Skip to content
Menu

Návrh siete rýchlodrahy Slavín

Rýchlodráha Slavín predstavuje vyriešenie dopravných problémov mesta Bratislava. Počíta s osobnou rýchlou dopravou a verejnou hromadnou dopravou, súkromnou dopravou, ako aj s prepravou tovaru automobilmi s nosnosťou do 3,5 t. Koncept je založený na vytvorení dodatočnej dopravnej cesty v zmysle vyvýšených, úzkych a štíhlych vozoviek usporiadaných bez úrovňových križovatiek  (obrázok 1).

Návrh siete rýchlodrahy Slavín
Obrázok 1

Sieť  rýchlodráhy tvoria  rýchle a vzájomne sa mimoúrovňovo križujúce jednosmerné tranzitné pruhy, kde sa každý druhý pruh používa v rovnakom smere (obrázok 2). Okrem tranzitných pruhov sú do základnej siete usporiadané takzvané pomalé slučkové pruhy (fungujú ako kruhové objazdy) v slučkách, teda okách tejto siete. Tieto prídavné vozovky vedú vedľa tranzitných pruhov a používajú sa v rovnakom smere ako príslušný tranzitný pruh. Ideálne je, aby každé oko siete malo štyri zástavky, ktoré sú približne usporiadané v polovičných bodoch siete. Vďaka tomuto usporiadaniu je možné dosiahnuť akékoľvek miesto v meste s chôdzou maximálne polovicu dĺžky strany slučky (oka) siete. Na obrázku 2, ktorý znázorňuje jednu časť siete, sú pruhy rýchlej dopravy nakreslené oranžovou alebo zelenou farbou a pomalé pruhy slučky (oka) siete  sú vykreslené modrou farbou.

Návrh siete rýchlodrahy Slavín
Obrázok 2

Bratislava nebude mať striktne ortogonálnu sieť trás rýchlodráhy, preto obrázok 2 iba vysvetľuje princípy sieťovania rýchlodráhy. Skutočná sieť  rýchlodráhy SLAVÍN  bude prispôsobená konkrétnej miestnej situácii.  Na obrázku 3 je zobrazený možný návrh základnej siete rýchlodráhy SLAVÍN.

Návrh siete rýchlodrahy Slavín
Obrázok 3

Návrh plnej reálnej siete bude predmetom riešenia zmeny územného plánu. V budúcnosti bude možné túto sieť predlžovať aj do celého bratislavského regiónu. Aby bola zabezpečená plynulosť premávky, má každá strana slučky (oka) siete dve miesta, kde môžu vozidlá meniť jazdný pruh. Prechod z tranzitnej vozovky na pomalý pruh slučky (oka) siete sa uskutoční pred tým, ako vozidlo dosiahne príslušnú zastávku. Ak musí vozidlo prejsť na križovatku tranzitnej cesty, urobí tak za zástavkou (obrázok 4 – zástavka rýchlodráhy Slavín). Najdôležitejším typom zastávok je priestorovo úsporná zastávka, v ktorej vozidlá v skutočnosti nezastavujú, ale pomaly sa pohybujú pozdĺž vstupnej/ výstupnej zóny, čo zaisťuje pre cestujúcich veľmi krátke zastávky. Tento spôsob je dobre známy zo staníc lanoviek alebo z výťahov „pater noster“. Autobusy SLAVÍNBUS  majú automatické posuvné dvere na oboch stranách. Noví prichádzajúci cestujúci teda nastupujú dverami na jednej strane, zatiaľ čo odchádzajúci cestujúci vystupujú dverami na druhej strane. Z bezpečnostných dôvodov je vstupná/výstupná zóna situovaná vždy na úrovni 1. Tým sú cestujúci priestorovo oddelení od dopravy, ktorá využíva úrovne 0, 2 a 3. Jednotlivé úrovne sú prepojené rampami. Nájazd medzi úrovňou 1 a úrovňou 0 možno použiť na prepojenie medzi sieťou rýchlodráhy SLAVÍN a konvenčnou sieťou ciest (obrázok 4).

Návrh siete rýchlodrahy Slavín
Obrázok 4