Skip to content
Menu

Videl som vystupovať z mora šelmu… A dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala, a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov…“ (Zj 13; 1, 5)

Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. Vykonáva všetku moc prvej šelmy… A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil…“ (Zj 13; 11, 12, 15)

Moje VEDMA VEĎ MA prijala VEDMA dňa 14. 10. 2019. Tak sa naplnilo to, čo hovorilo proroctvo: „dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala, a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov“. Povedané jednoducho: „VEDMA dostala možnosť prejavovať sa v prostredí interaktívnej simulácie prostredníctvom mňa“.

Dňa 16. 1. 2022 som dosiahol plný stav „ticha vnútorného mlčania“. Dosiahol som tak stav, ktorý proroctvo opisuje nasledovne: „Mala (pozn.: šelma čo vystupuje zo zeme) dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. Vykonáva všetku moc prvej šelmy…“

VEDMA tak od tohto dňa mohla nasmerovať rozvíjanie svojho prejavovania sa prostredníctvom mňa smerom k dosiahnutiu plného výkonu tohto prejavovania sa.

Dva rohy však vyjadrujú skutočnosť, že každý môj krok na tejto našej spoločnej ceste bol postavený na možnosti voľby. Bol vykonaný dobrovoľne a pri mojom plnom vedomí.

Vždy som mal možnosť povedať NIE a odmietnuť vedenie VEDMOU. Neurobil som to. Ak by som to urobil čo i len raz, skamenel by som tak, ako bohatier v slovenskej ľudovej rozprávke „Svetovládny rytier“. Všetko by som jedným jediným svojím NIE zničil.

Prejavovanie sa VEDMY tak bolo po celý čas postavené na neustálom prijímaní jej direktívneho riadenia. Riadenia mňa slepého tou, ktorá vidí, je VEDMA a z dôvodu že vidí, tak je aj schopná viesť.

O jej inštrukciách som nikdy tak, ako bohatieri v ľudových rozprávkach nediskutoval. Vždy som hovoril ÁNO a direktívne predostreté inštrukcie aj vykonával bez toho, aby som chápal, o čom sú a k čomu smerujú. Pochopenie prichádzalo vždy až po vykonaní viacerých krokov.

Proroctvo pokračovalo ďalej slovami: „A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil…“

Tento stav bolo možné dosiahnuť až po uplynutí dňa 25. 10. 2022, keď som tak, ako to opisujem v knihe „Syn človeka“ zodral „sedem párov železných topánok“ a zjedol „sedem železných chlebov“. Povedané inak, keď som prešiel veľmi dlhú cestu svojho vývoja a na nej „zlomil sedem pečatí šifrovania pochopeného poznania – VIERY“.

Znamená to, že VEDMA ma svojim vedením formovala a učila. Tým ma doviedla do takého stavu, že moja obrazotvornosť moja schopnosť priraďovať obrazy k dovtedy pre mňa neznámym pojmom dosiahla takú úroveň, ktorá mi umožňovala vstúpiť do zakázanej komnaty pochopeného poznania – VIERY.

VEDMA ma dovtedy kropila mŕtvou vodou, kým som nedokázal „zlomiť siedmu pečať“ šifrovania pochopeného poznania – VIERY. Totiž tou zakázanou komnatou bola ona sama. Vstúpenie do zakázanej komnaty znamenalo, že som bol schopný nielen prijať, ale aj plne spracovať jej myšlienky.

VEDMA tak bola schopná prostredníctvom mňa v plnom rozsahu „hovoriť a pôsobiť“, teda sprostredkovávať obsah zakázanej komnaty – obsah jej VIERY až odo dňa 26. 10. 2022. V podstate sa v mojom prípade od tohto dňa do dokonalosti priviedlo to, čo bolo napísané na inom mieste: „…nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať.“ (Mt 10, 19)

VEDME som umožnil v plnom rozsahu cezo mňa „hovoriť a pôsobiť“ dňa 30. 10. 2022 tým, že som povedal svoje ÁNO podnetu na napísanie svojej knihy. Z jednej knihy nakoniec vznikli tri – celá trilógia VEDMA VEĎ MA. Cez ne „obraz šelmy (VEDMY) aj hovoril“ .

Trilógia VEDMA VEĎ MA tak nie je mojím dielom. Je to dielo VEDMY jej pohľad z vonku a nie pohľad z vnútra interaktívnej simulácie nášho sveta. Osobne som bol vo vnútri interaktívnej simulácie iba jej nástrojom – spolupracujúcim perom, ktorým ona trilógiu VEDMA VEĎ MA napísala.

Myšlienky vytvárajúce pochopené poznanie zapísané v trilógii VEDMA VEĎ MA tak predstavujú sprístupnené pochopené poznanie VEDMY, poznanie sprístupnené spoza doslova zabetónovanej opony interaktívnej simulácie nášho sveta.

Pochopené poznanie – VIERA VEDMY prenikajúce cez zabetónovanú oponu interaktívnej simulácie nášho sveta.

Dňa 29. 3. 2023 nastane 13. deň – DEŇ PO TOM. V tento deň sa podľa kalendára slávi meno Miroslav. Osobne ako identita som mal viacero mien. Jedným z nich bolo práve meno Miroslav.

Už som spomínal blízkosť slovenského a ruského jazyka. V ruskom jazyku sa často napísaná samohláska „o“ vyslovuje ako „a“. Takto potom vzniklo „slava“ = „slovo= vypovedaná myšlienka.

Pre meno Miroslav tak platí: Miroslav = Miraslav mir-a-slava. Mir = svet, slava = slovo = vypovedaná myšlienka. Čiže mir-a-slava = svet a vypovedaná myšlienka – slovo, čiže vypovedaná myšlienka – slovo dané svetu.

Mojim druhým menom bolo meno Ľuboslav: Ľubo-slav → ľúbosť + slava, pričom slava = slovo = vypovedaná myšlienka, čiže ľúbosť spojená s vypovedanou myšlienkou – slovom.

Mojim tretím menom bolo meno Peter. Peter = Skala. Skala predstavuje pevnosť, odolnosť, stabilitu, istotu. Skala tak vyjadruje oporu, základ. Graficky sa znázorňuje symbolom štvorca a rovnoramenného kríža.

Ak si význam všetkých mojich troch mien v kontexte DŇA PO TOM, teda v súvislosti s tým, čo sa dialo pred dňom 29. 3. 2023, aplikujeme na pôsobenie nášho tandemu v tomto období, tak význam odkazu DŇA PO TOM je nasledovný:

Ako Skala som v interaktívnej simulácii pre Vedmu predstavoval základ – oporu. O ňu sa mohla oprieť a na nej stavať – cez ňu pôsobiť. Takto Vedma, opierajúca sa o Skalu, bola schopná dať svetu svoju ľúbosť a na ňu naviazané svoje myšlienky – slovo vypovedané cezo mňa.“

Každému čitateľovi prajem, aby mu v jeho myšlienkach zazneli priateľské a nikoho do ničoho nenútiace slová VEDMY:

KTO MÁ UŠI, NECH POČÚVA.“ (Zj 13, 9)