Skip to content
Menu

Zakliatie, Svedectvo Pravdy

V predchádzajúcom článku som si položil otázku: „O čo naozaj išlo pri spomínanom vykázaní z raja?“ Tu je odpoveď: „Išlo o zablokovanie prístupu k VIERE, teda zablokovanie prístupu k pochopenému poznaniu uloženému v zakázanej komnate.

Uvedomme si, že v zakázanej komnate bolo uložené mimoriadne dôležité pochopené poznanie, ktoré ovplyvňovalo život v našom svete. Nechajme však obsah tohto pochopeného poznania zatiaľ bokom a pozrime sa na to, čo sa vlastne stalo.

Nápovedu nájdeme opäť v opise konania temnej identity Boh zachovanom v starozákonnej knihe Genezis: „A Adamovi povedal: …nech je prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života.“ (Gn 3, 17)

Z uvedeného vyplýva, že naši pradávni predkovia niekedy veľmi, ale naozaj veľmi dávno porušili platné pravidlá (pozn. porušenie pravidiel = hriech) – spáchali prvý hriech, čoho dôsledkom bolo ich zakliatie temnou identitou Boh.

Je zrejmé, že keďže dôsledkom zakliatia bolo „vykázanie z raja“, tak účelom zakliatia bolo zablokovanie prístupu k VIERE uloženej – od tej chvíle – v už zakázanej komnate.

Následkom blokovania tak bola strata pochopeného poznania, a tá viedla k extrémnemu sťaženiu života nielen našich dávnych predkov, ale aj všetkých generácií ich potomkov.

Zakliatie vo forme zablokovania prístupu najlepšie vyjadruje obraz znehybnenia, teda obraz neschopnosti pohybu vrátane akéhokoľvek iného prejavovania sa.

Je logické a nespochybniteľné, že ak niekto nie je schopný pohybu a ani žiadneho svojho iného prejavovania sa, tak jeho život je naozaj mimoriadne sťažený.

Potvrdením, že opísaná forma zakliatia nie je fikciou sú opäť slovenské ľudové rozprávky. V nich je zakliatie formou zablokovania prístupu zobrazované ako skamenenie.

V rozprávke „Zakliata hora“ je zakliatie opísané nasledovne: „obráti sa k nim, ale v tom ho striga prútikom pošibala, a on naraz tiež tam skamenel“.

V rozprávke „Matej veľký kráľ a Uliana veľká kráľovná“ Matej vstúpi do zakliateho mesta: „a tu sa mu rozprestrie pred očima jedno veľko zakliato mesto, v ňom plno ľudstva, plno vojska; všetko skamenete“.

V rozprávke „Svetská krása“ skamenenie nastáva ako následok nedodržania záväzku – porušenia pravidiel – spáchania hriechu: „Ako mesiačik tieto slova doriekol, priam kamennym stĺpom ostal.“

Slovenské ľudové rozprávky však idú ešte ďalej a jednoznačne definujú aj spôsob konania, teda skutky našich dávnych predkov, v dôsledku ktorých temnej identite Boh vznikol právny nárok proces zakliatia vykonať, čo ona samozrejme využila.

Zoznam skutkov našich dávnych predkov opísaný v slovenských ľudových rozprávkach je naozaj rozsiahly:

Konanie v hneve; netrpezlivosť; podľahnutie pokušeniu; závislosť na veci; chamtivosť; lúpež; nekonanie – či už vo forme pasívneho podriaďovania sa zlu, vo forme nezasahovania proti páchaniu násilia alebo vo forme ignorovania porušovania pravidiel inými; nedodržanie záväzku; dobrovoľné vzdanie sa VIERY vo význame pochopeného poznania; svojvôľa a s tým súvisiace porušovanie pravidiel; nátlakové sexuálne podmanenie ženy si proti jej vôli; porušovanie pravidiel, ktoré vyvrcholilo vraždou; viacnásobná vražda…

Zablokované pochopené poznanie = Zablokovaná VIERA.

Akým spôsobom temná identita Boh vykonala svoje zakliatie? Odpoveď na túto otázku nájdete v trilógii VEDMA VEĎ MA.

Poskytnem však aspoň akú-takú malú, zato šokujúcu nápovedu: „Zakliatie bolo spojené s aktivitou verných služobníkom temnej identity Boh – s anjelmi ochrancami, alebo povedané inak – s anjelmi strážnymi.

Plné vysvetlenie tejto témy, ako aj odpovede na mnohé iné otázky budem zdieľať aj osobne, a to na seminári Odhaľovanie utajovaného poznania“, ktorý organizuje vydavateľ mojich kníh – vydavateľstvo TORDEN, s.r.o. v dňoch 15. – 16. apríla 2023 (viac pozri na https://www.azr.academy/event/odhalovanie_utajovaneho_poznania/). Ak chceš vedieť viac, tak konaj a niečo pre to aj urob…

(pokračovanie nabudúce)