Skip to content
Menu

Zabudnutý význam slov SLAVIEN, SLOVAN, KRESŤAN

Som si vedomý, že odhalením zabudnutého významu slov SLAVIEN, SLOVAN a KRESŤAN mnohým spôsobím šok a zbúram veľa hlboko do nás zasadených mýtov. Z tohto dôvodu je tento článok určený iba pre tých, ktorí sú otvorení, pre tých ktorí sa vo svojej otvorenosti neboja aj logicky myslieť.

V knihe SVEDECTVO PRAVDY okrem iného opisujem slovenský a ruský jazyk ako produkt nie až tak dávneho projektu konceptuálnej moci. Zo získaného poznania totiž vyplýva spoločný pôvod obidvoch jazykov. Preto platí, že ak chceme odhaliť pôvodný význam starých slov, tak potrebujeme tieto dva jazyky kombinovať.

V dnešnom ruskom jazyku sa často zvukApíše ako O. Z tohto dôvodu ak chceme pochopiť význam vysloveného slova „SLÁVA“, ruského slova „СЛАВА“ = „SLAVA zapíšeme ho ako „SLOVO. No a „SLOVO považujeme za vyslovenú myšlienku. Potom platí „SLAVA“ = „SLOVO“ = „MYŠLIENKA“.

Ďalším významným slovom je ruské slovo „ведать“ = „знать“ = „vedieť“ (z tohto slova je odvodené aj slovo „védy“). Platí, že „niečo“ vie iba ten, kto to „niečo“ pochopí. Ruské „B“ = slovenské „V“ vyjadruje múdrosť. Písané „Э“ sa vyslovuje ako „E“, pričom vyjadruje svet JAV, teda interaktívnu simuláciu nášho sveta (MATRIX). „Bедать“ = „вэдать“ = „вэ-дать“.

Z uvedeného plynie „BЭ“ = „VE“ vo význame „múdrosť sveta JAV – javná, teda zjavená múdrosť“. „ДАТЬ“ v tomto kontexte vyjadruje „DAŤ“, ktoré sa automaticky spája so slovom „PRIJAŤ“ v zmysle „POCHOPIŤ“. Vtedy platí „BЭДАТЬ“ = „VEDAŤ“ = „POCHOPIŤ ZJAVENÚ MÚDROSŤ“.

Osadníci, teda do Matrixu interaktívnej simulácie nášho sveta pripojené identity (platí identita = duch = myseľ = vedomie = živa = kvantový počítač) boli tými, ktoré boli označované slovným spojením „BЭДАТЬ СЛАВА“. Z uvedeného vyplýva, že platí „BЭДАТЬ СЛАВА“ = „VEDAŤ SLAVA“ = „VEDAŤ SLOVO“ = „POCHOPIŤ SLOVOM ZJAVENÚ MÚDROSŤ= „POCHOPIŤ MYŠLIENKAMI ZJAVENÚ MÚDROSŤ“.

Označenie osadníkov – pripojených identít slovným spojením „BЭДАТЬ СЛАВА“ sa prenieslo aj na našich dávnych predkov. Naši dávni predkovia tak boli schopní nielen zachytiť myšlienky nejakej inej identity, ale aj pochopiť týmito myšlienkami zjavovanú (sprostredkovávanú) múdrosť (na základe vlastnej skúsenosti túto schopnosť volám ZACHYTÁVANIE MYŠLIENOK – je to niečo ako myšlienkové telefonovanie).

Pôvod identity – odosielateľa myšlienok vyjadruje prípona slova „SLAV-IEN“ = „SLAV-IE-N“. Vyslovené „IE“ sa ešte v starej bukvici zapisovalo znakom nazývaným „JAŤ“ (z ruskej azbuky bol tento znak odstránený). Znak „JAŤ“ predstavuje centrálnu bukvicu (písmeno), ktoré prepája duchovný svet (svet za oponou Matrixu) so svetom JAV (Matrixom) – interaktívnou simuláciou nášho sveta.

Obr. 1: Znak „JAŤ“ vyslovovaný ako „IE“.

Písmeno „N“ v starej bukvici vyjadruje vyššie poznanie našich dávnych predkov, ktoré dostali od Stvoriteľa (programátora Matrixu nášho sveta) – identity zo spomínaného duchovného sveta.

Prípona „IEN“ potom vyjadruje skutočnosť, že všetko to, čo sa nachádza pred touto príponou pochádza z duchovného sveta, a to priamo od identity Stvoriteľa.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že v slove „SLAV-IEN“ časť slova „SLAV“ predstavuje skrátený výraz pre slovné spojenie „VEDAŤ SLAVA“ a prípona „IEN“ vyjadruje skutočnosť, že „VEDAŤ SLAVA“ , teda „POCHOPENÉ MYŠLIENKY ZJAVENEJ MÚDROSTIpochádzajú priamo od identity Stvoriteľa.

Slovo „SLAVIEN“ = „SLAV-IEN“, neskrátené „VEDAŤ-SLAVA-IEN“, v takomto prípade označuje osobu, ktorá „POCHOPILA MYŠLIENKAMI ZJAVENÚ MÚDROSŤ STVORITEĽA“. Ak to vyjadrím slovami svojej praxe, tak išlo o označenie osoby, ktorá bola schopná nielen zachytávať, ale aj chápať myšlienky Stvoriteľa.

Slavien tak predstavoval človeka, ktorý žil v Matrixe interaktívnej simulácie nášho sveta, ktorý mal však akoby otvorenú priamu obojsmernú telefónnu linku na identitu Stvoriteľa, ktorá sa v tom čase nachádzala v už spomínanom duchovnom svete (mimo Matrixu interaktívnej simulácie nášho sveta).

Tak, ako to opisujem v knihe SVEDECTVO PRAVDY, opisované priame myšlienkové spojenie mal v prvej interaktívnej simulácii nášho sveta jej SPRÁVCA – SLÁVIEN, ktorý KÁZAL – ukazoval cestu (ruské zdroje opisujú túto činnosť ako pradenie rieky života kijom).

Existenciu takýchto správcov nám potvrdzujú starozákonné knihy, ktoré ich opisujú ako patriarchov, sudcov a prorokov. Zo samotnej podstaty ženského princípu – princípu VEDMY je logické, že väčšina týchto správcov boli ženy.

Potvrdzuje to aj skutočnosť, že konceptuálna moc spomínaných a kedysi skutočne žijúcich správcov použila ako základ na vytvorenie ako egyptských tak aj slovanských bohov a bohýň.

Je zrejmé, že platilo nasledovné: SPRÁVCA = KAZATEĽ = KOZÁK = SLAVIEN. Všetci tí, ktorí prostredníctvom tohto SPRÁVCU = KAZATEĽA = KOZÁKA = SLAVIENA prijali a vďaka tomuto prijatiu aj „POCHOPILI MYŠLIENKAMI ZJAVENÚ MÚDROSŤ STVORITEĽA“ sa taktiež stali „SLAVIENMI“.

Neskôr, ako sa skutočný obsah slova „SLAVIEN“ stratil a sa naňho zabudlo, pomenovanie „SLAVIEN“ však zostalo. Takže tí, ktorých my teraz voláme VÉDISTI sa takýmto spôsobom zostali nazývať SLAVIENMI.

Obnovenie zabudnutého obsahu slova „SLAVIEN“ však na konci 11. storočia priniesol Radomír so svojou manželkou Svetlou Máriou. Oni dvaja sa ako proroci stali novými „SLAVIENMI“ a všetci tí, ktorí ich nasledovali, teda KATARI boli taktiež „SLAVIENMI“, a to nielen podľa mena, ale opäť aj podľa pôvodného obsahu tohto slova.

***

V knihe SYN ČLOVEKA opisujem násilné pokresťančovanie našich predkov a následky tohto procesu. Ak si to zovšeobecníme na celú Európu, tak tu hovoríme o pokresťančovaní SLÁVIENOV podľa mena. Hovoríme tu o vykonaní právneho úkonu zmeny právnej jurisdikcie v rámci Božieho práva trojnásobným ponorením do vody.

Čo nám však o krste hovorí kánonické, teda cirkevne pravo? V kánone 96 sa uvádza, citujem: „Človek je krstom včlenený do Kristovej cirkvi a v nej je ustanovený za osobu s povinnosťami a právami…“ V paragrafe 2 kánonu 204 je napísané, citujem: „Táto Cirkev, ustanovená a usporiadaná na tomto svete ako spoločnosť, pretrváva v katolíckej cirkvi, ktorú spravuje Petrov nástupca a biskupi v spoločenstve s ním.“ Je potrebné upriamiť pozornosť na slovo spravuje, ktoré má v zmysle terminológie trustov význam vlastníctva.“ (SYN ČLOVEKA, str. 124 – 124)

Takže každý nás predok, ktorý sa pred 1000 rokmi považoval za „SLAV-IENA sa v tom čase v dôsledku krstu stal vlastníctvom, majetkom (otrokom) vtedajšej cirkvi, presnejšie majetkom trustu so sídlom v Konštantínopole, ktorý spravovali správcovi predstavujúci jednu časť vtedajšej konceptuálnej moci.

Naši predkovia náboženstvo šírené s podporou konceptuálnej moci z Konštantínopolu volali gréckym náboženstvom. To malo svoje korene v božskej trojici starého Egypta faraónov, trojici bohov v ESET – OZIRIS – HORUS. Najvýraznejším symbolom tohto náboženstva bol egyptský kríž – ANCH.

ANCH = egyptský kríž = nílsky kríž = kríž života = kľúč života. ANCH symbolizoval život darovaný bohmi. Pripomínal pradávny prísľub večného života.

Obr. 2: ANCH = egyptský kríž = nílsky kríž = kríž života = kľúč život
Obr. 3: Znak ANCH na egyptských reliéfoch a freskách

Súčasne symbolizoval ovládanie temnou identitou Boh (jeden mnohopočetný Boh – sieť identít a súčasne jedna identita, detaily opisujem v knihe SYN ČLOVEKA). Ovál (hlava) v znaku ANCH posadený na písmene T (tele človeka) predstavuje riadenie (symbolizuje ho hlava) človeka (symbolizuje ho telo človeka) identitou temnej identity Boh priamo pripojenou k telu človeka.

Opísané pripojenie temnej identity Boh (spomeňme si na indického boha s menom RÁMA, ktorý predstavoval jedného z avatárov, ku ktorým bol pripojený Boh Višnu) sa týkalo iba najvyšších egyptských žrecov – hierofantov, ktorí vykonávali časť konceptuálnej moci neskôr prenesenej do Konštantínopolu. Tí riadili zotročený ľud patriaci temnej identite Boh (schémy konceptuálnej moci nájdete v knihe SVEDECTVO PRAVDY).

Takže každý náš predok, teda „SLAV-IEN“, ktorý sa dal pokrstiť (ponoriť do vody) a prijal grécke (pôvodne egyptské) náboženstvo vykonaním právneho úkonu ponorenia do vody prijal znak svojho zotročenia – znak „ANCH“. Presne toto zotročenie sa prenieslo aj do slova „SLOV-ANCH = SLOV-AN“. Slovo SLAV-IEN sa zmenilo na SLOV-IEN, pričom príponu „IEN“ nahradilo slovo „ANCH“, z ktorého však zoslala iba prípona „AN“.

Z predka, ktorý bol SLAV-IEN sa stal SLOV-AN, čiže v rámci jurisdikcie dvoch foriem Božieho práva išlo aj o slovné zaznamenanie zmeny príslušnosti z miernejšej formy Božieho práva na surovú otrokársku formu Božieho práva. Vykonaná zmena však bola dedičná. Z uvedeného plynie jednoznačný záver: SLOV-ANSTVO predstavuje slovné vyjadrenie zdedeného postavenia otroka.

Paradoxom je, že dôkaz o tejto skutočnosti sa zachoval v anglickom jazyku. Anglické slovo „SLAV-E“ je výrazom označujúcim otroka, otrokyne, nevoľníka, zotročeného človeka. Súčasne pritom anglické slovo „SLAV“ a taktiež aj slovo „SLAV-IC“ do slovenského jazyka prekladáme ako „SLOV-AN“.

Pochopili ste to? Každý kto sa hlási k „SLOV-ANSTVU“ sa hlási k postaveniu OTROKA. Toto je skutočná, nefalšovaná a krutá pravda o tomto slove. Pravda, ktorá predstavuje doslova dych vyrážajúci „humor“, presnejšie povedané výsmech konceptuálnej moci.

***

Ak sa posunieme ďalej, zistíme, že slovo „SLOV-AN“ má aj svoju ďalšiu úroveň. Túto ďalšiu úroveň predstavuje slovo „KRESŤAN“. Týmto slovom v trilógii VEDMA VEĎ MA pomenúvam surovú otrokársku formu Božieho práva, kde priraďujem všetky kresťanské náboženstvá, islam a judaizmus.

Pôvodný význam slova „KRESŤAN“ je však iný. „KRESŤAN“ = „KREST-AN“. Nezakryte sa nám tu objavuje slovo zachované v ruskom jazyku, slovo „КРЕСТ“ = „KRÍŽ“.

U našich predkov „SLAV-IENOV“ symbol rovnoramenného kríža (štvorcípej hviezdy) predstavoval astro-fyzikálny nástroj (z tohto dôvodu sa štvorcípa hviezda zobrazovala v kruhu), ktorým sa určovala poloha (používal sa na navigáciu) a súčasne vyjadroval štyri pravidlá kráčania po ceste života: ľúbosť, radosť, pokoj, dobro.

Obr. 4: Štvorcípa hviezda v kruhu ako zobrazenie asfro-fyzikálneho nástroja

Takže, ak vykonáme úplný zápis, tak dostaneme „KREST-ANCH“. Čiže ide o ďalšie vyjadrenie následku krstu (právneho úkonu trojnásobného ponorenia do vody alebotrojnásobného poliatia vodou). Záväzok riadiť sa na ceste kráčania životom štyrmi pravidlami rovnoramenného kríža (ľúbosť, radosť, pokoj a dobro) bolnahradený záväzkami, ktoré so sebou priniesol ANCH (pravidlá, príkazy a zákazy kresťanskej cirkvi, ktorej sme sa krstom stali členmi).

***

Takže si to zhrňme. Každý náš dávny predok bol SLAV-IEN. Tým, že sa nechal pokrstiť sa stal na základe svojho rozhodnutia (princíp voľby) otrokom, teda SLOV-ANOM. Dedičnou líniou sme sa stali otrokmi – SLOV-ANMI aj my.

Po tom, ako nás dali rodičia po našom narodení ako SLOV-ANOV pokrstiť, sme sa stali navyše aj KREST-ANMI, ktorí prijali záväzok rešpektovať pravidlá ANCH.

V prípade KREST-ANOV katolíkov to znamenalo rešpektovať všetky pravidlá Kódexu kánonického práva a Katechizmu katolíckej cirkvi.

No a na tých, ktorí nerešpektovali svoje záväzky, v zmysle toho, že sme na základe svojho SLOV-ANSTVA patrili k otrokárskej forme Božieho práva, temná identita Boh po smrti uplatnila svoj trest presne v duchu toho známeho: „Boh je spravodlivý, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá“.

Som rád, že na záver môžem za seba skonštatovať nielen to, že už NIE SOM SLOV-AN, ale aj to, že NIE SOM už ani KREST-AN. Za seba môžem povedať:SOM SLAV-IEN“.