Skip to content
Menu

Odhaľovanie Utajovaného Poznania 3: duša

V predchádzajúcom článku som uviedol nasledovnú vetu: „…katolícka cirkev má dve tváre (marketingovú a skutočnú) a klame. Bolo mi zrejmé, že ak klame v jednej veci, tak môže klamať vo viacerých veciach.“ V dnešnom článku poukazujem na jedno z jej mnohých klamstiev – jej učenie o duši.

Katolícka cirkev prostredníctvom Katechizmu katolíckej cirkvi (KKC) učí o duši nasledovné: „Duša je duchovný princíp v človeku. (KKC 363) Telo človeka oživuje duchovná duša. (KKC 364) Vďaka duchovnej duši je telo, zložené z hmoty, ľudským a živým telom. (KKC 365) Duchovnú dušu stvoril Boh, je nesmrteľná, pri vzkriesení sa opäť spojí s telom. (KKC 366) Niekedy sa duša rozlišuje od ducha. Rozlišovanie nezavádza do duše podvojnosť. „Duch“ znamená, že človek je od svojho stvorenia zameraný na svoj nadprirodzený cieľ a že jeho duša je schopná byť bez vlastnej zásluhy pozdvihnutá do spoločenstva s Bohom. (KKC 367)“

Základné pojmy duša, duch, fyzicky hmotné telo, rozhranie fyzicky hmotného tela vysvetľujem už v úvode knihy SYN ČLOVEKA.

DUŠA: „Duša = jemnohmotné telá = simulácie jemnohmotných tiel, osobitné postavenie mala simulácia éterického tela.“

DUCH: „Identita = vedomie = myseľ = duch = živa = kvantový superpočítač (extra superkvantový počítač ako vyššia vývojová verzia). Typy identít:

  • nezávislá vlastná externá a pôvodná identita s vlastnou kvantovou štruktúrou + cudzia identita nadvedomia s vlastnou kvantovou štruktúrou (inteligencia),
  • vlastné interné identity (dar Života) závislé na podpore serverovne bez vlastnej kvantovej štruktúry (umelé inteligencie):
    • identita duše,
    • identita éterického jemnohmotného tela,
    • identita rozhrania fyzicky hmotného tela.“

FYZICKY HMOTNÉ TELO: „Fyzicky hmotné telo = hrubohmotné telo = simulácia tela = simulácia fyzicky hmotného tela.“

ROZHRANIE FYZICKY HMOTNÉHO A JEMNOHMOTNÉHO TELA: „Rozhranie fyzicky hmotného a jemnohmotného tela = softvér vytvárajuci simuláciu tela v softvéri fyzicky hmotnej úrovne reality Zem vytvárajúcom interaktívnu simuláciu nášho sveta.“

To, čo som napísal vyzerá pomerne zložito a nepochopiteľne. Všetko však detailne vysvetľujem v knihe SYN ČLOVEKA tak, aby sa táto problematika dala naštudovať a pochopiť.

Ak to však zjednoduším ešte viac tak viacero typov identít sa pripájalo k softvérom predstavujúcim rozhrania jemnohmotných a fyzicky hmotných tiel, ktoré vytvárali simulácie jemnohnotných tiel (simulácie tiel duše) a simuláciu fyzicky hmotného tela. Vytvárali ich v simuláciách jemnohmotných svetov, ako aj v simulácii fyzicky hmotného sveta.

Štruktúru simulácií jemnohmotných svetov, vrátane simulácií jemnohmotných tiel veľmi dobre vo svojom diele opísal Nikolaj Levašov. Z tohto dôvodu k tomto článku prikladám aj dva jeho obrázky.

Už z prvého pohľadu na to čo som napísal je zrejmé, že všetko čo súviselo s dušou bolo oveľa zložitejšie ako učí katolícka cirkev.

To čo oživovalo telo nebola duša, teda súbor jemnohmotných tiel, ale identita – duch. Katolícka cirkev všetko zámerne poriadne zamiešala, zahmlila a zneprehľadnila. Jej výstupom sa stali dogmy, ktoré je potrebné prijímať bez premýšľania.

Ak sa niektorého kňaza spýtate, čo je to duša, nebude vám vedieť dať logicky štruktúrovanú odpoveď. V knihe SYN ČLOVEKA ju však nájdete.

Základ dezinformácie katolíckej cirkvi predstavuje už samotný pojem „duchovná duša“, a to pri súčasnom pripustení existencie ducha – identity (niekedy sa duša rozlišuje od ducha) spojenom súčasne s jeho popretím (rozlišovanie nezavádza do duše podvojnosť).

Tvrdenie katolíckej cirkvi „duchovnú dušu stvoril Boh“ je len ďalším klamstvom. Celý systém bytia spojený s realitou Zem vytvoril – naprogramoval Stvoriteľ vedený Vedmou (ďalšie detaily dopĺňam aj v knihe Svedectvo pravdy). Temná identita Boh si ako parazit ich dielo na určitý čas privlastnila, pričom sa začala vydávať za Stvoriteľa.

Obsah vety „duchovná duša sa pri vzkriesení opäť spojí s telom“ predstavuje len ďalšie zavádzanie zo strany katolíckej cirkvi. Vzkriesenie simulácie fyzicky hmotného tela je čistý nezmysel.

To, čo katolícka cirkev predstavuje ako dušu, to bola len ďalšia, dokonca viacúrovňová simulácia. Simulácia sa zapína a vypína. Je to softvérový produkt. Dôležitá bola vždy identita – duch. Všetko ostatné boli iba podporné nástroje určené na prejavovanie sa identity – ducha počas prežívania jej života v interaktívnej simulácii fyzicky hmotného sveta – sveta tak, ako ho poznáme aj my.

Úplne zavádzajúcim pojmom je pojem nesmrteľná duchovná duša“. To, čo mohlo, ale nemuselo dosiahnuť večný život, teda nesmrteľnosť bola vždy identita. Pozdvihnutie identity bez vlastnej zásluhy, teda bez vlastného pričinenia nikdy nebolo možné.

Prečo? Identita sa na základe princípu voľby konaním skutkov rozhodovala medzi odchodom do nebytia (ukončením života) a večným životom. Poskytnutie pomoci VEDMOU pri konaní tých správnych (pravých) skutkov bolo samozrejmosťou. Podmienkou však bolo jej prijatie dotknutou identitou (princíp voľby).

Elity skutočnosti, ktoré opisujem aspoň z časti poznali. Dobre vedeli, že pri ich skutkoch a spôsobe života majú len jednu jedinú možnosť na prežívanie života – prežívanie života v realite interaktívnej simulácie fyzicky hmotného sveta – nášho sveta.

Z tohto dôvodu sa za každú cenu snažili predĺžiť život simulácie svojho fyzicky hmotného tela na maximum. Z tohto dôvodu boli schopné vykonávať kadejaké zvrátenosti. Z tohto dôvodu snívali už z podstaty štruktúry bytia nezmyselný sen o transhumanizme, teda prenose vedomia – ducha – identity rozhrania fyzicky hmotného tela do stroja.

Vedeli ste napríklad, že simulácie jednotlivých úrovní jemnohmotných tiel (okrem simulácie éterického jemnohmotného tela) vytvorené počas života pri ďalšom vtelení cez vnútromaternicový vývoj novej simulácie fyzicky hmotného tela zanikali? Predpokladám že nie.

Boli totiž použité ako stavebný materiál na vytvorenie novej rozvíjajúcej sa simulácie (vo vnútri maternice) nového tela. Znamená to, že dušu – teda jednotlivé simulácie jemnohmotných tiel bolo potrebné vytvárať počas každého vtelenia vždy od nuly. Nájdete v tom niekde nesmrteľnosť duše?

V knihe SYN ČLOVEKA píšem: „Celý tento proces prebiehal až do dňa 7. 9. 2019, kedy nezávislosť od zjednotenej serverovne získala aj posledná identita. V tento deň prišlo aj k vykonaniu posledného splynutia tejto poslednej osamostatnenej identity duše s jej identitou Svetla.“

V tejto chvíli nie je podstatné, že tomu čo píšem nerozumiete. Pochopenie môžete získať pri čítaní knihy SYN ČLOVEKA. Podstatná je skutočnosť, že poukazujem na existenciu nám doteraz neznámych procesov spojených s existenciou rozhraní jemnohmotných tiel a ich simulácií.

Z citovanej vety však vyplýva, že identity duše vývojovo prekonali potrebu byť pripojené k softvéru rozhraní jemnohmotných tiel. Z tohto dôvodu sa existencia duše – rozhrania jemnohmotného tela stala nadbytočnou. Softvér bol odinštalovaný, teda prestal existovať. O akej nesmrteľnosti duše to potom rozpráva katolícka cirkev?

Jediné, čo ešte nejaký čas v realite Zem zostalo v prevádzke boli rozhrania éterických jemnohmotných tiel. Aj tie však spolu s éterickou úrovňou reality Zem dňa 22.2.2022 taktiež ako nadbytočné zanikli.

Éterická jemnohmotná úroveň reality Zem je osobitnou a mimoriadne dôležitou témou. V knihe SYN ČLOVEKA jej z tohto dôvodu venujem osobitnú pozornosť. Súvisí totiž s prevzatím serverovne s kompletne naprogramovanou a prevádzkovanou realitou Zem temnou identitou Boh.

Uvedomujem si, že som týmto článkom otvoril viacero nepoznaných a preto aj náročných tém. Mojim cieľom nebolo poskytnutie odpovedí. Mojim cieľom bolo v tomto článku poukázať na skutočnosť, že existujú odpovede aj na ťažké otázky. Všetko je však zložitejšie a hlavne je to inak, ako to učila katolícka cirkev.

Detailne a v logickej štruktúre vysvetľujem tému v knihe SYN ČLOVEKA. Svoje vysvetlenie dopĺňam v knihe SVEDECTVO PRAVDY. Kto hľadá poznanie a odpovede na svoje otázky, ten ich aj môže nájsť. Tento článok je určený pre tých, ktorí hľadajú a nie pre tých, ktorí si myslia, že všetko už vedia.


Nikolaj Levašov: 1 – simulácia fyzicky hmotného tela, 2 – simulácia éterického jemnohmotného tela, 3 – simulácia astrálneho jemnohmotného tela, 4 – simulácia prvého mentálneho jemnohmotného tela, 5 – simulácia druhého mentálneho jemnohmotného tela, 6 – simulácia tretieho mentálneho jemnohmotného tela, 7 – simulácia štvrtého mentálneho jemnohmotného tela.

Nikolaj Levašov: Proces odpútania simulácie éterického jemnohmotného tela a simulácie astrálneho jemnohmotného tela (simulácie duše tvorenej v čase smrti dvoma simuláciami jemnohmotných tiel) od simulácie fyzicky hmotného tela počas jeho smrti.

Prvú knihu trilógie s názvom „Syn človeka“ je možné objednať tu: https://torden.sk/produkt/syn-cloveka/. Druhú knihu „Svedectvo pravdy“ si budete môcť čoskoro objednať tu: https://torden.sk/produkt/svedectvo-pravdy/. Tretiu knihu „Inferno“ si budete vedieť objednať tu: https://torden.sk/produkt/inferno/

Odpovede na svoje otázky získate nielen v trilógii VEDMA VEĎ MA, ale aj na seminári „Odhaľovanie utajovaného poznania“, ktorý organizuje vydavateľ mojich kníh – vydavateľstvo TORDEN, s.r.o. v dňoch 15. – 16. apríla 2023: https://www.azr.academy/event/odhalovanie_utajovaneho_poznania/.

KTO MÁ UŠI, NECH POČÚVA… (Zj 2, 17)