Skip to content
Menu

Juraj Dobrotka versus MATOVIČOVA zločinecká vláda – 1. časť.

Samosudkyňa JUDr. Eva Kresl, PhD. vytýčila hlavné pojednávanie v prípade „trestnej veci proti Jurajovi Dobrotkovi pre zločin neuposlúchnutia rozkazu podľa § 393 odsek 1, 4 Tr. zákona(trestná sadzba je 5 až 15 rokov). Hlavné pojednávanie sa bude konať dňa 11.4.2024 o 9,30 hod. na Mestskom súde Bratislava I. v miestnosti č. dverí 19.“

V čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády v súlade s článkom 5 ods. 4 Ústavného zákona o bezpečnosti štátu 2015: a) nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy,…“ (JUDr. Ing. Gréta Noé, LL. M. „NÚDZOVÝ STAV DE IURE A DE FACTO – 1. ČASŤ“, str. 204, vyšlo vo vydavateľstve TORDEN, Kežmarok 2023, ISBN: 978-80-8223-174-1).

Dňa 20.11.2020 veliteľ muničného skladu Nováky mjr. Ing. Jozef Blaho vydal čat. Jurajovi Dobrotkovi písomný rozkaz na spresnenie výkonu štátnej služby č. 224 zo dňa 20.11.2020, kde mu v článku 1, na základe čiastkového rozkazu (FRAGO) č.001 veliteľa regionálneho veliteľstva Topoľčany (RHQTO) pre operáciu „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ (pozn.: poznáme ju aj pod ľudovým názvom CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE) rev.2-č.: 1.mb-345-83/2020 nariadenia veliteľa operačného veliteľstva Topoľčany, NARIADIL, citujem: „zúčastniť sa operácie spoločná zodpovednosť kde budete vyčlenený pre potreby RHQ Topoľčany ako administratívny pracovník určeného odberového miesta v dobe od 20.11.2020 do 22.11.2020“.

Čat. Juraj Dobrotka predmetný ROZKAZ ODMIETOL SPLNIŤ S PÍSOMNÝM UVEDENÍM NASLEDOVNÉHO TEXTU, citujem: „vzhľadom na absenciu rozkazu prezidentky (v tomto rozkaze) vo veci mimoriadneho výkonu služby, ktorej sa týka tento rozkaz ho odmietam splniť z dôvodu, že takúto povinnosť mi ukladá § 132 ods. 5 Zákona č. 281/2015 Z.z.” (pozn.:§ 132 ods. 5 Zákona č. 281/2015 Z.z.). Oznamovaciu povinnosť, ktorú mu ukladá zákon si splnil následne.

Našim prvým nenápadným hrdinom je profesionálny vojak – poddôstojník čat. Juraj Dobrotka – SÁM VOJAK V POLI. Svoj boj začal viesť iba nedávno – 10.11.2020. Neurobil nič extra “hrdinské”. Nepostavil sa na barikády. Nikoho nevyzýval na prevrat alebo ozbrojený odpor. Podstatou jeho boja je „iba“ boj o dodržiavanie vojenskej prísahy…

§ 3 ods. 1 Zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky: „Príslušník ozbrojených síl (ďalej len „vojak“) skladá vojenskú prísahu, ktorá znie: „Slávnostne prisahám, že budem verný Slovenskej republike. Sľubujem, že budem zodpovedne plniť úlohy, ktoré ozbrojeným silám vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov, zákonov, a budem vykonávať vojenské rozkazy. Budem čestným, statočným a disciplinovaným vojakom. Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc. Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život. Tak prisahám!“ (pozn.:§ 132 odst. 5 Zákona č. 281/2015 Z.z.: Profesionálny vojak je povinný odoprieť splnenie vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu veliteľa, ak by jeho splnením spáchal trestný čin alebo priestupok; túto skutočnosť oznámi bezodkladne najbližšiemu nadriadenému toho veliteľa, ktorý vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn vydal.).“ (Peter Poláček „SÁM VOJAK V POLI I. – ZAČIATKY“, str. 90, vyšlo vo vydavateľstve TORDEN, Kežmarok 2023, ISBN: 978-80-8223-169-7 – vojenskej operácii SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ je venovaná 7., 13., 18., 19. a 45. kapitola /aj s kópiami originálnych dokumentov/ – pozri https://obchod.infovojna.bz/produkt/peter-polacek-sam-vojak-v-poli-1, taktiež pozri https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/nenapadni-hrdinovia-profesionalny-vojak-cat-j-d/).

SPOMÍNANÝ OPERAČNÝ ROZKAZ VELITEĽA REGIONÁLNEHO VELITEĽSTVA TOPOĽČANY PRE OPERÁCIU „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZO DŇA 18.11.2020 vydaný plk. Ing. Milanom Cvikom – veliteľom RHQ TO sa pritom odvolával nielen na vyššie spomínaný Ústavný zákon o bezpečnosti štátu, ale aj na Uznesenie vlády č. 665/2020 z 18.10.2020 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 665/2020, ktorý členov vlády Slovenskej republiky nespochybniteľne usvedčuje z prekročenia svojich právomocí vo vzťahu k článku 5 ods. 4 Ústavného zákona o bezpečnosti štátu 2015.

Hrdina čat. Juraj Dobrotka svojim konaním preukázal, že nezákonne vydaný vojenský rozkaz bolo možné odmietnuť a tak všetci tí profesionálni vojaci, ktorí ktorí si nesplnili svoju povinnosť a neodmietli nezákonný vojenský rozkaz sa nebudú môcť brániť tým známym „Iba som plnil rozkaz“. V takomto duchu sa totiž niesla aj obhajoba Wilhelma Keitla (Wilhelm Keitel– poľný maršal a náčelník štábu vrchného veliteľstva – OKWOberkommando der Wehrmacht, † 16. október 1946, popravený obesením. Počas vojny súhlasil a sám podpísal mnohé rozkazy, ktoré sa priečili medzinárodnému právu a konvenciám, vrátane známeho komisárskeho rozkazu. V decembri 1941 podpísal rozkaz „Nacht und Nebel“ (nem. Noc a hmla), vďaka ktorému mohli byť nepriatelia nacistického režimu na okupovaných teritóriách zatknutí a popravení v tajnosti bez súdu…), ktorá tvrdila, že je tradíciou nemeckých dôstojníkov plniť rozkazy nadriadených a nepochybovať o nich. Rozhodnutie o vedení vojny bolo podľa nej čisto politickým rozhodnutím a jemu ako vojakovi bolo povinnosťou tieto rozkazy vykonať.

PRÁVOMOC NARIADIŤ VÝKON MIMORIADNEJ SLUŽBY PROFESIONÁLNYM VOJAKOM V ČASE NÚDZOVÉHO STAVU MÔŽE NARIADIŤ PREZIDENT NA NÁVRH VLÁDY. Teda nie vláda tak, ako sa to stalo Uznesením vlády SR č. 665/2020 zo dňa 18.10.2020. Čat. Juraj Dobrotka si ako jediný splnil svoju povinnosť a odmietol splniť vojenský rozkaz postavený na zjavnom prekročení právomocí členmi vlády Slovenskej republiky, za čo sa o krátky čas postaví v Justičnom paláci ako obžalovaný pred súd. Z HRDINU urobili ZLOČINCA a zjavní ZLOČINCI z MATOVIČOVEJ VLÁDY si beztrestne „behajú po slobode“.

Obrali ťa o slobodu pohybu, o slobodu stretávať sa, o slobodu pracovať a podnikať, o slobodu vzdať vďaku tvojim predkom. Odmietli ti poskytnúť zdravotnú starostlivosť, tvojim deťom odopreli právo na vzdelanie a odopreli ľuďom aj možnosť odísť z tohto sveta dôstojne a v prítomnosti najbližších. ZAKÁZALI TI VOĽNE DÝCHAŤ!!!(Peter Poláček „SÁM VOJAK V POLI I. – ZAČIATKY“, z antotácie na obale knihy, vyšlo vo vydavateľstve TORDEN, Kežmarok 2023, ISBN: 978-80-8223-169-7).

Čat. Juraj Dobrotka svojim konaním odmietol neoprávnené a tým aj nezákonné politické rozhodnutie MATOVIČOVEJ vlády Slovenskej republiky. O krátky čas bude za tento svoj hrdinský skutok stáť v NOVODOBOM VEĽKOM POLITICKOM PROCESE (sadzba 5 – 15 rokov ako v 50-tych rokoch 20. storočia) pred súdom v Justičnom paláci. NÁJDI SI ČAS, PRIPRAV SA a dňa 11.4.2024 o 9:30 hod. PRÍĎ SPOLU SO MNOU do Justičného paláca v Bratislave. SPOLU s hrdinom Jurajom Dobrotkom v správny čas a na správnom mieste poukážeme na nepotrestané ZLOČINY MATOVIČOVEJ VLÁDY. PRESTAŇ ŠOMRAŤ A SŤAŽOVAŤ SA! KONAJ! PRÍLEŽITOSŤ STOJÍ PRIAMO PRED TEBOU.

VOX POPULI, VOX DEI.

Vojenskej operácii „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ a čat. Jurajovi Dobrotkovi je venovaná 7., 13., 18., 19. a 45. kapitola (aj s kópiami originálnych dokumentov) knihy Peter Poláček „SÁM VOJAK V POLI I. – ZAČIATKY“, vyšlo vo vydavateľstve TORDEN, Kežmarok 2023, ISBN: 978-80-8223-169-7: pozri https://obchod.infovojna.bz/produkt/peter-polacek-sam-vojak-v-poli-1.

Druhý článok „Juraj Dobrotka versus MATOVIČOVA zločinecká vláda – 2. časť.“ je možné čítať tu: https://peterpolacek.sk/nezaradene/juraj-dobrotka-versus-matovicova-zlocinecka-vlada-2-cast/.

Tretí článok „Juraj Dobrotka versus MATOVIČOVA zločinecká vláda –3. časť.“ je možné čítať tu: https://peterpolacek.sk/nezaradene/juraj-dobrotka-versus-matovicova-zlocinecka-vlada-3-cast/.