Skip to content
Menu

Juraj Dobrotka versus MATOVIČOVA zločinecká vláda – 2. časť.

Príď dňa 11.4.2024 o 9:30 hod. spolu so mnou do Justičného paláca v Bratislave (číslo dverí 19) a s hrdinom Jurajom Dobrotkom osobne AJ TY poukáž na ZLOČINY MATOVIČOVEJ VLÁDY.

Pozrime sa na právny rámec určujúci konanie čat. Juraja Dobrotka (jeseň v roku 2020) ako profesionálneho vojaka (verejného činiteľa) prostredníctvom viacerých citátov z knihy JUDr. Ing. Gréty Noé, LL. M. „NÚDZOVÝ STAV DE IURE A DE FACTO – 1. ČASŤ“ (kniha vyšla vo vydavateľstve TORDEN, Kežmarok 2023, ISBN: 978-80-8223-174-1).

Ťažiskom ústavného systému je jednotlivec a jeho sloboda, do ktorej nemožno arbitrárne zasahovať. Zákonodarca nevykonáva voči občanom neobmedzenú moc a občan nie je len právnym adresátom vrchnostenských predpisov.“ (str. 33-24)

V právnom štáte právny poriadok nechráni štátnu moc pred občanmi. Právny poriadok v právnom štáte určuje postup orgánov verejnej správy tak, aby neboli porušované práva občanov.“ (str. 34)

Účelom zásady „čo nie je dovolené, je zakázané“ je vytvorenie právnej istoty pre subjekty súkromného práva, ktorá spočíva v tom, že orgány verejnej moci nebudú voči nim konať v rozpore s právomocou, ktorú majú priznanú.“ (str. 50)

Vo vzťahu k ústavnoprávnej zásade „čo nie je dovolené, je zakázané“ je možné poukázať na právny názor Žofčáka (2019), cit. „Ospravedlnenie nezákonne vznesených obvinení, marenia úlohy verejným činiteľom, zneužívania právomocí verejného činiteľa, či porušovania Trestného zákona a Trestného poriadku, odporuje základným normám právneho štátu a vyvoláva zdesenie, kedy občan čelí roky trestnému konaniu, ktoré konanie nemá od počiatku oporu v zákone.“ Uvedený názor dopĺňam v tom zmysle, že zdesenie vyvolávajú aj trestné stíhania začaté bez existencie zákonného dôvodu. Tieto názory podporím aj právnym názorom ústavného súdu, cit. „Na nezákonnosti nemožno stavať zákonnosť in concreto na nesprávnom a nezákonnom úradnom postupe nie je možné postaviť zákonné rozhodnutie.“ (I. ÚS 327/2018)“ (str. 128)

„“vigilantibus iura scripta sunt“, teda práva patria bdelým (ostražitým, pozorným, starostlivým), teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv a ktorí svoje procesné oprávnenie uplatňujú včas a s dostatočnou starostlivosťou a predvídavosťou.“ (str. 55)

Vzhľadom na to, že tzv. pandémia COVID-19 predstavovala ústavodarným orgánom predpokladanú podmienku na vyhlásenie núdzového stavu de iure z dôvodu „ohrozenia života a zdravia osôb“, obmedzenie základných práv a slobôd a ukladanie povinností v príčinnej súvislosti s takýmto ohrozením života a zdravia (COVID-19) sa mohlo spravovať jediným právnym predpisom, a to Ústavným zákonom o bezpečnosti štátu s najvyššou právnou silou, hoc est nie tzv. bežnými zákonmi, ani podzákonnými všeobecne záväznými právnymi predpismi prijímanými na ich základe. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu upravuje inter alia vybrané základné práva a slobody, ktoré môžu byť fakultatívne obmedzené počas krízovej situácie, ako aj povinnosti, ktoré môžu byť fakultatívne uložené počas krízovej situácie (vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav). Ostatné, v Ústavnom zákone o bezpečnosti štátu taxatívne nevymedzené základné práva a slobody, resp. povinnosti, nemôžu byť orgánmi verejnej moci obmedzené, resp. uložené.“ (str. 32)

V okolnostiach riešenej problematiky – núdzového stavu roku 2020 v Slovenskej republike, sú tieto povinnosti taxatívne vymedzené výlučne v článku 5 Ústavného zákona o bezpečnosti štátu“ (str. 349)

S akcentom na úmysel ústavodarcu, nemôžu byť súčasne s vyhlásením, ev. počas trvania núdzového stavu, uložené povinnosti (ani) opatrením ÚVZ, vyhláškou ÚVZ, ani žiadnym zákonom, ale výlučne na základe článku 5 Ústavného zákona o bezpečnosti štátu“ (str. 350-351)

Prípustné zásahy orgánu verejnej moci počas krízových situácií definoval zákonodarca ako maximá.“ (str. 101)

…stíhanie zo zákonných dôvodov predstavuje najdôležitejšiu zásadu trestného konania…“ (str. 135)

Právo nebyť stíhaný bez existencie zákonného dôvodu je základným ľudským právom každého.“ (str. 141)

Pre doplnenie obrazu odcitujem z článku 5 Ústavného zákona o bezpečnosti štátu ods. 3:

V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu:

 1. obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,
 2. uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd,
 3. obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení,
 4. obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie,
 5. obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,
 6. obmedziť doručovanie poštových zásielok,
 7. obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie,
 8. obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním,
 9. obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti,
 10. zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo,
 11. zakázať uplatňovanie práva na štrajk,
 12. vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.“

Prípad hrdinu Juraja Dobrotkusa začal už dňa 10.11.2020, kedy ho vojenský policajt nadrotmajster Pavol Galadík vykázal z jeho pracoviska vo vojenskom útvare Nováky. Dôvod? Odmietol splniť NEEXISTUJÚCU POVINNOSŤ – neobmedzil si svoje dýchanie prekážkou v dýchaní (rúškom). Je extrémne zaujímavé, že čat. Juraj Dobrotka v tom čase ako verejný činiteľ dokázal konať striktne v zmysle zásady „ČO NIE JE DOVOLENÉ, JE ZAKÁZANÉ“. Ako je možné, že jeho veliteľ mjr. Ing. Jozef Blaho a vojenský policajt nrtm. Pavol Galadík KONALI V ROZPORE S TOUTO ZÁSADOU?

Nech si porovnanie obsahu nasledovných videozáznamov s vyššie opísaným právnym rámcom urobí každý sám...

Videozáznam_č_3_1011202Juraj Dobrotka versus MATOVIČOVA zločinecká vláda – AKO SA TO VŠETKO ZAČALO. Vojenský policajt nadrotmajster Pavol Galadík dňa 10.11.2020 vykazuje čat. Juraja Dobrotku z jeho pracoviska vo vojenskom útvare Nováky. Dôvod? Odmietol splniť neexistujúcu povinnosť – neobmedzil si svoje dýchanie prekážkou v dýchaní (rúškom).

PREPIS: Videozáznam_č_3_10112020

čat. Juraj Dobrotka: Ideme pokračovať, čo sa teda ide diať?

VP č. 0601 – nrtm. Pavol Galadík: Takže riešime momentálne to, že nemáte rúško, odmietate rúško, je to pravda?

čat. Juraj Dobrotka: Áno odmietam rúško si nasadiť.

VP č. 0601 – nrtm. Pavol Galadík: Viete o tom, že v zmysle zákona tri päť päť z roku dvetisíc sedem, hej, podľa paragrafu päťdesiat šesť odstavec jedna písmeno f a tak isto paragrafu jedna odstavec jedna ste povinný nosiť rúško v zmysle ochrany zdravia a týchto vecí? Ste ochotný? Ja Vás vyzývam na to, aby ste si rúško nasadili.

čat. Juraj Dobrotka: Nie nenasadím si rúško pretože dané zákony a paragrafy pokladám za nulitné a právne neplatné.

VP č. 0601 – nrtm. Pavol Galadík: Vviete tým pádom, že sa dopúšťate prvého priestupku v zmysle tohto zákona?

čat. Juraj Dobrotka: Nie trvám na tom, že sú tie paragrafy nulitné, neprávne a nemajú žiadny právny rámec. Z toho dôvodu sa nedopúšťam žiadnej trestnej činnosti.

VP č. 0601 – nrtm. Pavol Galadík: A tým pádom, že neuposlúchnete, že neuposlúchnete moju výzvu, hej, dopúšťate sa druhého priestupku.

čat. Juraj Dobrotka: Vašu výzvu som neni oprávnený poslúchnuť nakoľko…

VP č. 0601 – nrtm. Pavol Galadík: Nie ste oprávnený? Dobre.

čat. Juraj Dobrotka: Nie.

VP č. 0601 – nrtm. Pavol Galadík: Tak ja Vás teda vyzývam, aby ste v tom prípade opustili priestor tohto útvaru. Choďte sa prezliecť, choďte a opustite priestor! Dobre?

čat. Juraj Dobrotka: Dobre, v poriadku.

JURAJ DOBROTKA VERSUS MATOVIČOVA ZLOČINECKÁ VLÁDA: PRVÉ POKRAČOVANIE. Skoré ráno (okolo 6:00 hod.) dňa 11. 10. 2020 pred vstupom do areálu Vojenského útvaru 5728 Nováky (muničný sklad Nováky). Veliteľ muničného skladu Nováky mjr. Ing. Jozef BLAHO a vojenský policajt npor. JUDr. Peter PALÁK sa odvolávali na núdzový stav a „NEJAKÉ OPATRENIA“ z krízového štábu a zakazovali vstup čat. Jurajovi Dobrotkovi na pracovisko nachádzajúce sa v areáli vojenského útvaru z dôvodu, že si neobmedzil dýchanie rúškom. Otvorene sa tak priznali k ignorovaniu ustanovení Ústavného zákona o bezpečnosti štátu týkajúce sa núdzového stavu a súčasne svojim konaním (ako verejní činitelia vykonávajúci štátnu službu) potvrdili nerešpektovanie zásady „ČO NIE JE DOVOLENÉ, JE ZAKÁZANÉ“ . Veliteľ muničného skladu Nováky mjr. Ing. Jozef BLAHO, a dvojica vojenských policajtov npor. JUDr. Peter PALÁK a nrtm. Pavol GALADÍK tak KONALI TO, ČO JE ZAKÁZANÉ. Naopak, Juraj Dobrotka nielenže uvedenú zásadu rešpektoval, ale SI AJ SPLNIL SVOJU POVINNOSŤ a upozornil svojho veliteľa a dvoch spomínaných vojenských policajtov na prekračovanie ich právomocí: „…mám za to, že prekračujete svoje právomoci a tiež sa môžete dopúšťať trestnej činnosti voči mne. Lebo vy porušujete zákony voči mne a nie ja voči vám, ani voči nikomu inému.“

Prepis: Videozáznam_č_2_11112020

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Tak, že toto budeme opakovať častejšie sa mi zdá. Tento nácvik. Dobre, tak oni nevindú, Ty sa pohneš a ideš domov, teda, keď nechceš ísť do zamestnania.

čat. Juraj DOBROTKA: No, ja chcem ísť do zamestnania lebo…

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: No, nechceš! Lebo…

čat. Juraj DOBROTKA: Lebo ma odmietate pustiť.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Nie.

čat. Juraj DOBROTKA: Lebo si nenasadím rúško.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Nie, nechceš ísť do zamestnania lebo…

čat. Juraj DOBROTKA: No…

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Nechceš si nasadiť rúško.

čat. Juraj DOBROTKA: Áno, áno odmietam.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Tým pádom nechceš ísť do zamestnania.

čat. Juraj DOBROTKA: Áno, odmietam si nasadiť rúško.

mjr. Ing. Jozef BLAHO veliteľ muničného skladu Nováky: Tým pádom nechceš ísť do zamestnania.

čat. Juraj DOBROTKA: Dobré ráno páni (pozn: pozdrav adresovaný dvom prichádzajúcim vojenským policajtom). Vyhotovujem si kamerový záznam, z toho dôvodu, že chcem vedieť prečo som, nemôžem byť vpustený do svojho zamestnania.

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: No, lebo po prvé bolo dačo vyhlásené. Áno, hej?

čat. Juraj DOBROTKA: Áno.

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Núdzový stav, boli nejaké opatrenia z krízového štábu, kde boli nariadené, že sa majú nosiť rúška. Hej?

čat. Juraj DOBROTKA: Áno.

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: bolo to vydané nejakou vyhláškou a útvary dodržiavajú to čo bolo vyhlásené v Bratislave. Tak jednoducho tieto rozhodnutia budeme dodržiavať aj my.

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre, ale ja pokladám tieto vyhlásenia za nulitné a neplatné. Z toho dôvodu som neni viazaný týmito nariadeniami a nemusím ich dodržiavať.

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Keď je to tak, podajte nejaké oznámenie a krízový štáb, ktorý vydal len, už len, že plníme úlohy, ktoré boli vydané, hej?

čat. Juraj DOBROTKA: V poriadku, ale keď ich plníte voči mne, mám za to, že prekračujete svoje právomoci a tiež sa môžete dopúšťať trestnej činnosti voči mne. Lebo vy porušujete zákony voči mne a nie ja voči vám ani voči nikomu inému. Ja neporušujem zákony tým, že sa snažím dostať do práce a pracovať a prekrývať si horné dýchacie cesty prekážkou v dýchaní.

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Je to nariadené, ja nemôžem…

čat. Juraj DOBROTKA: V poriadku tak, že tiež trváte na tom, že nemôžem vstúpiť do zamestnania kvôli tomu že si nenasadím rúšku?

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Áno.

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre v poriadku, ďakujem.

JURAJ DOBROTKA VERSUS MATOVIČOVA ZLOČINECKÁ VLÁDA: DRUHÉ POKRAČOVANIE. Prípad hrdinu Juraja Dobrotku pokračoval každý pracovný deň, keď sa snažil neúspešne dostať na svoje pracovisko v areáli Vojenského útvaru 5728 Nováky (muničný sklad Nováky), a to až do doby, kým mu v dôsledku trestného stíhania nepozastavili výkon štátnej služby. Dvojica vojenských policajtov npor. JUDr. Peter PALÁK a nrtm. Pavol GALADÍK pokračovala aj počas dňa 16.11.2020 v nerešpektovaní zásady „ČO NIE JE DOVOLENÉ, JE ZAKÁZANÉ“: „Mať si dať rúško teraz na hlavu, hej na seba rúško.“ . V tomto prípade prekročila svoje právomoci aj tým, že osobne doručovala Jurajovi Dobrotkovi dve predvolania na podanie vysvetlenia priestupku. Akého? Nechajme prehovoriť samotných vojenských policajtov: „Podľa vyhlášky verejného zdravia… aj dneska, dneska sa tak isto dopúšťate priestupku, lebo ste odmietli si dať… Rúško. Každý deň máte skutok, hej. To máte ako rýchlosť, keby ste išli rýchlo niekde inde, kde Vás namerajú… Kde Vás namerajú v jeden deň, tak nebude, každý máte nejaký skutok ste čo ste spravili, hej. To máte to isté, že každý deň sa dopúšťate, keď sme tuná, hej, toho skutku, priestupku…“ Takýmto spôsobom VOJENSKÍ POLICAJTI VYTVORILI čat. Jurajovi Dobrotkovi celkom AŽ 35 TAKÝCHTO PRIESTUPKOV. Ten sa však ZAKÁZANÝM KONANÍM vojenských policajtov nenechal zastrašiť. PREPIS VIDEA JE V ČLÁNKU.

Prepis: Videozáznam_č_2_16112020

čat. Juraj DOBROTKA: Takže dobré ráno je 16.11. Prichádza veliteľ aj s hliadkou vojenskej polície, tak som zvedavý čo sa ide diať. Dobré ráno všetkým, chcem Vás…

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Mať si dať rúško teraz na hlavu, hej na seba rúško.

čat. Juraj DOBROTKA: Nie, nie, nie páni.

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Lebo dopúšťate sa priestupku, hej.

čat. Juraj DOBROTKA: Áno.

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Podľa vyhlášky verejného zdravia, hej, takže rúško si dáte, alebo nie?

čat. Juraj DOBROTKA: Nie odmietam si dať rúško, nasadiť. Môžem poprosiť číselka vaše, nech si nasnímam.

VVP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Ale poprosím Vás potom nezverejňovať na nejakých stránkach.

čat. Juraj DOBROTKA: Samozrejme, poprosím Vaše. Ďakujem veliteľ. Ešte Vám ďakujem.

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Dobre. Ako sme si telefonovali, hej, minulý týždeň…

čat. Juraj DOBROTKA: Ano.

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Keďže ste sa dopustili nejakého priestupku máme nejaké predvolanie, ktoré aby ste mali na osemnásteho. Dobre, sa dostavíte na vojenskú políciu do Topoľčian. Adresu viete. Máte napísanú, sme aj telefonovali spoločne, že hej.

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre.

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Tu Vám dám jeden výtlačok. Je pre Vás. Môžeme tuná…

čat. Juraj DOBROTKA: Môžeme, samozrejme.

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Máte pero svoje?

čat. Juraj DOBROTKA: Pero mám.

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Toto máte k tomu prvému, hej, k prvému skutku čo bolo…

VP č.0601: V utorok, keď sme tam boli ráno.

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Utorok, hej. Dám Vám to na dvoch výtlačkoch. Máme takto dva priestupky, hej. Máte to k jednému priestupku a k druhému priestupku. Je to na jeden deň.

čat. Juraj DOBROTKA: A ten druhý priestupok je kedy, teraz či ako?

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Minulý týždeň čo sme boli tu tiež.

čat. Juraj DOBROTKA: No, len tu pán kolega (pozn.: VP č. 0601) hovoril, že sa jedná o jeden priestupok. O aký druhý priestupok je teraz reč?

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Každý skutok čo máte…

VP č.0601 – nrtm. Pavol Galadík: O jeden priestupok sa jedná čo sme boli v utorok – rúško. To neuposlúchnutie výzvy a tak ďalej, to sme upustili. To je…

čat. Juraj DOBROTKA: Ano, áno.

VP č.0601 – nrtm. Pavol Galadík: To je, to bol ten druhý…

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Ale, ale viacej skutkov hej, že každý deň, keď takto spravíte, takto máte skutok, sa dopúšťate priestupku.

VP č.0601 – nrtm. Pavol Galadík: Jak aj dneska, dneska sa tak isto dopúšťate priestupku, lebo ste odmietli si dať…

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre či, že tu sa vlastne jedná o jeden priestupok?

VP č.0601 – nrtm. Pavol Galadík: Rúško.

čat. Juraj DOBROTKA: Ktorý sa opakuje každý deň?

VP č.0601 – nrtm. Pavol Galadík: Áno.

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Áno.

čat. Juraj DOBROTKA: Hej. Čiže každý deň papier, tým pádom, že neuposlúchnem?

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Každý deň máte skutok, hej. To máte ako rýchlosť, keby ste išli rýchlo niekde inde, kde Vás namerajú…

čat. Juraj DOBROTKA: Jasne, rozumiem Vás.

VP č. 0859: Kde Vás namerajú v jeden deň, tak nebude, každý máte nejaký skutok ste čo ste spravili, hej. To máte to isté, že každý deň sa dopúšťate, keď sme tuná, hej, toho skutku, priestupku…

čat. Juraj DOBROTKA: Hej. Rozumiem.

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Toho priestupku dobre, takže poprosím Vás tuná, hej, prevziať.

čat. Juraj DOBROTKA: Dobr. Dajte, ja si to prečítam.

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Toto je Vaše, jedno Vaše, hej. Toto je k tomuto. Vlastne to sú dve rovnaké. Tu je tá sedmička, hej, na deviatu hodinu. Dobre?

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre.

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Toto je Vaše, to si nemusíte fotiť. Tu Vás poprosím k tomuto podpísať.

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre. Moment.

JURAJ DOBROTKA VERSUS MATOVIČOVA ZLOČINECKÁ VLÁDA: TRETIE POKRAČOVANIE – MIMOZEMŠŤANIA NA NÁVŠTEVE V PIVNICI VOJENSKEJ POLÍCIE V TOPOĽČANOCH. V prípade hrdinu Juraja Dobrotku nastal dňa 18.11.2020 „NEČAKANÝ ZVRAT“. Na základe písomného VOJENSKÉHO ROZKAZU VYSTAVENÉHO V BUDÚCNOSTI (k tejto téme sa ešte vrátim) čat. Juraj Dobrotka vykonával služobnú cestu na VOJENSKÚ POLÍCII V TOPOĽČANOCH, kde mal podať vysvetlenie vo veci, a teraz pozor, citujem riaditeľa Vojenskej polície plk. Ing. Valentína Ceba „PORUŠENIA POVINNOSTI NOSENIA rúška (prekrytie horných dýchacích ciest)“ – pozri Usmernenie riaditeľa vojenskej polície zo dňa 9.11.2020 č. VPTN-106-51/2020-OPČ. To neuveríte, AKEJ POCTY SA MU V PIVNICI BUDOVY VOJENSKEJ POLÍCIE DOSTALO. Topoľčany totiž v ten deň navštívila DELEGÁCIA DVOCH BIELYCH MIMOZEMŠŤANOV. TÁ HO OSOBNE PRIJALA A VYPOČULA…

Prepis: Videozáznam_VPTO_č_2_18112020

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: Do tej miestnosti hej?

VP č.0601 – nrtm. Pavol Galadík: Odložte si, dobre?

čat. Juraj DOBROTKA: Áno, jasné.

VP č.0601 – nrtm. Pavol Galadík: Sadnite si v pohode, povyzliekajte…

čat. Juraj DOBROTKA: Sadnem si kam, oproti vám?

VP č.0601 – nrtm. Pavol Galadík: Oproti, áno. Jasné.

čat. Juraj DOBROTKA: Áno.

VP č.0601 – nrtm. Pavol Galadík: Kľudne, dajte si dole, aby vám teplo nebolo.

čat. Juraj DOBROTKA: Hej, hej.

VP č.0601 – nrtm. Pavol Galadík: Poprosím Vás občiansky preukaz…veci, dobre?

čat. Juraj DOBROTKA: Samozrejme.

VP č.0601 – nrtm. Pavol Galadík: Čas 8:45. Sedí?

čat. Juraj DOBROTKA: Sedí.

VP č.0601 – nrtm. Pavol Galadík: 18.11., dobre ja si to ešte pozriem. V Bojniciach ste narodený áno?

čat. Juraj DOBROTKA: Áno, môžem Vaše číselko služobné poprosiť?

VP č.0601 – nrtm. Pavol Galadík: 0601

čat. Juraj DOBROTKA: 0601 ďakujem pekne

VP č.0601 – nrtm. Pavol Galadík: Na útvare ste ako mladší pomocník úseku UZ,UZT5?

čat. Juraj DOBROTKA: 5, áno.

VP č.0601 – nrtm. Pavol Galadík: Dobre, … občiansky, číselko mi sedí, dobre. Stav ženatý?

jčat. Juraj DOBROTKA: Áno.

VP č.0601 – nrtm. Pavol Galadík: … to už nepotrebujem.

čat. Juraj DOBROTKA: Dobre, ďakujem aj ja. Pán PALÁK, poprosím Vás číselko služobné do záznamu.

VP č. 0859 – npor. JUDr. Peter Palák: 0859

čat. Juraj DOBROTKA: 0859, ďakujem.

VP č.0601 – nrtm. Pavol Galadík: Dobre pán DOBROTKA. Tak, že ste sa dostavili dnes na podanie vysvetlenia …priestupku podľa paragraf… odstavec 1 písmeno b hej? Zákona … Z.z. o ochrane podpory verejného zdravia… Na začiatku, tak ako sa patrí, Vás poučím, ano? Prečítam Vám poučenie, dobre? Potom sa mi vyjadríte, či ste poučeniu rozumeli a budeme pokračovať ďalej. Áno?

čat. Juraj DOBROTKA: Áno.

VP č.0601 – nrtm. Pavol Galadík: Takže podľa paragrafu 56 odstavec 2 zákona o priestupkoch Vás poučujem o tom, že každý je povinný podať podať v opravnom opravnení objasňovať priestupky nevyhnutné vysvetlenia na preverenie došlého oznámenia o priestupku. Podanie vysvetlenia ste oprávnený odoprieť ak by sa Vám alebo blízkej osobe spôsobili, spôsobili nebezpečenstvo trestného stíhania áno? Rozumeli ste tomuto?

čat. Juraj DOBROTKA: Án.

VP č.0601 – nrtm. Pavol Galadík: Dobre. V prípade, že úmyselne podáte nepravdivú alebo neúplnú svedeckú vypoveď alebo podáte nepravdivé, alebo neúplné vysvetlenie, alebo uvediete nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení dopustíte sa priestupku podľa paragrafu 21 odstavec 1 písmena f zákona o priestup, o priestupkoch. Podľa paragrafu 11 odstavec 10 až 11 zákon 124 92 Z. o vojenskej polícií máte nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu ušlého…

Pre plný obraz je namieste odcitovať z článku 5 Ústavného zákona o bezpečnosti štátu aj ods. 4 písmeno a):

V čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy,“

Ako znie Uznesenie vlády č. 665/2020 z 18.10.2020?

Vláda schvaľuje

A.1. návrh na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu,

A.2. použitie ozbrojených síl Slovenskej republiky na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase a v rámci odstraňovania následkov núdzového stavu;

ukladá ministrovi obrany

B.1. vyčleniť do 8 000 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva schváleného v bodoch A.1 a A.2 tohto uznesenia.“

Z priloženej kópie vojenského rozkazu je aj v tomto prípade zrejmé, že čat. Juraj Dobrotka ako verejný činiteľ konal striktne v zmysle zásady „ČO NIE JE DOVOLENÉ, JE ZAKÁZANÉ“. Potvrdzuje to veta, ktorú dopísal pod vojenský rozkaz a ktorou zdôvodnil svoje konanie: „Vzhľadom na absenciu rozkazu prezidentky (v tomto rozkaze) vo veci mimoriadneho výkonu služby, ktorej sa týka tento rozkaz ho odmietam splniť z dôvodu, že takúto povinnosť mi ukladá parag. 132 odst 5 zákona č. 281/2015 Z. z.“

Pre poriadok spomínané ustanovenie Zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov aj odcitujem: „Profesionálny vojak JE POVINNÝ odoprieť splnenie vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu veliteľa, ak by jeho splnením spáchal trestný čin alebo priestupok; túto skutočnosť oznámi bezodkladne najbližšiemu nadriadenému toho veliteľa, ktorý vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn vydal.“ Konanie v rozpore so zásadou „ČO NIE JE DOVOLENÉ, JE ZAKÁZANÉ“ totiž v opisovanom prípade predstavuje trestný čin zneužitia právomocí verejného činiteľa formou „nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z jeho právomoci“

Fotokópie dokumentov sú súčasťou 45. kapitoly knihy Petra Poláčka „SÁM VOJAK V POLI I. – ZAČIATKY“, (kniha vyšla vo vydavateľstve TORDEN, Kežmarok 2023, ISBN: 978-80-8223-169-7 – vojenskej operácii SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ je venovaná kapitoly 7., 13., 18., 19. a 45. – pozri https://obchod.infovojna.bz/produkt/peter-polacek-sam-vojak-v-poli-1).

Vojenskej operácii „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“ a čat. Jurajovi Dobrotkovi je venovaná 7., 13., 18., 19. a 45. kapitola (aj s kópiami originálnych dokumentov) knihy Peter Poláček „SÁM VOJAK V POLI I. – ZAČIATKY“, vyšlo vo vydavateľstve TORDEN, Kežmarok 2023, ISBN: 978-80-8223-169-7: pozri https://obchod.infovojna.bz/produkt/peter-polacek-sam-vojak-v-poli-1.

Prvý článok „Juraj Dobrotka versus MATOVIČOVA zločinecká vláda – 1. časť.“ je možné čítať tu: https://peterpolacek.sk/nezaradene/juraj-dobrotka-versus-matovicova-zlocinecka-vlada-1-cast/.

Tretí článok „Juraj Dobrotka versus MATOVIČOVA zločinecká vláda –3. časť.“ je možné čítať tu: https://peterpolacek.sk/nezaradene/juraj-dobrotka-versus-matovicova-zlocinecka-vlada-3-cast/.