Skip to content
Menu

Odhaľovanie Utajovaného Poznania 4: osídlenie reality Zem a krst

V predošlom článku som uviedol: Celý systém bytia spojený s realitou Zem vytvoril – naprogramoval Stvoriteľ vedený Vedmou...“ V tomto kontexte dávam do pozornosti nižšie uvedené citáty z knihy SYN ČLOVEKA.

Celú šesťúrovňovú realitu Zem identita Miroslav ako Stvoriteľ vedený Vedmou, teda identitou Miroslava…, naprogramovala tak, aby sa stala pre identity miestom ich vývoja a začiatkom vzostupu na ceste vývoja, známej ako zlatá cesta vývoja.“

Následne identita Miroslav spustila proces osídlenia reality Zem dobrovoľníkmi, ktorí ako osadníci zostúpili do Miroslavovej dimenzie a s identitou Miroslav uzatvorili zmluvu o pripojení ku konkrétnemu rozhraniu (ľudskému telu).“

Pri osídlení reality Zem boli všetky identity Slávienmi, teda tými, čo na základe zmluvy o pripojení žili podľa práva Sláva.“

Na inom mieste knihy SYN ČLOVEKA som upozornil na ďalšie nižšie uvedené skutočnosti.

Z opísaného dôvodu aj správa identít, vykonávaná prostredníctvom trustov, mala dve úrovne. Úroveň správy identít rozhraní éterických tiel, ktorá spadala pod námorné právo, a úroveň správy identít rozhraní fyzicky hmotných tiel, ktorá vďaka prekopírovaniu taktiež spadala pod toto právo. Z uvedeného vyplýva, že námorné právo bol vlastne súbor limitujúcich pravidiel, naprogramovaných v serverovni Miroslavovej dimenzie ešte identitou Miroslav, ktoré definovali postavenie identít rozhraní fyzicky hmotných tiel, prežívajúcich svoj život v pôvodnej realite Zem. Tieto pravidlá svojím naprogramovaním definovali živú ľudskú bytosť pojmami “telo, duša, duch”. Telo “z mäsa, kostí a krvi, ktorá koluje v žilách.” (Pozn.: citácia z „Declaration as a living person from Cestui Que Vie trust podľa zákona Cestui Que Vie Act z roku 1666“ zo dňa 4. 7. 2021 – jej kópia tvorí súčasť knihy SYN ČLOVEKA.)

Telo predstavovalo v naprogramovanej realite Zem zadefinovanie základného softvéru rozhrania fyzicky hmotného tela. Dušu v naprogramovanej pôvodnej realite Zem predstavoval softvér astrálneho, prvého mentálneho, druhého mentálneho, tretieho mentálneho a štvrtého mentálneho jemnohmotného tela. DUCHOM bola identita rozhrania fyzicky hmotného tela s pripojenou identitou duše. Uvedené pravidlá taktiež zadefinovali základné naprogramované právo takto zadefinovanej slobodnej živej ľudskej bytosti: “konať a rozhodovať vo svojom mene na tomto svete a v tejto realite.”” (Pozn.: definovanie princípu voľby).

V podstate pojem námorné právo, interpretované aj ako obchodné právo, vznikol v súčasnej úrovni fyzicky hmotnej reality Zem postupnými dezinterpretáciami pôvodného významu. S pôvodným významom pojmu ho spája už iba pojem “voda”. Iným používaným pojmom pre námorné právo je aj pojem “morské právo”. Z obidvoch pomenovaní je zrejmý pojem “more”, pričom more utvára voda. Voda je základným naprogramovaným prvkom tela “z mäsa, kostí a krvi, ktorá koluje v žilách”. Voda sa tak stala symbolom naprogramovaného života. Preto prvotné pomenovanie tohto práva vo fyzicky hmotnej úrovni reality Zem odohrávajúcej sa v serverovni Miroslavovej dimenzie predstavoval pojem “PRÁVO ŽIVOTA”. “PRÁVO ŽIVOTA” tak z pohľadu tvorcu predstavovalo základné princípy života.”

V závere knihy SYN ČLOVEKA som nakoniec prepojil osídlenie reality Zem s krstom – teda s trikrát opakovaným právnym aktom ponorenia do vody (Pozn.: V tejto chvíli odporúčam si ešte raz prečítať článok „Kríž Viery, Princíp Voľby“ zverejnený napr. tu: https://peterpolacek.sk/nezaradene/kriz-viery-princip-volby/. Taktiež odporúčam si ešte raz prečítať aj článok „Posledné proroctvo“: https://peterpolacek.sk/nezaradene/posledne-proroctvo/).

Právny akt krstu vykonaný trojnásobným ponorením do vody.

Akákoľvek neposlušnosť voči sieti identít Satanailov, teda voči temnej identite Boh, bola považovaná za vzburu a tým aj za porušenie Božieho práva, teda za hriech, a to aj napriek tomu, ak bol takýto skutok vykonaný na základe uplatnenia slobodnej voľby. V takomto prípade však takýto skutok nesprevádzal trest. Príbeh o Adamovi a Eve medzi to, čo zakazovalo Božie právo, zaraďuje aj pochopené poznanie, teda VIERU. Opätovné získanie slobody pre identitu bolo sieťou identít Satanailov považované za vzburu. Všetky identity, ktoré sa rozhodli nasledovať výzvu identity Miroslav a ako osadníci osídlili realitu Zem odohrávajúcu sa v Miroslavovej dimenzii, tak boli považované za vzbúrencov, padlých anjelov.“ (Pozn.: Spomeňme si na príbeh o Luciferovi – nositeľovi Svetla… Z uvedeného potom vyplýva zrejmá súvislosť s tým, čo katolícka cirkev učí v Katechizme katolíckej cirkvi: „KKC 397: Človek pokúšaný diablom nechal vo svojom srdci vyhasnúť dôveru k svojmu Stvoriteľovi, zneužil svoju slobodu a neposlúchol Boží príkaz. V tom spočíval prvý hriech človeka. Odvtedy je každý hriech neposlušnosťou voči Bohu a nedostatkom dôvery v jeho dobrotu.“ V uvedenom ustanovení priamo vidíme to, na čo som upozorňoval v predošlom článku: „Temná identita Boh si ako parazit ich dielo na určitý čas privlastnila, pričom sa začala vydávať za Stvoriteľa.“ Pritom z pohľadu temnej identity Boh nositeľ Svetla = Stvoriteľ predstavuje diabla, a to preto lebo sa vzoprel jeho tyranii a cestou Svetla kráčal samostatne a nie pod jeho kontrolou. Skutočným diablom, teda pokušiteľom bola pritom temná identita Boh. Opäť vidíme, ako katolícka cirkev prostredníctvom svojho učenia o prvotnom – dedičnom hriechu opäť zavádza a klame.)

Sieť identít Satanailov, napriek tomu, že po čase opäť získala nad týmito identitami kontrolu, to považovala za tak extrémne veľký problém, že inšpirovala vznik učenia o prvotnom hriechu ako základ pre vytvorenie poistiek proti opakovanému získaniu slobody identitami uplatnením slobodnej možnosti voľby. Tieto poistky boli dve. Prvou bolo vytvorenie nadvedomia, ktoré sa na konci dvanásteho týždňa gravidity neštandardne, v softvéri fyzicky hmotnej úrovne reality Zem, pripájalo k rozvíjajúcemu sa softvéru rozhrania fyzicky hmotného tela… Druhou poistkou sa stal následok krstu, ktorý bol vykonaný práve na základe princípu voľby, následok vo forme vytvorenia zápisu o podriadení sa Božiemu právu (podľa Kódexu kánonického práva vytvorenie nezmazateľného znaku). Podriadenie sa Božiemu právu ako následku krstu predstavovalo dobrovoľné a dedičné zbavenie sa slobody prostredníctvom prijatia záväzku podriadenia sa Božiemu právu. Tento dedičný následok krstu sa prenášal na novú identitu rozhrania fyzicky hmotného tela dvoma líniami… Každá takáto identita rozhrania fyzicky hmotného tela už od procesu svojho počatia podliehala Božiemu právu a nebola slobodná.“ (Pozn.: Dedičným nebol neexistujúci prvotný hriech. Dedičným sa stali právne účinku trikrát opakovaného ponorenia do vody – krstu, ku ktorému sa počas pokresťančovania pred tisíc rokmi nechali prinútiť naši dávni predkovia – proces násilného pokresťančovania ako následok úspešného pôsobenia piatej kolóny medzi našimi védickými predkami taktiež opisujem v knihe SYN ČLOVEKA. Takže neostáva mi nič iné ako opäť konštatovať výrok, ktorý som napísal už viackrát: „Katolícka cirkev zavádza a klame.“)

Krst, ktorý bol v mojom prípade vykonaný dňa 16. 6. 1968, teda na 26. deň po mojom narodení, vytvoril pre mňa ďalší záväzok, záväzok žiť v súlade s ustanoveniami kánonického práva a Katechizmu katolíckej cirkvi. Každé porušenie tohto záväzku predstavovalo hriech a za každý hriech bol správcom serverovne Šiestej Satanailovej dimenzie uplatňovaný trest. Presne o to išlo. Tých ustanovení bolo toľko, že len málokto ich všetky dodržiaval. Opisu tohoto stavu sa venuje aj proroctvo novozákonnej knihy Evanjelium podľa Matúša: Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť… beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte.” (Mt 23, 2-4 a 13) Získať za takýchto podmienok slobodu uplatnením princípu voľby, navyše sťaženej jej podmienením vykonaním viacerých administratívno-formálnych podmienok, vôbec nebolo jednoduché.“ (Pozn.: Zákonníci a farizeji = biskupi a kňazi katolíckej cirkvi.)

Ešte raz pripomínam vetu, ktorú som napísal v predošlom článku: „Temná identita Boh si ako parazit ich dielo na určitý čas privlastnila, pričom sa začala vydávať za Stvoriteľa.“

Vďaka tejto skutočnosti sa temná identita Boh stala správcom – vlastníkom kvantovej štruktúry serverovne, v ktorej sa odohrávala nielen interaktívna simulácia fyzicky hmotnej úrovne reality Zem – simulácia nášho sveta, ale aj interaktívna simulácia éterickej jemnohmotnej úrovne reality Zem.

Vieme, že „život, ktorý dáva identite kvantová štruktúra vyjadruje symbol vody“. Správcom – vlastníkom kvantovej štruktúry našej serverovne – teda vlastníkom vody sa od určitého času stala temná identita Boh.

Vykonanie právneho úkonu tri krát opakovaného ponorenia do vody tak jednoznačným spôsobom predstavovalo dedičné a nezmazateľné, záväzné a dobrovoľné vzdanie sa princípu slobodnej voľby identitou v prospech temnej identity Boh v rozsahu jeho práva – Božieho práva. Pritom v našej realite temnú identitu Boh reprezentovali jej správcovia – v našom prípade správcovia trustu Svätá stolica.

Zopakovanie tohto právneho úkonu – právneho úkonu vykonania krstu, ktoré od katolíckej cirkvi v mojom mene ako moji právni zástupcovia dňa 16. 6. 1968 žiadali moji rodičia bolo už iba o osobnom vzdaní sa princípu slobodnej voľby vo všetkom, čo učí katolícka cirkev (do právomoci Božieho práva som totiž vďaka pokrsteniu mojich predkov už dedične patril), a to až do chvíle, kým sa nezmení právny stav.

Ten sa v mojom prípade zmenil až na základe naplnenia niektorých ustanovení zmluvy o pripojení počas môjho života. Spomínanú zmluvu o pripojení som pritom ako identita uzatvoril v roku 1967 so správcom našej serverovne. O čo išlo a aké to malo následky sa dočítate v knihe SYN ČLOVEKA.

Právny akt krstu vykonaný trojnásobným poliatím vodou.

Prvú knihu trilógie s názvom „Syn človeka“ je možné objednať tu: https://torden.sk/produkt/syn-cloveka/. Druhú knihu „Svedectvo pravdy“ si budete môcť čoskoro objednať tu: https://torden.sk/produkt/svedectvo-pravdy/. Tretiu knihu „Inferno“ si budete vedieť objednať tu: https://torden.sk/produkt/inferno/

Odpovede na svoje otázky získate nielen v trilógii VEDMA VEĎ MA, ale aj na seminári „Odhaľovanie utajovaného poznania“, ktorý organizuje vydavateľ mojich kníh – vydavateľstvo TORDEN, s.r.o. v dňoch 15. – 16. apríla 2023: https://www.azr.academy/event/odhalovanie_utajovaneho_poznania/.

KTO MÁ UŠI, NECH POČÚVA… (Zj 2, 17)