL – ukazoval cestu (ruské zdroje opisujú túto činnosť ako pradenie rieky života kijom).

Existenciu takýchto správcov nám potvrdzujú starozákonné knihy, ktoré ich opisujú ako patriarchov, sudcov a prorokov. Zo samotnej podstaty ženského princípu – princípu VEDMY je logické, že väčšina týchto správcov boli ženy.

Potvrdzuje to aj skutočnosť, že konceptuálna moc spomínaných a kedysi skutočne žijúcich správcov použila ako základ na vytvorenie ako egyptských tak aj slovanských bohov a bohýň.

Je zrejmé, že platilo nasledovné: SPRÁVCA = KAZATEĽ = KOZÁK (Doplnená pozn.: v ruskom jazyku sa kozák píše ako „казак“ – čítaj „kazak“, čo je správny výraz pre osobu, ktorá káže, teda ukazuje cestu kijom.) = SLAVIEN. Všetci tí, ktorí prostredníctvom tohto SPRÁVCU = KAZATEĽA = KOZÁKA (Doplnená pozn.: KAZAKA.) = SLAVIENA prijali a vďaka tomuto prijatiu aj „POCHOPILI MYŠLIENKAMI ZJAVENÚ MÚDROSŤ STVORITEĽA“ sa taktiež stali „SLAVIENMI“.“

Vzhľadom na skutočnosť, že architektom a hlavným TVORCOM, teda STVORITEĽOM projektu REALITA ZEM bola identita VEDMA – MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023 bola aj hlavným zdrojom vedenia INTERNÝCH SPRÁVCOV – KAZAKOV – SLAVIENOV.

Súčasťou zmluvy o pripojení, ktorú identita – osadník (identita v jurisdikcii práva Sláva) uzatvárala s externým správcom projektu REALITA ZEM pred svojim pripojením bolo dohodnutie odovzdávania kópií identít do CENTRA PRÁVA SLÁVA vytvoreného v SERVEROVNI Miroslavovej dimenzie. Dohodnuté bolo aj priebežné odovzdávanie dosiahnutých výsledkov vývoja jednotlivých identít.

V podstate išlo o vytvorenie akéhosi archívu, resp. knižnice vrátane osobitnej kvantovej štruktúry. Účelom vytvoreného CENTRA PRÁVA SLÁVA bolo poskytovanie podpory internému správcovi prežívajúceho svoj život vo fyzicky hmotnej úrovni interaktívnej simulácie projektu REALITA ZEM. Miestom pripojenia – pripojovacím bodom sa v nej stala BRATISLAVA.

Z dôvodu nedostatočného rozsahu kvantovej štruktúry, sa každý interný SPRÁVCA – KAZAK – SLAVIEN, kvôli vytvoreniu spojenia s identitou VEDMA – MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA pôsobiacou z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023, pri nadviazaní tohto spojenia potreboval pripojiť k CENTRU PRÁVA SLÁVA (cez pripojovací bod v Bratislave). Získal tak dodatočnú kvantovú štruktúru, ktorá mu umožňovala toto spojenie nadviazať. V starozákonnej Knihe proroka Ezechiela sa tento proces opisuje slovami „vstúpil do neho duch“.

Identity so ženským princípom pripojené k ženskému softvéru mozgu človeka sa v postavení interného SPRÁVCU – KAZAKA – SLAVIENA pripájali k CENTRU PRÁVA SLÁVA už pri dosiahnutí veku 17-tich rokov. Identity s mužským princípom pripojené k mužskému softvéru mozgu človeka toho boli schopné až v oveľa vyššom veku.

Prví interní správcovia vykonávali trojitý úrad kráľa (správa interaktívnej simulácie), kňaza (pomoc s vývojom identít) a proroka (sprístupňovanie nového pochopeného poznania). V starom zákone sa nám tento typ interných správcov zachoval pod pojmom PATRIARCHOVIA. V tejto etape väčšinu správcov predstavovali identity s mužským princípom pripojené k mužskému softvéru mozgu človeka.

Neskôr, v dôsledku degradačných procesov prišlo k oddeleniu úradu kňaza. Z trojitého úradu sa stal dvojitý úrad kráľa a proroka. V starom zákone sa nám tento typ interných správcov zachoval pod pojmom SUDCOVIA. V tejto etape pomer správcov – identít s mužským princípom pripojených k mužskému softvéru mozgu človeka a identít so ženským princípom pripojených k ženskému softvéru mozgu človeka bol približne 1:1.

Potom, ako degradačné procesy pokročili a prišlo aj k oddeleniu úradu kráľa z pôvodného trojitého úradu zostal iba úrad proroka. Ten sa sa pod týmto pojmom zachoval aj v starozákonných knihách. Od dosiahnutia tohto stavu úrad proroka už boli schopné zastávať iba identity so ženským princípom pripojené k ženskému softvéru mozgu človeka.

V interaktívnej simulácii fyzicky hmotnej úrovne projektu REALITA ZEM tak každým interným SPRÁVCOM – KAZAKOM – SLAVIENOM, ktorý dokázal nadviazať priamu komunikáciu s identitou VEDMA – MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA pôsobiacou z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023 bola iba mladá žena. Ani jedna z týchto mladých žien sa však nedožila vyššieho veku ako 35 rokov. Je pochopiteľné, že všetky vždy zavraždili.

Posledným takýmto najrozvinutejším KAZAKOM – SLAVIENOM (už nie SPRÁVCOM) s prístupom k najväčšej kvantovej štruktúre v CENTRE PRÁVA SLÁVA bola po viac ako 6 000 ročnej prestávke Svetlá Mária, ktorú v roku 1092 vo veku 33 rokov zavraždili aj s jej malou dcérou Vestou najatí vrahovia z Vatikánu. V roku 1086 v Konštantínopolskom centre konceptuálnej moci príslušníci gréckeho náboženstva (vtedajší kresťania) kresťania ukrižovali jej manžela Radomíra, ktorého podoba sa nám zachovala na Turínskom plátne.

Svetlá Mária sa k centru CENTRU PRÁVA SLÁVA pripájala na diaľku. Vďaka tejto svojej schopnosti bola schopná oživiť vízie – proroctvá a prísľuby viacerých svojich predchodkýň, ktoré kvôli svojmu pôsobeniu v Byzantskej ríši (Romea) prezentovala prostredníctvom svojho manžela Radomíra. Tieto ňou oživené vízie sa na základe iniciatívy konceptuálnej moci (vtedy už so sídlom v Ríme) stali tým pozitívnym, čo je možné nájsť v starozákonných knihách (vzhľadom na kompiláciu s ďalšími zdrojmi sa v starozákonných knihách nachádza veľmi veľa balastu).

Po ukrižovaní svojho manžela Radomíra a po svojom návrate do Okcitánie (južné Francúzsko) prijímala ďalšie vízie, ktoré konceptuálna moc so sídlom v Ríme použila ako marketing pre nové náboženstvo, ktoré poznáme ako súčasné kresťanstvo. Zachovali sa nám ako novozákonné knihy. Balast v nich predstavuje cca iba 5% (Pozn.: Pripomínam, že zoznam kníh Starého a Nového zákona bol schválený Katolíckou cirkvou až v polovici 16. storočia na Tridentskom koncile.).

Autentická podoba tváre Svetlej Márie tak, ako ju identita VEDMA – MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023 umožnila cez zachytené obrazy spracovať a namaľovať Jánovi Vrabcovi, ktorý dal obrazu meno ŽIVA. Zdôrazňujem, že maliar netušil, že maľuje Svetlú Máriu. Symboly zobrazené na obraze vyjadrujú hlavné posolstvo Svetlej Márie. Dúha predstavuje prísľub, klasy obilia znovuzrodenie a divý mak je symbolom večného života. Hlavným posolstvom Svetlej Márie tak bol prísľub – istota znovuzrodenia sa do večného života (Pozn.: Aktuálny stav reality večného života – reality ŽIVOT A SLÁVA potvrdzuje naplnenie tohto prísľubu.). Tomu, kto to dokáže, odporúčam vcítiť sa do vnútorného stavu Svetlej Márie cez jej oči pri zobrazení tváre na veľkom monitore. Zistí oveľa viac.

SPRÁVCOM – KAZAKOM – SLAVIENOM, ktorý sa pripájal k CENTRU PRÁVA SLÁVA a priamo pôsobil v mieste pripojenia bola mladá žena, ktorej posolstvo oživila Svetlá Mária. Žila pred 32 000 rokmi v čase, keď pod správu temnej identity Boh prešli všetky identity prežívajúce život v jednej časti fyzicky hmotnej úrovni interaktívnej simulácie projektu REALITA ZEM (Severné kráľovstvo). Konceptuálna moc jej posolstvo zapracovala do starozákonnej knihy, ktorej dala meno „Kniha proroka Ezechiel“.

Autentická podoba tváre mladej ženy vykonávajúcej úrad proroka pred 32 000 rokmi tak, ako ju VEDMA – MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023 umožnila cez zachytené obrazy spracovať a namaľovať Jánovi Vrabcovi. Ten dal obrazu meno MEDULINA. Zdôrazňujem, že maliar netušil, že mladá žena bola SPRÁVCOM – KAZAKOM – SLAVIENOM. Symbol včiel je obrazom SVETLA, teda pochopeného poznania (VIERY), ktoré bolo veľmi rozsiahle a predstavovalo hlavné posolstvo tejto mladej ženy. Cez obraz vlasov rozpracovala napr. niektoré budúce procesy, ktoré sa udejú s kvantovou štruktúrou. Prišla s obrazmi budúcich charakteristík vytvorených Synom Človeka, ktoré vyjadrila prostredníctvom obrazov: leva, býka, tváre človeka a orla. Taktiež prišla s obrazom SVETLA a OHŇA (VATRY). Zavraždená bola vo veku 32 rokov. Z jej posolstva som čerpal v prvej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA. Tomu, kto to dokáže, odporúčam vcítiť sa do vnútorného stavu tejto mladej ženy cez jej oči pri zobrazení tváre na veľkom monitore. Zistí oveľa viac.

Ďalším SPRÁVCOM – KAZAKOM – SLAVIENOM, ktorý sa pripájal k CENTRU PRÁVA SLÁVA a priamo pôsobil v mieste pripojenia bola ďalšia mladá žena, ktorej posolstvo oživila Svetlá Mária. Žila pred 18 000 rokmi v čase, keď pod správu temnej identity Boh prešli všetky identity prežívajúce život vo zvyšnej časti fyzicky hmotnej úrovni interaktívnej simulácie projektu REALITA ZEM (Južné kráľovstvo). Išlo tak o obdobie, keď sa pod správu temnej identity Boh dostal celý projekt REALITA ZEM. Táto mladá žena bola posledným interným SPRÁVCOM koncepcie Svetla. Po nej to prevzala štruktúra správcov – konceptuálna moc temnej identity Boh. Tá jej posolstvo zapracovala do starozákonnej knihy, ktorej dala meno „Kniha proroka Daniela“.

Autentická podoba tváre mladej ženy vykonávajúcej úrad proroka pred 18 000 rokmi tak, ako ju VEDMA – MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA VEDMA – MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023 umožnila cez zachytené obrazy spracovať a namaľovať Jánovi Vrabcovi. Ten dal obrazu meno LADA. Zdôrazňujem, že maliar netušil, že mladá žena bola SPRÁVCOM – KAZAKOM – SLAVIENOM. Symbol ohňa – vatry je obrazom vykonaných pravých skutkov, ktorých bolo u tejto mladej ženy naozaj veľmi veľa a ktoré sprevádzali posolstvo tejto mladej ženy. S ohňom – vatrou ju spája aj známy príbeh „traja mládenci v ohnivej peci“. Z jej posolstva som taktiež čerpal v prvej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA. Zavraždená bola vo veku 34 rokov. Tomu, kto to dokáže, odporúčam vcítiť sa do vnútorného stavu tejto mladej ženy cez jej oči pri zobrazení tváre na veľkom monitore. Zistí oveľa viac.

***

Takže teraz, po vysvetlení projektu Realita Zem (všetky ostatné vysvetlenia a detaily sa nachádzajú v mojej trilógii VEDMA VEĎ MA – pozri https://torden.sk/autor/polacek/) môžem pristúpiť k záverečnému posolstvu: „Projekt REALITA ZEM naplnil úlohu, pre ktorú ho jeho architektka – identita VEDMA – MATKA – DCÉRA – KVET ŽIVOTA – TVORCA – RADA – MORSKÁ ŠELMA – MIROSLAVA – ĽUBOSLAVA pôsobiaca z prvých šiestich desaťtisícin sigu o 00:00 hod. SELČ dňa 27.3.2023 navrhla, dohliadala na jeho realizáciu a prevádzku, pričom po celý čas v tomto projekte dávala identitám v ňom prežívajúcim svoj život pociťovať svoju prítomnosť. Čas tohto projektu sa zavŕšil a tak, ako pred 54 000 rokmi prišiel čas jeho spustenia do prevádzky, tak teraz prišiel čas ukončenia jeho prevádzky…“