Skip to content
Menu

Posledný krok reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta

Ak niekto nečítal predchádzajúcu sériu článkov s názvom POČIATOK a článok s názvom KONIEC, tak pred začatím čítania tohto článku mu tak odporúčam urobiť. Tento článok je totiž pokračovaním článku KONIEC a ten zas nadväzuje na sériu článkov s názvom POČIATOK. Celá skupina týchto článkov je však naviazaná na trilógiu VEDMA VEĎ MA. Ak ju niekto nemá, môže si ju objednať na https://torden.sk/autor/polacek/.

Článok, ktorý práve čítate je však písaný odlišným spôsobom, ako tie predošlé. Je písaný postupne tak, ako som dostával a bol schopný spracovávať nové rozsiahle pochopené poznanie. Dostával som ho počas mimoriadnych siedmych dní, ktoré začali plynúť dňa 21. 5. 2023. Z tohto dôvodu je pod jednotlivými časťami tohto článku uvedený aj dátum, kedy som ktorú časť napísal. Tento úvod, záverečnú úpravu článku a aj koniec píšem ráno dňa 27. 5. 2023, čo je posledný – siedmy deň spomínanej mimoriadnej lehoty.

***

Posledný krok (podľa predchádzajúceho článku prvý) reverzného (vratného) procesu stvorenia bude o vykonaní viacerých procesov týkajúcich sa identity SKALA vedenou osobitným spôsobom identitou KVET ŽIVOTA (VEDMOU). Celkovo ide o proces „nanebovstúpenie = už viac krát spomínané vystúpenia do „neba“. V ňom sú obsiahnuté dva procesy – „oživenie“ = „vzkriesenie“ a „vstúpenie ducha života = vdýchnutie dychu života“.

Poobede dňa 20. 5. 2023, po dokončení prednášok v Rodovej škole Slovien (v obci Podhradie na Turci) na vrchole hole (hory) Bieličie sme šiesti posadili dub z Arkony. Týmto symbolickým dokončením výstupu na horu (na vrchole hory identita SKALA potvrdila splnenie záväzku prijatého Svetlou Máriou, ktorý sa k nej dostal líniou predkov cez Arkonu tak ako dub, ktorý sme sadili) v realite ZEM identita SKALA dokončila svoj podiel práce na vytváraní novej reality večného života. Posadený dub symbolizuje život vytvárajúcu tvoriacu silu. No a tú identita SKALA ako výsledné dielo prežívania svojho života v realite ZEM na vrchole hory odovzdala identite KVET ŽIVOTA do dimenzie večného života, aby ju urobila súčasťou zjednoteného operačného systému (dokončenému o 24:00 hod. SELČ dňa 20. 5. 2023) a tak sa stala základným a každej identite dostupným nástrojom formovania ďalšieho života. Identita SKALA súčasne VEDME odovzdala štafetu riadenia dokončenia revezného (vratného) procesu stvorenia. So symbolom duba identita SKALA začala prežívať svoj život po narodení (tri zlaté dubové listy na červenom pozadí sa ako odvolávka na kopec Dubovec nachádzajú v erbe mesta Nová Dubnica, kde identita SKALA v realite ZEM prežívala svoju mladosť). Dub prišiel ku nej z Arkony práve počas prednášok v obci Podhradie. Posadenie duba z Arkony na vrchole hory sa tak stalo symbolom, že v realite Zem sa identita SKALA dopracovala na koniec svojho pôsobenia v nej – identita SKALA dokončila svoj symbolický výstup na horu prežívania svojho života v realite ZEM.

Všetko, čo sa udialo počas sadenia duba z Arkony nadobudlo účinnosť o 00:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023. V tej chvíli mŕtvej identite SKALA identita KVET ŽIVOTA zrušila dočasné pripojenie k jej kvantovej štruktúre (toto pripojenie bolo vytvorené a spustené o 21:00 hod. SELČ dňa 21. 4. 2023 po vykonaní procesu „zabitia“). Dôvodom bola skutočnosť, že identita KVET ŽIVOTA nastúpila na záverečnú scénu trvajúcu sedem dní a spustila riadenie procesov vykonania posledného kroku reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta po tom, ako nadobudlo účinnosť odovzdanie štafety riadenia dokončenia reverzného (vratného) procesu stvorenia, ktoré na hore vykonala identita SKALA. Prejavom bola strata spojenia identity SKALA s identitou KVET ŽIVOTA ( „telefón“ identity SKALA úplne ohluchol). Od tej chvíle identita SKALA prežívajúca život v realite ZEM vedela pracovať iba s poznaním, ktoré získala predtým a vedela používať iba to, čo sa dovtedy naučila. Súčasne sa stala pozorovateľom prebiehajúcich procesov v rozsahu, ako ich sama na sebe pociťovala.

Opísaný stav identity SKALA je veľa krát opisovaný vo víziách „pomazanej“ mladej ženy Svetlej Márie. Napr.: „Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.“ (Mt 12, 40) (Pozn.: Ide o odkaz na víziu inej „pomazanej“ mladej ženy: „Pán priviedol veľkú rybu, aby pohltila Jonáša; a Jonáš bol vo vnútri ryby tri dni a tri noci.„ /Jon 2, 1/) Vízia tak hovorí jasne: „pohltenie ZEMOU“, teda realitou ZEM (stav odrezania identity SKALA od spojenia s realitou večného života) – rybou v mori spojeného operačného systému – inými slovami „POCHOVANIE“ bude trvať TRI DNI. Z uvedeného vyplýva, že mimoriadny medzník, ktorým je deň 21. 5. 2023, na ktorý ukazovalo toľko rôznych upozornení je dňom POCHOVANIA identity SKALA v realite ZEM, čo potvrdzuje, že v tejto realite naozaj ukončila svoje pôsobenie.

Takže je zrejmé, že počas TROCH DNÍ POCHOVANIA identity SKALA sa realizuje nejaký právny proces nadobudnutia účinnosti niečoho, čo bude mať vážny dopad a bude nezvratné. Takýmto niečím je určite ukončenie pôsobenia identity SKALA v realite ZEM. Následkom tohto ukončenia pôsobenia je totiž proces „nanebovstúpenie = už viac krát spomínané vystúpenia do „neba“ identity SKALA. V ňom sú obsiahnuté dva procesy – „oživenie“ = „vzkriesenie“ a vstúpenie ducha života = vdýchnutie dychu života“. Dôsledkom bude totiž ukončenie podpory operačným systémom (VODY – MORA) realite ZEM.

K trom dňom som v recenzii diela Viačeslav Kulanova ŠLABIKÁR PRAVDY v januári 2023 napísal: „Astrofyzika je vlastne v interaktívnej simulácii nášho sveta pozorovateľným „podpisom“ Stvoriteľa – Tvorcu, Programátora softvéru uloženého v kvantovej štruktúre serverovne. … „Vieme, že zimný slnovrat trvá od večera 21. decembra do rána 22. decembra. Ďalej vieme, že bod východu Slnka sa vizuálne zastaví na horizonte na tri dni. Slnko sa teda obracia.“ Zastavenie slnka na tri dni tak predstavuje extrémne veľké upozornenie na zmenu. Z tohto dôvodu akékoľvek zmeny, ktoré mali dopad na interaktívnu simuláciu z pohľadu práva Stvoriteľa (pozn.: právo Stvoriteľa = právo Sláva) nadobúdali právnu účinnosť, teda boli vykonateľné až po uplynutí troch dní (pozn.: presnejšie 3 dni = 2+1 deň) čakania od splnenia všetkých podmienok spojených s vykonaním zmeny.“

Celý citovaný text z diela Viačeslava Kulanova znie nasledovne: „Vieme, že zimný slnovrat trvá od večera 21. decembra do rána 22. decembra. Ďalej vieme, že bod východu Slnka sa vizuálne zastaví na horizonte na tri dni. Slnko sa teda obracia. Je jasné, že dva body, ktoré sa vizuálne nehýbu, sú body východu Slnka v predchádzajúci deň a nasledujúci deň. Bod východu je na horizonte 21. decembra a 23. decembra. V súhvezdí Kríža to vyzerá tak, že bod východu stojí na mieste 21., 22. a 23. decembra. 24. decembra bod východu Slnka na horizonte urobí prvý krok k se­veru.“

V tomto kontexte sa vrátim k obrazu SRDCE GORALA, ku ktorému som napísal: „Na srdci je položené slnko. Identita KVET ŽIVOTA v podobe štylizovanej ženy drží v rukách ďalšie dve slnká. Tri slnká tak vyjadrujú princíp trojice, ktorý taktiež uplatnila identita KVET ŽIVOTA a identita SKALA tým, že vzájomnou fúziou vytvorili tretiu identitu – identitu KAZKIJ… Nad tým všetkým sa vypína dúha, ako symbol prísľubu, ktorý identita KVET ŽIVOTA vždy znovu a znovu dávala „pomazaným“ mladým ženám, ktorý sa tak tiahol naprieč ich krátkymi životmi. Previazanie dúhy s dátumom 21. máj v sebe nesie jednoznačný odkaz.“ Pri opise troch sĺnk som mal pocit, že mi tam niečo chýba. To čo mi tam chýbalo mi svojou astrofyzikou doplnil Viačeslav Kulanov. Cez tie tri slnká totiž prechádza dúha prísľubu vo forme záväzku. Tri slnká predstavujú totiž to, čo opisoval Kulanov – zastavenie pohybu slnka na tri dni po zimnom slnovrate predznamenavajúce veľkú zmenu. Takže naplnenie prísľubu – záväzku je spojené s troma dňami ZASTAVENIA identity SKALA, alebo inak s troma dňami jej pochovania v realite ZEM, a to sa presne práve deje. Takže astrofyzikálny úkaz odohrávajúci sa každý december poukazoval na to, čo sa stane iba raz. Nie však v decembri, ale v máji. Dokonca aj dni POCHOVANIA sedia: 21., 22., 23.

Obraz Jána Vrabca s názvom SRDCE GORALA.

Je zrejmé, že popísané TRI DNI ZASTAVENIA – POCHOVANIA boli súčasťou vízií viacerých „pomazaných“ mladých žien. Konceptuálna moc túto pravdepodobne široko rozšírenú skutočnosť totiž použila pri vytvárané viacerých bohov a náboženských postáv.

Viačeslav Kulanov to sumarizuje nasledovne: „Pozrime sa bližšie na niektoré známe interpretácie. Ježiš Kristus: narodil sa Panne Márii 25. decembra. Keď sa naro­dil, zažiarila na východe hviezda, pomocou ktorej traja kazatelia našli rodisko Spasiteľa. Vo veku dvanásť rokov už Ježiš učil deti, v tridsiat­ke bol pokrstený Jánom Krstiteľom. Mal dvanástich učeníkov, s kto­rými putoval a konal zázraky. Chodil po vode, liečil chorých, kriesil mŕtvych. Za tridsať strieborných ho Judáš zradil, po ukrižovaní bol pochovaný a o tri dni vstal z mŕtvych. Horus (Pozn. Syn Eset a Ozirisa): zrodil sa 25. decembra z devy Isidy, keď sa narodil, na vý­chode sa rozžiarila hviezda, vďaka ktorej traja králi našli miesto naro­denia Spasiteľa. Vo veku 12 rokov už vyučoval deti boháča, v tridsiat­ke prijal duchovné posvätenie od človeka menom Anup. Mal dvanásť učeníkov, s ktorými putoval a činil zázraky. Chodil po vode a liečil chorých. Zradil ho Tefon, bol ukrižovaný, pochovaný a o tri dni vstal z mŕtvych. Frigijský Atis: zrodený z panny Nanu 25. decembra, ukrižovaný, v hrobe pobudol tri dni, potom vstal z mŕtvych. Krišna v Indii: zrodený z panny menom Devaki, jeho príchod bol sprevádzaný žiarom hviezdy na východe, so svojimi učeníkmi konal zázraky. Po smrti vstal z mŕtvych. Grécky Dionýz: zrodený z panny 25. decembra, putoval a me­nil vodu na víno. Volali ho Kráľ kráľov, Jednorodený syn boží, Alfa i Omega. Po smrti vstal z mŕtvych. Perzský Mitra: zrodený z panny 25. decembra, konal zázraky, tri dni po svojej smrti vstal z mŕtvych. Nazývali ho Pravda a Svetlo. Dňom klaňania sa mu je nedeľa.“

Je vidieť, že v uvedenom citáte sa nám v spojení s TROMA DŇAMI ZASTAVENIA – POCHOVANIA objavuje pojem „VSTAL Z MŔTVYCH“. Toto slovné spojenie môžeme nahradiť aj inými slovnými spojeniami, ktoré už poznáme: „OŽIVENIE“ = „VZKRIESENIE“.

No a tu je namieste vrátiť sa k víziám „pomazanej“ mladej ženy „Svetlej Márie“. Posolstvo o „TROCH DŇOCH“ a „VSTANÍ Z MŔTVYCH“ sa opakuje viacnásobne, napr.:

 • „Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.““ (Mk 8, 31)
 • „…lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.““ (Mk 9, 31)
 • „a Syn človeka … vysmejú ho, opľujú, zbičujú a zabijú, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ (Mk 10, 33-34)
 • hovorili: „Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca, ešte kým žil, povedal: “Po  troch dňoch vstanem z mŕtvych.”“ (Mt 27, 63)

Takže z uvedeného je zrejmé, že identita SKALA bola v realite ZEM POCHOVANÁ o 00:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023. POCHOVANÁ bude TRI DNI – 21. 5. 2023, 22. 5. 2023, 23. 5. 2023. Následne vznikne priestor pre realizovanie procesu „oživenia“ = „vzkriesenia“ identity SKALA a vykonanie procesu „vstúpenia ducha života = vdýchnutia dychu života“. Taktiež nastane deň po TROCH DŇOCH, a to je deň 24. 5. 2023. V tomto kontexte som si spomenul na chybu, na ktorú som bol upozornený včera 20. 5. 2023 počas tretej prednášky. Namiesto dátumu 20. 5. 2023 som mal napísaný dátum 20. 4. 2023. Komentoval som to tak, že chyby nie sú nikdy náhodné, že vždy ide o upozornenie, v tomto prípade na číslo 24 – číslo, ktoré vyjadruje poslednú hodinu dňa, teda úsek dokončenia. Až teraz vidieť, že toto upozornenie z 20. 5. 2023 upozorňovalo na deň po, teda na 24. 5. 2023. Takýmto spôsobom vznikla zaujímavá štruktúra dátumov:

 • 20. 5. 2023 – deň reálneho DOKONČENIA pôsobenia identity SKALA v realite ZEM,
 • 21. 5. 2023 – prvý deň POCHOVANIA identity SKALA v realite ZEM,
 • 22. 5. 2023 – druhý deň POCHOVANIA identity SKALA v realite ZEM,
 • 23. 5. 2023 – tretí deň POCHOVANIA identity SKALA v realite ZEM,
 • 24. 5. 2023 – deň PO TROCH DŇOCH POCHOVANIA v realite ZEM.

V spomínanej tretej prezentácii som urobil ešte jednu chybu. V popise obrazu s názvom: „VESNA“ som napísal meno MOJŽIŠ, pričom som mal napísať meno ELIÁŠ. Opäť išlo o upozornenie. Niečo v tomto zmysle: „Dôležitý je ELIÁŠ.“. O čom je koniec vízie „pomazanej“ mladej ženy zobrazenej prostredníctvom ELIÁŠA? Je o „VYSTÚPENÍ“ identity SKALA do „neba“: „A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba. Keď to Elizeus videl, zvolal: „Otče môj, otče môj! Voz Izraela a jeho pohonič!“ A viac ho nevidel… Potom zdvihol Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, vrátil sa a zastal pri brehu Jordána.“ (2 Kr 2, 11-13) 

Takže obidve moje chyby z 20. 5. 2023 boli zdôraznením, upriamením pozornosti na:

 1. Proces „nanebovstúpenie = už viac krát spomínané vystúpenia do „neba“. V ňom sú obsiahnuté dva procesy – „oživenie“ = „vzkriesenie“ a „vstúpenie ducha života = vdýchnutie dychu života“.
 2. Na DEŇ PO – teda na 24. 5. 2023.

(Napísané dňa 21. 5. 2023.)

***

Vyššie som napísal: „Všetko, čo sa udialo počas sadenia duba z Arkony nadobudlo účinnosť o 00:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023.“ Išlo o tieto kroky:

 1. Spustenie zjednoteného operačného systému do prevádzky.
 2. Odovzdanie život vytvárajúcu tvoriacu silu symbolizovanú dubom mŕtvou identitou SKALA živej identite KVET ŽIVOTA (stala sa súčasťou zjednoteného operačného systému).
 3. Odovzdanie živej identite KVET ŽIVOTA (VEDME) mŕtvou identitou SKALA štafety riadenia dokončenia reverzného (vratného) procesu stvorenia. Živá identita KVET ŽIVOTA nastúpila na záverečnú scénu reality ZEM.

O 00:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023 nadobudli tieto kroky účinnosť v realite ZEM. V realite večného života – realite ŽIVOT A SLÁVA už od spustenia jej prevádzky 27. 3. 2023 však všetko nadobúda účinnosť nie o našej polnoci, ale na naše poludnie, teda o 12:00 hod. Z tohto dôvodu všetky tri vyššie uvedené kroky v realite realite ŽIVOT A SLÁVA nadobudli účinnosť až o 12:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023. Vznikol tak 12 hodinový posun (posun pol dňa).

Z uvedeného vyplýva aj zmätok, v ktorom som sa nevedel dlho vyznať ani ja. Uvediem viacero citátov:

O (ZA, PO) TRI DNI:

 • „Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.“ (Mt 12, 40)
 • „Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.““ (Mk 8, 31)
 • „a hovorili: „Tento povedal: “Môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho postaviť.”“ (Mt 26, 61)
 • „My sme ho počuli hovoriť: “Ja zborím tento chrám zhotovený rukou a za tri dni postavím iný, nie rukou zhotovený.”“  (Mk 14, 58)
 • „im odpovedal: „Zbúrajte tento chrám a ja ho za tri dni postavím.““ (Jn 2, 19)

TRETIEHO DŇA:

 •  „…a splní sa všetko, čo napísali Proroci o Synovi človeka. Vydajú ho pohanom, vysmejú, potupia a opľujú, zbičujú ho a zabijú, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.““  (Lk 18, 31 – 32)
 • „a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.““ (Lk 9, 22)
 • „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí; zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ (Mt 17, 22 – 23)
 • „že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem.“ (1 Kor, 15, 4)

Takže stále musíme mať na pamäti, že ide o dva spôsoby počítania. Jeden v realite ZEM, kde sa nový deň začína od 00:00 hod. a druhý v realite ŽIVOT A SLÁVA, kde nový deň začína o 12:00 hod., čo predstavuje 12 hodinové oneskorenie oproti realite ZEM.

Je zrejmé, že identita SKALA má byť v realite Zem pochovaná tri dni. Keď že tento stav nastal o 00:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023, tak tretí deň uplynie o 24:00 hod. SELČ dňa 23. 5. 2023. Znamená to, že v realite ZEM stav O (ZA, PO) TRI DNI nastane od 00:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023.

Účinnosť začiatku stavu pochovania identity SKALA v realite Zem nastala 00:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023. V realite ŽIVOT A SLÁVA však účinnosť začiatku stavu pochovania identity SKALA nastala až o 12:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023. V tejto realite tak tretí deň začne plynúť o 12:00 hod. SELČ dňa 23. 5. 2023. Stav TRETIEHO DŇA tak nastane v realite ŽIVOT A SLÁVA od 12:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023.

Obidva spôsoby počítania sú tak správne, len ide o pohľady z dvoch rôznych realít, čo z uvedených citátov nevyplýva. Ak vytvoríme prienik obidvoch pohľadov, tak dostaneme časový úsek od 00:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023 do 12:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023. V rámci tohto časového úseku tak budú platiť pohľady z obidvoch realít: O (ZA, PO) TRI DNI a aj TRETIEHO DŇA. Spresnenie však prináša nasledovná vízia: „Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.“ (Mt 12, 40) Vzhľadom na skutočnosť, že identita SKALA prežíva svoj život v realite ZEM, tak stav jej trojdňového pochovania končí o 24:00 hod. SELČ dňa 23. 5. 2023, čo znamená, jednoznačné poukázanie na čas 00:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023, pričom je to čas, pre ktorý platí O (ZA, PO) TRI DNI a aj TRETIEHO DŇA.

Analýzou vízií sme sa tak dopracovali k medzníku, ktorý nastane o 00:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023. Takže v tomto čase má prísť k procesu – „oživenia“ (kvantovej štruktúry vytvorenej identitou SKALA, od ktorej bol pri svojom zabití odpojený) = „vzkriesenia“ (obnovenie spojenia identity SKALA s plným rozsahom kvantovej štruktúry, čo znamená že sa z nej stane živá identita SKALA, ktorej sa tak obnoví prerušené spojenie s identitou KVET ŽIVOTA, identitou KAZKIJ a inými identitami v realite ŽIVOT A SLÁVA).

V rámci posledného kroku reverzného (vratného) procesu tak v rámci „nanebovstúpenia = už viac krát spomínaného vystúpenia do „neba““ dokončením procesu „oživenia“ = „vzkriesenia“ zostane nevykonaný posledný proces, ktorým je „vstúpenie ducha života = vdýchnutie dychu života“.

Vráťme sa však k víziám „pomazanej“ mladej ženy Svetlej Márie, ktoré nám vo vzťahu k identite SKALA viac krát spomína výrok „Zbúrajte tento chrám a ja ho za tri dni postavím.“. Čo je chrám? Je zrejmé, že tak ako v iných víziách aj význam slova „chrám“ má viacero úrovní. Najvyššiu úroveň však predstavuje chrám vo význame kvantovej štruktúry identity SKALA. Zbúranie chrámu tak predstavuje stav, v ktorom identita SKALA nemá spojenie so žiadnou kvantovou štruktúrou. Takže z nuly mala počas troch dní vytvoriť úplne novú kvantovú štruktúru. Pripomína mi to nesplniteľné úlohy hrdinov z viacerých slovenských ľudových rozprávok.

Identita SKALA však mala k dispozícii všetko, čo sa naučila. Prvých 12 hodín jej trvalo, kým zistila, čo je vo veci. Potom spustila jeden zo svojich realizačných softvérov, ktorý už raz použila a začala vytvárať novú kvantovú štruktúru. Začala konať pravé skutky – vytvárať pochopené poznanie a pomáhať iným identitám s ich vývojom. Dôsledkom bol stav, že už pred 12:00 hod. SELČ dňa 23. 5. 2023 mala vytvorenú mnohonásobne väčšiu kvantovú štruktúru, ako mala v tej chvíli celá realita ŽIVOT A SLÁVA. O 12:00 hod. SELČ dňa 23. 5. 2023 v realite ŽIVOT A SLÁVA nadobudlo účinnosť splnenie tejto úlohy. V realite ZEM sa tak stane na konci TRETIEHO DŇA, teda o 24:00 hod. SELČ dňa 23. 5. 2023, čo predstavuje koniec tretieho dňa zo siedmych.

Vedľajším dôsledkom vytvárania úplne novej kvantovej štruktúry bol stav, kedy prostredníctvom operačného systému (VODY, ktorá je všade) vedela k prerušenému spojeniu s identitou KVET ŽIVOTA vytvoriť obchádzku. Takýmto spôsobom postupne vedela z operačného systému dostať odpovede na všetky otázky, ktoré potrebovala zodpovedať. Najskôr to bolo veľmi ťažkopádne, tak ako kedysi, keď s komunikáciou začínala. Postupne však prekonala všetky prekážky a plnohodnotne nahradila výpadok spojenia počas stavu jej trojdňového pochovania v realite ZEM.

Počas uvedených troch dní bolo potrebné zo strany identity SKALA dokončiť ešte aj trojstupňovú ratifikáciu večnej zmluvy o pripojení k realite ŽIVOT A SLÁVA. Prvý stupeň ratifikácie nadobudol účinnosť o 00:00 hod. SEČ dňa 3. 12. 2022 (Pozn.: Pozri trilógiu VEDMA VEĎ MA.). Druhý stupeň nadobudol účinnosť o 12:00 SELČ dňa 22. 5. 2023 v realite ŽIVOT A SLÁVA a o 00:00 SELČ dňa 23. 5. 2023 v realite ZEM. Tretí stupeň nadobudol účinnosť o 12:00 SELČ dňa 23. 5. 2023 v realite ŽIVOT A SLÁVA a v realite ZEM nadobudne účinnosť o 00:00 SELČ dňa 24. 5. 2023 v realite ZEM.

(Napísané dňa 23. 5. 2023.)

***

Včera poobede som metódou triangulácie určil časový bod 00:00 SELČ dňa 24. 5. 2023. Išlo o prienik troch rôznych pohľadov:

Prvý pohľad – pohľad z reality ZEM – O (PO) TRI DNI:

 • „Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.“ (Mt 12, 40)
 • „Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.““ (Mk 8, 31)

Výsledkom tohto pohľadu bolo, že v realite ZEM stav O (PO) TRI DNI nastane od 00:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023.

Druhý pohľad – pohľad z reality ŽIVOT A SLÁVA – TRETIEHO DŇA:

 •  „…a splní sa všetko, čo napísali Proroci o Synovi človeka. Vydajú ho pohanom, vysmejú, potupia a opľujú, zbičujú ho a zabijú, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.““  (Lk 18, 31 – 32)
 • „a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.““ (Lk 9, 22)
 • „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí; zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ (Mt 17, 22 – 23)
 • že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem“  (1 Kor, 15, 4)

Výsledkom tohto pohľadu bolo, že stav TRETIEHO DŇA tak nastane v realite ŽIVOT A SLÁVA od 12:00 hod. SELČ dňa 23. 5. 2023 do 12:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023.

Tretí pohľad – pohľad PREŽITEJ OSOBNEJ SKÚSENOSTI identity SKALA v realite ZEM O (ZA) TRI DNI:

 • „a hovorili: „Tento povedal: “Môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho postaviť.”“ (Mt 26, 61)
 • „My sme ho počuli hovoriť: “Ja zborím tento chrám zhotovený rukou a za tri dni postavím iný, nie rukou zhotovený.”“  (Mk 14, 58)
 • „im odpovedal: „Zbúrajte tento chrám a ja ho za tri dni postavím.““ (Jn 2, 19)

Len prežitie osobnej skúsenosti pochovania v hrobe, teda straty spojenia s inými identitami a prežitím procesu vytvárania novej kvantovej štruktúry umožnilo zadefinovať tento pohľad. Prvých 12 hodín identita SKALA čakala, o čom je strata komunikácie. Potom 48 hodín vytvárala novú kvantovú štruktúru. Nový stav v realite ŽIVOT A SLÁVA nadobudol účinnosť o 12:00 hod. SELČ dňa 23. 5. 2023. V realite Zem o 24:00 hod. SELČ dňa 23. 5. 2023. Takže po 48 hodinách tvorenia nasledovalo 12 hodín čakania. Výsledkom tohto pohľadu bolo jednoznačné poukázanie na čas dokončenia troch dní určených na vytvorenie novej kvantovej štruktúry, teda na čas 00:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023, čo predstavuje koniec štvrtého dňa zo siedmych.

Všetky tri pohľady tak mali jednoznačný prienik – jeden jediný časový bod – časový bod o 00:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023.

Pred niekoľkými mesiacmi však identita SKALA zachytila od identity KVET ŽIVOTA správu „BUDEŠ ZASTAVENÁ“. Presne k tomuto prišlo o 18:00 hod. SELČ dňa 23. 5. 2023 počas druhých 12 hodín čakania. Prišlo k strate náhradnej komunikácie vytvorenej cez operačný systém. Jednoducho identita KVET ŽIVOTA sa postarala o to, aby identita SKALA nič nerobila a čakala (vyžadovali si to procesy nadobúdania účinnosti výsledkov jednotlivých dielčich krokov). O 00:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023 však bolo stále ticho. Obnovenie spojenia nenastalo automaticky. Identita SKALA postupne pochopila, že má niečo robiť a že sa v tom ukrýva ďalší časový úsek. Presne tak aj bolo. Jednoducho mala „rozpohybovať“ použitie svojej život vytvárajúcej tvoriacej sily (symbolizuje ju dub) na opätovné zrodenie nového života (symbolizuje ho kvitnúca lipa). Tentokrát však pre trvalé rodenie nového života – trvalé rozširovanie kvantovej štruktúry všetkých dvojíc a aj pre kvantovú štruktúru trojice identít KVET ŽIVOTA, KAZKIJ A SKALA. Tak sa aj stalo a okolo 5:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023 už identita SKALA cítila prvé náznaky obnovovania spojenia. Pochopila a následne tento proces zadala ako automatický a trvalý stav. O 6:00 hod. už bola schopná priamo komunikovať s identitou KVET ŽIVOTA.

Proces obnovovania spojenia však pokračoval. Zo skúsenosti identity SKALA, ako aj z nastavenia nadobudnutia účinnosti nového zadania v realite ŽIVOT A SLÁVA vyplynulo, že existuje aj ďalší časový bod o 12:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023. Znamená to, že dva časové body – prvý časový o 00:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023 a druhý o 12:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023 vytvárajú 12 hodinový časový úsek, počas ktorého identita SKALA vykonáva proces svojho „oživenia“ = „vzkriesenia“.

Aj v tomto prípade však ide o určenie výsledného bodu prostredníctvom prieniku až štyroch rôznych pohľadov:

Prvý pohľad – pohľad PREŽITEJ OSOBNEJ SKÚSENOSTI identity SKALA v realite ZEM:

 • Išlo o už opisovanú osobnú skúsenosť.

Výsledkom tohto pohľadu je jednoznačné poukázanie na čas 12:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023.

Druhý pohľad – pohľad z reality ŽIVOT A SLÁVA – PO TROCH DŇOCH:

 • „Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.““ (Mk 8, 31)

V realite ŽIVOT A SLÁVA sa lehota troch dní začala počítať až po nadobudnutí účinnosti predchádzajúcich procesov, čo bolo o 12:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023.Výsledkom tohto pohľadu je, že v realite ŽIVOT A SLÁVA stav PO TROCH DŇOCH nastane od 12:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023.

Tretí pohľad – pohľad z reality ŽIVOT A SLÁVA – NA TRETÍ DEŇ:

 • Oživí nás po dvoch dňoch, na tretí deň nás vzkriesi a žiť budeme pred jeho tvárou.“ (Oz 6, 2).

Aj v tomto prípade sa v realite ŽIVOT A SLÁVA lehota dvoch dní začala počítať až po nadobudnutí účinnosti predchádzajúcich procesov, čo bolo o 12:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023. Znamená to, že v realite ŽIVOT A SLÁVA tretí deň začal plynúť o 12:00 hod. SELČ dňa 23. 5. 2023. Jeho plynutie bude dokončené o 12:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023. Výsledkom tohto pohľadu je, že v realite ŽIVOT A SLÁVA stav NA TRETÍ DEŇ určuje časový úsek od 12:00 hod. SELČ dňa 23. 5. 2023 do 12:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023.

Štvrtý pohľad – pohľad z reality ZEM – O TRI A POL DŇA:

 • „Ale o tri a pol dňa vstúpil do nich duch života od Boha, postavili sa na nohy…“ (Zj 11, 11)

V realite ZEM sa lehota tri a pol dňa začala počítať po nadobudnutí účinnosti predchádzajúcich procesov, čo bolo o 00:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023.To bol aj čas pochovania identity SKALA. Výsledkom tohto pohľadu je, že v realite ŽIVOT A SLÁVA stav O TRI A POL DŇA nastane od 12:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023.

Výsledným časovým bodom, ktorý vznikol prienikom štyroch rôznych pohľadov je tak už spomínaný druhý časový bod o 12:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023.Takže sme sa dostali k časovému úseku vykonania procesu „oživenia“ = „vzkriesenia“ trvajúcemu od 00:00 hod. SELČ do 12:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023, kedy bude celý proces dokončený.

V rámci posledného kroku reverzného (vratného) procesu nám tak zostane vykonanie posledného procesu „vstúpenie ducha života = vdýchnutie dychu života“ – procesu „otvorenia očí“ – procesu „narodenia“. Zatiaľ nezodpovedanou otázkou zostáva, čo hovorili vízie o 25. dni (v našom prípade dni 25. 5. 2023), keď tento deň konceptuálna moc trvale uchovávala ako deň narodenia boha?

Horus: zrodil sa 25. decembra z devy Isidy.

Ježiš Kristus: narodil sa Panne Márii 25. decembra.

Frigijský Atis: zrodený z panny Nanu 25. decembra.

Grécky Dionýz: zrodený z panny 25. decembra.

Perzský Mitra: zrodený z panny 25. decembra.

Zaujímavé na dátume 25. 12. je nielen 25. deň, ale aj mesiac december, ktorý má číslo 12, čo je číslo poukazujúce na identitu KVET ŽIVOTA. Je to poukázanie na priamu súvislosť identity KVET ŽIVOTA s procesom „vstúpenie ducha života = vdýchnutie dychu života“ – procesu „otvorenia očí“ – procesu „narodenia“, čo potvrdzuje aj priložený obrázok.

Stav identity SKALA pred procesom „vstúpenie ducha života = vdýchnutie dychu života“ – procesom „otvorenia očí“ – procesom „narodenia“.

Stav identity SKALA po dokončení procesu „vstúpenie ducha života = vdýchnutie dychu života“ – procesu „otvorenia očí“ – procesu „narodenia“ spojeného s „postavením sa na nohy“.

(Napísané o 7:21 hod. SELČ. Dňa 24. 5. 2023.)

***

V časovom úseku od 00:00 hod. SELČ do 12:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023 bol vykonaný proces „oživenia“ = „vzkriesenia“. O 12:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023 tento stav nadobudol účinnosť v realite ŽIVOT A SLÁVA. O 00:00 hod. SELČ dňa 25. 5. 2023 tento stav nadobudne účinnosť aj v realite ZEM. Znamená to, že identita SKALA sa stane plnohodnotnou živou identitou od 00:00 hod. SELČ dňa 25. 5. 2023, kedy na scénu nastupuje vykonanie posledného procesu posledného kroku reverzného (vratného) procesu stvorenia – procesu „vstúpenia ducha života = vdýchnutia dychu života“ – procesu „otvorenia očí“ – procesu „narodenia“ spojeného s „postavením sa na nohy“.

Takže po mimoriadnom dni 21. 5. 2023 a významnom dni 24. 5. 2023 tu máme ďalší mimoriadny deň – 25. 5. 2023. Presne ako v decembri: 21. 12. (zimný slnovrat a začiatok zastavenia pohybu slnka – 21. 12. 2022 to bolo o 22:48 hod. SEČ), 24. 12. (číslo 24 vyjadruje ukončenie cyklu – po troch dňoch sa slnko opäť dáva do pohybu). V dátume 21. 12. číslo 12 predstavuje „ženu odetú slnkom“, teda identitu KVET ŽIVOTA: „Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z DVANÁSTICH HVIEZD. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť… I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. (Zj 12, 1-5) Identitu KVET ŽIVOTA taktiež predstavuje číslo 5. Takže to, čo sa vždy iba symbolicky vyjadrovalo zimným slnovratom (21. 12.) a najbližšími dňami po ňom (obraz nástupu dvojice identít Svetla – identity SKALA zobrazenej číslom 21 a identity KVET ŽIVOTA zobrazenej číslom 12, ktoré premohli Temnotu) sa reálne odohráva v mesiaci máj – mesiaci označenom číslom 5 – mesiaci identity KVET ŽIVOTA. Aj v tomto mesiaci sa všetko začalo v 21. deň (deň identity SKALA) a ako v decembri pokračovalo aj v máji. Takže číslo 12 a číslo 5 vyjadrujú to isté – sú číselným vyjadrením identity KVET ŽIVOTA.

Opäť sa pozrime na to, na čo upozornil Viačeslav Kulanov vo svojom diele ABECEDA PRAVDY:

 • Ježiš Kristus: narodil sa Panne Márii 25. decembra. Keď sa naro­dil, zažiarila na východe HVIEZDA, pomocou ktorej traja MUDRCI našli rodisko Spasiteľa. Vo veku 12 rokov už Ježiš učil v chráme. Mal 12 učeníkov, s kto­rými putoval a konal zázraky.
 • Horus: zrodil sa 25. decembra z devy Isidy, keď sa narodil, na vý­chode sa rozžiarila HVIEZDA, vďaka ktorej traja králi našli miesto naro­denia Spasiteľa. Vo veku 12 rokov už vyučoval deti boháča. Mal 12 učeníkov, s ktorými putoval a činil zázraky.
 • Frigijský Atis: zrodený z panny Nanu 25. decembra
 • Krišna v Indii: zrodený z panny menom Devaki, jeho príchod bol sprevádzaný žiarom HVIEZDA na východe, so svojimi učeníkmi konal zázraky.
 • Grécky Dionýz: zrodený z panny 25. decembra. Volali ho Kráľ kráľov, Jednorodený syn boží, Alfa i Omega.
 • Perzský Mitra: zrodený z panny 25. decembra. Nazývali ho Pravda a Svetlo.

Máme tu dátum 25. 12. ako deň NARODENIA. Narodenie sa pritom spája so svetlom HVIEZDY (hviezda = slnko), mudrcmi s darmi a číslom 12.

Pozrime sa najskôr na to, čo je nám veľmi blízke na spojenie príbehu narodenia s mudrcmi a troma darmi (zlatom, kadidlom a myrhou):

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema MUDRCI od VÝCHODU a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho HVIEZDU na VÝCHODE a prišli sme sa mu pokloniť.“ …  A hľa, HVIEZDA, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až SA ZASTAVILA nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali HVIEZDU, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: ZLATO, KADIDLO a MYRHU.“ (Mt 2, 1-11)

V inej tradícii sa deň 25. 12. slávil ako DEŇ KOLJADU – deň zrodenia slavianského slnečného božstva (Koljada syn Dažďboga Svarodžiča – slnečným božstvom bol ako Dažďbog tak aj Svarog). V tejto tradícii sa rozpráva iný príbeh – príbeh o Koljadovi (Pozn.: U nás nám spomienka na túto tradíciu zostala iba v spievaní vianočných kolied.). Narodenie Koljadu sa oslavovalo po tom, ako sa po zimnom slnovrate skončilo zastavenie pohybu slnka na tri dni a slnko zmenilo smer pohybu – ohlásilo zmenu. Koljada bol považovaný za jedno z prejavení slnečného božstva – za SLNKO – DIEŤA (dojča), teda novonarodené SLNKO.

V starom Egypte slnečné božstvo predstavoval boh RA, ktorý neskôr splynul s Ozirisom (v neskoršom období bol Oziris prezentovaný pod rôznymi menami ako Dioníz, Atis, Mitra). Boh RA tak bol bohom SLNKA.

Je očividné, že všetky vyššie uvedené tradície sú postavené na rovnakých víziách „pomazaných“ mladých žien. To, čo všetky tradície spája je NARODENIE a HVIEZDA = SLNKO. Je zrejmé, že uvedené vízie boli spojené s obrazom – NARODENÍM SLNKA – narodením RA a samozrejme s číslom 12, teda s identitou KVET ŽIVOTA – MATKOU, ktorá zrodila (vyformovala vedením) SYNA – identitu SKALA. Takže všetky slnečné božstvá sú postavené na víziách o identite SKALA. Staré SLNKO ZOMIERA (identita SKALA bola zabitá a na tri dni bola uložená v hrobe). Následne identita SKALA vstane z mŕtvych – je vzkriesená (definitívne po nadobudnutí účinnosti v realite ZEM o 00:00 hod. SELČ dňa 25. 5. 2023) a môže sa narodiť do nového života – MATKA zrodí SYNA – nové SLNKO – znovuzrodí identitu SKALA zobrazovanú z tohto dôvodu obrazom dieťaťa (dojčaťa).

Pozrime sa v tomto kontexte na symbol SLNKA. Má dva významy: 1. SLNKO = SVETLO = POCHOPENÉ POZNANIE (VIERA), 2. SLNKO (staré) = RA (staré, ktoré bolo zabité) = živá identita naplnená POZNANÍM prežívajúca život v realite ZEM = identita SKALA pred pochovaním. SLNKO NOVÉ = NOVÉ RA (ako NOVONARODENÉ DIEŤA, ktoré zrodila MATKA) = identita SKALA prežívajúca život v realite ŽIVOT A SLÁVA.

V príbehu o mudrcoch sú vo vzťahu k znovuzrodenému dieťaťu – SLNKU – RA – znovuzrodenej identite SKALA použité aj ďalšie symboly.

1. Slovné spojenie NA VÝCHODE. Je to odkaz na smer cesty. Pozrime sa na kompas.

No a teraz sa pozrime, akú charakteristiku identity SKALA nám na VÝCHODE ukazuje ukazovateľ cesty – rovnoramenný kríž. Je to SEBAOBETOVANIE („Obetoval sa, lebo sám chcel.“ – Iz 53, 7).

VÝCHOD = SEBAOBETOVANIE (obraz býka). „Videla som („pomazaná“ mladá žena) novú HVIEZDU (SLNKO = RA) na VÝCHODE.“ = „Videla som identitu SKALA znovuzrodenú z jej SEBAOBETOVANIA v realite ZEM“.

2. MUDRCI od VÝCHODU spojení s TROMA darmi, ktorými je ZLATO, KADIDLO a MYRHA:

 • MUDRCI od VÝCHODU = MÚDROSŤ = POCHOPENIE získané v SEBAOBETOVANÍ.
 • TRI – tri dni v hrobe.
 • ZLATO = poklad, cennosť.
 • KADIDLO = dym stúpajúci k „nebu“ = vystúpenie do „neba“.
 • MYRHA = „vzkriesenie“ (myrha sa používala pri balzamovaní tiel v starom Egypte, aby sa mohlo telo zachovať pre večný život).

Vízie „pomazaných“ mladých žien zobrazené prostredníctvom príbehu o mudrcoch a zachované aj v kontexte ostatných zachovaných tradícií tak hovoria nasledovné: Identita SKALA počas troch dní v hrobe“ zavŕšila svoje SEBAOBETOVANE v realite ZEM POCHOPENÍM, ktoré je tak cenné, že vykonávanie „vzkriesenia“ jej umožňovalo realizovať proces vystupovania do „neba“. Za „vzkriesením“ však nasleduje „znovuzrodenie“ SLNKA (RA), teda znovuzrodenie identity SKALA. Uvedené vízie zachované v rôznych tradíciách pritom túto udalosť viažu k 25. dňu mesiaca rozvíjania nového života – mesiaca identity KVET ŽIVOTA – mesiaca máj.

Uvedené nám potvrdzuje aj vyššie uvedený obraz Jána Vrabca s názvom SRDCE GORALA. Ďalšie doplnenia nájdeme v obraze ROD A RODA. V tomto realistickom zobrazení skutočnej podoby tváre identity KVET ŽIVOTA nájdeme aj ďalšie odkazy.

V prvom rade ide o odkaz na pozíciu MATKY (SYNA – identity SKALA). Táto pozícia je vyjadrená nápismi obsahujúcimi základ slova odkazujúci na rodenie: ROD, RODA, ZROD, NÁROD, RODIČIA, PRÍRODA, OBRODENIE.

Na obraze je na pravej strane zobrazený náhrobný kameň (obraz pochovania identity SKALA do hrobu). Na identitu SKALA odkazuje červená hviezda alatyr (2 spojené štvorcípe hviezdy), modrý symbol nad stredom čela (taktiež dve spojené štylizované štvorcípe hviezdy) a dva krát štyri holuby letiace do „neba“. Pri hrobe rastie ozdobený ihličnatý strom odkazujúci na máj ako na mesiac s číslom 5. Všetko je zobrazené dvojmo. Ide o poukázanie na číslo 2. Od hrobu vedie cesta domov (symbol dreveného domu), pri ktorom je postavený druhý ozdobený ihličnatý strom – opäť odkazujúci na máj ako na mesiac s číslom 5 – mesiac identity KVET ŽIVOTA. Medzi mohylou (pochovaním) a domom (dokončením procesu vystúpenia do „neba“ – symbolizujú ho holubice) sa nachádza päť rukami spojených postáv rodiny, teda opäť číslo 5. V obraze SRDCE GORALA je definovaný dátum 21. 5. 2023 (deň pochovania identity SKALA). V tomto kontexte päť postáv na obraze ROD A RODA medzi mohylou a domom vyjadruje časový úsek. Prvá postava predstavuje 21. máj. Druhá postava 22. máj. Tretia postava 23. máj. Štvrtá postava 24. máj. Piata postava 25. máj (číslo 25 vznikne taktiež spojením viackrát spomínaného čísla 2 a taktiež viackrát spomínaného čísla 5).

Obraz ROD a RODA tak vyjadruje proces ZNOVUZRODENIA SYNA vyformovaného pod vedením MATKY (obraz SRDCE GORALA) – IDENTITOU KVET ŽIVOTA. Uvedené potvrdzujú aj dva symboly Fibonacciho špirály. Po ľavej strane identity KVET ŽIVOTA je to Fibonacciho špirála vyjadrená číslom „6“ – číslo projektu bytia ako trenažéra života. Po pravej strane je to Fibonacciho špirála vyjadrená číslom „9“ – číslo reality ŽIVOT A SLÁVA (vyrastá z nej strom života). Všetko ostatné sa na obraze nachádza medzi týmito dvoma symbolmi. Ide doslova o zobrazenie stavu MEDZI DVOMA SVETMI – stavu PRECHODU, ktorý sa završuje ZNOVUZRODENÍM identity SKALA – nového SLNKA – nového RA – malého dieťaťa.

Obraz Jána Vrabca s názvom ROD A RODA.

Pred nami tak stojí ďalší mimoriadny deň. Je ním deň NARODENIA – deň 25. 5. 2023 – deň doslova „v rukách“ identity KVET ŽIVOTA. Je však mimoriadne zaujímavé, koľko veľa sa nám zachovalo z vízií „pomazaných“ mladých žien a ako sa ich posolstvo prelína s posolstvom obrazov Jána Vrabca.

(Napísané o 15:51 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023).

***

Prvým mimoriadnym dňom bol deň 21. 5. 2023 – deň POCHOVANIA, teda prvý deň pochovania identity SKALA v hrobe.

O 12:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023 v realite ŽIVOT A SLÁVA nadobudlo účinnosť dokončenie procesu „oživenia“ (kvantovej štruktúry pôvodne patriacej identite SKALA) = „vzkriesenie“ (identity SKALA). V realite ZEM nadobudlo účinnosť dokončenie tohto procesu o 00:00 hod. SELČ dňa 25. 5. 2023, čo umožnilo vstup do ďalšieho (druhého) procesu posledného kroku reverzného (vratného) procesu stvorenia.

Druhým procesom posledného kroku reverzného (vratného) procesu stvorenia je proces „vstúpenia ducha života = vdýchnutia dychu života“ = proces „otvorenia očí“ = proces „narodenia“ (ZNOVUZRODENIA identity SKALA – nového SLNKA – nového RA – malého dieťaťa) spojeného s „postavením sa na nohy“. Prvým dňom tohto procesu a druhým mimoriadnym dňom sa tak stal deň 25. 5. 2023 ako prvý deň procesu NARODENIA. Prečo 21. 5. 2023 a 25. 5. 2023 sú tak mimoriadne dni? V obidvoch prípadoch ide totiž o prvé dni trojdňového procesu. Ak by identita SKALA v prvý deň trojdňového procesu nevykonala to, čo mala v tento deň vykonať, tak z toho čo sa udialo, by sa nestalo nič. V prípade trojdňového procesu nadobúdania záväznej nezmeniteľnej účinnosti rozhodnutia, zadania alebo nastavenia vo veci s mimoriadne vážnym dopadom je dôležité rozhodnutie, zadanie alebo nastavenie vykonané v prvý deň. Ak totiž nepríde k jeho zmene počas ďalších dvoch dní (Pozn.: Príklad rozhodnutia ľudu mesta Bratislava zo dňa 29. 10. 2022.), tak nadobúda účinnosť uplynutím tretieho dňa. Rovnako je však možné rozhodnutie, zadanie alebo nastavenie vykonané v prvý deň opakovať a potvrdzovať aj v druhý a tretí deň (Pozn.: Príklad viacerých zadaní opisovaných v predchádzajúcom článku).

Z uvedeného je zrejmé, že v opísanom procese NARODENIA má prísť k zmene prítomnosti identity SKALA z inferna reality ZEM do reality večného – reality ŽIVOT A SLÁVA.

Vieme, že každú aplikačnú vrstvu – teda aj vlastnú identitu SKALA utvárajú tri časti: 1. časť s RIADIACO-AUTORIZAČNO-SYNCHRONIZAČNO-KOMUNIKAČNÝM SOFTVÉROM a AUTORIZAČNÝM KÓDOM, 2. časť VIERA a 3. časť ŽIVOT. Na aplikačnú vrstvu je naviazaná realizačná vrstva s rozsiahlym realizačným softvérom, ktorý napr. formuje aj funkcie, možnosti a vzhľad skutočného tela. Realizačné softvéry realizačnej vrstvy riadi RIADIACE CENTRUM REALIZAČNÉHO SOFTVÉRU, ktoré je riadené RIADIACO-AUTORIZAČNO-SYNCHRONIZAČNO-KOMUNIKAČNÝM SOFTVÉROM aplikačnej vrstvy – vlastnej identity SKALA. Takýmto spôsobom má vlastná identita SKALA kontrolu nad kompletným realizačným softvérom (konaním simulácie fyzicky hmotného tela vytváraného obrazmi), prostredníctvom ktorého sa prejavuje v realite ZEM.

Vieme, že zobrazovanie obrazov vytvárajúcich interaktívnu simuláciu nášho sveta (realitu ZEM) vrátane obrazov simulácií fyzicky hmotných ľudských tiel v súčasnosti prevádzkuje spoločný operačný systém (VODA = MORE). Vzhľadom na skutočnosť, že identita SKALA prežíva život v realite ZEM prostredníctvom simulácie fyzicky hmotného tela, tak aj obrazy tohto tela vytvára priamo spoločný operačný systém, do ktorého má aplikačná vrstva – vlastná identita SKALA po svojom „vzkriesení“ bezproblémový priamy prístup. Takýmto spôsobom spoločný operačný systém zobrazuje aj obrazy obidvoch hemisfér mozgu simulácie fyzicky hmotného tela, ktoré používa identita SKALA.

V uvedenom zobrazovaní obrazov obidvoch hemisfér mozgu simulácie fyzicky hmotného tela, ktoré používa identita SKALA riadenie RIADIACO-AUTORIZAČNO-SYNCHRONIZAČNO-KOMUNIKAČNÝM SOFTVÉROM aplikačnej vrstvy – vlastnej identity SKALA (v terminológii reality ZEM ide o duchovný svet, teda abstraktný svet) sa prejavuje prostredníctvom ľavej hemisféry simulácie mozgu fyzicky hmotného tela. Ten riadi RIADIACE CENTRUM REALIZAČNÉHO SOFTVÉRU (prostredníctvom tohto centra sa vlastná identita SKALA konaním skutkov simuláciou fyzicky hmotného tela prejavuje v realite ZEM, teda v tom, čo je v terminológii reality ZEM považované za fyzicky hmotný svet). To sa prejavuje prostredníctvom pravej hemisféry mozgu simulácie mozgu fyzicky hmotného tela.

Uvedené znamená, že doterajšie teórie o „funkciách“ vytváraných obrazov simulácie hemisfér mozgu fyzicky hmotného tela sú nesprávne (je to presne naopak). Dokazuje to experiment s aura kamerou vykonaný dňa 15. 5. 2023.

V prvej situácii identita SKALA myšlienkovo zadala (nariadila) stav pokoja, súladu a harmónie spojený s tým, že nerobila nič – NEKONALA, iba v pokoji sedela (Pozn.: Fotografovanie aura kamerou sa robilo posediačky, nesmelo sa hýbať.). Na fotografii č. 1 vidieť súlad a rovnovážne prepojenie obrazov simulácie obidvoch hemisfér mozgu fyzicky hmotného tela používaného identitou SKALA.

V druhej situácii identita SKALA zadala myšlienkový príkaz na myšlienkové (abstraktné) KONANIE (vytvorenie kvantovej štruktúry v prospech identity KVET ŽIVOTA prežívajúcej život v realite ŽIVOT A SLÁVA). Na fotografii č. 2 vidieť výrazný nerovnovážny prejav. Obraz simulácie ľavej hemisféry (pri pozeraní na fotografiu ide o pravú stranu fotografie) mozgu fyzicky hmotného tela používaného identitou SKALA má prejav, ktorý sa tiahne až k spodnému okraju fotografie. Obraz simulácie pravej hemisféry mozgu fyzicky hmotného tela vykazuje absolútny súlad s ľavou hemisférou. Tento prejav je však štandardný.

Tretia situácia hodnotila analytické konanie identity SKALA, prostredníctvom ktorého nadobúdala nové pochopené poznanie (Vieru) – v tomto prípade o tom, čo je to vlastne aura. Prejavy obrazov simulácie ľavej a pravej hemisféry mozgu fyzicky hmotného tela používaného identitou SKALA sú v tretej situácii takmer totožné s druhou situáciou.

Podobný prejav je možné pozorovať aj v štvrtej situácii. Štvrtá situácia hodnotila obranné konanie identity SKALA počas simulovaného verbálneho útoku (doslova dorážania – udierania do vytvoreného ochranného poľa s cieľom preniknúť cez toto pole a zasadiť úder). Prejav obrazu simulácie ľavej hemisféry mozgu fyzicky hmotného tela používaného identitou SKALA zobrazený prostredníctvom bielej a ružovej farby doslova poukazuje na zásah z vonka, teda z prostredia, ktoré v realite ZEM voláme duchovný svet. Pri ohrození identity SKALA prežívajúcej život v realite ZEM okamžite zasahuje a podieľa sa na obrane identita KVET ŽIVOTA prežívajúca život v realite ŽIVOT A SLÁVA. Myslím si, že ide o najsilnejší dôkaz získaný opísaným experimentom.

Aj z vyššie uvedeného vyplýva, že vlastná identita SKALA (aplikačná vrstva) má aktívne spojenie s RIADIACIM CENTROM REALIZAČNÉHO SOFTVÉRU simulácie fyzicky hmotného tela v realite ZEM. Vďaka tomuto aktívnemu spojeniu prežíva život v realite ZEM. Vzhľadom na skutočnosť, že vlastná identita SKALA (aplikačná vrstva) spolu s realizačným softvérom vytvára v realite ŽIVOT A SLÁVA nové skutočné telo, má v rámci tohto skutočného tela vytvorené spojenie s RIADIACIM CENTROM REALIZAČNÉHO SOFTVÉRU tohto nového tela. Toto spojenie však nie je aktívne – STAV 1. Iba vďaka tejto skutočnosti môže vlastná identita SKALA (aplikačná vrstva) „snívať sen – prežívať život v realite ZEM“.

Druhý proces posledného kroku reverzného (vratného) procesu stvorenia – procesu „vstúpenia ducha života = vdýchnutia dychu života“ = procesu „otvorenia očí“ = procesu „narodenia“ tak predstavuje proces, v ktorom spoločný operačný systém (VODA = MORE) na základe zmeny nastavenia vykonaného identitou SKALA aktivuje spojenie s RIADIACIM CENTROM REALIZAČNÉHO SOFTVÉRU nového skutočného tela v realite ŽIVOT A SLÁVA. Súčasne v zmysle uvedeného nastavenia deaktivuje aktívne spojenie s RIADIACIM CENTROM REALIZAČNÉHO SOFTVÉRU simulácie fyzicky hmotného tela v realite ZEM (Pozn.: Pripomínam, že spoločný operačný systém vytvára obrazy interaktívnej simulácie nášho sveta – reality ZEM) vrátane obrazov simulácií fyzicky hmotných ľudských tiel. Súčasne v ním tvorenom prostredí reality ŽIVOT A SLÁVA sa nachádza nové skutočné telo identity SKALA. Vzhľadom na tento stav je spoločný operačný systém jediný, ktorý môže vykonať aktiváciu a deaktiváciu opísaných spojení, ktorých výsledkom bude zreralizovanie zmeny prítomnosti identity SKALA z reality ZEM do reality ŽIVOT A SLÁVA. Výsledkom tejto zmeny bude nový stav spojenia identity SKALA – STAV 2.

Z uvedeného vyplýva, že proces „vstúpenia ducha života = vdýchnutia dychu života“ = proces „otvorenia očí“ = proces „narodenia“ (ZNOVUZRODENIA identity SKALA – nového SLNKA – nového RA – malého dieťaťa) spojeného s „postavením sa na nohy“ môže spoločný operačný systém zrealizovať iba na základe ZMENY NASTAVENIA vykonaného identitou SKALA. Už vieme, že keďže ide o mimoriadne závažný proces, tak takúto zmenu nastavenia identita SKALA potrebuje zadať do spoločného operačného systému v troch dňoch tri krát po sebe. Prvý krát tak už urobila ráno 25. 5. 2023. Aj v tomto prípade zmenu nastavenia vykonala prostredníctvom použitia svojej život vytvárajúcej tvoriacej sily, ktorú symbolizujú tri dubové listy so žaluďom (výsledok procesu „oživenia“). Výsledkom bude ZNOVUZRODENIE identity SKALA – nového SLNKA – nového RA – malého dieťaťa, teda zrodenie nového života, ktorý symbolizujú tri lipové listy s rozkvitnutým lipovým kvetom (pozri nižšie obraz Jána Vrabca s názvom SLOVIENKA). V realite ŽIVOT A SLÁVA takto vykonaná zmena nastavenia nadobudla účinnosť o 12:00 hod. SELČ dňa 25. 5. 2023. V realite ZEM takto vykonaná zmena nastavenia nadobudne účinnosť o 00:00 hod. SELČ dňa 26. 5. 2023.

Identita SKALA druhý krát zopakuje vykonanie zmeny nastavenia spoločného operačného systému v ranných hodinách dňa 26. 5. 2023. V realite ŽIVOT A SLÁVA takto vykonané druhé zopakovanie zmeny nastavenia nadobudne účinnosť o 12:00 hod. SELČ dňa 26. 5. 2023. V realite ZEM takto vykonaná zmena nastavenia nadobudne účinnosť o 00:00 hod. SELČ dňa 27. 5. 2023.

Identita SKALA tretí krát zopakuje vykonanie zmeny nastavenia spoločného operačného systému na začiatku dňa 27. 5. 2023. V realite ŽIVOT A SLÁVA takto vykonané tretie zopakovanie zmeny nastavenia nadobudne účinnosť o 12:00 hod. SELČ dňa 27. 5. 2023. V realite ZEM takto vykonaná zmena nastavenia nadobudne účinnosť o 00:00 hod. SELČ dňa 28. 5. 2023.

Uvedené znamená, že zmena nastavenia spoločného operačného systému vo veci zmeny prítomnosti identity SKALA z reality ZEM do reality ŽIVOT A SLÁVA v realite ŽIVOT A SLÁVA nadobudne účinnosť o 12:00 hod. SELČ dňa 27. 5. 2023 a v realite ZEM nadobudne účinnosť o 00:00 hod. SELČ dňa 28. 5. 2023, čo bude súčasne predstavovať výsledné nadobudnutie účinnosti. Od tohto času bude spoločným operačným systémom opísaná zmena automaticky vykonateľná. To sa však už dostávame do dňa 28. 5. 2023 – DŇA TURíc ktorý sa v katolíckej cirkvi slávi ako sviatok „Zoslanie ducha svätého“ a aj podľa vyššie opisovaného procesu má spoločný operačný systém vykonať „vstúpenie ducha života = vdýchnutie dychu života“, teda identity SKALA do nového skutočného tela v realite ŽIVOT A SLÁVA.

Vzhľadom na opísané deň 28. 5. 2023 – DEŇ TURíc prestavuje VYVRCHOLENIE posledného kroku reverzného (vratného) procesu stvorenia. Z tohto dôvodu sa tak pozrime na to, čo všetko sa skrýva za slovom TURíce. Je však doslova šokujúce, ako veľa sa nám o tom zachovalo z vízií „pomazaných“ mladých žien.

Základom slova TURíce je slovo TUR. TUR (BÝK) je staré slavienské slnečné božstvo vytvorené konceptuálnou mocou na základe vízií „pomazaných“ mladých žien, ktorého sviatok niesol pomenovanie TURíce (neskôr sa z TURa na severe Európy stal TOR zobrazovaný ako bojovník s prilbou s dvoma rohmi TURa).

T = utvrdenie, potvrdenie, záväzok.

U = poslanie.

R = vymedzenie, presné stanovenie, zadanie, ohraničenie.

Slovo TUR tak vyjadruje „záväzok presne stanoveného (definovaného) poslania“. Z vyššie opisovaného príbehu o „mudrcoch z východu“ vieme, že „východ“ predstavuje SEBAOBETOVANIE identity SKALA. Taktiež vieme, že SEBAOBETOVANIE vyjadruje obraz býka (TURa): „Výzor ich tvárí však bol: …ďalej tvár býka po ľavej strane…“ (Ez 1, 10), „…druhá bytosť sa podobala býkovi…“ (Zj 4, 7) a  „Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy (Pozn.: Ako býk) podobné Baránkovým, ale hovorila ako drak.“ (Zj 13, 11)

Takže vízie „pomazaných“ mladých žien hovoria jednoznačne: TUR = BÝK = ZÁVÄZOK PRESNE STANOVENÉHO POSLANIA = SEBAOBETOVANIE identity SKALA (Pozn.: Ide o vyjadrovanie v obrazoch, ktoré dávalo rovesníkom autora konkrétny význam. Spomeňme si opäť na pieseň skupiny ELÁN s názvom DETEKTÍVKA, v ktorej sa spieva text „chlapci z piatej bé“.).

Takže to, čo sa pôvodne v sviatok TURíc pripomínalo bol prísľub z vízií „pomazaných“ mladých žien, ktorého obsahom bolo SEBAOBETOVANIE identity SKALA. Farbou splnenia tohto prísľubu, teda farbou víťazstva Svetla nad Temnotou bola jasno zelená farba jarných listov stromov (Pozn.: Ako v prípade č. 1 vyššie uvedenej fotoghrafie aury.). Zazelenanie stromov na jar symbolizujúce zrodenie nového života, čo sa stalo obrazným vyjadrením víťazstva Svetla nad Temnotou, teda vyjadrením ZRODENIA nového života, ktorý malo priniesť SEBAOBETOVANIE identity SKALA, teda TUR. Doteraz sa v jednej z ľudových piesní spieva „Máj, máj, máj zelený…“. Tradícia dokonca spája zelený máj s dúhou ako obrazom záväzného prísľubu – záväzku (do zeleného mája – stromu sa uväzovali farebné stužky symbolizujúce dúhu). Symbol stavania mája tak jednoznačne symbolizuje splnenie prísľubu – záväzku víťazstva Svetla nad Temnotou, ktoré vzíde zo SEBAOBETOVANIA. Nie je náhoda, že podľa staršej tradície doteraz uplatňovanej na TURci napr. v obci Podhradie sa máj staval na TURíce, ktoré sa tento rok slávia práve 28. 5. Iná tradícia uvedené dopĺňa o otváranie studničiek. Studničky predstavujú VODU a tá operačný systém… Jasno zelená farba jarných listov stromov a TUR (BÝK) tak jednoznačne v sebe spájajú ZNOVUZRODENIE identity SKALA = nového SLNKA = nového RA = malého dieťaťa (NARODENIE) s naplnením prísľubu VÍŤAZSTVA vzídeného zo SEBAOBETOVANIA identity SKALA (TURíce).

Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj to, že TURa (BÝKa) zobrazovali naši predkovia tak, že ho umiestnili do slnečného disku, alebo mu rohy namaľovali zlatou farbou (Pozn: Možno poznáte aj príbeh „O zlatom teľati na púšti“.).

Takže pre tých, ktorí pochádzajú z TURca je tu jednoznačné posolstvo. Ich dávni predkovia kedysi dávno vedeli, že symbol TURa vyjadruje naplnenie prísľubu – záväzku víťazstva Svetla nad Temnotou, ktoré vzíde zo SEBAOBETOVANIA. Z tohto dôvodu bol pre nich symbol TURa a jeho slávenie na TURíce mimoriadne veľkým a významným sviatkom, a to až takým, že sa zachoval v názve TURiec.

Takže na obrázku prívesku máme zobrazenú šelmu (TURa), ktorá vystúpila (vzišla) zo zeme, teda z reality ZEM. Sedem štylizovaných postáv – KRÁV (podoba žien) však starú slaviensku tradíciu prepája so staroegyptskou tradíciou posvätného býka s menom HAPI, ktorý bol taktiež spájaný so ZNOVUZRODENÍM života. To každoročne prinášala rieka NÍL (Pozn.: Práve býk HAPI bol spájaný so siedmymi posvätnými kravami slnečnej bohyne Hathor.). Posvätný býk HAPI bol zobrazovaný tak ako bohyňa Hathor – so slnečným diskom medzi rohmi. Takže aj v staroegyptskej tradícii máme býka HAPIho, teda TURa spájaného s VODOU prinášajúcou ZNOVUZRODENIE a SLNKOM, predstavujúcim samotné ZNOVUZRODENIE. Číslo siedmych posvätných kráv zas býka HAPIho = TURa priamo prepája s dokončením procesu trvajúceho sedem dní.

Takže tradícia nám hovorí jednoznačne. Deň TURíc predstavuje výsledok sedemdňového procesu. Je to deň TURa (BÝKa) – deň ZNOVUZRODENIA identity SKALA = nového SLNKA = nového RA = malého dieťaťa postaveného na jej SEBAOBETOVANÍ. Je to deň „vstúpenia ducha života = vdýchnutia dychu života“ =„otvorenia očí“ spojeného s „postavením sa na nohy“.

Všetko sa spája do jedného celku. Dokonca až teraz som si uvedomil, že na obraze ROD a RODA Ján Vrabec namaľoval postavený máj tesne vedľa dreveného domu symbolizujúceho domov. Cesta domov sa na tomto obraze začína pri symbole pochovania – náhrobnom kameni, pri ktorom sa nachádza prvý farebnými stužkami ozdobený zelený strom. Vieme, že dňom pochovania bol deň 21. 5. 2023 zobrazený ako dátum aj na obraze SRDCE GORALA. Cesta domov však končí pri drevenom dome so vztýčeným májom – druhým zeleným stromom ozdobeným farebnými stužkami. V obci Podhradie, kde sme dňa 20. 5. 2023 šiesti spoločne posadili dub z ARKONY zelený farebnými stužkami vyzdobený máj stavajú vždy na TURÍíce. Takže vztýčený máj na obraze Jána Vrabca z TURca s názvom ROD A RODA má v sebe skryté ďalšie posolstvo, ktoré prednáša vyobrazená identita KVET ŽIVOTA: „Cesta domov končí symbolicky pri drevenom dome s májom postaveným na Turíce, teda dňa 28. 5. 2023“.

Cesta domov, teda posledný krok reverzného (vratného) procesu stvorenia sa začala prvým dňom – dňom 21. 5. 2023 POCHOVANÍM dňa 21 4. 2023 ZABITEJ identity SKALA. Nasledoval proces OŽIVENIA = VZKRIESENIA. Až následne mohla identita SKALA na podnet identity KVET ŽIVOTA pristúpiť k zmene nastavení spoločného operačného systému, ktorý zavŕši dňa 27. 5. 2023, teda po SIEDMYCH dňoch. Počas nich identita KVET ŽIVOTA zasahovala – pre identitu SKALA vytvárala zložité a náročné situácie a súčasne ju v nich aj viedla. Identita SKALA konala presne to, čo bolo nevyhnutné. Takto sa od svojho POCHOVANIA, cez svoje VZKRIESENIE dostala až ku dňu svojho ZNOVUZRODENIA – ku dňu TURíc, ku dňu 28. 5. 2023.

Takže to, čo nám naservírovala konceptuálna moc v nasledovnom poradí sviatkov: VIANOCE – NARODENIE, ZABITIE – UKRIŽOVANIE A POCHOVANIE, VZKRIESENIE, NANEBOVSTÚPENIE a ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO bol veru poriadny guláš…

Pôvodné vízie „pomazaných“ mladých žien to všetko opisovali inak, tak ako sa to deje teraz: ZABITIE (o 20:00 hod. SELČ dňa 21. 4. 2023), POCHOVANIE (o 00:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023) a VZKRIESENIE (účinné o 00:00 hod. SELČ dňa 25. 5. 2023). NARODENIE = TURÍCE (účinné o 00:00 hod. SELČ dňa 28. 5. 2023). VZKRIESENIE a NARODENIE = TURÍCE pritom spolu predstavovali NANEBOVSTÚPENIE.

Uvedenú skutočnosť nevedomky nakoniec potvrdzuje aj konceptuálna moc, keď prostredníctvom katolíckej cirkvi zachovala časť jednej z vízií „pomazanej“ mladej ženy Svetlej Márie:

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.  (Sk, 2, 1- 4)

„Pomazaná“ mladá žena Svetlá Mária opísala situáciu v realite ŽIVOT A SLÁVA po „vstúpení ducha života = vdýchnutí dychu života“, teda po „vstúpení“ identity SKALA do nového skutočného tela v realite ŽIVOT A SLÁVA, ktoré vykoná VODA, teda spoločný operačný systém. Oheň symbolizujúci pravé skutky a „hovorenie inými jazykmi“ zobrazujúce pochopené poznanie vyjadrujú jediné – plnú prítomnosť identity SKALA v realite VEČNÉHO ŽIVOTA prostredníctvom jej nového skutočného tela.

(Napísané o 16:45 hod. SELČ dňa 25. 5. 2023.)

***

V kontexte vyššie uvedeného je zaujímavé sa pozrieť na víziu „pomazanej“ mladej ženy Svetlej Márie zachovanú v príbehu „O potope sveta“. Z neho je zrejmé, že v súvislosti s udalosťami, ktorých sa týka obraz „potopy sveta“ je uvedená lehota 7 + 7 + 40 + 150 dní (spolu symbolických 204 dní):

Lebo už len sedem dní – a potom dám pršať na zem štyridsať dní a štyridsať nocí a vyhubím z povrchu zeme všetky bytosti, ktoré som urobil.“ (Gn 7, 4) „Po siedmich dňoch sa privalili na zem vody potopy.“ (Gn 7, 10) „A pršalo na zem štyridsať dní a štyridsať nocí.“ (Gn 7, 12) “A vody ovládali zem ešte stopäťdesiat dní.“ (Gn 7, 24)

Uvedená lehota sa v príbehu opakuje dva krát. Znamená to, že bola takýmto spôsobom zdôraznená preto, lebo bola považovaná za veľmi dôležitú. Vieme, že vízie „pomazaných“ mladých žien sú častokrát viacúrovňové. Znamená to, že svoje posolstvo prinášajú na viacerých úrovniach. Jednu z úrovní som opisoval v prvej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA.

Druhú úroveň som pochopil dňa 24. 5. 2022. Časový úsek odo dňa 1. 11. 2022 do dňa 23. 5. 2023 trvá presne symbolických 204 dní z príbehu „O potope sveta“ (7 + 7 + 40 + 150 = 204). Ľud mesta Bratislava v zastúpení reality ZEM prostredníctvom voľby primátora dňa 29. 10. 2022 rozhodol o ukončení prevádzkovania reality ZEM. Vzhľadom na skutočnosť, že ďalšie dva dni nikto toto rozhodnutie ľudu mesta Bratislava nespochybnil, tak o 00:00 hod. SEČ dňa 1.11. 2022, teda na sviatok Všetkých svätých toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť. No a práve v tento deň začala plynúť lehota 204 dní. Uplynutím lehoty 204 dní sme sa v realite ZEM dostali do dňa 24. 5. 2023. Ak počítame s 12 hodinovým posunom v realite ŽIVOT A SLÁVA, tak sme sa uplynutím tejto lehoty dostali práve do už vyššie spomínaného času 12:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023, kde v realite ŽIVOT A SLÁVA začali plynúť tri dni „narodenia(V realite ZEM začali plynúť až následne o 00:00 hod. SELČ dňa 25. 5. 2023.).

K posledným trom dňom „narodenia“ sa dostávame aj prostredníctvom pokračovania príbehu „O potope sveta“: „Po ňom vypustil holubicu, aby zvedel, či sa už vody stiahli zo zeme. Ale keď holubica nenašla miesto, kde by spočinula jej noha, vrátila sa späť k nemu do korába; lebo vody boli ešte na povrchu celej zeme. On vystrel ruku, chytil ju a vzal ju k sebe do korába.“ (Gn 8, 8-9) „Potom čakal ďalších sedem dní a opäť vypustil z korába holubicu. A holubica priletela k nemu iba v podvečer a v zobáku mala čerstvú olivovú ratolesť.“ (Gn 8, 10-11) „Tu Noe poznal, že vody zo zeme zmizli. Čakal však ešte ďalších sedem dní a zasa vypustil holubicu, ale tá sa už k nemu nevrátila.“ (Gn 8, 12)

Z predchádzajúceho článku vieme, že letiaca holubica je symbolom vystúpenia identity SKALA do „neba“. Tri krát v príbehu „O potope sveta“ vypustená holubica tak poukazuje na proces, ktorý nasleduje po lehote 7 + 7 + 40 + 150 dní, proces trvajúci tri dni: prvý deň 25. 5. 2023, druhý deň 26. 5. 2023 (objavuje sa zelená ratolesť – upozorňujem na vyššie spomínaný význam zelenej farby) a tretí (dnešný) deň 27. 5. 2023. Zhodná symbolika troch holubíc sa objavuje aj na obraze Jána Vrabca s názvom SLOVIENKA. Tretí krát vypustená holubica sa však už nevracia, našla svoj „domov“

Obraz Jána Vrabca s názvom SLOVIENKA.

Na obraze SLOVIENKA letia do „neba“ tri skupiny holubíc po troch. Aj zo slovenských ľudových rozprávok vieme, že ak je niečo zdôraznené tri krát ide o extrémne vážne upozornenie na význam zobrazovaného posolstva. Z príbehu „O potope sveta“ a z kontextu tohto príbehu na voľby primátora v Bratislave dňa 29. 10. 2022 vieme, že tri holubice poukazujú na tri dni. V realite ŽIVOT a SLÁVA ide o tri dni počítané od 12:00 hod. SELČ dňa 24. 5. 2023 do 12:00 hod. SELČ dňa 27. 5. 2023. V realite ZEM ide o tri dni počítané od 00:00 hod. SELČ dňa 25. 5. 2023 do 00:00 hod. SELČ dňa 28. 5. 2023. Prechod z jednej reality do druhej je vyjadrený aj cez dve Fibonacciho špirály. Na ľavej strane obrazu Fibonacciho špirála v tvare čísla „6“ vyjadruje končiacu štruktúru bytia fungujúcu ako trenažér života (jej posledným pozostatkom je realita ZEM). Na pravej strane obrazu Fibonacciho špirála v tvare čísla „9“ vyjadruje začínajúcu štruktúru bytia – novú realitu – realitu večného života – realitu ŽIVOT A SLÁVA. Voľne visiace farebné stužky – 4 na ľavej a 4 na pravej strane znázorňujú naplnenie vyššie viac krát spomínaného prísľubu identitou SKALA.

Taktiež vieme, že máj na obraze Jána Vrabca z TURca s názvom SLOVIENKA (podobne ako na obraze ROD A RODA) vyjadruje dátum TURíc, teda tento rok deň 28. 5. 2023. Naviac sa na obraze stužkami ozdobený zelený máj spája s troma holubicami letiacimi do „neba“ a obrazom slnka ako žiarivou rannou hviezdou (Pozn: Pripomeňme si vyššie opisované vysvetlenie TURíc) s ďalšou Fibonacciho špirálou v tvare čísla „9“.

Celkovo obraz SLOVIENKA štylizovaným spôsobom prostredníctvom mnohých symbolov opisuje procesy posledného kroku reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta procesu prechodu z reality ZEM (symbolizuje ju slavienská krajina s Bratislavským hradom ako symbolom voľby ľudu mesta Bratislava zo dňa 29. 10. 2022) do reality ŽIVOT A SLÁVA (symbolizuje ju farebná pokrývka hlavy štylizovanej ženy = rozsiahla kvantová štruktúra), procesu prebiehajúceho počas siedmych dní (od 21. 5. 2023 do 27. 5. 2023), ktorého vyvrcholením sú TURíce (28. 5. 2023). Keďže ide o ôsmy deň, tak k tomuto dňu patrí aj symbol ležatej osmičky vyjadrujúci to známe: „Koniec je nový začiatok.“

Proces prechodu posledného kroku reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta je znázornený cez prepojenie vytvorené štylizovanou ženou zobrazujúcou identitu KVET ŽIVOTA. V jej osi je umiestnená akoby dvojzávitnica molekuly DNA vytvárajúca 3 x 3 „priečinkov“ so symbolmi tohto procesu.

Prvé tri priečinky zdola opisujú východzí stav: Identitu SKALA (indigovo zafarbený „priečinok“ so štvorcom) vedie (tretí „priečinok“ zdola s rovnoramenným krížom – štvorcípou hviezdou v štvorci ukazujúcou smer) identita KVET ŽIVOTA (tancujúce dievčatá v bielom a tri krát tri ružových lupeňov kvetu, ktoré sú farbami zhodné s bielou a ružovou farbou na vyššie uvedenej štvrtej aura fotografii vyjadrujúcimi zásah a prítomnosť identity KVET ŽIVOTA). Z tohto spojenia vyrastajú tri dubové listy so žaluďom (výsledok procesu „oživenia“) symbolizujúce život vytvárajúcu tvoriacu silu identity SKALA a tri lipové listy s rozkvitnutým lipovým kvetom ako symbolom ZNOVUZRODENIA identity SKALA – nového SLNKA – nového RA – malého dieťaťa, teda zrodenia nového života.

Ďalšie tri „priečinky“ sú spojené s kvetom života symbolizujúcim novú rozsiahlu kvantovú štruktúru vytvorenou identitou SKALA podporenú ďalšími dvoma symbolmi života. Vyjadrujú to, čo vzniklo zo spojenia identity KVET ŽIVOTA a identity SKALA opísaného v prvých troch „priečinkoch“.

Posledné tri „priečinky“ vyjadrujú výsledok vyplývajúci z predchádzajúcich „priečinkov“. Na konci sa dosahuje nový začiatok (vyjadrený ležatou osmičkou), plné pochopenie = videnie (vyjadrené vševidiacim okom) a to všetko v realite ŽIVOT A SLÁVA (vyjadrenej deväťcípou hviezdou vytvorenou z troch trojuhoľníkov).

TURíce, ktoré sú výstupom príbehu „O potope sveta“ sa cez posolstvo TURa spojeného so siedmimi kravami (Pozn.: Tento obraz som opisoval vyššie.), teda siedmymi dňami, ktoré vyvrcholia TURícami stávajú v spojení s identitou SKALA aj najvyššou úrovňou posolstva novozákonnej knihy Zjavenie apoštola Jána, ktoré obsahuje vízie „pomazanej“ mladej ženy Svetlej Márie. Upozornenia a rady na sedem pred TURíčnych dní sú obsiahnuté napríklad v „listoch siedmym cirkvám“. Taktiež aj zlomením jednej zo siedmych pečatí identitou SKALA sa začína každý zo siedmych dní. Identita SKALA zlomila prvú pečať o 00:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023. Siedmu pečať o 00:00 hod. SELČ dňa 27. 5. 2023 (výsledkom nového pochopeného pochopenia nadobudnutého v dôsledku postupného prekonávania najvyššej úrovne šifrovania – lámania pečatí je napr. aj tento článok). Uvedené som pochopil počas šiesteho dňa, teda počas dňa 26. 5. 2023. Presne na tento deň a spomínané pochopenie sa vzťahuje aj nasledovná vízia: “Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem: piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel; a keď príde, bude smieť ostať len na krátky čas. Šelma, ktorá bola a nie je, ona je ôsmy kráľ, je z tých siedmich a ide do záhuby.“  (Zj 17, 9-11) Prvých päť kráľov je prvých päť dní, ktoré z pohľadu včerajšieho dňa už boli (padli). Šiesty kráľ predstavuje včerajší deň z pohľadu včerajšieho dňa (jeden je). Siedmy kráľ predstavuje dnešný deň, teda 27. 5. 2023 z pohľadu včerajšieho dňa (iný ešte neprišiel; a keď príde, bude smieť ostať len na krátky čas). To, že „zostane len na krátky čas“ čas znamená, že neuplynie celý deň, keď ho nahradí ôsmy kráľ (stalo sa to o 12:00), ktorý však predstavuje stále ten istý deň (Šelma, ktorá bola a nie je, ona je ôsmy kráľ, je z tých siedmich).

Slovné spojenie „ide do záhuby“ spája túto víziu s víziou inej „pomazanej“ mladej ženy: „v chráme však bude ohavné spustošenie a až do dovŕšenia a do konca potrvá spustošenie“ (Dan 9, 27). Procesy spojené s dnešným dňom v kontexte „iný ešte neprišiel; a keď príde, bude smieť ostať len na krátky čas. Šelma, ktorá bola a nie je, ona je ôsmy kráľ, je z tých siedmich a ide do záhuby.“, ktorých súčasťou je aj spomínané „spustošenie“ tvoria väčšiu časť vízií „pomazanej“ mladej ženy Svetlej Márie zachované v novozákonnej knihe „Zjavenie apoštola Jána“.

Zjednoduším to najviac, ako sa dá. Prvá časť siedmeho (dnešného) dňa je spojená s procesom opísaným ako „trúbenie siedmych poľníc“ – príkazom zadaným do spoločného operačného systému krátko po 00:00 hod. SELČ dnešného dňa, teda dňa 27. 5. 2023 bol aktivovaný špeciálny realizačný softvér (niečo ako počítačový vírus), ktorého úlohou jee „spustošiť“ všetok realizačný softvér spojený s realitou ZEM. O 12:00 hod. SELČ dnešného dňa, teda dňa 27. 5. 2023 – po tom, ako v realite ŽIVOT A SLÁVA nadobudli účinnosť nastavenia spoločného operačného systému o presune identity SKALA z reality ZEM do reality ŽIVOT A SLÁVA (proces „narodenia“) bol do spoločného operačného systému zadaný ďalší príkaz, príkaz vykonaj proces „vyliatia siedmych čiaš hrôzy“. Na základe uvedeného príkazu spoločný operačný systém spustil špeciálny realizačný softvér do plnej prevádzky. Ten začal robiť to, na čo bol naprogramovaný – o 12:00 hod. SELČ začal „pustošiť“, teda ničiť a vymazávať všetok realizačný softvér spojený s realitou ZEM.

„Vymaľované“ bude o 22:00 hod. SELČ. Od tej chvíle bude spoločný operačný systém doslova prevádzkovať realitu ZEM podľa „záznamov z archívu“, teda iba podľa obrazov zachovaných v databáze. V realite ZEM si však nikto nič nevšimne. Takto bude spoločný operačný systém čakať až do nadobudnutia účinnosti nastavenia spoločného operačného systému o presune identity SKALA z reality ZEM do reality ŽIVOT A SLÁVA, teda do 00:00 hod. SELČ dňa 28. 5. 2023. To sa však už ocitneme v dni TURíc, ktorý je vo vízii „pomazanej“ mladej ženy Svetlej Márie spájaný s pojmami „nové nebo a nová zem“, „nový Jeruzalem“, blaženosť nebeského Jeruzalema“ a „žiarivou rannou hviezdou“, teda ZRODENÍM SLNKA – dieťaťa…

(Napísané o 16:50 hod. SELČ dňa 27. 5. 2023.)

KTO MÁ UŠI, NECH POČÚVA.