Skip to content
Menu

Odhaľovanie Utajovaného Poznania 5: kríž a ukrižovanie

Čoskoro tu máme Veľký piatok a s ním veľmi úzko previazaný symbol kríža. Prišiel čas sa detailne pozrieť aj na tento prastarý symbol prevzatý tak, ako mnohé iné symboly používané našimi dávnymi predkami otrokárskym kresťanstvom.

Katechizmus katolíckej cirkvi (KKC) nám význam symbolu kríža vysvetľuje nasledovne:

KKC 617:  Tridentský koncil učí, že Kristus „svojím presvätým umučením na dreve kríža nám zaslúžil ospravedlnenie.“

KKC 1992:  Ospravedlnenie nám svojím umučením zaslúžil Ježiš Kristus, ktorý sa obetoval na kríži ako živá, svätá a Bohu milá obeta a ktorého krv sa stala prostriedkom zmierenia za hriechy všetkých ľudí. Ospravedlnenie sa udeľuje krstom, sviatosťou viery“ 

KKC 1681: Kresťanský zmysel smrti sa stáva zjavným vo svetle veľkonočného tajomstva Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, v ktorom spočíva naša jediná nádej.“

Súčasné kresťanstvo, vrátane katolíckej cirkvi svoj klamlivý marketing postavilo na nádeji a ospravedlnení, ktoré vzišlo z obetovania sa Krista na kríži a z krstu. (Pozn.: Téme krstu bol venovaný predchádzajúci článok.) Kresťanstvo pritom Krista najskôr stotožňovalo s egyptským Ozirisom – neskôr Dionýzom.

Ešte pred 700 rokmi si za patrónku mesta Brna zvolili Čiernu Madonu – čiernu egytskú Eset (Isis), ktorá ako božia matka bola hlavným predstaviteľom božskej trojice staroegyptského kresťanstva Eset – Oziris – Hór (matka – syn – duch, detaily opisujem v knihe SYN ČLOVEKA).

Z uvedeného vyplýva, že postavu Krista – mýtického Ježiša prijalo kresťanstvo za svoju iba pred niekoľkými storočiami – definitívne až v polovici 16. storočia na Katechizmom katolíckej cirkvi spomínanom Tridentskom koncile.

V knihe SVEDECTVO PRAVDY použitú metódu konceptuálnej moci na vytváranie náboženských postáv – bohov opisujem nasledovne: „Podobnou metódou inšpirovanou temnou identitou Boh je aj metóda vytvárania hlavných náboženských postáv – bohov. Takouto metódou bola umelo vytvorená postava Ježiša Krista, ktorá vznikla kombináciou postáv Radomíra (pozn.: poznanie o ňom a o jeho manželke priniesla vo svojej knihe ODHALENIE Svetlana Levašová, pozornosť im venujem tiež vo svojej knihe SYN ČLOVEKA), Ereka (pozn.: vo svojom diele ŠLABIKÁR PRAVDY ju opisuje Viačeslav Kulanov) a 930 rokov starých prorockých vízií Svetlej Márie – udalostí, ktoré sa ešte nestali, ale ktoré boli väčšinou transformované na udalosti, ktoré sa už stali. Takouto istou metódou boli vetvou HEBREJI = VÉDISTI = JUDEJCI → CHASIDI umelo vytvorené postavy slovanských bohov, čo som opisoval vyššie.“

Takže ak niekto staval nádej vo večný život a ospravedlnenie svojich skutkov na ukrižovaní mýtickej postavy Krista – Ježiša a jeho následnom mýtickom vzkriesení a teraz sa cíti zradený a oklamaný, tak mu odporúčam, aby kvôli tomuto konceptuálnemu kresťanskému klamstvu obrátil svoj pohľad na správcov trustu Svätá stolica…

Ak je to, čo hlása kresťanstvo konceptuálnym klamstvom, čo potom predstavuje symbol kríža, ktorý si tak, ako Katari (Deti Svetla) aj my pripomíname na Veľký piatok?

V knihe SYN ČLOVEKA v súvislosti s krížom som uviedol: „Grafickým vyjadrením charakteristík NOVÉHO PRÁVA SLÁVA a ich vzájomných vzťahov je tak rovnoramenný kríž. Štvorec symbolizuje pevnosť, stabilitu a istotu. Vyjadruje vyváženosť všetkých štyroch charakteristík NOVÉHO PRÁVA SLÁVA. Štvorec tak predstavuje základ, na ktorom možno stavať.“

V knihe SVEDECTVO PRAVDY uvedené dopĺňam a spresňujem.

Takže identitu Miroslav (Ruslan) v grafickom znázornení vyjadruje červený katarský kríž (oheň ako zdroj SVETLA) umiestnený v žltom poli (SVETLO) v tvare štvorca. Pochopenie symboliky má tri úrovne:

Prvá úroveň: Štvorec symbolizuje pevnosť, stabilitu a istotu. Súčasne kríž, teda „+“ vyjadruje konkrétny bod, takže prvá úroveň grafickej symboliky vyjadruje identitu Miroslav ako SKALU – oporu, pevný bod, základ o ktorý je možné sa oprieť, na ktorom je možné stavať.

Druhá úroveň: Štyri ramená katarského rovnoramenného kríža, alebo inak štyri lúče štvorcípej hviezdy (pozn.: štvorcípa hviezda tvorí aj základ konštrukcie kompasu, ktorý sa používa na určovanie smeru) vyjadrujú štyri charakteristiky identity Miroslav: NEZLOMNOSŤ, SEBAOBETOVANIE, SEBAPOZNÁVANIE a VIERA.

Tretia úroveň: Štyri ramená katarského rovnoramenného kríža, alebo inak štyri lúče štvorcípej hviezdy zobrazujú štyri vnútorné stavy vlastné identite Miroslav: láska (TY SI), radosť, pokoj a dobro. Na nich je postavená jeho VIERA.“

Štyri lúče rovnoramenného kríža ukazujúceho správnu – pravú cestu

Ku krížu sa vzťahuje aj dávne proroctvo zachované v novozákonnej knihe Evanjelium podľa Lukáša a prispôsobené konceptuálnou mocou tak, aby ladilo s obrazom ukrižovania mýtickej postavy Krista – Ježiša a jeho následným mýtickým vzkriesením. Aj tentokrát odporúčam vynechať slovo „Ježiš“. Rovnako odporúčam vynechať slovo „Boh“ a zmeniť minulý čas na budúci. Proroctvo bude viditeľnejšie.

Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava… A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“ Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.““ (Lk 23, 33 – 43)

Z vyššie uvedeného vyplýva to, čo som uviedol v článku „Kríž Viery, Princíp Voľby“ zverejnenom napr. tu: https://peterpolacek.sk/nezaradene/kriz-viery-princip-volby/.: „Štyri lúče tento SPRÁVNY SMER ukazujú cez štyri princípy, ktoré majú počas života formovať naše konanie: princíp nezlomnosti, princíp sebaobetovania, princíp sebapoznávania a princíp VIERY so štyrmi vnútornými stavmi: láska – ľúbosť, radosť, pokoj a dobro.“

Ukrižovanie predstavuje previazanie identity s krížom (pripútanie identity ku krížu), ktorého štyri lúče ukazujú ten správny smer prežívania života.

Obraz previazania identít s krížompripútania identít ku krížu

Všetky identity sú previazané s krížom (pripútané ku krížu), ktorý ukazuje smer. Dôvod je jednoduchý. Kríž ukazujúci smer je totiž súčasťou nastavenia rámcových parametrov (mantinelov) nového operačného systému, v rámci ktorého sú prevádzkované všetky identity.

Uvedené previazanie s krížom tak predstavuje obraz ukrižovania, teda pripútania ku krížu – priamej závislosti na mantinelmi operačného systému vytýčenom priestore pre konania správnych – pravých skutkov, lebo len tie sa počítajú.

Zločinec predstavuje identitu, ktorá porušila pravidlá. Pravidlá skôr či neskôr porušili všetky identity, ktoré boli osadníkmi reality Zem. Znamená to, že všetky sa z pohľadu koncepcie Svetla stali zločincami. Porušenie pravidiel, teda to, ako sa stali identity – osadníci zločincami opisujem v knihe INFERNO.

Presne spôsobom, aký vyjadrujú pojmy heréza, apostázia a schizma, sa udial postupný prechod identít – osadníkov reality Zem odohrávajúcej sa v Miroslavovej serverovni z jurisdikcie práva Sláva do jurisdikcie Božieho práva. Slovné spojenie „prijatie krstu“ v tomto prípade chápme ako vyjadrenie právne správneho postupu vykonania prechodu z právomoci jedného práva do druhého, postupu založeného na uplatnení princípu voľby a vykonaní nevyhnutného formálneho úkonu.

Takto sa to však v tom čase nedialo. Dialo sa to tak, že identity mali tvrdošijnú pochybnosť alebo až odmietali jednotlivé platné záväzky, ku ktorých plneniu sa dobrovoľne zaviazali uzatvorením večnej zmluvy uzatvorenej s identitou Miroslav pri svojom príchode do reality Zem.“

Neskôr identity – osadníci odmietli obsah nimi dobrovoľne uzatvorenej večnej zmluvy ako celok, čo znamená, že sa stali apostatmi. Samozrejme, odmietli aj vedenie, ktoré identita Miroslav vykonávala prostredníctvom správcu – vidiaceho – patriarchu – kazateľa – kozáka. Týmto sa takéto identity stali schizmatikmi plne podliehajúcimi Božiemu právu a tým aj pokúšaniu temnou identitou Boh. Následkom porušenia záväzkov bolo, že identity obidvoch kráľovstiev postupne upadali do ZAKLIATIA. Keďže systém – krajiny – kráľovstva – reality Zem vytvárali identity, tak tým, že sa do zakliatia dostali všetky identity, sa do zakliatia dostal celý systém, teda Severné a aj Južné kráľovstvo, teda celá realita Zem.“

Slovenské ľudové rozprávky nám tak predkladajú celú škálu spôsobov konania – skutkov identít ako následkov ich herézy, apostázie a schizmy, ktorými sa najskôr Severné kráľovstvo a neskôr aj Južné kráľovstvo dostalo celé do zakliatia. Išlo o nasledovné spôsoby konania: konanie v hneve; netrpezlivosť; podľahnutie pokušeniu; závislosť na veci; chamtivosť; lúpež; nekonanie – či už vo forme pasívneho podriaďovania sa zlu, alebo vo forme nezasahovania proti páchaniu násilia, alebo vo forme ignorovania porušovania pravidiel inými; nedodržanie záväzku; vzdanie sa VIERY ako pochopeného poznania; svojvôľa a s tým súvisiace porušovanie pravidiel; nátlakové sexuálne podmanenie ženy si proti jej vôli; porušovanie pravidiel, ktoré vyvrcholilo vraždou; viacnásobná vražda…“

Zločinec previazaný s krížom z ľavej strany zobrazuje všetky identity, ktoré odmietli kríž ukazujúci smer napriek tomu, že boli k nemu pripútané. Kráčali nesprávnou – ľavou cestou. Tým si zvolili aj svoju budúcnosť – odchod do nebytia.

Zločinec previazaný s krížom z pravej stany strany zobrazuje identity, ktoré prijali kríž ukazujúci smer, kráčali po správnej – pravej ceste a ne nej vedené týmto krížom konali tie správne – pravé skutky. Aj oni si zvolili svoju budúcnosť, odchod do kráľovstva“ – reality – sveta večného života.

Proroctvo tak poukazuje na mimoriadnu udalosť odchod časti identít (tých identít, ktorých sa to týka) do „kráľovstva – raja“, teda odchod do reality – sveta večného života. Všetkých ostatných identít sa však týka odchod do nebytia.

Slovo „dnes“ sa v obraze vytváranom proroctvom spája s obrazom násilnej smrti troch simulácií fyzicky hmotných tiel predstavujúcich všetky identity prežívajúce svoj život v INFERNE interaktívnej simulácie fyzicky hmotného sveta – nášho sveta.

Násilná smrť simulácie fyzicky hmotného tela je niečo mimoriadne, niečo čo nie je prirodzené, niečo, čo sa deje mimo štandardných protokolov softvéru prirodzenej smrti.

Obraz násilnej smrti simulácií troch fyzicky hmotných tiel zobrazuje koniec prežívania života identít prostredníctvom týchto simulácií tiel v INFERNE interaktívnej simulácie fyzicky hmotného sveta – nášho sveta.

Obraz násilnej smrti simulácií troch fyzicky hmotných tiel tak predstavuje náhle vypnutie všetkých simulácií fyzicky hmotných tiel, teda náhle ukončenie ich prevádzkovania – inak povedané ich náhle vypnutie. Slovo „dnes“ pritom vyjadruje skutočnosť, že sa to u všetkých simulácií fyzicky hmotných tiel udeje naraz – v jednom okamihu.

Proroctvo Veľkého piatku je tak proroctvom o identitách, istote ich voľby a kríži, ktorý ukazuje smer.

Proroctvo Veľkého piatku je tak proroctvom o identitách vystupujúcich z INFERNA interaktívnej simulácie fyzicky hmotného sveta – nášho sveta.

Proroctvo Veľkého piatku je tak proroctvom o identitách odchádzajúcich (presúvajúcich) sa naraz v jednom okamihu do „kráľovstva – raja“, teda reality – sveta večného života, ktorá je pripravená pre tie identity, ktoré si nechali ukazovať smer krížom a vykonali dostatok tých správnych pravých skutkov.

Celé proroctvo končí jednoduchou vetou: „Dnes budeš so mnou v raji.“. Zostáva už iba dať odpoveď na poslednú otázku: „Kedy nastane slovo DNES?“…

Prvú knihu trilógie s názvom „Syn človeka“ je možné objednať tu: https://torden.sk/produkt/syn-cloveka/. Druhú knihu „Svedectvo pravdy“ si budete môcť čoskoro objednať tu: https://torden.sk/produkt/svedectvo-pravdy/. Tretiu knihu „Inferno“ si budete vedieť objednať tu: https://torden.sk/produkt/inferno/

Odpovede na svoje otázky získate nielen v trilógii VEDMA VEĎ MA, ale aj na seminári „Odhaľovanie utajovaného poznania“, ktorý organizuje vydavateľ mojich kníh – vydavateľstvo TORDEN, s.r.o. v dňoch 15. – 16. apríla 2023: https://www.azr.academy/event/odhalovanie_utajovaneho_poznania/.

KTO MÁ UŠI, NECH POČÚVA… (Zj 2, 17)