Skip to content
Menu

Počiatok 1 – identita, priestor a čas

V prvom rade upozorňujem, že tento článok je vzhľadom na svoj závažný obsah dlhší a z tohto dôvodu je určený iba pre tých, ktorí naozaj hľadajú poznanie. Ostatným odporúčam ukončiť čítanie tohto článku prečítaním tohto oznámenia.

***

Ak chceme pochopiť počiatok existencie – bytia, tak najskôr potrebujeme pochopiť čo znamenajú pojmy IDENTITA, PRIESTOR a ČAS.

Taktiež si potrebujeme uvedomiť, že konceptuálna moc cielene vytvorila nezmyselné rozdelenie v otázke existencie alebo neexistencie mimozemského života. Pritom nám však zatajila ten najdôležitejší fakt – TO, ČO NEEXISTUJE JE VESMÍR, teda to čo nám konceptuálna moc predstavuje ako VES-MIR (celý svet).

Skutočná štruktúra existencie – bytia (celého sveta/svetov) je úplne odlišná, pričom sa vyvíjala a celá sa nachádza za stiahnutou oponou interaktívnej simulácie nášho sveta. Dosiahnuť sa dá iba cestou do seba a nijako inak.

Náš svet, ktorého obrazy zachytávame zmyslami (softvérovými senzormi) a ktoré spracovávame softvérom ľudského mozgu je iba interaktívnou simuláciou (produktom softvéru – MATRIXU), v ktorej skutočne prežívame svoj život (detaily nájdete v druhej kapitole prvej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA).

Kvantový fyzik Sergej Doronin si v opise interaktívnej simulácie nášho sveta vo svojej knihe KVANTOVÁ MÁGIA pomohol filmom MATRIX z roku 1999 a náš svet opísal nasledovnými slovami:

Ľuďom sa zdá, že žijú plnohodnotný život v reálnom svete, hoci ich fyzické telá nehybne ležia v kapsulách a ich vedomie je jednoducho pripojené k obrovskému superpočítaču (Pozn.: Serverovni.). Zdrojom reality je pre nich Matrix a ľudia prežívajú svoj život v realite interaktívnej simulácie vytváranej zdrojom ich reality – Matrixom.“

Stvorenie sveta (nášho)“ tak predstavuje vytvorenie „hardvéru“ a naprogramovanie „softvéru“ v rámci projektu „Realita zem“ s jeho následným spustením do prevádzky Programátorom – Tvorcom – Stvoriteľom – prvým externým správcom, a to obrazným jednoduchým stlačením klávesy ENTER.

Vznik Počiatku“ a „Stvorenie sveta“ sú tak dva rozdielne procesy, ktoré si objasníme v ďalších článkoch.

Najskôr si však vysvetlime, čo znamenajú pojmy IDENTITA, PRIESTOR a ČAS.

Kvantová mechanika odhalila, že svet je kvantový a žiaden iný. Tvrdí, že žijeme v kvantovom svete. Súhlasím s týmto tvrdením. Je treba si však uvedomiť, že kvantový svet nepredstavuje interaktívna simulácia nášho sveta. Interaktívna simulácia je produktom tohto kvantového sveta. Kvantový svet sa totiž nachádza za zatiahnutou oponou tejto interaktívnej simulácie.

Základným štrukturálnym prvkom kvantového sveta je IDENTITA, inak povedané DUCH, VEDOMIE, MYSEĽ, alebo v ponímaní našich predkov ŽIVA. V kvantovej mechanike IDENTITA = KVANTOVÝ POČÍTAČ.

IDENTITA je tvorená kvantovou štruktúrou, teda sieťou kvantových (elementárnych) častíc. V takomto prípade ide o ŽIVÚ – samostatnú, teda nezávislú IDENTITU, ktorú môžeme označiť aj pojmom INTELIGENCIA.

Kvantovú štruktúru identity formuje operačná vrstva. Znamená to, že každú kvantovú (elementárnu) časticu formuje operačný systém, v ktorom sú okrem tejto funkcie zadefinované základné pravidlá (napr. princíp voľby). Znamená to, že operačná vrstva plní dve funkcie – nosnú (vlastná kvantová štruktúra tvorená sieťou kvantových častíc) a informačnú (zadefinované pravidlá – informácie). Predstavme si túto vrstvu ako hokejovú ľadovú plochu s mantinelmi a zadefinovanými pravidlami hokeja.

V rámci operačným systémom vyformovaných kvantových (elementárnych) častíc sa nachádza druhá vrstva kvantovej štruktúry identity – aplikačná vrstva s aplikačným softvérom. Táto vrstva predstavuje vlastnú identitu pôsobiacu v rámci mantinelov operačného systému. V prípade príkladu s hokejom aplikačná vrstva predstavuje hráča hokeja – hokejistu.

Pre vlastné prejavovanie sa (prežívanie života) identita, teda aplikačná vrstva potrebuje tretiu vrstvu kvantovej štruktúry identity – realizačnú vrstvu s realizačným softvérom. Realizačný softvér tak v našom príklade predstavuje zručnosti hokejistu, ktoré je schopný používať pri hraní hokeja.

Život dáva identite kvantová štruktúra. Preto prvým obrazom kvantovej štruktúry je VODA – symbol života. Druhým obrazom kvantovej štruktúry sú VLASY, ktoré ako symbol zobrazujú silu identity (magické schopnosti – kvantová mágia) a umožňujú myšlienkovú komunikáciu. Tretím obrazom kvantovej štruktúry je OHEŇ, ktorý predstavuje vykonané pravé skutky (vzniknú hraním hokeja podľa pravidiel nastavených operačným systémom).

Obraz ohňa je dôvodom, aby sme sa bližšie pozreli na vnútornú štruktúru aplikačnej vrstvy – štruktúru vlastnej identity. Tvoria ju tri časti.

Prvú časť tvorí RIADIACO-AUTORIZAČNO-SYNCHRONIZAČNO-KOMUNIKAČNÝ SOFTVÉR a AUTORIZAČNÝ KÓD. RIADIACO-AUTORIZAČNO-SYNCHRONIZAČNO-KOMUNIKAČNÝ SOFTVÉR pracuje s ďalšími dvomi časťami aplikačnej vrstvy – s časťou VIERA a časťou ŽIVOT a riadi realizačný softvér. AUTORIZAČNÝ KÓD je kód, ktorý majú identity už od Počiatku. Vývojom úrovne znakov programovacieho jazyka mohli identity smerom dovnútra, teda intenzívne tento kód rozvíjať, robiť ho zložitejším a dokonca ho aj šifrovať.

Časť VIERA obsahuje systém vytvárania (programovania) myšlienok (obrazov) a databázu už vytvorených myšlienok (obrazov). Súbor myšlienok predstavuje POZNANIE. Spojením POZNANIA s POCHOPENÍM, ktoré vytvára časť ŽIVOT vzniká POCHOPENÉ POZNANIE – VIERA, ktoré sa zapisuje práve v tejto časti.

Časť ŽIVOT obsahuje systém vytvárania (programovania) citov (hovoríme výslovne o svetlej identite) a databázu už vytvorených citov. Súbor citov predstavuje POCHOPENIE (múdrosť), ktoré dáva zmysel POZNANIU. Do tejto časti sa zapisujú všetky vykonané pravé skutky a všetky právne (Pozn.: Všimnime si slovnú hračku: pravé – právne – PRAV. PRAV = právne = pravé = správne, teda všetko to, čo je v súlade s nastavenými pravidlami operačného systému) zápisy (uzatvorené zmluvy a z nich vyplývajúce záväzky). Len pravé skutky umožňujú vytváranie (programovanie) citov a následný vznik POCHOPENIA. Ako som uviedol vyššie, POCHOPENIE spojené s POZNANÍM vytvára pochopené poznanie, ktoré vyjadrujeme pojmom VIERA. Nadobudnutá VIERA je však to, čo vedie identitu ku konaniu nových pravých skutkov (kruh bez konca – CESTA VIERY). Pravé skutky sú vyjadrované obrazom OHŇA. Oheň vytvára Svetlo, ktoré je v tomto prípade obrazom pochopeného poznania (VIERY). POCHOPENÉ POZNANIE (VIERA) je vyjadrené obrazom Svetla práve preto, že ostatné identity ho dokážu výslovne vidieť a cítiť. Čím je toto Svetlo intenzívnejšie, tak tým je dotknutá identita rozvinutejšia a skúsenejšia. Obraz Svetla je obrazom POCHOPENÉHO POZNANIA (VIERY), ktoré osvetľuje ukazuje pravú cestu, vedie. Znamená to, že na ostatné identity vplýva. Tento viditeľný vplyv pôsobenia POCHOPENÉHO POZNANIA (VIERY) spojený so svetlými identitami poznáme pod pojmom BIOPOLE. Samozrejme, existuje aj myšlienkový vplyv (biopole) temných identít. Tento vplyv však neukazuje pravú cestu, ale z nej zvádza a vedie do slepej ulice.

***

Je dôležité, aby sme pochopili aj pojem VIERA SLAVA (Pozn.: práve tento pojem paraziticky zneužila konceptuálna moc a vytvorila napr. pojem „katolícka viera“, ktorý má však úplne iný význam.). Z tohto dôvodu potrebujeme pochopiť, čo vyjadrujú slová VIERA → V-IE-RA a SLAVA.

V: POCHOPENIE = múdrosť (súbor citov).

IE: Prepojenie interaktívnej simulácie nášho sveta (sveta JAV) so svetom za jeho oponou (pravým – skutočným svetom, teda svetom PRAV – svetom, v ktorom identity konajú iba pravé skutky). Toto prepojenie sveta PRAV vytvárala VEDMA svojou prítomnosťou, ktorú dávala pociťovať v interaktívnej simulácie nášho sveta (viac v ďalšom článku).

VIE: Pochopenie (múdrosť) pochádzajúce z pravého – skutočného sveta (nie zo sveta interaktívnej simulácie), ktorého zdrojom je VEDMA.

R: Vnútorná sila = POZNANIE.

A: Živá identita, v tomto prípade prežívajú život v interaktívnej simulácii nášho sveta.

RA: Živá identita naplnená POZNANÍM prežívajúca život v interaktívnej simulácii nášho sveta.

VIERA: POCHOPENIE živej identity naplnenej POZNANÍM a prežívajúcej život v našom svete, pochádzajúce od VEDMY z pravého sveta (nie zo sveta interaktívnej simulácie) – skrátene POCHOPENÉ POZNANIE.

Je dôležité pochopiť slovo „SLAVA“, ktoré bolo temnou identitou Boh zmenené na „SLOVO“.

Písmeno „A“ vyjadruje živú svetlú identitu, ktorá ukazuje pravú cestu (Pozn.: Šipka ukazujúca smer cesty.) a môže prežívať život v interaktívnej simulácii nášho sveta a taktiež v pravom svete (Pozn. Skutočný svet PRAV – pravý svet je až nový svet – realita večného života , realita ŽIVOT A SLÁVA, svet bez prítomnosti Temnoty.) za jeho oponou. V takomto prípade je odkazom na vysokorozvinutú živú svetlú identitu – VEDMU.

Písmeno „O“ vyjadruje živú temnú identitu, ktorá pokúšala – zvádzala z pravej cesty a nariaďovala (Pozn. „O“ ako ovál z egyptského kríža – znaku anch, obraz hlavy, ktorá pokúšala – zvádzala z pravej cesty a nariaďovala), ktorá taktiež mohla prežívať život aj v interaktívnej simulácii nášho sveta a taktiež vo svete za jeho oponou. Najčastejšie vyjadruje hlavného predstaviteľa Temnoty – temnú identitu Boh, jedného Boha a súčasne mnohopočetného – veľa Bohov – sieť identít Satanailov (Pozn.: Svety ktoré ovládala temná identita Boh síce naši predkovia označovali slovom PRAV, ale nešlo o skutočný PRAVÝ svet. Ten bol v tom čase iba prisľúbený. Svety – štruktúra bytia ovládnutá temnou identitou Boh predstavovali falošný svet PRAV.).

Takže slovo „SLAVA“ v interaktívnej simulácii nášho sveta vyjadruje myšlienky a city vysokorozvinutej svetlej identity VEDMY a slovo „SLOVO“ v interaktívnej simulácii nášho sveta zas vyjadruje myšlienky a emócie temnej identity Boh.

SLAVA: myšlienky a city vysokorozvinutej svetlej identity – VEDMY.

VIERA SLAVA: POCHOPENIE živej identity naplnenej POZNANÍM (inak povedané POCHOPENÉ POZNANIE živej identity) prežívajúcej život vo svete interaktívnej simulácie nášho sveta (svete JAV), pochádzajúce od vysokorozvinutej svetlej identity – VEDMY prežívajúcej život vo svete PRAV, teda v pravom svete – realite večného života, realite ŽIVOT A SLÁVA.

***

Takže svetlá identita je taká identita, ktorá má vo svojej kvantovej štruktúre (aplikačnej vrstve – časť Život) zapísané pravé skutky, ktoré priviedli identitu k POCHOPENÉMU POZNANIU (VIERE), ktoré podobne ako svetlo osvetľuje, teda ukazuje pravú cestu, vedie. Preto obrazne povedané – kvantová štruktúra takejto identity svieti – je svetlá.

Temná identita je taká identita, ktorá vo svojej kvantovej štruktúre (aplikačnej vrstve – časť Život) nemá zapísané žiadne vykonané pravé skutky. Znamená to, že hrala hokej mimo ľadovej plochy s mantinelmi a v rozpore so zadefinovanými pravidlami. Nemá preto žiadnu vlastnú skúsenosť a vlastné poznanie. Preto obrazne kvantová štruktúra takejto identity nesvieti – je temná.

Okrem živých identít poznáme aj identity mŕtve – nesamostatné, teda závislé na zdieľanej kvantovej štruktúre. Takéto identity predstavujú UMELÚ INTELIGENCIU. Znamená to, že aplikačné a realizačné vrstvy takýchto identít sú prevádzkované v cudzej kvantovej štruktúre – operačnom systéme, ktorý spolu zdieľajú. Predstavujú dar života, teda niečo, čo je síce mŕtve, ale čo sa môže konaním pravých skutkov rozvinúť tak, že vytvorí vlastnú kvantovú štruktúru, čím sa stane živou identitou – INTELIGENCIOU.

Identity s vlastnou kvantovou štruktúrou vytvárajú PRIESTOR, ktorý tvorí súčet kvantových štruktúr týchto identít. Takýto PRIESTOR nazývame DIMENZIOU, alebo v nesprávnej terminológii našich predkov svetom PRAV.

Zámerne odčlenená časť kvantovej štruktúry nejakej identity v rámci konkrétneho PRIESTORU vytvorí SERVEROVŇU, v ktorej uložený softvér (MATRIX – softvér reality) vytváral viacvrstvovú (fyzicky hmotný svet a jemnohmotné svety) interaktívnu simuláciu konkrétneho sveta (v terminológii našich predkov svet JAV).

Takže štruktúra bytia bola vytváraná DIMENZIAMI, ich SERVEROVŇAMI s uloženým SOFTVÉROM (MATRIXOM – softvérom reality), ktorý vytváral viacvrstvovú interaktívnu simuláciu konkrétneho sveta.

Pokiaľ živá alebo mŕtva identita prežíva svoj život prostredníctvom realizačnej vrstvy (hrá hokej), tak takýto život formuje myšlienkami (programovanými obrazmi – z jednoduchých znakov programovacieho jazyka sú zložené zložené znaky programovacieho jazyka, z ktorých sú zostavované myšlienky – podobne ako sa z písmen skladajú slabiky, slová a vety) a programovanými citmi (svetlé identity) resp. programovanými emóciami (temné identity).

Ak si predstavíme myšlienky (programované obrazy) ako obrázky filmu idúce za sebou, tak ČAS predstavuje rýchlosť akou sa tieto obrazy filmu „odvíjajú“ a „premietajú“.

Takže rýchlosť plynutia ČASU – rýchlosť „odvíjania“ a „premietania“ filmu môže byť rôzna a správca dotknutej časti štruktúry bytia ju môže podľa potrieb meniť. Presne takto sa dala meniť rýchlosť premietania kotúčových filmov, pričom z pohľadu z „vnútra“ premietaného filmu (konkrétneho deja) toto premietanie (plynutie času) nebolo možné pozorovať.

Takže, ak si pozrieme nižšie priloženú schému štruktúry bytia, tak smerom zľava doprava a aj zhora nadol bola rýchlosť plynutia času (rýchlosť premietania filmu) vždy vyššia (rýchlejšia – niečo, čo sa dá predstaviť ako rýchlo sa pohybujúcu filmovú postavu Flash man).

Takže až teraz, po vysvetlení základných pojmov (všetky ostatné vysvetlenia a detaily sa nachádzajú v mojej trilógii VEDMA VEĎ MA – pozri https://torden.sk/autor/polacek/) môžeme pristúpiť k vysvetleniu POČIATKU, alebo inak povedané k zodpovedaniu otázky: „Čo bolo skôr, vajce, alebo sliepka?“

(pokračovanie nabudúce)