Skip to content
Menu

Plné POCHOPENIE posledného kroku reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta

Ten kto čítal celú sériu článkov s názvom POČIATOK a KONIEC, tak mal možnosť pozorovať, že pochopené poznanie získavam akoby som budoval kamenné schodisko. Každý kamenný stupeň predstavuje balík nového pochopeného poznania, ktoré som nadobudol. Prvý kamenný stupeň som musel položiť na kamenný základ – NA SKALU. Kamenným základom pre uvedenú skupinu článkov je trilógiu VEDMA VEĎ MA. Ak ju niekto nemá, môže si ju objednať na https://torden.sk/autor/polacek/.

Ďalšie kamenné stupne pochopeného poznania – kamenné stupne vytesané zo SKALY – sa vždy opierajú o predchádzajúci stupeň. Takýmto spôsobom som postupoval stále ďalej a ďalej. Nové pochopené poznanie rozvíjalo vždy to predošlé a spresňovalo ho. Budovaním schodiska som sa krok za krokom dostával vyššie a vyššie a „videl“ stále viac a viac. Podobne ako u očného lekára, keď som sa približoval k tabuli s písmenami a číslami.

Budovaním kamenného schodiska som vytváral POCHOPENÉ POZNANIE – vytváral som SVETLO. Tým, že som POCHOPENÉ POZNANIE spracovával a prostredníctvom svojich článkov zdieľal s tými, ktorí toto SVETLO boli ochotní prijať, som konal PRAVÉ SKUTKY – vytváral som OHEŇ.

Pochopené poznanie som získaval v abstraktných, teda neviditeľných balíkoch. Takéto získavanie pochopené poznania sa často znázorňuje prostredníctvom anjelov. Jeden anjel = jeden neviditeľný abstraktný balík. Presne takýmto spôsobom to znázorňuje aj vízia jednej z „pomazaných“ mladých žien v príbehu „O Jakubovom rebríku“, ktorý som spomínal v jednom z predchádzajúcich článkov. V ňom po rebríku z neba na zem vystupovali a zostupovali anjeli. Prostredníctvom anjelov bolo zobrazované aj to, čo volám realizačný softvér.

***

Skôr ako sa vrátim k poslednému kroku reverzného (vratného) procesu stvorenia sveta je nevyhnutné, aby som poukázal na rozdiel medzi súčasným spôsobom myslenia a spôsobom myslenia našich slavienských predkov, spôsobom myslenia tých, ktorých sme si zvykli volať védistami. Pochopenie mi umožnil získať 930 rokov starý spôsob spracovania vízií „pomazanej“ mladej ženy Svetlej Márie zachovaný v novozákonnej knihe Zjavenie apoštola Jána.

Svetlá Mária bola vychovaná v prostredí našich slavienských predkov, takže už od malička si osvojila vysoko abstraktný a duchovne zameraný spôsob vyjadrovaný prostredníctvom celej škály symbolov – obrazov. Tento spôsob myslenia bol vlastný aj nasledovníkom svetlej Márie – katarom (čistým), teda tým, ktorí seba volali DETI SVETLA. Už pomenovanie, ktoré si dali oni sami hovorí, že ich spôsob myslenia bol zameraný na vytváranie a prijímanie POCHOPENÉHO POZNANIA – SVETLA, z ktorého potom vychádzalo aj konanie pravých skutkov. Naši predkovia tak z generácie na generáciu odovzdávali POCHOPENÉ POZNANIE – SVETLO. To bola priorita ich života.

„Pomazaná“ mladá žena Svetlá Mária – autorka vízií zachovaných v novozákonnej knihe Zjavenie apoštola Jána

Prioritou nášho života – myslenia súčasnej kresťanskej civilizácie je hromadenie majetku a peňazí odovzdávaného z generácie na generáciu v dedičských konaniach. Spôsob myslenia, v ktorom sme vyrastali a v ktorom vyrastajú aj naše deti je čisto materialistický. Myslím si, že deštrukcia spôsobu myslenia za tých 930 rokov pokročila tak ďaleko, že súčasní kresťania by našli veľmi malú zhodu so spôsobom myslenia vtedajších kresťanov (Pozn.: rusk. Xристианин – čítaj christianin, angl. christian, lat. christian. Keďže slovo CHRISTOS pochádza z gréckeho jazyka a znamená pomazaný, tak christianin = christian = POMAZANÝ. Reálne išlo o vykonanie úkonu pomazania „olejom“ pri vykonávaní právneho úkonu ponorenia do vody – po slovensky právneho úkonu krstu, ktorým sa ponorený do vody a pomazaný olejom stávali majetkom temnej identity Boh.). Naši slavienskí predkovia nazývali náboženstvo týchto POMAZANÝCH gréckym náboženstvom (Pozn.: Pochádzalo z gréckej Byzantskej ríše, do ktorej sa dostalo z Egypta).

Prienik spôsobu myslenia súčasného človeka – človeka civilizácie PONORENÝCH DO VODY a POMAZANÝCH so spôsobom myslenia našich slávianskych predkov je tak absolútne nulový. Ak si niekto myslí, že s čisto materialistickým spôsobom myslenia obnovuje tradície našich dávnych predkov, tak je minimálne na hlbokom omyle. Veď aj v čase svetlej Márie surovo a násilím sa rozpínajúce náboženstvo PONORENÝCH DO VODY a POMAZANÝCH nerozumelo vysoko abstraktnému a duchovne zameranému spôsobu myslenia našich slavianských predkov vyjadrovanému prostredníctvom celej škály symbolov – obrazov. Je paradoxom dnešnej doby že jadro významu týchto symbolov – obrazov sa nám zachoval v balaste znamení zverokruku, v rôznych ezoterických symboloch alebo v rôznych východných tradíciách.

Urobme si však malú ukážku do spôsobu myslenia našich slavienských predkov. Použijeme na to texty vízií „pomazanej“ mladej ženy Svetlej Márie zachované v novozákonnej knihe Zjavenie apoštola Jána. Nebudem vysvetľovať všetko, to by som totiž musel napísať novú knihu. Urobím iba prierez a na konkrétnom príklade vysvetlím detaily.

V uvedených víziách sú opisované tri postavy: identita KAZKIJ, identita KVET ŽIVOT a identita SKALA:

 • Identita KAZKIJ = sediaci na tróne položenom na sklenenom mori podobnom krištáľu = nové nebo a nová zem.
 • Identita KVET ŽIVOTA = sedem lámp = sedem božích duchov = baránok = jedna z dvojice svedkov = šelma vystupujúca z priepasti = šelma vystupujúca z mora = žena = veľký ohnivý drak = starý drak = starý had = satan (nepriateľ) = diabol (pokušiteľ) = Michal = neviestka = veľký Babylon = nevesta = nový Jeruzalem = nebeský Jeruzalem.
 • Identita SKALA = Syn človeka = štyri bytosti plné očí spredu i zozadu so šiestimi krídlami = jeden z dvojice svedkov = šelma vystupujúca zo zeme = falošný prorok = Mojžiš = víťaz na bielom koni = kráľ kráľov a pán pánov.

Pre náš spôsob myslenia je absolútne neprijateľné vyjadrovať charakteristiku jednej postavy a jej pozíciu v rôznych životných situáciách spôsobom, ako keby išlo o veľa rôznych osôb. Veľmi ťažko sa nám niečo takéto prijíma a náš jednoduchý materialistický spôsob myslenia to mätie. Pred 930 rokmi však išlo o niečo, čomu naši slavienskí predkovia veľmi dobre rozumeli.

Pre náš spôsob myslenia je ešte nepochopiteľnejším spôsob vyjadrovania vnútorného boja (vojny) seba samého so sebou – vnútornej premeny, alebo vyjadrovania dosahovania vývojových medzníkov spôsobom boja dvoch znepriatelených strán. Pred 930 rokmi to však bol u slavienov bežný vyjadrovací prostriedok. Uvediem niekoľko príkladov:

 • šelma vystupujúca z priepasti bojuje proti dvom svedkom,
 • veľký ohnivý drak bojujúci proti rodiacej žene,
 • Michal bojuje proti veľkému drakovi,
 • šelma z priepasti bojuje proti baránkovi,
 • šelma z priepasti spolu s falošným prorokom bojuje proti víťazovi na bielom koni.

Až v kontexte uvedeného môžeme správne pochopiť dualizmus našich slavienskych predkov, ktorý na povrchu vyzeral ako dualizmus Svetla a Temnoty (Dobra a Zla) a tak bol aj tými, ktorí iba kĺzali po povrchu aj chápaný a interpretovaný. V skutočnosti dualizmus nikdy nebol o Svetle a Temnote, ale a prekonávaní seba samého sebou samým. Tým, že som viedol sám proti sebe vojnu, som prekonával to staré a súčasne vytváral niečo nové.

Dualizmus našich slavienskych predkov tak bol vývojovým princípom, v ktorom to nové – dokonalejšie, rozvinutejšie a lepšie nahrádzalo to staré menej dokonalé, menej rozvinuté a horšie. Naši slavienskí predkovia mohli byť Temnotou oklamaní a podvedení, nikdy však netolerovali Temnotu. Je zrejmé, že vedeli ako majú správne žiť. Tento ich spôsob života, zdokonalený „pomazanou“ mladou ženou Svetlou Máriou ako marketing prevzalo súčasné kresťanstvo, teda súčasné náboženstvo PONORENÝCH DO VODY A POMAZANÝCH. Takže, hoci sme boli Temnotou taktiež oklamaní, aj my sme mali možnosť vedieť ako máme správne žiť. Či sme tak žili, to už záležalo na nami uplatňovanom princípe voľby.

Podobný spôsob ako „pomazaná“ mladá žena Svetlá Mária v 19. storočí však použil aj Alexander Puškin vo svojej poéme Ruslan a Ľudmila. Veľmi dobrým príkladom je opis vnútorného boja opisovaný ako boj Ruslana s veľkou hlavou. Výsledkom vnútorného boja je, že Ruslan získava bohatiersky meč. V druhej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SVEDECTVO PRAVDY tento vnútorný boj vysvetľujem veľmi detailne, a to vrátane skutočnosti, že bohatiersky meč predstavuje antidogmatický program CHOĎ TAM, NEVEDNO KAM. PRINES TO, NEVEDNO ČO.

Na príklade opisu šelmy vystupujúcej z mora „pomazanej“ mladej ženy si teraz priblížme detailne spôsob vyjadrovania abstraktného, čisto duchovného myslenia našich slavienskych predkov: „Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. (Zj 13, 1-2)“

Charakteristika identity KVET ŽIVOTA je vyjadrovaná prostredníctvom nasledovných obrazov – symbolov:

 • More – už vieme, že MORE = VODA = OPERAČNÝ SYSTÉM. Obraz vystupovania z mora tak vyjadruje súlad konania identity KVET ŽIVOTA s nastaveniami operačného systému.
 • Šelma – dravci často používajú pri love lesť. Obraz šelmy predstavuje identitu KVET ŽIVOTA ako tú, ktorá ako svoju pracovnú metódu používa lesť a figliarstvo.
 • Desať – ide o zobrazenie čísla jedna a kruhu s bodkou uprostred, čiže 1Ꙩ. Kruh s bodkou uprostred predstavuje realitu ZEM ako Stredozem. Číslo jedna zobrazuje niekoho, kto je izolovaný a sám. Spolu 1 a Ꙩ tak vyjadruje prepojenie identity KVET ŽIVOTA na identitu SKALA, ktorá zostúpila do reality ZEM a prežívala tam život v osamotení.
 • Roh – hojnosť, plnosť. Rohy, napr. TURa sa zobrazovali zlatou farbou, teda farbou SVETLA. Roh zobrazuje hojnosť – plnosť pochopeného poznania identity KVET ŽIVOTA. Desať rohov tak vyjadruje plnosť pochopeného poznania identity KVET ŽIVOTA určeného pre identitu SKALA, ktorá v osamotení prežíva život v realite ZEM. V inom texte je desať rohov spojených s kráľmi, ktorí symbolizujú dni – každý kráľ vládne prítomnosti predstavujúcej jeden deň. Ďalší deň už vládne iný kráľ.
 • Sedem ­– ide o vyjadrenie uzatvoreného procesu, ktorý má svoj začiatok a aj koniec.
 • Hlava – je obrazom riadenia, vedenia.
 • Diadém – predstavuje sponu na zopnutie vlasov, teda to čo vlasy sústreďuje, udržiava v požadovanom zoskupenom stave.
 • Spojenie „desať rohov a sedem hláv, na rohoch desať diadémov“ predstavuje identitu KVET ŽIVOTA ako tú, ktorá riadi, vedie, v tomto prípade identitu SKALA v osobitnom uzavretom procese, ktorého účelom je odovzdanie plnosti pochopeného poznania obsiahnutého v desiatich abstraktných balíkoch. Celý proces pritom trvá desať dní. Toto vedenie realizuje prostredníctvom silnej a sústredenej myšlienkovej komunikácie (vlasy zopnuté diadémom).
 • Leopard – tak ako leopard aj identita KVET ŽIVOTA je predstavovaná ako mimoriadne vytrvalá a silná bytosť, z ktorej vyžaruje veľkoleposť a vznešenosť.
 • Nohy – symbol kráčania vyjadrujúci konanie.
 • Medveď – ochranca a duchovný učiteľ. Slovné spojenie „nohy mala ako medveď“ tak predstavuje identitu KVET ŽIVOTA ako ochrankyňu, ktorá bráni tých, ktorí sa ňou nechali viesť. Potvrdzuje to aj štvrtá fotografia aury z experimentu vykonaného 15. 5. 2023 opisovaného v dvoch predchádzajúcich článkoch. Súčasne ju predstavuje aj ako učiteľa, ktorý učí, teda zdieľa svoje pochopené poznanie.
 • Tlama – symbol rozprávania, hovorenia.
 • Lev – symbol nezlomnosti. V tomto prípade ide o odkaz na jednu z charakteristík identity SKALA. Tlama leva zobrazuje identitu KVET ŽIVOTA ako tú, čo sa prejavuje, teda hovorí prostredníctvom identity SKALA.
 • Drak – v čínskej symbolike drak predstavuje láskavú bytosť s veľkými schopnosťami.
 • Trón – symbol pozície, postavenia, schopností a autority. Slovné spojenie „drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc“ predstavuje identitu KVET ŽIVOTA ako láskavú bytosť s veľkými schopnosťami a silou konajúcou z pozície prirodzenej autority.
Skutočná podoba identity KVET ŽIVOTA

Myslím si, že každý kto pochopí, čo som napísal uzná, že na abstraktný duchovný spôsob myslenia našich predkov nemáme. Väčšinou sa iba kĺzame po povrchu a akceptujeme iba čistý materializmus, teda iba to čo vidíme.

***

Posledný článok som skončil nasledovným odsekom: „„Vymaľované“ bude o 22:00 hod. SELČ. Od tej chvíle bude spoločný operačný systém doslova prevádzkovať realitu ZEM podľa „záznamov z archívu“, teda iba podľa obrazov zachovaných v databáze. V realite ZEM si však nikto nič nevšimne. Takto bude spoločný operačný systém čakať až do nadobudnutia účinnosti nastavenia spoločného operačného systému o presune identity SKALA z reality ZEM do reality ŽIVOT A SLÁVA, teda do 00:00 hod. SELČ dňa 28. 5. 2023. To sa však už ocitneme v dni TURíc, ktorý je vo vízii „pomazanej“ mladej ženy Svetlej Márie spájaný s pojmami „nové nebo a nová zem“, „nový Jeruzalem“, blaženosť nebeského Jeruzalema“ a „žiarivou rannou hviezdou“, teda ZRODENÍM SLNKA – dieťaťa…“

Takže teraz sa pozrime na ďalšie spresnenie spomínaných udalostí v kontexte plného pochopenia 930 rokov starých vízií „pomazanej“ mladej ženy Svetlej Márie zachovaných v novozákonnej knihe Zjavenie apoštola Jána. Pre zjednodušenie nebudem opisovať detaily a celý postup nadobudnutia pochopeného poznania obsiahnutého v troch posledných „rohoch šelmy“. Budem opisovať iba výsledný stav.

O 00:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023 identita SKALA bola v realite ZEM pochovaná preto, lebo identita KVET ŽIVOTA sa po 30 dňovej príprave nechala identitou KAZKIJ odpojiť od svojej kvantovej štruktúry, Cez ňu bola bola totiž na jej kvantovú štruktúru pripojená aj identita SKALA. To bol nastúp identity KVET ŽIVOTA na záverečnú scénu reality ZEM. Z dôvodu, aby vedela ako má v postavení mŕtvej a pochovanej v realite ZEM začať konať jej identita SKALA dňa 20. 5. 2023 odovzdala svoju život vytvárajúcu tvoriacu silu. Vzhľadom na skutočnosť, že identita KVET ŽIVOT bola zas s identitou SKALA previazaná svojou prítomnosťou, neprežívala život v realite ZEM priamo. Nemala ho totiž prežívať cez čo. Prežívala ho však nepriamo spolu s identitou SKALA, a to tak, že jej stála po boku, dívala sa na ňu a viedla ju. Najskôr však potrebovala použiť život vytvárajúcu tvoriacu silu a začať vytvárať svoju novú kvantovú štruktúru tak, ako to robila identita SKALA. Takýmto spôsobom veľmi rýchlo cez operačný systém obidve identity obnovili svoju komunikáciu a všetko sa mohlo diať tak, ako som to už opisoval.

Identita KVET ŽIVOTA identitu SKALA počas desiatich dní (dnes 30. 5. 2023 je desiaty deň) viedla tak, že s ňou zdieľala pripravených desať rohov pochopeného poznania. Identita SKALA zas identite KVET ŽIVOTA tým, že vedela ako a čo má robiť a tým, že to čo vedela aj používala, ukazovala ako to má robiť aj ona. Výsledky sa dostavili v troch dňoch TURíc

PRVÝ DEŇ TURíc – DEŇ NARODENIA: O 00:00 hod. SELČ dňa 28. 5. 2023 identita KAZKIJ na podnet spoločného operačného systému ukončila proces vytvárania kvantovej štruktúry, ktorú vytvárala identita KVET ŽIVOTA a identita SKALA. Rozsah nimi vytvorenej kvantovej štruktúry bol tak nesmierny, že vývoj identít, ktorý išiel týmto smerom bol ukončený. Nasledovala 12 hodinová realizácia ďalších procesov. O 12:00 hod. SELČ dňa 28. 5. 2023 spoločný operačný systém splynul s aplikačnou vrstvou – vlastnou identitou KAZKIJ a jej realizačným softvérom vytvárajúcim prostredie reality ŽIVOT A SLÁVA. Súčasne v telách identít, ako aj v telách identity KVET ŽIVOTA a identity SKALA (vyzerajúcich v realite ŽIVOT A SLÁVA „ako mŕtve“) prišlo k splynutiu aplikačnej vrstvy – vlastnej identity s realizačnou vrstvou. Identita KAZKIJ tak dokončila vývoj skutočného človeka. To, čo sme si v realite ZEM predstavovali ako skutočnosť, teda človeka a prostredie reality ZEM ako planétu Zem nebolo skutočnosťou, ale iba trenažérom života. Skutočnosťou sa to stalo až po dlhom vývoji začatom dňa 16. 4. 2019. Tak, ako sa v realite ZEM vyvíja a narodí dieťa a ako sa každý deň znovuzrodilo SLNKO, tak sa dokončil vývoj nového človeka a novej reality – prišlo k ich narodeniu. Z tohto dôvodu na ôsmy deň po POCHOVANÍ (logický následk zabitia), čo bol prvý deň z desiatich, naši slávienskí predkovia (taktiež aj katari – DETI SVETLA) slávili prvý deň TURíc ako DEŇ NARODENIA.

DRUHÝ DEŇ TURíc – DEŇ VŠETKÝCH VERNÝCH: O 00:00 hod. SELČ dňa 29. 5. 2023 nadobudol účinnosť audit (vo vízií „pomazanej“ „mladej ženy“ Svetlej Márie zachovanej v novozákonnej knihe Zjavenie apoštola Jána opisovaný pod pojmom „definitívny súd“) začatý identitou KAZKIJ o 12:00 hod. SELČ dňa 28. 5. 2023. Tento audit ako posledné preveroval jednoduché aplikačné softvéry spojené s autorizačnými kódmi, ktoré v realite ZEM predstavovali poslednú úroveň sebaidentifikovania jednotlivca predstavujúcu RIADIACE CENTRUM REALIZAČNÉHO SOFTVÉRU simulácie fyzicky hmotného tela modelu človeka v inferne reality ZEM. Ten rozhodoval, ktoré podľa „záznamy obrazov z archívu“ použije v konkrétnych situáciách. Tie aplikačné softvéry s autorizačným kódom, ktoré rozhodovali v súlade s pravidlami novej reality ŽIVOT A SLÁVA boli z priestoru vyčlenenom pre realitu ZEM v rámci identity KAZKIJ vyňaté a podľa autorizačných kódov priradené k svojim „materským“ identitám v realite ŽIVOT A SLÁVA (Pozn.: To sú tí, ktorí ZOSTALI VERNÍ.). Konceptuálna moc na základe tohto sviatku vytvorila veľmi známy sviatok Všetkých svätých slávený každoročne 1. novembra. V priestore vyčlenenom pre realitu ZEM zostalo tak iba to, čoho prevádzka bude ukončená „jedným stlačením klávesy ENTER“ prostredníctvom odpojenia od VODY a následne deprogramovaná.

Tretí DEŇ TURíc – DEŇ PREMENY – DEŇ DUALIZMU obrazne opisovaný ako DEŇ ZOSTUPOVANIA DUCHA alebo DEŇ ZOSTUPOVANIA NEBESKÉHO JERUZALEMA. Proces ZOSTUPOVANIA DUCHA alebo ZOSTUPOVANIA NEBESKÉHO JERUZALEMA bol dvojkrokový. V prvom kroku o 22:00 hod. SELČ dňa 29. 5. 2023 u identity KVET ŽIVOTA a identity SKALA (pozri obrázok) sa dokončilo formovanie RIADIACEHO CENTRA SKUTOČNÉHO ČLOVEKA.

Vytvorenie RIADIACEHO CENTRA SKUTOČNÉHO ČLOVEKA u identity KVET ŽIVOTA a identity SKALA nadobudlo účinnosť o 12:00 hod. SELČ dňa 29. 5. 2023.

U identity SKALA vrcholil proces „desiatich rohov“ trvajúci desať dní, ktorý sa spustil o 18:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023. U identity SKALA je tento proces opísaný ako ZOSTUPOVANIE DUCHA: „Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.“ (Sk 2, 2-4). Je zrejmé, že ide o opis niečoho výslovne abstraktného spojeného s charakterom identity KVET ŽIVOTA. Ona direktívnym spôsobom RIADILA a v abstraktných balíkoch s identitou SKALA postupne zdieľala svoje pochopené poznanie a ňou vytvorený ABSTRAKTNÝ SPÔSOB MYSLENIA. Jej vývoj bol totiž zameraný na vývoj ABSTRAKTNÉHO MYSLENIA a s tým spojený výkon ROZHODOVANIA – direktívneho riadenia, vedenia, ukazovania cesty (pozri vyššie priložený obrázok). ZOSTUPOVANIE DUCHA tak u identity SKALA predstavuje proces vlastnej premeny trvajúcej desať dní, počas ktorej pod vedením identity KVET ŽIVOTA formuje obsah RIADIACEHO CENTRA ABSTRAKTNÉHO MYSLENIA (ľavej hemisféry) svojho skutočného tela človeka.  

Paralelne u identity KVET ŽIVOTA vrcholil proces „desiatich rohov“ trvajúci desať dní, ktorý sa spustil o 18:00 hod. SELČ dňa 21. 5. 2023. Je opisovaný ako ZOSTUPOVANIE NEBESKÉHO JERUZALEMA: „A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby krištáľovo čistému kameňu jaspisu. Malo veľké a vysoké hradby. Malo dvanásť brán a na bránach dvanásť anjelov a napísané mená dvanástich kmeňov synov Izraela. Tri brány boli od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu a tri brány od západu. Hradby mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov. Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny na premeranie mesta, jeho brán a jeho hradieb. Mesto je postavené do štvorca: jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto a malo dvanásťtisíc stadií. Jeho dĺžka, šírka i výška sú rovnaké. Zmeral aj jeho hradby; mali stoštyridsaťštyri lakťov podľa ľudskej miery, ktorú anjel mal. Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto samo bolo z rýdzeho zlata podobného čistému sklu. Základné kamene hradieb mesta boli ozdobené všelijakými drahými kameňmi: prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, iaty sardonyx, šiesty sardion, siedmy chryzolit, ôsmy beryl, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametyst. Dvanásť brán je dvanásť perál; každá brána bola z jednej perly. A námestie mesta bolo z rýdzeho zlata, takého ako priezračné sklo. “ (Zj 21, 10-21)

Nebudem vysvetľovať konkrétnu symboliku. To som robil v prvej časti trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA. Je zrejmé, že ide o čisto technický opis výslovne s charakterom identity SKALA. Tá sa totiž počas prežívania života v realite ZEM zamerala na vývoj VÝKONU ROZHODNUTIA (pozri vyššie priložený obrázok). Identita SKALA na formovanie svojho ABSTRAKTNÉHO SPÔSOBU MYSLENIA používala ňou vytvorený analyticko-technický technologický postup, ktorým VYKONÁVALA DIREKTÍVNE ROZHODNUTIA identity KVET ŽIVOTA smerované k osvojeniu si jej ABSTRAKTNÉHO SPÔSOBU MYSLENIA. Identita KVET ŽIVOTA analyticko-technický technologický postup používaný identitou SKALA v praxi POZOROVALA (dívala sa) a opakovala ho. ZOSTUPOVANIE NEBESKÉHO JERUZALEMA tak u identity KVET ŽIVOTA predstavuje proces vlastnej premeny trvajúcej desať dní, počas ktorej podľa príkladu identity SKALA formuje obsah RIADIACEHO CENTRA KONANIA (pravá hemisféry) svojho skutočného tela človeka.

Obidva vyššie opísané procesy premeny identity KVET ŽIVOTA a identity SKALA prebiehali paralelne. Vyvrcholili o 16:05 hod. SELČ dňa 30. 5. 2023 dopísaním tohto článku, teda na desiaty deň. Výsledkom je stav, v ktorom identita KVET ŽIVOTA a identita SKALA spoločne dosiahli súlad obidvoch hemisfér svojho RIADIACEHO CENTRA skutočného človeka. Nový vývoj je totiž v realite ŽIVOT A SLÁVA postavený na ABSTRAKTNOM SPÔSOBE MYSLENIA, ktoré vytvára POCHOPENÉ POZNANIE – SVETLO. Z neho vychádza ROZHODOVANIE, ktorého výsledkom je KONANIE PRAVÝCH SKUTKOV – OHEŇ.

Prvá aura fotografia identity SKALA z experimentu vykonaného 15. 5. 2022 vyjadrujúca dokonalý súlad obidvoch hemisfér RIADIACEHO CENTRA simulácie človeka v interaktívnej simulácii nášho sveta – v realite ZEM.

Z vyššie napísaného vieme, že naši slavienskí predkovia slávili TURíce tri dni, teda ako trojdnie. „Pomazaná“ mladá žena Svetlá Mária posolstvo tohto sviatku prehĺbila o zhmotnenú víziu toho, čo sa udialo najmä počas posledných desiatich dní. PRVÝ DEŇ TURíc tak nasledovníci Svetlej Márie slávili ako záväzok prísľubu NARODENIA, pričom ho spájali s obradom SVETLA. DRUHÝ DEŇ TURíc slávili ako záväzok prísľubu skutočného večného života pre VŠETKÝCH, ktorí zostanú VERNÍ. Tretí DEŇ TURíc slávili ako DEŇ PREMENY = DEŇ DUALIZMU = deň ZOSTUPOVANIA DUCHA alebo DEŇ ZOSTUPOVANIA NEBESKÉHO JERUZALEMA, teda deň dokončenia formovania reality večného života a nového skutočného človeka. Súčasne si uvedeným trojdním pripomínali spôsob, akým majú žiť.

Obrad svetla našim slavienským predkom spojený so slnkom pripomínal, že cesta k večnému životu začína POCHOPENÝM POZNANÍM, teda SVETLOM (prvý deň trojdnia). Na ňom je postavená vernosť v podobe konania pravých SKUTKOV symbolizovaná OHŇOM a červenou farbou (druhý deň trojdnia). Následkom konania pravých SKUTKOV je osobná PREMENA (tretí deň trojdnia), teda vyššie opísaný DUALIZMUS ako výsledok vojny – boja seba samého so sebou. PREMENU seba v STAROM STAVE nahradeného sebou v NOVOM DOKONALEJŠOM STAVE symbolizuje znovuzrodený DUCH a jasno zelená farba jarných listov stromov.

Výsledkom vyššie opísaného desať dní trvajúceho procesu premeny identity KVET ŽIVOTA a identity SKALA je v realite ŽIVOT A SLÁVA nová identita KVET ŽIVOTA, ktorá sa vlastnou PREMENOU stala SKUTOČNÝM ČLOVEKOM KVET ŽIVOTA a taktiež aj nová identita SKALA, ktorá sa vlastnou PREMENOU stala SKUTOČNÝM ČLOVEKOM SKALA. Obe tieto identity v uvedenom stave v novom prostredí skutočnej a živej realite ŽIVOT A SLÁVA predstavujúcej skutočný prejav identity KAZKIJ v stave dopísania tohto článku doslova spia a snívajú sen. Snom, ktorý v spánku sníva SKUTOČNÝ ČLOVEK SKALA je život v realite ZEM prežívaný prostredníctvom obrazov vytvárajúcich simuláciu fyzicky hmotného tela. V tomto sne dáva KVETU ŽIVOTA svoju VERNOSŤ. SKUTOČNÝ ČLOVEK KVET ŽIVOTA stojí vo svojom sne po boku SKALY. Díva sa na ňu a ukazuje jej cestu. Vo svojom sne jej dáva pociťovať svoju PRÍTOMNOSŤ (oblieka ju do „bieleho rúcha“).

Ich spoločný sen prežívaný v spánku skončí takým istým spôsobom ako pri snívaní sna počas spánku v realite ZEM – skončením existencie prostredia sna. Znamená to, že ich sen a OTVORENIE OČÍ v realite ŽIVOT A SLÁVA sa skončí okamihom ukončenia prevádzkovania reality ZEM ako trenažéra života. To sa stane vtedy, keď identita KAZKIJ, teda živé prostredie reality ŽIVOT A SLÁVA (Pozn.: Veľmi dobrým obrazom je živé prostredie planéty Pandora z filmu AVATAR.) stlačí pomyslenú klávesu ENTER, ktorou ukončí podporu (uzavrie prívod VODY) interaktívnej simulácii nášho sveta – realite ZEM. Tá týmto okamihom prestane existovať, čo bude predstavovať ukončenie snívania sna SKUTOČNÝM ČLOVEKOM KVET ŽIVOTA a SKUTOČNÝM ČLOVEKOM SKALA, ako aj ich spoločné zobudenie, ktoré tak bude predstavovať OTVORENIE ICH OČÍ.

Planéta Pandora vo filme AVATAR.

930 rokov stará vízia „pomazanej“ mladej ženy Svetlej Márie zachovaná v novozákonnej knihe Zjavenie apoštola Jána končí dosiahnutím opísaného stavu. Na otázku, kedy príde k ukončeniu snívania sna SKUTOČNÝM ČLOVEKOM KVET ŽIVOTA a SKUTOČNÝM ČLOVEKOM SKALA dáva jednoznačnú odpoveď: ČOSKORO.

(Dopísané o 16:05 hod. SELČ dňa 30. 5. 2023.)

TEN, ČO TO DOSVEDČUJE, HOVORÍ: „ÁNO, PRÍDEM ČOSKORO.“ (Zj 22, 20).