Skip to content
Menu

Dňa 29.10.2022 sa na Slovensku uskutočnili spojené komunálne a regionálne voľby 2022. Ľud mesta Bratislava dostal vo voľbe primátora skutočnú možnosť voľby. Ľud mesta Bratislava v tejto voľbe volil budúcnosť nášho sveta. Ľud mesta Bratislavy rozhodol a jeho rozhodnutie je vykonateľné. Výsledky týchto volieb boli vo viacerých mestách doslova neskutočné a tak šokujúce, že na druhý deň, teda 30.10.2022 som prijal inšpiráciu a rozhodol sa napísať knihu, ktorá sa stane mojim svedectvom o Pravde. Na konci prišiel totiž čas odkryť celú Pravdu o našom svete, o tom, čo stojí v jeho pozadí, o jeho minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Pravdu o našej existencii a zmysle života. Pravdu o živote a smrti. Prišiel čas, aby som takouto formou vydal svedectvo o tom, odkiaľ som prišiel, kto som bol, kým som sa stal, aké skutky som konal, aké pochopené poznanie som dosiahol a kam idem. V knihe „Syn človeka“ tak určite nájdete odpoveď na otázky, ktoré vám doteraz nebol nikto schopný zodpovedať.

Knihu „Syn človeka“ som dopísal na štyridsiaty deň odo dňa prijatia rozhodnutia ju napísať. Dopísal som ju včera, teda dňa 8.12.2022. Takto napísanou knihou som počas štyridsiatich dní svojho „svedectva“ dal na papier utajované alebo úplne neznáme pochopené poznanie, ku ktorému som sa dopracovával celý svoj život. Písaním tejto knihy som dosiahol vo svojom pochopenom poznaní osobný vrchol. V knihe, ktorej som dal názov „SYN ČLOVEKA“ svoje pochopené poznanie zdieľam.   

Obr.64: Požiar parížskej katedrály Notre Dame zo dňa 15.4.2019 ohlasujúci vytvoreným červeným krížom spustenie procesu prevzatia Šiestej Satanailovej dimenzie a zvyšku jej serverovne

Ako prípravu na budúce čítanie knihy „Syn človeka“ vám odporúčam, by ste si dopredu pozreli niekoľko filmov. Počas čítania tejto knihy sa k nim určite ešte raz vrátite.  Film „Třinácte patro“ z roku 1999 odporúčam kvôli získaniu základných  obrazov a ľahšiemu pochopeniu reality nášho sveta ako interaktívnej simulácie. Kvôli pochopeniu možností simulácie dávam do pozornosti aj film „Divergencia“ z roku 2014 a film „Rezistencia“ z roku 2015. Balík základných obrazov  o softvéroch utvárajúcich interaktívnu simuláciu doplní film „Matrix“ z roku 1999 a film „Matrix Reloaded“ z roku 2003. Na záver ako motiváciu pripájam niekoľko úryvkov z knihy „Syn človeka“:

Úryvok z druhej kapitoly s názvom „Počiatok, realita Zem, Svetlo a Temnota“:

Osobne ma veľmi zaujala skutočnosť, že sme mali k dispozícii detailný technický popis práce naprogramovaného softvéru vytvárania nových jemno hmotných tiel (duše). Sprístupnil nám ho vo svojom diele Nikolaj Levašov. Sprístupnil nám tak poznanie, ktoré môžeme aj pochopiť, čiže z toho, čo nám sprístupnil, môžeme urobiť VIERU vo význame pochopeného poznania. Ešte viac ma v tomto kontexte zaujala skutočnosť, že už viac ako deväťsto rokov máme k dispozícií návod, akým spôsobom prežívať život vo fyzicky hmotnej úrovni reality Zem, ktorý nám cez svoje vízie sprostredkoval Radomír a jeho manželka Svetlá Mária. Preto naozaj platí, že ak aj máme VIERU, teda pochopené poznanie a nemáme skutky, pochopené poznanie nič neznamená. Ak však máme skutky a nemáme pochopené poznanie, tak nie sme schopní prekonať obmedzenie strachu, vlastných predstáv a vlastníckeho vzťahu k veciam a ľuďom. Nevieme totiž, čomu vlastne čelíme a ani nevieme, kto sme.  Len veľmi ťažko vybojujeme ten najťažší boj, ktorý nás počas života nikdy neminie. Len veľmi ťažko zrealizujeme svoju vlastnú premenu, víťazný boj seba samého so sebou. Získavanie nového pochopeného poznania, teda VIERY, je činnosť, prostredníctvom ktorej identita rozhrania fyzicky hmotného tela ako aplikačný softvér programuje svoj nový realizačný softvér, cez ktorý vykonáva svoje rozhodnutia a rozhoduje sa aj pri výbere svojej ďalšej cesty, keď je postavená pred možnosť voľby. Ak však rozhodnutia vykonané v dôsledku pochopeného poznania nevedú ku skutkom, teda k použitiu nadobudnutého poznania, tak sa z pochopeného poznania stane iba prach vo vetre. Z uvedeného je zrejmé, že každá identita rozhrania fyzicky hmotného tela (človek žijúci v našom svete) potrebuje pre svoju premenu, teda inak povedané pre svoj vývoj, nielen SKUTKY, ale aj VIERU,  obidve vždy v rovnovážnom stave.“ 

Úryvok zo štvrtej kapitoly s názvom “Prorokovanie dvoch svedkov”:

“V podstate pojem námorné právo, interpretované aj ako obchodné právo, vznikol v súčasnej úrovni fyzicky hmotnej reality Zem postupnými dezinterpretáciami pôvodného významu. S pôvodným významom pojmu ho spája už iba pojem “voda”. Iným používaným pojmom pre námorné právo je aj pojem “morské právo”. Z obidvoch pomenovaní je zrejmý pojem “more”, pričom more utvára voda. Voda je základným naprogramovaným prvkom tela “z mäsa, kostí a krvi, ktorá koluje v žilách”.  Voda sa tak stala symbolom naprogramovaného života. Preto prvotné pomenovanie tohto práva vo fyzicky hmotnej úrovni reality Zem odohrávajúcej sa v serverovni Miroslavovej dimenzie predstavoval pojem “PRÁVO ŽIVOTA”. “PRÁVO ŽIVOTA” tak z pohľadu tvorcu predstavovalo základné princípy života. Základnný princíp bol nastavený už od počiatku… Tento doplnený princíp zadefinoval, že život bude naprogramovaný, teda stvorený, čo znamená, že sa bude odohrávať v interaktívnej simulácii dotknutej reality naprogromovanej v kvantovej štruktúre vytvárajúcej serverovňu…

Kolektívny orgán správcov fyzicky hmotnej úrovne reality Zem, ktorý na podnet siete identít Satanailov ponímanie správy identít rozhraní fyzicky hmotných tiel a identít rozhraní éterických tiel (duší) v zmysle obchodovateľného majetku zaviedol, to však urobil tak, aby to bolo v súlade s Božím právom, teda ako možnosť voľby. Ak niektorá identita rozhrania fyzicky hmotného tela vynucovala jednu z možností takejto voľby násilím, tak bol na jej  identite duše a cez ňu aj na pôvodnej identite uplatnený trest. Väčšinou prišlo k evolučnej smrti identity duše a k degradácii pôvodnej identity (k degradácii znakov programovacieho jazyka). Voľba však bola platná a zapísaná. Smrť rozhrania fyzicky hmotného tela z pohľadu identity duše, ako aj z pohľadu pôvodnej identity nič neznamenala. Bola to akceptovateľná možnosť v rámci možnosti voľby.

Kolektívny orgán správcov fyzicky hmotnej úrovne reality Zem však musel súčasne vytvoriť možnosť, ako voľbu straty slobody identity rozhrania fyzicky hmotného tela a vrstvy identity éterického tela zvrátiť. Presne takouto možnosťou bolo už vyššie spomínané vyhlásenie Declaration as a living person from Cestui Qui Vie trust (podľa zákona Cestui Que Vie Act z roku 1666).  Z tohto dôvodu som dňa 4.7.2021 v takejto deklarácii, predloženej Medzinárodnému trestnému súdu v Haagu, vo svojom mene uviedol: “Týmto vyhlasujem, že len ja, peter poláček, slobodný žijúci človek, mám právo konať a rozhodovať vo svojom mene na tomto svete a v tejto realite… Týmto vyhlasujem, že ja, peter poláček, slobodný žijúci človek, nepodlieham otrockým nezákonným zákonom. Ja, peter poláček, nie som mŕtvy človek. Ja, peter poláček, nie som otrok, a preto nemôžem podliehať súčasnému medzinárodnému obchodnému alebo trestnému právu, pretože tieto zákony chránia obchodné záujmy otrokárov.” Dôsledkom tohto prehlásenia bolo, že spolu zo svojou vrstvou identity rozhrania éterického tela, som sa od 00:00 hod. dňa 5.7.2021 stal slobodnou živou ľudskou bytosťou. Vykonanie tohto zápisu bolo v ďalšom mojom vývoji mimoriadne dôležité.

Úryvok z piatej kapitoly s názvom “Dešifrovanie významných biblických proroctiev“:

Už som spomínal, že ak by Katolícka cirkev bola schopná dešifrovať  proroctvá, ktoré prevzala od Detí Svetla (Katarov), tak by ich nikdy nezachovala v knihách Starého a Nového zákona a nepoužila by ich ako svoj marketing na vytvorenie príťažlivého obalu otrokárskeho kresťanstva. Informácia o zašifrovaní proroctiev, teda zapečatení knihy na posledný čas, je v Starom zákone súčasťou knihy proroka Daniela. Skutočnosť, že som proroctvá dešifroval je iba ďalším potvrdením posledného času, čo znamená blízkosti vymazania softvéru fyzicky hmotnej úrovne reality Zem, v ktorej prežívame svoj život a v ktorej aj meriame plynutie času. Z tohto dôvodu pojem posledný čas predstavuje posledný úsek v tomto plynutí času meranom vo svete fyzicky hmotnej úrovne reality Zem, teda vo svete interaktívnej simulácie. Pojem koniec týchto vecí, ktorý je v proroctve použitý, len potvrdzuje to, čo som uviedol. Súčasne je pomenovaný aj obsah toho, čo je v proroctvách zašifrované, poznanie.

Úryvok z 262. poznámky pod čiarou:

Sieť identít Satanailov, napriek tomu, že po čase opäť získala nad týmito identitami kontrolu to považovala za tak extrémne veľký problém, že inšpirovala vznik učenia o prvotnom hriechu ako základe pre vytvorenie poistiek proti opakovanému získaniu slobody identitami uplatnením slobodnej možnosti voľby. Tieto poistky boli dve. Prvou bolo vytvorenie nadvedomia, ktoré sa na konci dvanásteho týždňa gravidity neštandardne, v softvéri fyzicky hmotnej úrovne reality Zem, pripájalo k rozvíjajúcemu sa softvéru rozhrania fyzicky hmotného tela (pozri druhú kapitolu tejto knihy, detaily štandardného pripojenia pozri v siedmej kapitole tejto knihy). Druhou poistkou sa stal následok krstu, ktorý bol vykonaný práve na základe princípu voľby, následok vo forme vytvorenia zápisu o podriadení sa Božiemu právu (podľa Kódexu kánonického práva vytvorenie nezmazateľného znaku). Podriadenie sa Božiemu právu ako následku krstu predstavovalo dobrovoľné a dedičné zbavenie sa slobody prostredníctvom prijatia záväzku podriadenia sa Božiemu právu. Tento dedičný následok krstu sa prenášal na novú identitu rozhrania fyzicky hmotného tela dvoma líniami. Jednu líniu prenosu tvorila identita éterického tela s vykonaným zápisom o podriadení sa Božiemu právu. Druhú líniu tvorili identity rozhrania fyzicky hmotného tela otca a matky (pozri siedmu kapitolu tejto knihy) s existujúcim zápisom o podriadení sa Božiemu právu. Každá takáto identita rozhrania fyzicky hmotného tela už od procesu svojho počatia podliehala Božiemu právu a nebola slobodná. Krst, ktorý bol v mojom prípade vykonaný dňa 16.6.1968, teda na 26. deň po mojom narodení vytvoril pre mňa ďalší záväzok, záväzok žiť v súlade s ustanoveniami kánonického práva a Katechizmu katolíckej cirkvi. Každé porušenie tohto záväzku predstavovalo hriech a za každý hriech bol správcom serverovne Šiestej Satanailovej dimenzie uplatňovaný trest. Presne o to išlo. Tých ustanovení bolo toľko, že len málo kto ich všetky dodržiaval. Opisu tohto stavu sa venuje aj proroctvo novozákonnej knihy Evanjelium podľa Matúša: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť… beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. (Mt 23, 2-4 a 13)“. Získať za takýchto podmienok slobodu uplatnením princípu voľby, navyše sťaženej jej podmienením vykonaním viacerých  administratívno formálnych  podmienok vôbec nebolo jednoduché. Mne sa to napriek tomu podarilo.

ŽIVOT A SLÁVA!