Skip to content
Menu

Juraj Dobrotka versus MATOVIČOVA zločinecká vláda – 3. časť (aktualizované 18. 3. 2024).

Príď dňa 11.4.2024 o 9:30 hod. spolu so mnou do Justičného paláca v Bratislave (číslo dverí 19) a s hrdinom Jurajom Dobrotkom osobne AJ TY poukáž na ZLOČINY MATOVIČOVEJ VLÁDY.

JUDr. Ing. Gréta Noé, LL. M. „NÚDZOVÝ STAV DE IURE A DE FACTO – 1. ČASŤ“ (kniha vyšla vo vydavateľstve TORDEN, Kežmarok 2023, ISBN: 978-80-8223-174-1): „…stíhanie zo zákonných dôvodov predstavuje najdôležitejšiu zásadu trestného konania…“ (str. 135) „Právo nebyť stíhaný bez existencie zákonného dôvodu je základným ľudským právom každého.“ (str. 141).

Je čas nahliadnuť do dejín a okrem uvedomenia si porušovania zásady „ČO NIE JE DOVOLENÉ, JE ZAKÁZANÉ“, teda okrem konštatovania ZAKÁZANÉHO KONANIA v prípade čat. Juraja Dobrotku si urobiť aj porovnanie trestného stíhania vedeného proti nemu s podobnými udalosťami v minulosti a následne sa pozrieť na okolnosti jeho stíhania preukazujúce NARIADENÝ POLITICKÝ PROCES (POLITICKÁ OBJEDNÁVKA).

Veľkú dejinnú zhodu konania predstaviteľov Ozbrojených síl Slovenskej republiky v protiústavnej vojenskej operácii „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ možno nájsť v konaní predstaviteľov nemeckých ozbrojených síl, ktoré posudzoval známy Norimberský tribunál (Norimberský proces bol medzinárodný vojnový tribunál prebiehajúci od 14. 11. 1945 do 1. 10. 1946 v nemeckom meste Norimberg, ktorého cieľom bolo potrestanie najťažších vojnových zločinov spáchaných počas druhej svetovej vojny silami nacistického Nemecka. Z vojenských predstaviteľov bol súdený napr. Keitel, Jodl, Göring, Dönitz, Rader).

Obžalovaní (počas Norimberského procesu) často zvaľovali vinu na nadriadených, Hitlera, SS a gestapo. Súd však skonštatoval, že ak obžalovaní konali na rozkaz svojej vlády alebo nadriadených, nezbavuje ich to zodpovednosti za ich činy. V takomto duchu sa niesla obhajoba Keitla, ktorý tvrdil, že je tradíciou nemeckých dôstojníkov plniť rozkazy nadriadených a nepochybovať o nich. Rozhodnutie o vedení vojny bolo podľa neho čisto politickým rozhodnutím a jemu ako vojakovi bolo povinnosťou tieto rozkazy vykonať (Nepripomína vám to časy nedávno minulé?). Súd v Norimbergu však konštatoval, že v prípade vysokých armádnych dôstojníkov je ich spoluzodpovednosť jasná, pretože si musia uvedomovať široké dopady svojich rozhodnutí.

V prípade absencie zákonného dôvodu stíhania Juraja Dobrotku nejde iba o výkon politických rozhodnutí vlády predstaviteľmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Štafetu po nich prostredníctvom vyšetrovateľa mjr. Jozefa Mazána (Prievidza) prevzala POLÍCIA a prostredníctvom okresného prokurátora JUDr. Ladislava Slobodu (Bratislava I.) aj PROKURATÚRA. Takéto zapojenie polície a prokuratúry je na Slovensku naposledy známe z nie až tak dávnej minulosti, keď svoju politickú moc uplatňovala Komunistická strana. Do roku 1954 bolo na Slovensku z politických dôvodov odsúdených 25 000 osôb (do roku 1989 celkovo 71 168 osôb), pričom na popravisku skončilo 45 odsúdených (do roku 1989 celkovo 50 osôb).

Vzhľadom na uvedené dejinné paralely môžem skonštatovať, že konanie predstaviteľov ozbrojených síl, polície a prokuratúry v období rokov 2020 – 2023 (vychádzajúce z politického protiústavneho rozhodnutia vlády), pretavené do stíhania Juraja Dobrotku bez zákonných dôvodov (čisto iba na základe politických rozhodnutí) je rovnaké, ako keby ho vykonali nacisti počas druhej svetovej vojny alebo komunisti v 50-tych rokoch minulého storočia. PRIPRAVOVANÝ SÚDNY PROCES S JURAJOM DOBROTKOM JE TAK VEĽKÝM POLITICKÝM PROCESOM (tento fakt potvrdzuje aj skutočnosť, že hlásenia, ktoré od začiatku trvania jeho odporu voči nezákonnému stavu až do pozastavenia výkonu jeho štátnej služby zhotovoval mjr. Ing. Jozef Blaho prostredníctvom veliteľskej línie končili na stole generála Daniela Zmeka, ktorý verne slúžil Matovičovej zločineckej vláde a realizoval jej politické rozhodnutia), ktorý sa naposledy konal v roku 1989 v Justičnom paláci v Bratislave s JUDr. Jánom Čarnogurským st. v známom procese s Bratislavskou päťkou. Trestná sadzba 5 – 15 rokov, aká hrozí Jurajovi Dobrotkovi, bola v tom čase pre komunistov už nemysliteľnou (podobné sadzby trestov sa v politických procesoch udeľovali naposledy v 50-tych rokoch minulého storočia)…

Nižšie citované vyjadrenia mjr. Ing. Jozefa Blaha – veliteľa Muničného skladu Nováky o zhotovovaní každodenných písomných hlásení o čat. Jurajovi Dobrotkovi končiacich na stole generála Daniela Zmeka, ktorý sa o neho „velice zaujíma“je dôkazom o POLITICKOM POZADÍ všetkého, čo súviselo s čat. Jurajom Dobrotkom. On totiž začal odmietať obmedzovanie svojho dýchania prostredníctvom prekrytia hodných dýchacích ciest prekážkou v dýchaní (rúškom) práve počas operácie „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“. Osobný záujem (je vždy spojený s ústnym vydávaním inštrukcií a nariadení) generála a náčelníka Generálneho štábu o nejakého čatárika je niečo nevídané. VEĎ SAMOTNÝ GENERÁL DANIEL ZMEKO SA ODPREZENTOVAL AKO VERNÝ SLUŽOBNÍK VTEDAJŠIEHO MINISTRA OBRANY JAROSLAVA NAĎA s tým, že MU NEROBILO PROBLÉM REALIZOVAŤ NARIADENÉ ZAKÁZANÉ KONANIE (pozri vyššie vložený otvorený list). Vzhľadom na uvedené JE ZJAVNÉ, ŽE PRÍPAD čat. Juraja Dobrotku RIEŠIL OSOBNE GENERÁL DANIEL ZMEKO AKO NÁČELNÍK GENERÁLNEHO ŠTÁBU, a to PODĽA POLITICKÝCH INŠTRUKCIÍ MINISTRA OBRANY JAROSLAVA NAĎA.

Vyjadrenie mjr. Ing. Jozefa Blaha – veliteľa Muničného skladu Nováky z rána dňa 19. 11. 2020 spred vchodu do Muničného skladu Nováky (pozri videozáznam_vchod_č_2_19112020 vrátane jeho prepisu): „Lebo toto všetko ide do hlásenia a o tomto všetko čítajú či v Martine (pozn.: Zásobovacia základňa II. Martin – skrátene ZZ II. Martin), či na onom na ÚLZ- ete (pozn. Útvaru logistického zabezpečenia Trenčín – skrátene ÚLZ Trenčín) a v konečnom dôsledku to skončí u náčelníka Generálneho štábu (pozn.: u generála Daniela Zmeka) kde mu to predkladá stála zmena CRO. Každý deň mu dáva hlásenie…“

Vyjadrenie mjr. Ing. Jozefa Blaha – veliteľa Muničného skladu Nováky z rána dňa 30. 11. 2020 spred vchodu do Muničného skladu Nováky (pozri videozáznam_vchod_č_2_30112020 vrátane jeho prepisu): „…lebo to ide do hláseniaNáčelníkovi Generálneho štábu (pozn.: generál Daniel Zmeko), ktorý sa o  Teba velice zaujíma

Tak ako rozhodnutie o vedení vojny bolo v NACISTICKOM Nemecku ČISTO POLITICKÝM ROZHODNUTÍM, tak aj rozhodnutie VLÁDY Slovenskej republiky o použití ozbrojených síl Slovenskej republiky na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky“ vo forme Uznesenia č. 665/2020 zo dňa 18. 10. 2020 bolo ČISTO POLITICKÝM ROZHODNUTÍM. V ňom politik – minister obrany dostal úlohu vyčleniť do 8 000 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na prípravu a vykonanie schváleného celoštátneho testovania obyvateľstva“. Ako to vo svojom otvorenom liste zo dňa 22. 10. 2020 napísal samotný náčelník generálneho štábu ozbrojených síl generál Daniel Zmeko „z rúk ministra obrany“ prevzal mandát „na naplánovanie, riadenie, velenie a koordináciu operácie „Spoločná zodpovednosť““. TEN ním vydanými OPERAČNÝMI PLÁNMI VELITEĽA SPOLOČNÉHO OPERAČNÉHO VELENIA VELITEĽA OZBROJENÝCH SÍL SR pre operáciu „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ (prvý zo dňa 19. 10. 2020 Č.: ŠbPO-214-1/2020) NARIADIL (ZAKÁZANÉ KONANIE) úlohu:

Vykonať plošné testovanie obyvateľstva SR. Na tento účel vytvoriť a nasadiť účelové zoskupenie zložené zo síl a prostriedkov OS SR, MV SR (PZ, HaZZ), MZ SR (zdravotnícky personál) a samosprávy (admin. podpora)… Operáciu vykonať prostredníctvom komplexnej siete stacionárnych Odberných miest na báze volebných okrskov a mobilných odberových tímov v odlúčených a malých okresoch. K tomu vytvoriť robustnú a efektívnu C2 – veliteľstvo operácie (SOV)„regionálne“ veliteľstvá (RHQ) – sieť stacionárnych OM a MOT.“

Spoločné operačné velenie (SOV) operácie „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“

Súčasne v uvedenom prvom OPERAČNOM PLÁNE generál Daniel Zmeko určil veliteľov 16-tich regionálnych veliteľstiev (RHQ) a určil ich regionálnu pôsobnosť. Takto sa VÚ 5728 Nováky dostal počas operácie „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ do veliteľskej pôsobnosti RHQ Topoľčany, pričom za veliteľa bol určený plk. Ing. Milan Cvik (mimo spomínanej operácie VÚ 5728 Nováky – Muničný sklad Nováky patril do veliteľskej pôsobnosti Zásobovacej základne II. Martin /skratka „ZZ II. Martin“/, ktorej veliteľom bol dňa 20. 11. 2020 plk. Ing. Ondrej Bagačka). Takýmto spôsobom sa prostredníctvom čiastkových rozkazov FRAGO vydávaných veliteľom RHQ Topoľčany prenášal výkon politického rozhodnutia vlády v operácii „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ na podriadené útvary, v tomto prípade aj na VÚ 5728 Nováky, ktorého veliteľom bol mjr. Ing. Jozef Blaho.

Štandardná línia velenia:
generál Daniel Zmeko (náčelník Generálneho štábu) ↔ … ↔ plk. Ing. Jozef Ševčík (veliteľ Útvaru logistického zabezpečenia Trenčín) ↔ plk. Ondrej Bagačka (veliteľ Zásobovacej základne II. Martin)↔ mjr. Ing. Jozef Blaho (veliteľ Muničného skladu Nováky): línia velenia, ktorou sa posúvali každodenné hlásenia o konaní čat. Juraja Dobrotku. Pripomínam vyjadrenie Norimberského tribunálu vo veci zakázaného konania: Súd však skonštatoval…, že V PRÍPADE VYSOKÝCH ARMÁDNYCH DÔSTOJNÍKOV JE ICH SPOLUZODPOVEDNOSŤ JASNÁ, PRETOŽE SI MUSIA UVEDOMOVAŤ ŠIROKÉ DOPADY SVOJICH ROZHODNUTÍ.

Línia velenia v operácii „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“:
generál Daniel Zmeko (veliteľ Spojeného operačného velenia /SOV/ a náčelník Generálneho štábu)↔ … ↔ plk. Ing. Milan Cvik (veliteľ regionálneho veliteľstva /RHQ/ Topoľčany
↔ mjr. Ing. Jozef Blaho (veliteľ Muničného skladu Nováky).

Pripomínam vyjadrenie Norimberského tribunálu vo veci zakázaného konania: Súd však skonštatoval…, že V PRÍPADE VYSOKÝCH ARMÁDNYCH DÔSTOJNÍKOV JE ICH SPOLUZODPOVEDNOSŤ JASNÁ, PRETOŽE SI MUSIA UVEDOMOVAŤ ŠIROKÉ DOPADY SVOJICH ROZHODNUTÍ.

MUNIČNÝ SKLAD NOVÁKY TAK NIE JE SAMOSTATNÝM ÚTVAROM, ALE LEN AKÝMSI DETAŠOVANÝM PRACOVISKOM. ŠTATUTÁRNYM ZÁSTUPCOM JE VELITEĽ ZZ II. Martin (veliteľ Muničného skladu Nováky nie je štatutárnym zástupcom). On vydáva písomný vojenský rozkaz (v ZZ II. Martin písomný vojenský rozkaz veliteľa v čase operácie „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ vychádzal iba dva krát do týždňa, a to v utorok a vo štvrtok – uvedená skutočnosť bola uvedená v rozkaze veliteľa ZZ II. Martin č. 1 niekedy na začiatku januára 2020) na spresnenie výkonu štátnej služby, v ktorom určuje kedy a čo majú jemu podriadení profesionálni vojaci vykonať (v rámci tohto rozkazu sa nariaďujú aj služobné cesty vojakov). Návrhy čo by chceli velitelia muničných skladov uverejniť mu posielajú vo svojich rozkazoch ako príspevky (ide o návrhy rozkazov) a on sa rozhodne čo odsúhlasí a čo nie. To, čo veliteľ ZZ II. Martin odsúhlasí, tak len to premietne do svojho písomného vojenského rozkazu, ktorý sa stáva záväzným pre všetkých jemu podriadených profesionálnych vojakov. Z uvedeného vyplýva, že VELITEĽ MUNIČNÉHO SKLADU NOVÁKY, ktorým bol mjr. Ing. Jozef Blaho nebol oprávnený vydávať žiadne písomné vojenské rozkazy, bol oprávnený predkladať veliteľovi ZZ II. Martin iba ich návrhy.

Počas operácie „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ vznikol vo vydávaní písomných vojenských rozkazov zmätok, ktorý vytvorila nová štruktúra velenia. Z dvoch nižšie priložených svedectiev vyplýva, že písomný vojenský rozkaz, ktorým sa v operácii „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ určovalo zaradenie konkrétnych vojakov na výkon mimoriadnej služby (vrátane ich vysielania na služobné cesty) nevychádzal v Topoľčanoch v zmysle novej štruktúry velenia, ale v ZZ II. Martin, tak ako to bolo dovtedy zvykom:

  • svedecká výpoveď ktp. Ing. Zdena Fakača – náčelníka štábu Muničného skladu Nováky zo dňa 9. 11. 2021: „na spodku je VÚ Nováky 5728, keďže mi nie sme samostatný útvar sme súčasťou vojenského útvaru 5728 Martin…“
  • svedecká výpoveď ktp. Ing. Zdena Fakača – náčelníka štábu Muničného skladu Nováky zo dňa 9. 11. 2021: „Tým, že ja oficiálne náš muničný sklad spadá pod zásobovaciu základňu Martin vydal vlastný rozkaz, v ktorom bolo uvedené, že máme vyčleniť tých profesionálnych vojakov pre operáciu Spoločná zodpovednosť v prospech posádky Topoľčany.“
  • svedecká výpoveď mjr. Ing. Jozefa Blaha – veliteľa Muničného skladu Nováky zo dňa 9. 11. 2021: „… nebola dodržaná štandardná línia velenia, podľa, ktorej je nadriadeným veliteľom VÚ Nováky veliteľ zásobovacej základne II Martin, ktorý má finančné aj personálne právomoci.“
  • svedecká výpoveď ktp. Ing. Zdena Fakača – náčelníka štábu Muničného skladu Nováky zo dňa 9. 11. 2021: „Tým, že my dávame podklady do rozkazu veliteľa ZZ II. ja aj kontrolujem dané príspevky či sú v súlade s predpismi.…“

V „Rozhodnutí o odvolaní proti disciplinárnemu rozkazu“ veliteľa Zásobovacej základne II. Martin (ZZ II. Martin) zo dňa 11. 2. 2021 č. ZZII MT-EL2/10-45-34/2021 vo veci disciplinárneho previnenia čat. Juraja Dobrotku za nedodržanie povinností počas vykonania služobnej cesty, ktorú dňa 18. 11. 2020 vykonal čat. Juraj Dobrotka do Topoľčian (na Vojenskú políciu) za účelom v predchádzajúcom článku spomínaného podania vysvetlenia (ROZKAZ VELITEĽA ZZ II. Martin č. 137/2020 zo dňa 19.11.2020 o určení na služobnú cestu – IDE ROZKAZ Z BUDÚCNOSTI) sa uvádza: “…V časti odvolania poukazujúcej na skutočnosť, že v predmetnom konaní neexistuje uložená povinnosť. Skutok kladený odvolateľovi za vinu sa mal stať dňa 18. 11. 2020, pričom povinnosť odvolateľovi bola uložená písomným rozkazom veliteľa Zásobovacej základne II. Martin dňa 19. 11. 2020… je z právneho hľadiska neprípustné považovať za porušenie služobnej disciplíny nesplnenie písomného rozkazu vydaného neskôr, než mal byť samotný rozkaz vydaný.“ (ROZKAZ VYDANÝ V BUDÚCNOSTI NIE JE RELEVANTNÝ).

Dňa 20. 11. 2020 (piatok) tak PRIŠLO FORMOU ZAKÁZANÉHO KONANIA K REALIZOVANIU POLITICKEJ OBJEDNÁVKY NA ZLOMENIE ODPORU čat. Juraja Dobrotku plniaceho si povinnosti, ktoré mu ukladala ústava, ústavné zákony a zákony VYSOKÝMI DÔSTOJNÍKMI OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY spôsobom, akým o tom svedčil vo svojej svedeckej výpovedi zo dňa 9. 11. 2021 ktp. Ing. Zdeno Fakač – náčelník štábu Muničného skladu Nováky: „To, že bol individuálne vydaný tento rozkaz (Pozn.: V zmysle vyššie uvedeného ide iba o návrh písomného vojenského rozkazu zo dňa 20. 11. 2020 č. 224/2020 podpísaný veliteľom Muničného skladu Nováky mjr. Ing. Jozefom Blahom a nie o platný a účinný rozkaz. Právoplatný a účinný rozkazy veliteľa ZZ II. Martin vyšiel pred dňom 20. 11. 2020 naposledy vo štvrtok dňa 19. 11. 2020. Ďalší rozkaz v poradí vyšiel až V BUDÚCNOSTI, teda v utorok dňa 24. 11. 2020.) si myslím, že bolo to v nadväznosti na prístup pána čat. Dobrotku ohľadom prekrývania si horných dýchacích ciest. On už v tej dobe si odmietal prekryť hornú časť dýchacích ciest, PRETO BOL VYDANÝ JEMU INDIVIDUÁLNE TENTO ROZKAZ, NAKOĽKO SME VEDELI, ČO NASADENIE NA ODBERNÉ MIESTO OBNÁŠA.

Z uvedeného je zrejmé, že dňa 20. 11. 2020 ÚMYSELNE A FORMOU ZAKÁZANÉHO KONANIA REALIZOVANÁ POLITICKÁ OBJEDNÁVKA znela: ZLOMIŤ ODPOR čat. Juraja Dobrotku VOČI JEHO ODMIETANIU PORUŠOVANIA ÚSTAVY, ÚSTAVNÝCH ZÁKONOV A ZÁKONOV, KTORÝ SA PREJAVOVAL JEHO ODMIETANÍM PREKRÝVAŤ SI HORNÉ DÝCHACIE CESTY PREKÁŽKOU V DÝCHANÍ (rúškom). Čat. Juraja Dobrotku sa však NEPODARILO ZLOMIŤ ANI VYTVORENÍM SIMULÁCIE SITUÁCIE S NARIADENÍM PÍSOMNÉHO VOJENSKÉHO ROZKAZU na účasť v operácii „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“, kvôli ktorej sa dnes nachádza v postavení obžalovaného. Čat. Juraj Dobrotka ODOLAL NÁTLAKU A NEPORUŠIL ÚSTAVNÝ ZÁKON O BEZPEČNOSTI ŠTÁTU tak, ako ho porušili všetci jeho kolegovia, ktorý sa operácie „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ zúčastnili.

Mjr. Ing. Jozef Blaho pripravil svoj návrh písomného vojenského rozkazu (Pozn.: Číslo písomného vojenského rozkazu veliteľa ZZ II. Martin sa začína skratkou „ZZ II MT…“ /pre vysvetlenie: ZZ II = Zásobovacia základňa II., MT = Martin/. Iba touto skratkou sa začínajú všetky platné a účinné písomné vojenské rozkazy veliteľa ZZ II. Martin. Číslo návrhu spomínaného písomného vojenského rozkazu zo dňa 20. 11. 2020, kvôli ktorému je dnes Juraj Dobrotka v postavení obžalovaného sa však začína inou skratkou, a to skratkou „ZZ II NO…“ /pre vysvetlenie: ZZ II = Zásobovacia základňa II., NO = Nováky/.), ktorý úmyselne vydával za právoplatný a účinný písomný vojenský rozkaz a ako takýto ho ráno dňa 20. 11. 2020 predložil čat. Jurajovi Dobrotkovi na prevzatie, ktorý on odmietol splniť. Mjr. Ing. Jozef Blaho nebol štatutár a preto nemal kompetenciu vydávať písomné vojenské rozkazy (IBA VYTVORIL SIMULÁCIU vydania písomného vojenského rozkazu). ON SÁM TO PRIZNAL nasledovne (pozri videozáznam zo dňa 21. 12. 2020 vrátane prepisu): „hej štatutár je v Martine on o všetkom rozhoduje komu dá kto výpis (pozn.: išlo o výpis z písomného vojenského rozkazu, ktorý žiadal čat. Juraj Dobrotka) aký výpis a tak ďalej dobre.“ POLITICKÁ OBJEDNÁVKA obvinenia čat. Juraja Dobrotku REALIZOVANÁ FORMOU ZAKÁZANÉHO KONANIA tak BOLA POSTAVENÁ NA VYTVORENÍ SIMULÁCIE VYDANIA PÍSOMNÉHO VOJENSKÉHO ROZKAZU, pričom CELÁ SIMULÁCIA SA OPIERALA O NÁVRH PÍSOMNÉHO VOJENSKÉHO ROZKAZU, KTORÝ BOL VYDÁVANÝ ZA PÍSOMNÝ VOJENSKÝ ROZKAZ.

Naviac, ak by sa podarilo POLITICKÚ OBJEDNÁVKU obvinenia čat. Juraja Dobrotku postaviť na skutočnom písomnom vojenskom rozkaze, teda na platnom a účinnom písomnom vojenskom rozkaze a nie iba na jeho návrhu, tak by BOLO NEVYHNUTNÉ K VYTVORENIU PODMIENOK NA REÁLNE SPLNENIE TOHTO ROZKAZU VYSLAŤ čat. Juraja Dobrotku NA SLUŽOBNÚ CESTU, a to ĎALŠÍM ROZKAZOM spôsobom, aký vyplýva z vyššie citovaného „Rozhodnutia o odvolaní proti disciplinárnemu rozkazu“. TO SA VŠAK NESTALO, AKO TO POTVRDZUJE vo svojej svedeckej výpovedi zo dňa 9. 11. 2021 ktp. Ing. Zdeno Fakač – NÁČELNÍK ŠTÁBU Muničného skladu Nováky:

„PRVÝ JE PÍSOMNÝ VOJENSKÝ ROZKAZ. ČATÁROVI DOBROTKOVI NEBOLA URČENÁ SLUŽOBNÁ CESTA ROZKAZOM veliteľa zásobovacej základne, nakoľko my sme v podstate celý týždeň nahlasovali mená vojakov na konkrétne miesta, pričom tie sa menili podľa situácie v piatok (pozn.: 20. 11. 2020, teda po udalosti simulovania písomného vojenského rozkazu, ktorá sa odohrala skoro ráno na začiatku pracovného dňa) sa posielala posledná tabuľka, ktorá následne sa potom premietla do rozkazu veliteľa zásobovacej základne o vyslaní jednotlivých vojakov na konkrétne miesta (OPÄŤ ZNÁMY ROZKAZ Z BUDÚCNOSTI, TENTO KRÁT ZO DŇA 24. 11. 2020 DO DNÍ 20. 11. AŽ 22. 11 2020). Je teda možné, že ČAT. DOBROTKA v pondelok (pozn.: 23. 11. 2024) mohol niekde figurovať, ale VO VÝSLEDNEJ VERZII SA UŽ NEOBJAVIL, nakoľko sme už mali jeho písomné vyjadrenie, že sa operácie „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ nezúčastní“.

Takže ak budem budem aplikovať vyššie spomínané „Rozhodnutie o odvolaní proti disciplinárnemu rozkazu“ na zločin neuposlúchnutia rozkazu, tak dostaneme nasledovný výsledok: „JE Z PRÁVNEHO HĽADISKA NEPRÍPUSTNÉ POVAŽOVAŤ ZA NEUPOSLÚCHNUTIE ROZKAZU ODMIETNUTIE SPLNENIA PÍSOMNÉHO ROZKAZU VYDANÉHO NESKÔR, NEŽ MAL BYŤ SAMOTNÝ ROZKAZ VYDANÝ.“

Otvorenou otázkou však zostáva, či vôbec prišlo k vydaniu písomného vojenského rozkazu v budúcnosti, teda dňa 24. 11. 2024. VYŠETROVATEĽ mjr. Jozef Mazán a PROKURÁTOR JUDr. Ladislav Sloboda totiž IGNOROVALI NÁVRH OBHAJOBY NA PREDLOŽENIE UVEDENÉHO LISTINNÉHO DÔKAZU. V spise, ktorý bol predložený Mestskému súdu v Bratislave sa takýto dokument nenachádza. Príbeh spojený s vyšetrovateľom k Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prievidzi a prokurátorom Okresnej prokuratúry Bratislava I. je už však príbehom ďalšieho článku…

Z vyššie uvedeného je zjavné, že na základe POLITICKÉHO podnetu MINISTRA OBRANY JAROSLAVA NAĎA osobne realizovaného GENERÁLOM DANIELOM ZMEKOM AKO NÁČELNÍKOM GENERÁLNEHO ŠTÁBU, ktorý bol s veľkou mierou iniciatívy vykonávaný naprieč celou líniou velenia sa čat. Juraja Dobrotku snažili VIACNÁSOBNE POTRESTAŤ ZA JEDNU A TÚ ISTÚ VEC – za jeho striktné rešpektovanie zásady „ČO NIE JE DOVOLENÉ, JE ZAKÁZANÉ“ v kontexte uplatňovania ustanovení Ústavného zákona o bezpečnosti štátu týkajúcich sa núdzového stavu.

PRVÝM POKUSOM O POTRESTANIE čat. Juraja Dobrotku bolo neúspešne zinscenované disciplinárne previnenie (pozri vyššie).

DRUHÝM POKUSOM O POTRESTANIE boli dve rozhodnutia a dve odvolania (veliteľa ZZ II. Martin a veliteľa ÚLZ Trenčín), ktorými bol čat. Juraj Dobrotka uznaný vinným z neexistujúceho priestupku na úseku verejného zdravotníctva (podľa pod článkom priložených rozhodnutí išlo spolu o 35 odmietnutí prekrytia horných dýchacích ciest zadokumentovaných Vojenskou políciou). Ozbrojené sily Slovenskej republiky voči Jurajovi Dobrotkovi uplatnili dva peňažné tresty vo výške 150 EUR + 250 EUR (spolu 400 EUR).

TRETÍM POKUSOM O POTRESTANIE čat. Juraj Dobrotka bolo jeho OBVINENIE (BEZ ZÁKONNÉHO DÔVODU) z neuposlúchnutia simulovaného písomného vojenského rozkazu, ktorého predmetom bolo zakázané konanie. V dôsledku tohto obvinenia mu bol v období od 20.1.2021 do 31.7.2023 znížený jeho mesačný plat na 60%, pričom prišiel aj o príspevok na bývanie. Vďaka tejto forme potrestania tak v uvedenom období prišiel spolu o viac ako 21 900 EUR. Naviac mu Ozbrojené sily Slovenskej republiky odmietli podpísať zaradenie do stálej štátnej služby. Výsledkom tohto pokusu je obžaloba, v rámci ktorej mu hrozí trest odňatia slobody od 5 do 15 rokov.

Ktp. Ing. Zdeno Fakač – NÁČELNÍK ŠTÁBU Muničného skladu Nováky: „On (pozn.: čat. Juraj Dobrotka) už v tej dobe si odmietal prekryť hornú časť dýchacích ciest, PRETO BOL VYDANÝ JEMU INDIVIDUÁLNE TENTO ROZKAZ, NAKOĽKO SME VEDELI, ČO NASADENIE NA ODBERNÉ MIESTO OBNÁŠA.“

TAKŽE ZA ČO SÚ VŠETKY TRI POKUSY OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY O POTRESTANIE ČAT. JURAJA DOBROTU? „ZA RÚŠKA“ – ZA TO, ŽE SI ODMIETOL OBMEDZIŤ DÝCHANIE PREKÁŽKOU V DÝCHANÍ ZA ZA JEHO STRIKTNÉ REŠPEKTOVANIE ZÁSADY „ČO NIE JE DOVOLENÉ, JE ZAKÁZANÉ“.

POCHYBUJE SNÁĎ EŠTE NIEKTO O TOM, ŽE ČAT. JURAJ DOBROTKA JE HRDINA?

Vojenskej operácii „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ a čat. Jurajovi Dobrotkovi je venovaná 7., 13., 18., 19. a 45. kapitola (aj s kópiami originálnych dokumentov) knihy Peter Poláček „SÁM VOJAK V POLI I. – ZAČIATKY“, vyšlo vo vydavateľstve TORDEN, Kežmarok 2023, ISBN: 978-80-8223-169-7: pozri https://obchod.infovojna.bz/produkt/peter-polacek-sam-vojak-v-poli-1.

Prvý článok „Juraj Dobrotka versus MATOVIČOVA zločinecká vláda – 1. časť.“ je možné čítať tu: https://peterpolacek.sk/nezaradene/juraj-dobrotka-versus-matovicova-zlocinecka-vlada-1-cast/.

Druhý článok „Juraj Dobrotka versus MATOVIČOVA zločinecká vláda – 2. časť.“ je možné čítať tu: https://peterpolacek.sk/nezaradene/juraj-dobrotka-versus-matovicova-zlocinecka-vlada-2-cast/.

VIDEO č. 1

JURAJ DOBROTKA VERSUS MATOVIČOVA ZLOČINECKÁ VLÁDA – 3. ČASŤ, VIDEO č. 1.

Prípad hrdinu Juraja Dobrotku pokračoval skorým ránom (okolo 6:00 hod.) aj dňa 19. 11. 2020 pred vstupom do areálu Vojenského útvaru 5728 Nováky (muničný sklad Nováky). Mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky sa rozhovoril a prezradil to, k čomu by sa dnes už asi veľmi ťažko priznal, citujem: „HEJ KAŽDÝ DEŇ TO ČÍTA aj vojenskí policajti aj NGŠ (pozn: NGŠ = NÁČELNÍK GENERÁLNEHO ŠTÁBU GENERÁL DANIEL ZMEKO)… LEBO TOTO VŠETKO IDE DO HLÁSENIA a o tomto všetko čítajú či v Martine či na onom na ÚLZ-ete (pozn.: Útvar logistického zabezpečenia Trenčín – skrátene ÚLZ Trenčín) a V KONEČNOM DÔSLEDKU TO SKONČÍ U NÁČELNÍKA GENERÁLNEHO ŠTÁBU (pozn. : u generála Daniela Zmeka), kde mu to predkladá stála zmena CRO. KAŽDÝ DEŇ MU DÁVA HLÁSENIE…“.

Vieme, že GENERÁL DANIEL ZMEKO AKO VERNÝ SLUŽOBNÍK počas celej protiústavnej vojenskej operácie SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ (celoplošné testovanie) PLNIL INŠTRUKCIE VTEDAJŠIEHO MINISTRA OBRANY JAROSLAVA NAĎA. PREČO SA SAMOTNÝ GENERÁL V POZÍCII NAJVYŠŠIEHO VOJENSKÉHO VELITEĽA KAŽDODENNE ZAUJÍMA O NEJAKÉHO RADOVÉHO A BEZVÝZNAMNÉHO ČATÁRIKA? TAKŽE NIELEN ZAKÁZANÉ KONANIE, ALE AJ POLITICKÁ OBJEDNÁVKA. VIAC spolu s prepisom videa V ČLÁNKU.

PRIPOMÍNAM VYJADRENIE NORIMBERSKÉHO TRIBUNÁLU VO VECI ZAKÁZANÉHO KONANIA: SÚD VŠAK SKONŠTATOVAL…, ŽE V PRÍPADE VYSOKÝCH ARMÁDNYCH DÔSTOJNÍKOV JE ICH SPOLUZODPOVEDNOSŤ JASNÁ, PRETOŽE SI MUSIA UVEDOMOVAŤ ŠIROKÉ DOPADY SVOJICH ROZHODNUTÍ.

Prepis: Videozáznam_vchod_č_2_19112020

čat. Juraj DOBROTKA: že som Vás žiadal, aby ste

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Aby som ho ja nariadením vyslal na lekárske vyšetrenie, tiež to opätovne mu vravím: ja nikoho vysielať nebudem. On sa chce dostať do vnútra s tým, že sú tu nejaké podmienky vstupu. To je to prekrytie horných dýchacích ciest pomôckou, hej, a vlastne ten papier potrebuje Juraj, aby sa dostal do vnútra, aby sme teda začali akceptovať to, že to rúško nenosí, tak ja nechápem prečo ja by som mal dávať nariadenie tak, že k tomu sa mi tiež nejak nevyjadril. By som povedal tak, že toto tam ešte spomeň: Aby teda už, keď má byť známy, tak nech je známi ako sa patrí. Hej každý deň to číta aj vojenskí policajti aj NGŠ (pozn: NGŠ = náčelníko generálneho štábu generál Daniel Zmeko). Dneska opäť teda ideš na výsluch hej?

čat. Juraj DOBROTKA: Áno.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Upozornil som ho samozrejme aj na nedodržiavanie pokynov na služobnú cestu tým, že používa svoje súkromné motorové vozidlo a má napísané SAD, ŽSR. To čo sme sa, ja som to včera nechal tak, dneska ho na to upozorňujem a povedal som, že budem volať aj vojenskej polícií a upozorním ich na to tak, že až by Ťa niekde náhodou začali riešiť za inú vec ako je prekrytie horných dýchacích ciest tak, aby si vedel od koho to máš hej.

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Ešte sme niečo spomínali čo by sme mali? Lebo toto všetko ide do hlásenia a o tomto všetko čítajú či v Martine či na onom na ÚLZ- ete (pozn. Útvaru logistického zabezpečenia Trenčín – skrátene ÚLZ Trenčín) a v konečnom dôsledku to skončí u náčelníka generálneho štábu (pozn. : u generála Daniela Zmeka), kde mu to predkladá stála zmena CRO. Každý deň mu dáva hlásenie tak, že chceš ešte niečo k tomu dodať?

čat. Juraj DOBROTKA: Nie.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Čo by tam myslím Marek mohol napísať…

čat. Juraj DOBROTKA: Nie, nechcem nič dodať.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Ni.

čat. Juraj DOBROTKA: Nie.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Tak mohlo byť hádam aj všetko dneska predpokladám. Marek máš niečo?

čat. Juraj DOBROTKA: Nie nič, že som prišiel o piatej, len som povedal, aby dali vedieť…

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Ale neviem. Celkovo tu bola šóra. Neviem prečo sa to takto naťahuje, lebo však už ani certifikáty nekontrolujú, ale tak čo to má znamenať neviem. Ja som stával hentam tiež kde si na konci. Nerozumiem tomu. Netoč prosím Ťa objekt vieš, že to je zakázané. Vieš čo sa Ti potom môže stať s mobilom, keď…

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Tvoj najdôležitejší argument…

čat. Juraj DOBROTKA: Ak teda už nemáte na mňa nič…

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: No pokiaľ Ty nemáš nič na nás…

čat. Juraj DOBROTKA: Nemám nič. Dobre, tak Vám prajem pekný deň.

VIDEO č. 2:

JURAJ DOBROTKA VERSUS MATOVIČOVA ZLOČINECKÁ VLÁDA – 3. ČASŤ, VIDEO č. 2.

Mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky dňa 30.11.2020 prezradil, AKÝ POSTOJ MALI OZBROJENÉ SILY SR K čat. Jurajovi Dobrotkovi KVÔLI TOMU, ŽE REŠPEKTOVAL ÚSTAVU, ÚSTAVNÉ ZÁKONY, ZÁKONY A ODMIETAL KONAŤ TO, ČO JE ZAKÁZANÉ: “Tvoje sklady sa idú preberať, druhá osoba to prevezme. TY SI BOHUŽIAĽ NEDÔVERYHODNÝ, hej, týmto svojím správaním. Proste NIE SI PRE OZBROJENÉ SILY DÔVERYHODNÁ OSOBA.“ Tak mu nedôveryhodnej osobe vzali aj jeho pracovnú náplň (už s ním nepočítali).

Následne mjr. Ing. Jozef BLAHO POTVRDENÍM NEZVYČAJNÉHO OSOBNÉHO ZÁUJMU NAJVYŠŠIEHO VELITEĽA OZBROJENÝCH SÍL SR o čat. Juraja Dobrotku druhý krát POTVRDIL voči nemu REALIZOVANÚ POLITICKÚ OBJEDNÁVKU: „…lebo to ide do hlásenia… Náčelníkovi generálneho štábu (pozn.: generál Daniel Zmeko), ktorý sa o  Teba velice zaujíma…“.

Prepis: videozáznam_vchod_č_2_30112020

čat. Juraj DOBROTKA: Tak, že je 30.11., prichádza veliteľ. Dobré ráno pán veliteľ, dobré ráno Miloš.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Tam sa otoč nech to zbytočne, oné, môžeš hen tam kamerovať.

čat. Juraj DOBROTKA: Áno, dobre.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: No dobre tak, že opäť ideme na to isté. Opäť Ťa vyzývam, aby si ma nenatáčal, ponúkam ti rúško.

čat. Juraj DOBROTKA: Ďakujem, to odmietam, to máme vysvetlené, to si nemienim nasadiť.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Dobre vieš, že si ho musíš nasadiť. Netoč ma do ksichtu. Daj si to dole, dobre. Neprajem si to, už som ti to raz povedal, tak to taj dole.

čat. Juraj DOBROTKA: V poriadku, veď nenatáčam Vám tvár.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Dole, hovorím.

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre, nenatáčam Vám tvár.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Dobre, no je to vsjo. Čo ešte potrebuješ od nás ku šťastiu?

čat. Juraj DOBROTKA: Nič, pokiaľ pretrváva dôvod, že ma nevpustíte stále k vôli rúšku.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Áno, stále je to, to isté.

čat. Juraj DOBROTKA: Tak potom z mojej strany všetko.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Stále dokola nezmenené, rúško je tam spomínané. Vyhlášku vieš aká funguje, neviem čo ešte ďalej by som Ti v tejto veci povedal, vieš čo porušuješ.

čat. Juraj DOBROTKA: Rozumiem.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Tak, že.

čat. Juraj DOBROTKA: Ak nič, tak z mojej strany tiež všetko.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Jediná vec, asi sa budú riešiť Tvoje sklady, odovzdanie. To znamená predpokladám, že keď zavoláš tak prídeš. Keď zavolám.

čat. Juraj DOBROTKA: Ešte raz, nerozumel som.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Že sa bude riešiť Tvoje odovzdanie skladov tak, že keď zavoláš, teda keď ja Ti zavolám, tak si k dispozícií, dobre?

čat. Juraj DOBROTKA: To ako ste mysleli teraz nerozumiem, že…

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Tvoje sklady sa idú preberať, druhá osoba to prevezme. Ty si bohu žiaľ nedôveryhodný, hej, týmto svojím správaním. Proste nie si pre ozbrojené sily dôveryhodná osoba.

čat. Juraj DOBROTKA: To znamená, že keď mi zavoláte mám prísť do práce a prísť odovzdávať sklady?

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Áno, pôjdeš hore, áno.

čat. Juraj DOBROTKA: Vtedy ma pustíte bez rúška hore?

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Áno, to musím bohužiaľ spraviť. Musím to spraviť z toho dôvodu, vieš veľmi dobre ako funguje hmotná zodpovednosť tak, že zatiaľ je to tak navrhnuté, že pôjdeš hore za prítomnosti vojenskej polície a budeš pri odovzdávaní skladu.

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Dobre, tak, že uvidíme, že ako sa to celé zrealizuje a už to necháme na vyššej moci.

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Hej Miloš, máš niečo? Sstačí Ti to takto? Pozri si časy. Hej treba to zase spísať, chceš niečo odkázať?

Miloš Lauha: Nie, nič stačí

čat. Juraj DOBROTKA: Nie, všetko.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Ty ďalej, lebo to ide do hlásenia.

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Vieš?

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Náčelníkovi generálneho štáb, ktorý sa o  Teba velice zaujíma. Tak,že ak máš niečo…

čat. Juraj DOBROTKA: Nie ja nemám nič.

VIDEO č. 3:

JURAJ DOBROTKA VERSUS MATOVIČOVA ZLOČINECKÁ VLÁDA – 3. ČASŤ, VIDEO č. 3:

AKO V RÁMCI ZAKÁZANÉHO KONANIA mjr. Ing. Jozef BLAHO (VELITEĽ MUNIČNÉHO SKLADU NOVÁKY) PRIPRAVOVAL SIMUMULÁCIU VYDANIA PÍSOMNÉHO VOJENSKÉHO ROZKAZU čat. Jurajovi Dobrotkovi NA JEHO ÚČASŤ V OPERÁCII „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“:

„Nemám viac k čomu čo dodať. No počkaj, počkaj, počkaj a toto som čo vymyslel? Boha, toto je len fotka. Počkaj veď som to nenahral, ešte raz musíme ísť. Boha Marek kde sa to tu nahráva na tomto čude (pozn.: odpoveď marka Svitka: …to bol foťák)? … Počkaj tu by to malo byť. Toto je čo? Toto takto kliknúť, na toto a už sme na to prišli. Tak ešte raz…“

„Ježiši Kriste, to tu budeme trénovať dlhšie. Sa mi zdá, neviem, prísam bohu, toto je telefón ako víno. Toto nie… Počkaj, pozrieme či to, ale voľačo tu je. To neni ono. Tak, že ešte raz… Tak toto musím asi zapnúť. Teraz to ide. Výborne. No dobre tak, že ešte raz, keďže sme sa naučili robiť s technikou. Ďakujem Ti Juraj. Funguje to ako šľak. Dobre tak, že už natáča.“

„P… aj s takým telefónom. Počkaj, to by hádam malo už posledné byť, už to aj sekundy ukazovalo.“


Prepis: Videozáznam_vchod_č_1_20112020

čat. Juraj DOBROTKA: Dobré ráno pán veliteľ, dobré ráno Marek, zdravím Vás. Tak teda pustite ma do roboty bez prekrytia si horných dýchacích ciest?

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Nie nevpustím Ťa do roboty…

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre pán veliteľ.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: …bez prekrytia horných dýchacích ciest hociakou pomôckou. Viem ti poskytnúť rúško.

čat. Juraj DOBROTKA: Nie ďakujem, rúško odmietam.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Rúško odmieta.

čat. Juraj DOBROTKA: Áno.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Dobre.

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Myslím, že to máme zatiaľ z krku. No ideme plniť rozkaz do Topoľčian od, vieš, že sa ide tretie kolo testovania a této veci. Nemusím Ti to celé oné riešiť a opakovať. Ak chceš, môžeš si začať toto študovať. Hej to máš tak k nahliadnutiu, ale neni tam nič podstatné. Hej je tam SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ. Vieš, že ide kolo tretie, kolo testovania. Včera okolo, koľko bolo, asi 22:15 hod. som obdržal informáciu od veliteľa cvičenia, že potrebuje šiestich adminov do Topoľčian. Rátam aj s Tebou hej s tým, že pôjdu, no menovite sa musím ísť dohodnúť teraz s chalanmi 06:05 hod. Potrebujem, až niečo Tyi potrebuješ z objektu, pokiaľ si neprekryješ tak Ti to vybaví Marek

Marek Svitok: Keď Ti donesiem, hej.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Marek ti donesie veci, až potrebuješ niečo z domu, tak si to choď zobrať. O siedmej hodine Ťa odtiaľto zobere auto do Topoľčian. Dobre? Pochopené?

čat. Juraj DOBROTKA: A v prípade, že ja nebudem mať stále prekryté tie horné dýchacie cesty, tak čo?

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: To ja už neviem, to už rieš v Topoľčanoch. To ja tieto veci neriešim. Ja potrebujem splniť úlohu. Včera mi to plukovník Cvik nariadil. Musím ísť za chalanmi. Dám Vám dve služobné autá s tým, že Vás zavezú. O ôsmej hodine má byť poučenie v Topoľčanoch k odberným miestam. Nejdete robiť šéfov odberných miest ako sme boli pred tým, ale proste starostovia sa sekli už po týchto dvoch razoch, že oni nebudú dávať administratívnych pracovníkov. Oni to nebudú platiť a všetky tie veci dokola. Tak samozrejme akcia nemôže zlyhať. Pán, teda veliteľ sa rozhodol, že nahradí administrátorov, ktorých mala obec platiť vojakmi. Na túto úlohu budeš aj Ty. Je to tam niečo popísané okolo toho, ale administrátor neni to nič komplikované. Veliteľ odberného miesta Ťa priamo poučí na mieste, že poviem budeš vypisovať občianske preukazy, čo všetko máš z toho písať a všetky také tie základné veci.

čat. Juraj DOBROTKA: Čiže ja mám byť súčasťou toho odberného miesta?

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Ano, áno.

čat. Juraj DOBROTKA: Nnejakého konkrétneho?

mjr. Blaho: Áno, ale nepoviem Ti ktoré, lebo dozvieš sa to až v Topoľčanoch. On mi povedal šesť ľudí, poučenie ráno. Všetkých Vás poučia 10:00 hod. nakladajú na aktis, rozvezú, nemyslím si, že to budú priamo Topoľčany. Možno, že to budú nejaké dediny dokola, neviem kde Ťa zaradili. H, nemám presne ten zaraďovací. Chodia tie rozkazy ako chodia. Od nás sme zaradený štyria, čo sme mali nad, jedna mi ide plniť. Mám k tomu náhradníkov. Potom som využil vodičov a preto už mi dochádzajú ľudia. Vieš veľmi koľko nás je.

čat. Juraj DOBROTKA: Túto konkrétnu informáciu čo mi teraz zdeľujete, tú by som Vás požiadal písomne, že mám byť zaradený na konkrétne nejaké odberné miesto, ktoré mi určia v Topoľčanoch.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: To ja Ti to dávam ústne.

čat. Juraj DOBROTKA: Ja by som Vás to požiadal písomne.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Ja Ti to dávam ústne a ja nevidím dôvod. 07:00 hod. buď tu. Budeš to mať aj písomne, dobre, ale tak, že budeš pripravený aby si nastúpil do auta. Marek nemá problém Ťa odviesť do Topoľčian aj stým, teda čo potrebuješ, hej, no.

čat. Juraj DOBROTKA: Ja odmietam sa tejto akcie zúčastniť. Nnepôjdem ja na žiadne odberné miesto, nakoľko trvám na tom, že táto akcia.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Nerozumiem.

čat. Juraj DOBROTKA: Táto akcia je protizákonná a Vy mi vydávate rozkaz, ktorým sa dopúšťam spáchania trestného činu.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: No dobre, teraz idem natáčať ja. No dobre, tak mi to teda povedz opakovane.

čat. Juraj DOBROTKA: Tak k čomu ma vyzývate povedzte mi Vy.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Vvyzývam Ťa k tomu, aby si splnil rozkaz k SPOLOČNEJ ZODPOVEDNOSTI, ktorý Ti viem na siedmu nachystať dať do ruky, aby si odišiel do Topoľčian a plnil úlohu.

čat. Juraj DOBROTKA: To znamená čo, zúčastnil sa odberného miesta?

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Zúčastnil sa odberného miesta a na odbernom mieste, hej, poučenia 08:00 hod., zúčastnil sa potom ďalej vlastne, vystavanie odberného miesta lebo o 10:00 hod. odchádzajú aktisom. Rozvezú vás po odberných miestach, tam vystavia odberné miesto hej a v podstate dneska, dneska budeš voľný a zajtra od ôsmej do ôsmej večera, nedeľu to isté od ôsmej do ôsmej večera budeš vykonávať činnosť na odbernom mieste podľa pokynov veliteľa odberného miesta.

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre ja tento rozkaz odmietam splniť nakoľko ide o protizákonný rozkaz a konaním tohto rozkazu, by som sa dopustil spáchania trestného činu.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Nemám viac k čomu čo dodať. No počkaj, počkaj, počkaj a toto som čo vymyslel? Boha, toto je len fotka. Počkaj,veď som to nenahral. Ešte raz musíme ísť. Boha Marek kde sa to tu nahráva na tomto čude?

Marek Svitok: Kameru tam, je v onom, to bol foťák.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Počkaj tu by to malo byť. Toto je čo? Toto takto kliknúť, na toto a už sme na to prišli. Tak ešte raz. Hej ja opäť nesúhlasím z nahrávaním. Hej, ale keď, že to robíš aj Ty robím to aj ja. Tak, že ešte raz pán čatár oboznámil som Vás s nariadením veliteľa spoločného cvičenia plukovníka Cvika, kde som Vám nariadil zúčastniť sa akcie SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ tým, že sa zúčastníte na odbernom mieste ako administratívny pracovník dnešný deň 20.11.2020. Akcia bude pokračovať v sobotu a v nedeľu v zmysle platného čiastkového rozkazu PODAP a služobnú cestu vám viem zabezpečiť služobným motorovým vozidlom a stravu Vám viem zabezpečiť PODAPom na celý víkend. Čo k tomu poviete?

čat. Juraj DOBROTKA: Že ak tomu správne rozumiem, vysielate ma plniť rozkaz na odberné miesto a týmto rozkazom sa dopúšťam spáchania trestného činu. Z toho dôvodu odmietam plniť tento rozkaz.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Rozumiem.

čat. Juraj DOBROTKA: Žiadam Vás to všetko, žiadam Vás to všetko, aby ste mi to dali písomne, tento rozkaz.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Rozkaz písomne bude o siedmej hodine nachystaný.

čat. Juraj DOBROTKA:Dobre prídem si ho prevziať.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: To je všetko.

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Ježiši Kriste, to tu budeme trénovať dlhšie. Sa mi zdá, neviem, prísam bohu, toto je telefón ako víno. Toto nie. Máš Ty natáčanie?

Marek Svitok: Mám slabú baterku.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Počkaj, pozrieme či to, ale voľačo tu je. To neni ono. Tak, že ešte raz. Máš trpezlivosť hej?

čat. Juraj DOBROTKA:No musím mať.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Tak toto musím asi zapnúť. Teraz to ide. Výborne. No dobre tak, že ešte raz, keďže sme sa naučili robiť s technikou. Ďakujem Ti Juraj. Funguje to ako šľak. Dobre tak, že už natáča. Pán čatár, veliteľ veliteľstva v Topoľčanoch plukovník Cvik nariadil doplnenie šiestich administratívnych pracovníkov z radov Muničného skladu Nováky. Boli ste vyzvaný v plnení tejto úlohy. Následne Vám viem zabezpečiť služobnú cestu do Topoľčian služobným autom, dostanete PODAP. Úlohu budete plniť v Topoľčanoch, prípadne v okrese Topoľčany v nejakej z dedín ako administratívnych pracovníkov. Dnešnýí deň dôjde k poučeniu k danej úlohe. Zajtrajším dňom a nedeľou bude pokračovať pretestovanie a následne ukončenie zamestnania. Pochopili ste úlohe?

čat. Juraj DOBROTKA: Pochopil som tomu, že ma vyzývate k tomu, aby som sa zúčastnil na odbernom mieste ako administratívnych pracovníkov na piatok, sobotu, nedeľu to znamená 20., 21. a 22. A ja odmietam plniť tento rozka, nakoľko je protizákonný a jeho konaním by som sa dopustil spáchania trestného činu.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Ďakujem za informáciu. O siedmej hodine budete mať nachystaný rozkaz.

čat. Juraj DOBROTKA:Áno, písomne Vás poprosím rozkaz.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Písomne.

čat. Juraj DOBROTKA: Áno, ďakujem.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: P… aj s takým telefónom. Počkaj, to by hádam malo už posledné byť, už to aj sekundy ukazovalo.

Marek Svitok: Niekde by to malo byť.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Lebo viem, kde to je uložené, len malo by to byť tu toto asi.

Marek Svitok: Áno, áno.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Dobre, dobre 07:00 hod. tu teda.

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Toto neviem, je Ti zbytočné podľa mňa, tak ako to je zbytočné, aj nám. My len plníme úlohy. Dobre tým pádom ani tam nemieniš ísť?

čat. Juraj DOBROTKA: Nie.

mjr. Blaho: Tak, že?

čat. Juraj DOBROTKA: O siedmej prídem si prevziať rozkaz písomný.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Ó, začína sa to až v sobotu. Áno.

Marek Svitok: Takže.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Nemyslím to ako, že on nemieni splniť tento rozkaz takže.

VIDEO č. 4

JURAJ DOBROTKA VERSUS MATOVIČOVA ZLOČINECKÁ VLÁDA – 3. ČASŤ, VIDEO č. 4:

PRÁVOMOC NARIADIŤ VÝKON MIMORIADNEJ SLUŽBY PROFESIONÁLNYM VOJAKOM V ČASE NÚDZOVÉHO STAVU MÔŽE IBA PREZIDENT NA NÁVRH VLÁDY. Teda NIE VLÁDA TAK, AKO SA TO V SKUTOČNOSTI STALO. Čat. Juraj Dobrotka si ako jediný splnil svoju povinnosť a odmietol splniť vojenský rozkaz postavený na zjavnom PREKROČENÍ PRÁVOMOCÍ nielen ČLENMI VLÁDY SR a osobitne ministrom obrany JAROSLAVOM NAĎOM, ale aj celou VELIACOU LÍNIOU Ozbrojených síl SR.

Hrdina čat. Juraj Dobrotka svojim konaním preukázal, že nezákonne vydaný vojenský rozkaz bolo možné odmietnuť a tak všetci tí profesionálni vojaci a policajti, ktorí si nesplnili svoju povinnosť a neodmietli nezákonný rozkaz sa nebudú môcť brániť tým známym „Iba som plnil rozkaz“.

Prepis: Videozáznam_vchod_č_3_20112020

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre pán veliteľ. Požiadam Vás, toto bude výtlačok pre mňa. Prečítajte si ho a požiadam Vás o podpísanie, a na ďalšej strane je to isté vyjadrenie odo mňa a môj podpis na zadnej strane.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Maťo študuj, ja to neprečítam po ňom. Môžeš to Juraj prečítať, prosím Ťa?

čat. Juraj DOBROTKA: Vzhľadom na absenciu rozkazu prezidentky (v tomto rozkaze, áno v tomto konkrétnom) vo veci mimoriadneho výkonu služby, ktorej sa týka tento rozkaz ho odmietam splniť z dôvodu, že takúto povinnosť mi ukladá §132 odst. 5 Zákona č. 281/2015 Z.z. Dole napísané: prevzal dňa 20.11.2020, veliteľ muničného skladu Nováky mjr. Ing. Jozef Blaho, vzadu. Toto bude výtlačok pre mňa.

rtn. Martin Staňo: Dobre.

čat. Juraj DOBROTKA: Ja som tam neni podpísaný. Ten pánov veliteľov je podpísaný. Tu vzadu a to isté je napísané na prednej strane. Môžem to zopakovať, prečítať až chcete.

rtn. Martin Staňo: Toto je tvoje tak, že?

čat. Juraj DOBROTKA: Ja to, poprosím pán veliteľ .

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Prečo to máme čierno bielo?

čat. Juraj DOBROTKA: Čo máte čierno bielo?

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Toto, čo Ty píšeš.

čat. Juraj DOBROTKA: Čierne pero mám.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: A prečo máš čierne pero?

čat. Juraj DOBROTKA: Lebo také som mal po ruke pri sebe.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Tak modré.

rtn. Martin Staňo: Modré.

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre, dajte tak Vám to prepíšem na druhú stranu.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Bohužiaľ, tak to budeš musieť prepísať na druhú stran.

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre, v poriadku, pokiaľ je toto problém.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: To ako.

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre.

Hrdina Juraj Dobrotka v rozhovore s Michalou Gánovskou.

Politická obžaloba Juraja Dobrotku z neuposlúchnutia rozkazu účasti na vojenskej operácii SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ postavená na dvoch pilieroch: 1) na svojvoľnom zakázanom konaní zločineckej Matovičovej vlády (v rozpore s čl. 5 Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu povýšenom na cnosť. 2) Na návrhu (koncepte) vojenského rozkazu, teda neexistujúceho rozkazu úmyselne prezentovanom, predkladanom a akceptovanom ako platný a účinný vojenský rozkaz.